Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек     Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Прояв детермінантів агресивної поведінки у підлітків

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Вступ В останнє десятиліття все більший інтерес дослідників і практиків викликає стрімке зростання рівня агресивності підлітків. Сучасні засоби масової інформації також акцентують цю проблему. Джерела прояву цього феномена досліджують як психологи, так і педагоги, і соціологи. Сучасна педагогічна практика свідчить про те, що з агресивними проявами в поведінці підлітків уже зіштовхуються не тільки вчителі, але й сторонні люди (сусіди, знайомі). Однак, більша частина наукових праць присвячена вивченню особливостей агресивної поведінки підлітків. Проблема агресії розкривається в працях З. Фрейда, К. Лоренца, Л. Семенюк, Л. Славиної, И. Фурманова, А. Бандури, Л. Берковица, Д. Доллард, Г. Васильєвої, М. Левітов, В. Мерлін, В. Ковальова й інших. Висока значимість і недостатня розробленість даної проблеми обумовили вибір теми нашого дослідження. Об'єкт дослідження – агресивна поведінка. Предмет дослідження – прояв детермінантів агресивної поведінки у підлітків. Мета дослідження – експериментальним шляхом виявити обумовлені фактори, що впливають на прояв агресивних реакцій у підлітків коледжу й ПТУ. Гіпотеза дослідження – ми виходимо із припущення, що в учнів коледжу й ПТУ агресивність перебуває на одному рівні але є малі розходження. Відповідно до поставленої мети й гіпотезою дослідження нами були висунуті наступні завдання: виконати аналіз психологічної літератури по проблемі агресії; виявити рівень впливу соціально обумовлених факторів на агресивні реакції підлітків коледжу й ПТУ, зокрема, несприятливий емоційний мікроклімат у сім'ї, порушення функцій соціальної взаємодії, специфічний характер статусу підлітка в колективі однолітків, загальний низький рівень соціальної адаптації; розробити психодіагностичний комплекс для вивчення особливостей агресивності підліткового періоду; розробити методи корекції, спрямовані на зниження рівня агресивності підліткового періоду. Наукова новизна дослідження складається в теоретичному обґрунтуванні й експериментальному підтвердженні наявності комплексу факторів обумовлених порівняльним аналізом проявів агресії в учнів коледжу й ПТУ. Практична значимість роботи полягає в тому, що розроблено практичні рекомендації й методи корекції, які можуть бути використані в роботі практичних психологів і навчальних установ. 1.Дослідження проблеми агресивності і її генезису в психологічній теорії 1.1 Аналіз понять агресія й агресивність Термін «агресія» має різні значення. Сучасні психологи дотепер сперечаються з приводу термінологічного визначення агресії, але багато в чому їхні думки сходяться, що необхідно більше точний словник, у якому буде розрізнятися поведінка самовпевнене, енергійне, спрямоване на досягнення поставленої мети, і поведінки, єдина мета якої – заподіяти біль, нашкодити або зруйнувати. А. Маслоу (Maslow A., 1964) також відносив агресію й агресивність до потреби руйнувати. Агресивність, згідно Маслоу, не інстинкт, але інстинктоїдна – подібна до інстинкту. У якості інстинктоідних він розумів властивості особистості, які не зводяться до інстинктів, але мають певну природну основу. Серед трактувань агресії з позиції соціального феномена слід зазначити наступні.

