Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Социология Социология

Соціологічні погляди Р. Спенсера, Е. Дюркгейма, М. Вебера

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

Зміст: Вcтуп Основна частина. Соціологічні переконання Р. Спенсера: 1.1 Соціологія Г. Спенсера 1.2 Еволюціонізм Соціологічні переконання Е. Дюркгейма: 2.1 Теоретичні і світоглядні підстави соціології Е. Дюркгейма 2.2 «Соціологізм» Э. Дюркгейма як методологія наукового дослідження суспільства 2.3 Ідея соціальної солідарності Соціологічні переконання М. Вебера: 3.1 Методологія соціологічного пізнання М. Вебера 3.2 Теорія «соціальної дії» 3.3 Політична соціологія М. Вебера 3.4 Релігія в соціологічній концепції М. Вебера Висновок Вcтуп На другу половину 19 – початок 20 ст. доводиться розквіт теоретичній соціології, розвиток соціологічних теорій, що стали класичними. Даний період – це свого роду соціологічного «осьового часу». Тому увага до нього особлива пильне. Аналіз класичного періоду в розвитку соціології припускає рішення проблеми систематизації створених в цей час соціологічних теорій, визначення принципу їх структуризації, критерію їх класифікації. Цілі і задачі реферату. Мета даного реферату полягає в розгляді соціологічних поглядів Р. Спенсера, Е. Дюркгейма, М. Вебера. Для досягнення поставленої мети в рефераті розв'язуються наступні приватні задачі: дати характеристику соціологічних поглядів Р. Спенсера; дати характеристику соціологічних поглядів Е. Дюркгейма; дати характеристику соціологічних поглядів М. Вебера. Предметом дослідження є суспільні відносини, пов'язані з розглядом соціологічних переконань Р. Спенсера, Е. Дюркгейма, М. Вебера. Об'єкт дослідження – соціологічні погляди Р. Спенсера, Е. Дюркгейма, М. Вебера. 1. Соціологічні переконання Г. Спенсера 1.1 Соціологія Г. Спенсера Якнайповніші і широко ідеї, пов'язані з натуралістичною (органічної) концепцією представлені і розвинені в працях англійського соціолога Герберта Спенсера (1820—1903). Г. Спенсер розділяв основний погляд Конта, по якому соціологія, що примикає до біології, складає з нею фізику організованих тіл і розглядає суспільство як свого роду організму. Проте Спенсер поміщає між біологією і соціологією психологію, але це не зробило помітного впливу на його уявлення про суспільство. Спенсер не був згоден з ідеєю Конта про те, що весь соціальний механізм покоїться на думках і що ідеї управляють миром, вносять в світ перевороти. Спенсер вважав, що «світ управляється і змінюється через відчуття, для яких ідеї служать тільки керівниками. Соціальний організм покоїться врешті-решт не на думках, але майже цілком на характерах».1 Таким чином, Спенсер стоїть за психологічне пояснення «соціального механізму», хоча це і не зв'язується з його аналогією суспільства з біологічним організмом. Спроба пояснити явища, що відбуваються в суспільному житті, біологічними аналогіями багато в чому пов'язана з теорією Дарвіна. З'явившися в середині 19 століття, вона зробила сильний вплив на соціологію, породивши різні біологізаторські соціологічні концепції, у тому числі і соціал-дарвіністські. Суть останніх полягала в тому, що їх автори переносили на суспільство і доводили до логічного кінця принципи природного відбору і боротьби за існування, бачивши в них універсальну модель еволюційного процесу.

