Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

История История     Историческая личность Историческая личность

Діяльність органів міліції Станіславської області в 1939-1946 роках. Історико-правовий аспект

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОВАЛИК ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ УДК 351. 74: 94 (477. 86) “39/46” ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ МІЛІЦІЇ СТАНІСЛАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ В 1939 – 1946 РОКАХ. ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ. спеціальність 07. 00. 01 – історія України АВТОРЕФЕРАТ на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Ужгород – 2008 Дисертацією є рукопис Робота виконана на кафедрі теорії та історії держави і права Прикарпатського юридичного інституту Львівського державного університету внутрішніх справ Науковий керівник: доктор історичних наук, доцент Андрухів Ігор Олексійович, Прикарпатський юридичний інститут Львівського державного університету внутрішніх справ, начальник кафедри теорії та історії держави і права Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор Вєдєнєєв Дмитро Валерійович, Національна академія Служби Безпеки України, начальник кафедри оперативного мистецтва та історії спецслужб кандидат історичних наук Вишиванюк Олексій Григорович, Інститут управління природними ресурсами (м. Коломия), доцент кафедри гуманітарних дисциплін Захист відбудеться “ 11 ” квітня 2008 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 61.051.04 Ужгородського національного університету за адресою: м. Ужгород, вул. Університетська, 14 “а”, ауд. 410. З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Ужгородського національного університету за адресою: м. Ужгород, вул. Капітульна, 6. Автореферат розісланий “6” березня 2008 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради, кандидат історичних наук, доцент Токар М. Ю. ВСТУП Актуальність теми дослідження. Серед актуальних проблем історичного минулого України важливе місце посідає діяльність органів Народного комісаріату внутрішніх справ (НКВС, з березня 1946 р. – Міністерство внутрішніх справ – МВС) та його структурного підрозділу – Робітничо-селянської міліції (РСМ). Водночас серед не з’ясованих достатнім чином історичною наукою питань залишається діяльність органів міліції на рівні обласних управлінь НКВС, у тому числі й на території Станіславської (з 9 листопада 1962 р. – Івано-Франківська) області в умовах Другої світової війни та перші повоєнні роки (1939 – 1946). За часів радянської дійсності особливо важливі аспекти діяльності органів міліції, як і НКВС (МВС), через заідеологізованість історичної науки відображено однобічно й винятково в позитивному плані, з використанням дозованої кількості архівних документів, часто вирваних із контексту історії та штучно прив’язаних до певних подій. Саме тому ці праці не дають об’єктивної й цілісної картини функціонування органів міліції. Зокрема, недостатню увагу приділялося таким важливим аспектам, як кадрове забезпечення, аналіз освітньо-кваліфікаційного рівня працівників, причини допущення частиною працівників порушень законності, соціально-матеріальне забезпечення працівників міліції, участі органів міліції в репресіях проти учасників національно-визвольного руху та їх сімей тощо. Доступ до архівів МВС та Компартії дає сьогодні можливість по-новому поглянути на діяльність органів міліції не лише щодо виконання ними функціональних завдань, а й показати їх роль і місце в системі тоталітарного режиму, зародження та функціонування механізму репресій та інших суттєвих питань організаційного характеру.