Деякими дослідниками під агресією розуміється активність адаптивного характеру. Наприклад, Ф. Аллан (Alla F., 1964) описує її як внутрішню силу (не пояснюючи її походження), що дає людині можливість протистояти зовнішнім силам . На думку Д. Креч, Р. Кратчфилда «у своїй найпростішій формі агресія може розглядатися як пряма атака на перешкоду або бар'єр, і в цьому змісті вона є проявом адаптивного поводження». Під агресією також розуміється поведінкова реакція, що характеризується проявом сили в спробі завдати шкоди або збиток іншим людям або об'єктам, шляхом актів ворожості, атак, руйнувань (Delgado H., 1963). Х. Маркль вважає агресію однією з форм конкурентної поведінки в умовах обмежених ресурсів. «чи буде конкуренція агресивної чи ні – це залежить від співвідношення «витрати – користь» за даних умов середовища » . Ступінь агресивності зменшується, якщо користь починає перевершувати витрати; якщо ж витрати перевершують користь, агресія стає патологічною. Е. Фромм визначає агресію більш широко, як заподіяння збитку не тільки людині або тварині, але й усякому неживому об'єкту. А. Реан, трохи звужуючи Е. Фромма, розуміє під агресією «будь-які дії, які заподіюють або мають намір завдати шкоди іншій людині, групі людей або тварині» . Незважаючи на розходження у визначенні поняття агресії у різних авторів, ідея заподіяння шкоди іншому суб'єктові присутній практично завжди. Один з найбільш відомих дослідників агресії й агресивності людини А. Басс (Buss A., 1961) визначає агресію як реакцію, у результаті якої інший організм одержує болючі стимули. Їм запропоноване наступне, також досить широке, визначення: агресія – це будь-яка поведінка, що містить погрозу або наносить збиток іншим . З даними визначеннями не можна повністю погодитися. Так, якщо збиток нанесений не навмисне, а випадково, дія людини не завжди можна розцінювати як агресію. Крім того, невдалі спроби завдати шкоди, згідно даного визначення, не можна розглядати як агресивні дії. Тим часом, агресивний намір і дії по його здійсненню мали місце. Дж. Каган (Kaga , 1969) відзначав: для того щоб судити про агресивність того або іншого акту, необхідно знати його мотиви й те, як він переживає. Слідом за ним Фешбах (Feshbach, 1964) наполегливо вказував на необхідність включення мотиваційних факторів у визначення агресії. У силу цього декількома дослідниками (Берковиц, Фешбах) було запропоноване інше визначення «агресії». Воно містить наступне положення: для того, щоб дії індивіда були квалифікований як агресія, вони повинні містити в собі намір скривдити, а не просто приводити до таких наслідків. У цьому випадку вдалі й безуспішні спроби заподіяти шкода або скривдити іншої людини будуть оцінені як агресивні, тому що вони були навмисними. Дане визначення, таким чином, є більше точним і містить облік мотивації. Найбільше визнання одержало наступне визначення: «Агресія – це будь-яка форма поводження, націленого на образу або заподіяння шкоди іншій живій істоті, що не бажає подібного звертання» . На думку зазначених авторів, прагнення реципієнта уникнути нападу й болю повинне бути присутнім.

Формулюючи визначення «агресії», Л.М. Семенюк відзначає, що в буквальному значенні слова – це напад за власною ініціативою з метою захоплення. «Разом з тим цей такий стан, що може містити в собі не тільки прямий напад, але й погрозу, бажання напасти, ворожість». Поняття «агресія» й «агресивність» розрізняються багатьма авторами. Якщо агресія трактується як дія або процес, що має специфічну функцію й організацію, то агресивність розглядається або як певний стан людини, або як деяка особистісна структура, що є компонентом більше складної структури психічних властивостей людини. Зокрема, Н.Д. Левітів пропонував розглядати й досліджувати агресію як психічний стан, виділяючи пізнавальний, емоційний і вольовий її компонент. А. Реан розуміє під агресивністю «властивість особистості, що виражається в готовності до агресії». Розрізнення понять «агресія» й «агресивність» веде до важливих наслідків. З одного боку, не за всякими агресивними діями суб'єкта дійсно коштує агресивність особистості. З іншого боку, агресивність людини зовсім не завжди проявляється в явно агресивних діях. Прояв або не прояв агресивності як особистісної властивості в певних актах поводження як агресивних дій завжди є результатом складної взаємодії ситуаційних факторів. Представники біхевіористичної психологічної школи часто говорять про агресивну поведінку. Під нею розуміється активні, відкриті, зовнішні виражені дії, часто ініціативні й завжди приносять іншій людині (або неживому предмету) певна шкода. Агресивної поведінки може виражатися в різноманітних формах: від грубого фізичного насильства до глузливих й уїдливих слів. Істотне значення в розумінні сутності агресивної поведінці підлітків має аналіз їхньої мотивації. Основу агресивної мотивації становлять, насамперед, негативні емоції й почуття, такі як гнів, страх, помста, ворожість (А. Басс, К.Ізард, Х. Фешбах, Е. Фромм й ін.). Фешбах (Feshbach, 1964) відзначає, що із придбанням різного роду навичок і рухів, пов'язаних з «експресивною агресією», необхідної для зняття емоційної напруги й тому виконуючу позитивну роль, виникає властивий агресії мотив – «бажання завдати фізичної шкоди» (i e o hur ). Отже, більшість дослідників змінюють до думки про те, що агресивна поведінка повинне включати агресивний намір. Однак при більше уважному розгляді встановити наявність або відсутність агресивного наміру не завжди виявляється простим завданням. Наміри – це особисте, сховане, недоступне прямому спостереженню задуми (А. Басс, А. Бандура). Про їх можна судити за умовами, які передували або випливали за актами агресії . Проте, включення критерію наявності або відсутності агресивного наміру у визначення агресії бачиться доцільним. Це дозволяє оцінювати як агресію спроби заподіяти шкоду іншим, навіть якщо вони не увінчалися успіхом, а також диференціювати від агресивні дії, наслідком яких стало випадкове заподіяння шкоди, і дії, що мають благі наміри, для здійснення яких заподіяння болю необхідно (наприклад, дії хірурга). Важливе значення у визначенні «агресії» має фраза «іншій живій істоті». На думку Р. Берон і Д. 