Особливо цінним для розуміння походження багатьох соціальних інститутів, вивчення суспільства з'явилося вживання еволюційної теорії. Еволюційний підхід до суспільства важливий тим, що кожне явище вивчається в його розвитку. Переворот, вчинений в біології еволюційною теорією Дарвіна і сприйнятий багатьма соціологами, значно усилив історико-порівняльний метод вивчення культурних і соціальних форм життя1. Перша соціологічна праця Спенсера «Соціальна статика» вийшла в 1850 р. В 60-90-е роки Спенсер, створюючи систему синтетичної філософії, намагався об'єднати всі теоретичні науки того часу. В ці роки були написані: «основні початки», «Підстави психології», «Підстави біології», «Підстави соціології», «Підстави етики», «Підстави соціології» передували самостійною книгою «Соціологія як предмет вивчення». Свої соціологічні переконання Спенсер, подібно Конту, виводив шляхом дедукції з філософських принципів. Хоча Спенсер відносився до Конту вельми критично, але все таки вважав, що французький мислитель в розумінні соціальних явищ значно перевершував всі колишні підходи і називав його філософію «задумом, повним величі. 1.2 Еволюціонізм Центральне поняття всієї світоглядної концепції Спенсера – еволюціонізм. За його визначенням еволюція є інтеграцією матерії, саме еволюція переводить матерію з невизначеної, незв'язної однорідності в певну зв'язану однорідність, тобто соціальне ціле, де, проте, це ціле — суспільство — не може і не повинне поглинати окрему особу. Звідси істотним вимірюванням соціального прогресу Спенсер вважає перехід від суспільства, в якому особа цілком підлегла соціальному цілому, до такого стану, при якому соціальний організм або суспільство «служить» становлячим його індивідам. Як він писав: «.Ідеалом, до якого ми йдемо, є суспільство, в якому управління буде доведено до можливо менших меж, а свобода досягне по можливості найбільшої широти»2. Основна відмінність соціальних структур, по Спенсеру, полягає в тому, чи є співпраця людей в досягненні загальної мети добровільною або примусовою. Він ділить суспільство на два типи: «військове» і «промислове», яким і відповідають ці два типи відносин людей. Спенсер не дав формального визначення соціології і її відношення до інших суспільних наук. В цілому він бачив в соціології науку про «надорганічний» розвиток, яка одночасно описує цей процес і формулює його закони. Причому він аніскільки не сумнівається в необхідності соціології як самостійної науки — науки, вільної від різних, у тому числі і класових, забобонів. Його праця «Підстави соціології» (1877 р.) була однією з перших в плані побудови цілісної соціологічної системи на етнографічному матеріалі. Він намагається теоретично реконструювати фізичне, інтелектуальне і особливо релігійне життя первісної людини, з'ясувати походження його основних ідей і уявлень. Велику увагу Спенсер надав уточненню і розробці понятійного апарату соціології. Так він аналізує поняття суспільства, соціального зростання, соціальної структури, соціальних функцій різних систем і органів суспільного життя. Можна сказати, що він заклав фундамент формування понятійної системи соціології, а також структурно-функціонального методу.