Це має важливе значення як для процесу реформування органів міліції в сучасних умовах державотворення, так і формування їх позитивного іміджу серед громадськості. Крім того, об’єктивне висвітлення діяльності органів міліції в зазначений період матиме важливе значення і для зняття певної соціальної напруги серед громадянства, пов’язаної з їх діяльністю, особливо в умовах національно-визвольних змагань на території західних областей в 40 – 50-х роках. Серед значного пласту історичної літератури (наукової, документальної, публіцистичної, мемуарної) як радянської доби, так і останніх років незалежної України фактично відсутні комплексні дослідження з історії становлення й діяльності органів міліції на території західних областей України. Більшість наукових праць мають юридичне спрямування, а в окремих дослідженнях історичного характеру головну увагу приділено участі органів НКВС (МВС) та міліції в боротьбі з ліквідації збройних формувань ОУН – УПА та в репресіях проти “антирадянських елементів”. Водночас у кожній області західного регіону існували певні відмінності щодо проходження процесів радянізації, які вплинули й на становлення та діяльність органів міліції, в тому числі й на території Станіславської області. Отже, діалектика дослідження вимагає поглянути на суспільно-політичні процеси, що відбувалися в західних областях та загалом в Україні, через призму історії міліції окремих областей як на частину цілого. Тим більше, що в науковій літературі аспекти, пов’язані з радянізацією та діяльністю міліції, висвітлено фрагментарно. Дослідження діяльності органів міліції матимуть завершений, цілісний характер при розгляді їх через ретроспективу історико-правового аналізу, оскільки досить часто вони через політико-ідеологічні обставини порушували права й свободи громадян не лише під час участі в акціях із ліквідації збройного підпілля ОУН та УПА, проведення репресій проти сімей їх учасників та тих, хто співчував самостійницькому руху, а й при виконанні своїх безпосередніх завдань. Слід зазначити, що події та наслідки першої радянізації краю (1939 – 1941 рр.), а особливо другої, яка розпочалася з квітня 1944 р. у ході звільнення Червоною армією від нацистських окупантів території Станіславщини та інших західних областей, і досі неоднозначно трактуються як науковцями, так і громадськістю. Одні пов’язують із радянською владою “вільне й щасливе життя у великій сім’ї братніх народів”, інші, навпаки, вважають, що населення Західної України заплатило за нього надто велику ціну, оскільки сотні тисяч людей було фізично знищено, кинуто в тюрми, депортовано в примусовому порядку на спецпоселення за різними звинуваченнями, які здебільшого мали політичний характер. Крім того, по-різному сприймають події минулого й безпосередні учасники тих подій – ветерани органів МВС і Збройних сил та учасники національно-визвольних змагань, які вимагають історичної сатисфакції. Примирення можливе лише завдяки об’єктивному висвітленню подій минулого без будь-яких ідеологічних та політичних впливів, симпатій чи антипатій до подій, явищ, окремих історичних осіб та за відсутності кон’юнктурних підходів із боку науковців.

Таким чином, актуальність досліджуваної проблеми зумовлена як науковими, так і суспільно-політичними обставинами. Наукове завдання дослідження полягає у створенні об’єктивної комплексної праці з історії діяльності органів міліції Станіславської області як структурного підрозділу органів НКВС (МВС) для подальшого використання у науково-історіографічній та навчально-виховній практиці. Зв’язок із науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконано в рамках головних напрямів, визначених Програмою формування позитивного іміджу міліції України на 2003 – 2007 рр. (рішення колегії МВС України від 10. 01. 2003 р. № 1 км/1док), Пріоритетними напрямами наукових та дисертаційних досліджень, які потребують першочергового розроблення і впровадження в практику діяльності органів внутрішніх справ на період 2004 – 2009 рр. (п. 1. 1 наказу МВС України № 755 від 05. 07. 2004 р.), а також науково-дослідної теми “Правоохоронні органи Прикарпаття ХХ століття” кафедри теорії та історії держави і права Прикарпатського юридичного інституту Львівського державного університету внутрішніх справ. Мета дисертації – на основі джерел і здобутків історіографії з історико-правових позицій розкрити особливості організаційно-структурного становлення, функції, форми й методи діяльності органів міліції Станіславської області в контексті суспільно-політичних процесів та явищ, що відбувалися на Станіславщині в 1939 – 1946 роках. Дисертант поставив завдання дослідити: стан наукового опрацювання проблеми, здійснити систематизацію і класифікацію її джерельного забезпечення, проаналізувати основні теоретичні концепції, категорії і поняття, що використовувалися для висвітлення діяльності органів міліції на теренах області в інтерпретації різних наукових шкіл; суспільно-політичну ситуацію на території області в умовах радянської дійсності довоєнного і повоєнного періодів, в яких відбувалося становлення й відновлення органів міліції; структурно-організаційну побудову, нормативно-правове забезпечення діяльності, якісний стан працівників міліції, а також механізми підбору, розстановки й підготовки кадрів; форми й методи функціонування органів міліції при виконанні поставлених перед ними завдань; соціально-матеріальне забезпечення працівників міліції, причини, масштаби та наслідки порушення частиною із них законності й службової дисципліни; взаємодію органів міліції з місцевими радянсько-партійними органами влади із залучення населення до участі в добровільних громадських формуваннях з охорони порядку та керівництва ними; місце і роль органів міліції в ліквідації збройних формувань ОУН та УПА, участі в репресивно-каральних заходах проти членів сімей учасників збройного підпілля, означити їх масштабність і соціально-політичні наслідки. Об’єктом дослідження є діяльність органів міліції УРСР в умовах Другої світової війни та перші повоєнні роки. Предметом дослідження виступають особливості створення, структурна побудова, функції, форми й методи діяльності обласного управління міліції Станіславської області в умовах першої радянізації, після звільнення території краю від фашистської окупації та в перші повоєнні роки.