Я не збираюся докладно ха рактеризувати цей сторичний народ. На цю тему написано й видано гору лтератури,  «ґврейська енциклопедя» Торк нуся лише того, чого не розумють, точнше, не хочуть, вперто не хочуть розумти. Сподваюся, ви знате, що вре нащадки Авраама, Йосипа  Якова-¶зраля (Богоборця), т, кому дав закон Мойсей, перетворивши х у нацю, з ким уклав договр сам Бог, пообцявши м сво покровительство и землю. ґдине, що вд них вимагалося, так це врност й неухильного дотримання заповдей (даних через Мойсея), а також поведнки згдно з певними морально-етичними нормами. То було близько 3,5 тисяч рокв тому. Але й тепер у духовному розумнн це той самий народ, який переконливо спростову тезу вашого приятеля Л. Гумльова про те, що строк життя будь-яко нац 1,52 тисяч рокв. До реч, це важливо й для розумння укрансько нац. В народ, як  в людин, душа важливша за тло. Сутнсть людини це не м'ясо, шкра, кстки, а насамперед душевн якост. Те ж саме можна сказати й про народ. «Тло» врейського народу багато разв оновлювалося за 34 тисяч рокв

1. Зміни структурно-функціональних властивостей кісткової тканини у дітей із хронічним пієлонефритом та їхня корекція на різних етапах реабілітації

2. Форми групової навчальної діяльності на різних етапах уроку іноземної мови

3. Прояв агресії в кризові періоди

4. Етапи політичного розвитку Київської Русі. Особливості її суспільно-політичного життя та культури

5. Основні види діяльності (гра, навчання, праця) на різних вікових етапах

6. Все про Марс
7. Все про Индию
8. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)

9. Всё про Шолохова

10. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

11. Задача про транспортную систему. Подбор вариантов проезда с учетом кол-ва пересадо, длительности, видов транспорта (самолет, авто, поезд, водн.) (и класса)

12. Половое воспитание и подготовка учеников к семейной жизни (Статеве виховання та підготовка учнів до сімейного життя)

13. Поняття про нитратни и фосфатни добрива

14. Маахстріхська угода, новий етап західноевропейської інтеграції

15. Быль про "инока" Пересвета или как церковь к Русскому подвигу примазалась

16. Козаки, їхнє життя, побут та звичаї

Настольная игра "Каркуша. Маленький Сад".
Пришла пора собирать урожай! Так же думает чёрная ворона, прилетевшая в сад, чтобы полакомиться спелой вишней, наливными яблоками, сочной
490 руб
Раздел: Классические игры
Настольная игра "Халли Галли" (Halli Galli).
Что нужно, чтобы приготовить самый лучший фруктовый салат? Конечно же, настольная игра Халли Галли (Halli Galli)! Итак, у вас есть колода
1220 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Музыкальная игрушка "Осьминог".
Веселый "Осьминог" станет настоящим музыкальным центром для вашего малыша, в нем так много звуков! Ребенок будет с восторгом
335 руб
Раздел: Животные