В значній мірі цьому сприяли аналогії людського суспільства з біологічним організмом, які він проводив. Безумовно, він робив відмінність між біологічним організмом і процесами суспільного життя. Головне значення відмінності Спенсер бачило в тому, що в живому організмі елементи існують ради цілого, в суспільстві — навпаки. Як він відзначав: «суспільство існує для блага його членів, а не члени існують для блага суспільства»1. На величезному етнографічному матеріалі англійський мислитель послідовно розглядає еволюцію сімейних відносин: первісні статеві відносини, форми сім'ї, положення жінок і дітей; еволюцію обрядових установ і звичаїв, політичних установ: держава, представницькі установи, суд і т.д. Не обійшов своєю увагою Спенсер релігійні установи, промисловість і її структуру. Таким чином, соціологія у Спенсера виступає як всеосяжна наука, що включає загальну теорію історичного розвитку (еволюцію). Взагалі, перша частина його «Підстав соціології» присвячена головним чином дослідженню первісної людини, причому здебільшого його духовній стороні, аналізу відчуттів і вірувань, яким він надавав велике соціологічне значення у визначенні характеру суспільного життя. Тобто практично йдеться про опис первісної культури людства, первісному світогляді, де, як і в інших частинах свого твору, він користувався виключно порівняльно-історичним методом, і що не мало анінайменшого відношення до питання про те, чи є суспільство організмом, або ж чимось відмінним від нього. Органічні аналогії одержують у Спенсера вживання, коли він розглядає політичні установи, які, власне кажучи, і є у нього справжнім соціальним організмом. Хоча і тут багато що не потребує органічних аналогій і, зокрема, визначення і перехід від «військового» суспільства до індустріального1. Аналіз спенсеровських «Підстав соціології» показує, що він часом чисто зовнішнім чином сполучає погляди, навіяні органічною аналогією з результатами порівняльного вивчення, етнографічними і історичними даними, які розглядаються з еволюційної точки зору. Це дає підставу сказати, що насправді соціологія Спенсера, її зміст і значення характеризуються не стільки органічною аналогією, скільки вживанням до вивчення суспільних явищ порівняльного методу. Саме він є у Спенсера початковою базою розвитку його соціологічної концепції. 2. Соціологічні переконання Э. Дюркгейма 2.1 Теоретичні і світоглядні підстави соціології Э. Дюркгейма В історії соціології Э. Дюркгейм (1858—1917) представляє новий і важливий розділ в її розвитку. Це обумовлено тим, що він практично першим спробував теоретично обгрунтувати і виділити специфічний предмет наукового вивчення соціології — «соціальну сферу». Їм розроблені методологія і методи соціологічних досліджень. Цьому, зокрема, присвячена його робота «Правила соціологічного методу» (1895 р.) в російському перекладі «Метод соціології» (1899 р.). Що дозволило підвести під соціологічну науку базу емпіричних досліджень і акцентувати увагу на її прикладному характері. Про це говорить його фундаментальну працю «Самогубство. Соціологічний етюд» (1897 р.), російський переклад якого здійснений в 1912 р.

Зовншньо загрози з боку Рос не слд недооцнювати, а проте, й не слд  перебльшувати, - вважа дослдник. - Головне, що мусять якнайшвидше зрозумти укранськ полтики: «найбльшу загрозу незалежност Украни,  територальнй цлсност та безпец становлять саме внутршн проблеми». Останн застереження видаться особливо слушним - , схоже, саме з його усвдомленням ма чи не найбльш клопоти укранська влада. РОС¶ЯНИ В УКРА·Н¶: з погляду американського соцолога За офцйними даними, росйська меншина в Укран налчу понад 11 млн. осб, себто становить близько 22% населення. Судячи з деяких новших публкацй у захднй перодиц, проблеми ц меншини перестають бути виключно темою безглуздих заяв, спекуляцй та апокалптичних пророцтв  починають нарешт серйозно й вдповдально дослджуватись. Стаття ґйна Бремера «Полтика етнчност: росяни в новй Укран», опублкована в поважному науковому часопис «Юроп-Ейша стадз», [74]  добрим зразком саме такого, сумлнно-наукового, а не тенденцйно-пропагандистського пдходу до складно проблеми

1. Людина: біологія й соціологічні проблеми

2. Методологічні та біологічні проблеми біоніки

3. Соціологія як соціальна система

4. Психофізіологічні і біохімічні фактори швидкості

5. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

6. Організація структури управління маркетингом соціальної служби
7. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи
8. Міжнародні економічні організації та їх роль в інтернаціоналізації виробництва

9. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

10. Механізм функціонування соціально-трудових відносин як організаційної системи

11. Організація як соціальне утворення

12. Організація реабілітаційної роботи в школах соціальної реабілітації

13. Психолого-педагогічні умови організації уроку з трудового навчання

14. Соціометрія і референтометрія як основні методи діагностування міжособистісних взаємин в організації

15. Державні й недержавні організації в системі соціального захисту населення. Закордонний досвід