Діяльність органів безпеки у 1917-1920 рр. спрямовувалась на захист національних інтересів України, а не на забезпечення чи підтримку якихось агресивних посягань щодо її сусідів та інших країн. Тому першорядними завданнями їх роботи були: захист державного суверенітету й територіальної цілісності України, боротьба з диверсійними та терористичними акціями. Щоправда, в період перебування в Україні за Брестським договором військ австро-німецького блоку їх спецслужби здійснювали жорсткий диктат стосовно українських сил безпеки, намагалися зробити їх слухняними виконавцями в першу чергу своїх власних планів. Ще більшою була залежність розвідки та контррозвідки Державного Центру УНР в еміграції (1921 р.) від польських спеціальних відомств. Характерно, що керівники держави та її органів безпеки періоду Центральної Ради, Гетьманату, Директорії, ЗУНР намагалися організувати, хоч і не завжди належним чином, нормативне регулювання діяльності спецслужб. Переважно воно здійснювалось на рівні розпоряджень, наказів, інструкцій

1. Гуманітарна діяльність Організації Об’єднаних Націй

2. Інноваційна діяльність підприємств: стан, проблеми й ефективність здійснення

3. Діяльність Управління Пенсійного фонду України в м. Павлоград Дніпропетровської області

4. Міжнародна діяльність автомобільного концерну BMW

5. Діяльність психолога освітньої організації з розвитку особистості дитини

6. Вплив антропогенного фактора на життєдіяльність водних організмів
7. Інвестиційна діяльність в ринковій економіці
8. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)

9. Життя та діяльність митрополита Петра Могили

10. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

11. Виробничо-торговельна діяльність підприемства

12. Діяльність римських магімтратів

13. Інноваційна діяльність підприємства

14. Життя і наукова діяльність Чарльза Дарвіна

15. Діяльність уряду України в галузі екології

16. Камерний хор "Оранта". Концертна діяльність та творчі принципи роботи

Глобус Зоогеографический, диаметр 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50 млн. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Цвет дуги может отличаться от представленного на фото.
552 руб
Раздел: Глобусы
Фоторамка на 4 фотографии С34-016 "Alparaisa", 44x32,5 см (белый).
Размеры рамки: 44x32,5х1,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 1 штука, - 10х10 см, 2 штуки, - 13х18 см, 1 штука. Фоторамка-коллаж для 4-х
388 руб
Раздел: Мультирамки
Подушка для младенца "Selby".
Известно, что необходимое количество здорового сна является условием гармоничного физического и эмоционального развития. Когда малыш спит,
814 руб
Раздел: Подушки для детей

17. Суспільно-політична діяльність Костомарова

18. Діяльність страхової компанії "Оранта"

19. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

20. Інвестиційна діяльність страхових компаній

21. Життєдіяльність личинок волохокрильців

22. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні
23. Аудиторська діяльність
24. Державобудівнича діяльність Богдана Хмельницького

25. Підприємницька діяльність

26. Приватна детективна і охоронна діяльність

27. Сутність і сфера міжгалузевого управління

28. Відповідальність у міжнародному праві

29. Проблематика й актуальність антонімії в английскій мові

30. Бібліотечно-бібліографічна діяльність Івана Кревецького

31. Громадсько-культурна діяльність князя Костянтина-Василя Острозького

32. Діяльність Миколи Василенка в редакціях газет на початку ХХ ст.