17. Дебаты о создании системы ПРО в конгрессе США в 1995-1996 годах и российско-американские отношения

18. Все про маникюр

19. Лермонтов: Песнь про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова

20. Краткий доклад про Леонардо да Винчи (с иллюстрациями)

21. Духовне життя та ставлення до людини в Єгипті прадавніх часів

22. «Песня про купца Калашникова» и «Мцыри»
23. Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова
24. Життєвий i творчий шлях Олеся Гончара

25. Рецензия на текст В. Я. Лакшина про книги в нашей жизни

26. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

27. Все, что надо знать про масла

28. Материалы про гидроавтоматику двигателей

29. Личные неимущественные права авторов и исполнителей про-изведений науки, литературы и искусства

30. Соционика: про Дуалов

31. Особенности человеческой агресии

32. Про атомарный маркетинг

Дорожка массажная "Морской Берег", с "камнями".
Массажная дорожка с камнями «Морской берег» является отличным средством профилактики плоскостопия, рефлексотерапии и расслабления.
1268 руб
Раздел: Коврики
Ваза декоративная "Цветочный каприз", 10x10x24,5 см.
Ваза декоративная. Размер: 10x10x24,5 см. Материал: керамика.
311 руб
Раздел: Вазы
Ручка гелевая "BLGP-G1-5", синяя, 0,3 мм, 3 штуки.
Гелевая ручка Pilot имеет пластиковый корпус с резиновой манжеткой, которая снижает напряжение руки. Стержень с чернилами синего цвета в
345 руб
Раздел: Синие

33. Социология - наука про общество

34. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

35. Всё про ролики

36. Щодо визначення поняття стратегія життя

37. Етапи розвитку валюти

38. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі
39. Лексеми з суфіксами суб’єктивної оцінки у романі М.Г.Івасюка Балада про вершника на білому коні
40. Рослина в житті людини

41. Рослина в житті людини

42. Закон україни про міліцію

43. Висловлювання про мову

44. Законодавство України про військову службу

45. Життя та діяльність І.П.Котляревського

46. Філосовський мотив сенсу людського життя в дpамі-феєpії Лесі Укpаїнки "Лісова пісня"

47. Життєвий і творчий шлях поета Артюра Рембо

48. Методика вивчення творів різних жанрів

Мощный стиральный порошок с ферментами для стирки белого белья "Super Wash", 1 кг.
Этот порошок идеально подходит для белого белья. Ферменты в составе средства, расщепляют любые сложные загрязнения и они с легкостью
314 руб
Раздел: Стиральные порошки
Закаточная машинка автомат ТМ "Лось", окрашенная.
Закаточная машинка ЛОСЬ марки ЗМ-2/8 предназначено для герметической укупорки стеклянных банок (отечественного производства емкостью 0,5
445 руб
Раздел: Консервирование
Мат для швабры Vileda "Ultra MaX" для швабры.
Насадка изготовлена из микрофибры, крепится на кнопках. • Эффективно и быстро, без чистящих средств удаляет любые загрязнения. • Насадку
889 руб
Раздел: Тканевые, микрофибра

49. Камінний хpест як художній символ тpагізму життя укpаїнського селянина-бідняка в новелі Василя Стефаника "Камінний хpест"

50. Життєвий шлях Олександра Петровича Довженко

51. Про методи дослідження малих річок

52. Доклад про Intel

53. Статья про лучший поисковик

54. Художественное своеобразие "Песни про Царя Ивана Васильевича"
55. Агресія як форма поведінки підлітків
56. Публичные коммуникации в трудные времена или как говорить про кризис

57. Де й із чого зароджується життя?