16. Соціальні групи. Види соціальних груп

Щетка-сметка для снега со скребком, автомобильная, 850 мм.
Усиленная рукоятка из алюминиевого сплава с удлиненным мягким держателем. Густая распушенная щетина для бережной очистки снега с
521 руб
Раздел: Автомобильные щетки, скребки
Этажерка для обуви разборная, 4 полки, 660x280x700 мм.
Модель предназначена для хранения обуви в прихожей. Она придется особенно кстати, если у вас малогабаритная квартира: она займет минимум
1102 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Стрейч-пленка для ручной упаковки, вес 1 кг, 17 мкм, 45 см x 140 метров.
Прозрачная стрейч-пленка для ручной упаковки применяется в быту, на производстве, в офисе, магазине. Изготовлена из прочного полиэтилена,
351 руб
Раздел: Плёнка пищевая

17. Організаційні аспекти медико-соціальної реабілітації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у дитячих інтернатних закладах

18. Організація санаторно-курортного лікування та відпочинку працівників за рахунок кошт соціального страхування

19. Состав речовини й хімічні системи. Розвиток біологічних поглядів

20. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

21. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

22. Біологічні функції серинових протеїназ
23. Метаболічні особливості фізіології та біохімії водоростей
24. Біологічні особливості веслоноса

25. Вплив важких металів на ріст, розвиток та інші фізіологічні процеси у рослин

26. Умови життя рослин і біологічні особливості росту та розвитку сільськогосподарських культур

27. Морфолічно-біологічні особливості формування урожайності зерна гібридами кукурудзи селекції компанії "Піонер" в умовах лісостепу України

28. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

29. Соціально-економічні реформи Маргарет Тетчер

30. Соціологія культури

31. Анатомо-фізіологічні особливості дихальної та травної систем в дітей

32. Анатомо-фізіологічні особливості імунної та серцево-судинної системи системи в дітей

Пакеты фасовочные "Экстра" в евроупаковке, 24х37 см (1000 штук), 8 мкм.
Пакеты фасовочные из пищевого полиэтилена низкого давления, используется для фасовки, хранения и перевозки пищевых и непищевых
378 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Умные кубики. Контуры. 50 игр для развития интеллекта.
IQ-кубики "Контуры" - универсальный набор интеллектуальных игр для дошкольников. IQ-кубики помогают развивать моторную и
306 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками
Тетрадь на резинке "Elements", В5, 120 листов, клетка, синяя.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: синий.
401 руб
Раздел: Прочие

33. Анатомо-фізіологічні особливості сечової та ендокринної систем в дітей

34. Гострий інфаркт міокарда, ускладнений гострою лівошлуночковою недостатністю: клініко-патогенетичні та хронобіологічні детермінанти, результати тривалого спостереження та медикаментозної корекції

35. Мікробіологічні, імунологічні та цитоморфологічні паралелі при інфекційно-запальних захворюваннях сечостатевих органів

36. Фізіологічні основи статевих сексуальних стосунків. Перші ознаки вагітності

37. Соціально-психологічні аспекти праці менеджера

38. Соціально-психологічні методи управління й проблеми їхнього використання
39. Сучасні футурологічні концепції про соціально-політичні перспективи людства
40. Соціально-психологічні чинники адиктивної поведінки підлітків

41. Анкета, як основний інструмент соціологічного дослідження

42. Девіантна поведінка молоді як об’єкт соціологічного дослідження

43. Значення предмету "соціологія релігії"

44. Основи соціології

45. Політична соціологія в складі соціологічної теорії - питання та історичний розвиток

46. Предмет соціологічного знання

47. Програма соціологічного дослідження, спрямована на визначення свого майбутнього населенням України