Хлебная форма прямоугольная, 0,5 кг.
Материал: алюминий. Вес: 0,5 кг. Высота: 10 см. Размеры по верхнему краю: 10x21 см.
334 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Набор для творчества "Ткацкий станок".
Не знаете, чем занять своего ребенка? Кажется, что малыш перепробовал уже все виды игр? Необычный набор для творчества "Ткацкий
378 руб
Раздел: Прочее
Мобиль музыкальный "Зоопарк" (2 режима).
Музыкальная подвеска предназначена для размещения над детской кроваткой. Мобиль - это одна из первых игрушек для новорожденных и
1100 руб
Раздел: Мобили

33. Київська Русь: діяльність київських князів Олега, Ігоря, Ольги

34. Культурницька діяльність єврейських громад в Україні в середньовіччі

35. Органи місцевого самоуправління на Вінниччині в роки фашистської окупації (1941-1944)

36. Утворення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.

37. Акторська діяльність І. Тобілевича

38. Життя та творча діяльність Остапа Вишні
39. Виробничо-комерційна діяльність ресторану "Гомін Карпат"
40. Комерційна діяльність

41. Комерційна діяльність посередницьких підприємств

42. Маркетингова діяльність Call-центру Окі-Токі ТОВ "Масском"

43. Социальная реклама благотворительных фондов и органов опеки и попечительства Воронежской области (2006-2009 гг.)

44. Дослідження впливу факторів маркетингового середовища на діяльність компанії "ТОВ "ДЮПОН УКРАЇНА" (Україна)" на ринку мембранних ізоляційних плівок України

45. Збутовадіяльність ЗАТ "Оболонь" та оцінка її ефективності

46. Нейрометаболічні особливості та інтегративна діяльність центральної нервової системи за умов експериментальної гіпертироксинемії у щурів

47. Діяльність транснаціональних корпорацій на світовому ринку

48. Економічна діяльність ООН

Фляжка сувенирная "На здоровье!", 270 мл.
Фляжка сувенирная. Объём: 270 мл. Материал: металл.
408 руб
Раздел: Фляжки сувенирные
Настольная игра "Баскетбол".
Настольная игра «Баскетбол» развивает моторику и быстроту реакции. Размер игры: 37х19х18 см. Возраст: 3+.
1171 руб
Раздел: Настольный баскетбол, бильярд, боулинг
Бусы-прорезыватели "Фруктовый микс".
Детские бусы-прорезыватели "Фруктовый микс" из серии "Мамины помощники" сделают процесс появления первых молочных
380 руб
Раздел: Пластмассовые

49. Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Лубнифарм"

50. Зовнішня економічна діяльність

51. Діяльність Європейського банку реконструкції та розвитку

52. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

53. Діяльність канцелярії. Атестація і звільнення кадрів

54. Інноваційна діяльність на ринку товарів та послуг
55. Операційна діяльність підприємства
56. Виховна діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у сучасних соціально-комунікаційних умовах