58. Поняття про банківський рахунок

59. Розвиток операцій банківської системи на сучасному етапі економічних відносин в Україні (на прикладі АППБ "Аваль")

60. Поняття про норми охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії

61. Виробничий травматизм. Поняття про травму, нещасний випадок та професійні захворювання

62. Забезпечення життєдіяльності людини в навколишньому середовищі

63. Здоровий спосіб життя

64. Основні поняття, визначення та терміни безпеки життєдіяльності

Звуковой плакат "Таблица умножения".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
576 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Табурет "Престиж" с ободом.
Табурет на 4-х опорах с ободом, диаметр трубы 20 мм. Прочный каркас. Защитные вставки на ножках. Удобное хранение. Мягкое сиденье.
599 руб
Раздел: Стулья
Карточки Первого Года "Достижения" (16 карточек).
Карточки Первого Года жизни ребенка "Достижения" – совершенно новый способ наблюдать, как растет и меняется малыш от месяца к
352 руб
Раздел: Прочее

65. Особливості розмноження птахів різних видів на прикладі гусака сірого, журавля та великого строкатого дятла

66. Структура транскриптонов и транскрипция про- и эукариот

67. Уявлення про еволюцію первісної людини

68. Вплив тривалості фотоперіоду на нітратний обмін у рослин різних фотоперіодичних груп

69. Життєві форми одноденок

70. Життєдіяльність личинок волохокрильців
71. Життя в межах внутрішніх водойм
72. Основні відомості про шкідників

73. Умови життя рослин

74. Фітосанітарний стан посівів та урожайність кукурудзи після різних попередників в п’ятипільних сівозмінах

75. Види та структура аудиторського висновку про перевірену фінансову звітність

76. Журнал господарських операцій. Шахова та сальдово-оборотна відомість. Баланс та звіт про фінансові результати

77. Методика складання "Звіту про фінансові результати"

78. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

79. Аналіз та узагальнення даних про особливості використання гранатометів в локальних війнах і регіональних конфліктах

80. Розповідь про Португалію

Универсальная вкладка для дорожных горшков (зеленый).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
664 руб
Раздел: Прочие
Лампа-ночник из цветных блоков "Семицветик".
Яркие и интересные светящиеся блоки станут замечательным материалом для создания причудливых форм разных размеров. От лампы мечты любой
312 руб
Раздел: Ночники
Гель-концентрат для стирки деликатных тканей BioMio "Bio-sensitive" с экстрактом хлопка, без запаха, 1,5.
BioMio – линейка эффективных средств для дома, использование которых приносит только удовольствие. Уборка помогает не только очистить и
473 руб
Раздел: Гели, концентраты

81. Договір про управління цінними паперами та грошовими коштами

82. Звіт про проходження практики у комунальному підприємстві "Сокальжитлокомунсервіс"

83. Методи та етапи статистичного дослідження

84. Оскарження постанови про порушення кримінальної справи

85. Поняття, види, структура, тлумачення та завдання закону про кримінальну відповідальність

86. Про господарські товариства
87. Провадження у кримінальних справах про злочини неповнолітніх
88. Способи набуття громадянства в різних державах

89. Цивільний процес. Конституція України про здійснення правосуддя в державі

90. Школа софістів: уявлення про державу і право

91. Відповідальність за порушення законодавства про надра

92. Основні етапи процесу реферування документів

93. Походження та основні етапи розвитку письма

94. Структура макроконцепту "життя" в українській фраземіці

95. Фразеологічні синоніми тематичної групи "старанно працювати" та основні вправи до їх засвоєння на старшому етапі навчання

96. Короткі відомості про компакт-диски, роз’єми та мікросхеми

Набор детской складной мебели "Познайка".
Комплект складной. Сиденье детского стульчика изготовлено из материала с водоотталкивающей пропиткой. Удобный механизм складывания и
1624 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Подставка для канцелярских принадлежностей "Attache", 7 секции, металлическая сетка, 110x165x175 мм, цвет.
Подставка из 7 секций для пишущих принадлежностей и канцелярских мелочей. Выполнена из металла (сетка). Секции расположены в форме цветка.
805 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Кружка-хамелеон "Сова", 330 мл.
Для тех, кто любит подольше поспать, кому утро не в радость, поможет взбодриться кружка-хамелеон «Сова». Просыпайтесь вместе с
304 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца

97. Переглядач для файлів різних типів, з визначенням типу файлу по розширенню і, відповідно, способу перегляду (txt, hex, bin)

98. Проектування інформаційної системи. Життєвий цикл ІС

99. Розробка гри "Життя"

100. Угорський метод рішення завдань про призначення


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.