57. Ігрова діяльність у навчальному процесі початкової школи

58. Педагогічна діяльність Миколи Івановича Пирогова

59. Соціально-педагогічна діяльність в дитячих оздоровчих закладах

60. Діяльність дошкільника

61. Дослідницька та творча діяльність на уроках біології

62. Політична діяльність і політичні відносини

63. Професійна діяльність шкільних психологів

64. Теорія й практична діяльність психолога

Копилка-сейф пластиковая большая, красная.
Высокое качество изготовления, пластик. Сейф-копилка - игрушка электронная для монет и купюр с автоматическим затягиванием купюр
1679 руб
Раздел: Копилки
Нож-скальпель, 2 запасных лезвия.
Нож канцелярский (скальпель) предназначен для аккуратной и точной работы по бумаге. Резиновый грип препятствует скольжению
349 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки
Подставка под ноги "Мишки" антискользящая.
Подставка для ног от торговой марки Tega поможет крохе самостоятельно воспользоваться умывальником, унитазом или достать до высокого
449 руб
Раздел: Подставки под ноги

65. Соціально-педагогічна діяльність з дітьми схильними до алкоголізму

66. Становище болгарської діаспори в Україні та діяльність болгарських товариств

67. Сутність та місце митної вартості в системі митного оподаткування

68. Діяльність закладу швидкого харчування "Картопляна хата"

69. Адміністративно-юрисдикційна діяльність санітарно-епідеміологічної служби

70. Діяльність фінансових фондів
71. Інвестиційна діяльність підприємства
72. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств

73. Фінансова діяльність акціонерних товариств

74. Фінансова діяльність субєктів господарювання

75. Вплив податкоавої політики на діяльність підприємства

76. Екологія і практична діяльність людини

77. Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Житомирпиво" за період 2004–2006 роки

78. Інноваційна діяльність

79. Консалтингова діяльність

80. Підприємницька діяльність та її активізація в Україні

Микрофон "Караоке. Я пою".
В этом ярком микрофоне – 12 популярных песенок В. Шаинского, Е. Крылатова, М. Танича и других известных композиторов: "Песенка
301 руб
Раздел: Микрофоны
Багетная рама "Donna" (цвет - темно-коричневый).
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
558 руб
Раздел: Размер 30x40
Перчатки одноразовые "Paclan", нитриловые, размер M, 100 штук.
Прочные эластичные перчатки из нитрила, предназначены для полной защиты рук во время уборки, приготовления пищи. Перчатки легко
461 руб
Раздел: Перчатки

81. Сім чудес Вінницької області

82. Спортивный арбитраж как способ рассмотрения споров в области спорта (сравнительно-правовой аспект)

83. Эколого–правовые аспекты государственного регулирования деятельности в области охраны окружающей среды от электромагнитных излучений

84. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

85. Обмінні процеси в організмі щурів при отруєнні цезієм і стронцієм та зміні кислотно-лужного стану

86. Місцеві органи самоврядування (Местные органы самоуправления)
87. Компетенция таможенных органов в области валютного контроля
88. Организационно-правовые основы деятельности правоохранительных органов в области природопользования и охраны окружающей среды. Экологическая ответственность (Контрольная)

89. Взаимодействие органов законодательной и исполнительной власти с органами прокуратуры в области обеспечения законности

90. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

91. Деятельность правоохранительных органов в области экологии

92. Организационно-правовые основы деятельности правоохранительных органов в области природопользования и охраны окружающей среды

93. Полномочия органов государственной власти в области охраны труда

94. Закон україни про міліцію

95. Хімічна промисловість України

96. Агресивність у підлітків та її вплив на міжособові стосунки

Коллекция "Качели".
Игрушка выполнена в традиционной для коллекции мебели и домиков цветовой гамме. Качели станут прекрасным дополнением к кукольной мебели
346 руб
Раздел: Прочие
Ручка перьевая "Golden Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус черный/золото.
Перьевая ручка Golden Prestige. Цвет корпуса: черный/золото. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий.
410 руб
Раздел: VIP-ручки
Матрас-кокон "Зевушка".
«Зевушка» - это удобная постель для деток в возрасте до 6 месяцев, в которой они быстрее засыпают, лучше спят и проще адаптируются к
5200 руб
Раздел: Матрацы до 120 см

97. Місце товарної біржі в сучасній економіці

98. Портфель цінних паперів - сутність та функції

99. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.