48. Розвиток та сучасний стан соціології

Карандаши цветные "Kores", 48 цветов, с точилкой.
Двусторонние цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Трехгранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт.
716 руб
Раздел: Более 24 цветов
Часы шахматные.
Механизм: механический кварцевый. Материал: пластик. Размеры: 18 x 11,3 x 5,6 см.
2023 руб
Раздел: Прочее
Пепельница S.Quire круглая c откидной крышкой, сталь, покрытие никель и черная краска, 67 мм.
Материал: нержавеющая сталь, покрытие никель, черная краска. Диаметр 67 мм, высота 102 мм.
350 руб
Раздел: Пепельницы

49. Соціальні та психолого-педагогічні проблеми молоді

50. Соціологічне вчення Спенсера

51. Соціологічне дослідження на визначення ролі молоді у вирішенні екологічної проблеми країни

52. Соціологічне інтерв’ю

53. Соціологія - наука про суспільство

54. Соціологія інноваційних процесів
55. Соціологія культури
56. Соціологія молоді – як важлива складова соціології

57. Соціологія релігії

58. Соціологія та аналіз ціннісного світу молоді

59. Соціологія як наука

60. Соціологія як наука. Військова соціологія в системі соціологічного знання

61. Сучасна західна соціологія, основні напрями і проблеми

62. Молодіжна субкультура в соціологічному вимірі

63. Програма соціологічного дослідження

64. "Друга стать" і філософсько-соціологічний аналіз нерівності жінок Сімони де Бовуар

Сейф-книга "Alparaisa СС0023/1" (карта первооткрывателей).
Размеры: 17х11х5 см. Бокс-сейф в виде книги для хранения мелких ценных вещей.
576 руб
Раздел: Копилки
Набор столовый детский "Юниор" (2 предмета).
Набор детских столовых приборов. Нержавеющая сталь. Красочная упаковка, детский рисунок на каждом предмете. Толщина металла 2 мм. Размеры:
321 руб
Раздел: Ложки, вилки
Стул для школьника регулируемый Polini City / Polini Smart L (цвет: белый/серый).
Регулируемый стул подходит к растущей парте-трансформер Polini Simple М1 75х55 см, белый-серый и растущей парте-трансформер Polini Simple
2629 руб
Раздел: Стульчики

65. Антропогенні дії на біологічні співтовариства

66. Біологічні основи інтродукції видів рододендрон в Житомирському Поліссі

67. Соціально – економічні аспекти використання інтелектуальної власності в сучасних умовах

68. Соціально-економічні складові у системі критеріїв та показників ефективності роботи будівельних підприємств

69. Зародження класичної буржуазної політекономії у Франції. Економічні погляди П. Буагільбера; Подальша вульгаризація буржуазної політекономії Економічні погляди Сеніора, Кері; Макроекономічна модель Ке

70. Педагогічні погляди Арістотеля
71. Российская социал – демократическая рабочая партия (РСДРП)
72. Психологические истоки эгоизма (Психологічні витоки егоїзму)

73. Развитие идеологии социал-демократов в России

74. Соціальне становище Запорізького краю

75. Соціальний та етнічний склад катакомбного населення

76. Контрольна по зовнішньоекономічній діяльності

77. Соціал-демократична концепція держави та влади

78. Соціальні групи

79. Взаимосвязь соціальной роботи з іншими науками

80. Соціальні інститути.

Кружка фарфоровая "Королевские собаки", 485 мл.
Кружка фарфоровая. Объем: 485 мл.
322 руб
Раздел: Кружки
Подгузники "Ушастый нянь", 3 Midi (4-9 кг), 56 штук.
Детские одноразовые подгузники «Ушастый нянь» изготовлены из особо мягких и дышащих материалов, которые нежно контактируют с
536 руб
Раздел: 6-10 кг
Светильник "Черепаха", желтый.
Интересный светильник-ночник в виде игрушки «Черепаха». Три режима работы. Батарейки АА - 3 шт. Есть возможность запитать светильник от
449 руб
Раздел: Необычные светильники

81. Біохімічні особливості харчування в обраному виді спорту

82. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

83. Екологічні проблеми розвитку і розміщення продуктивних сил Карпатського економічного району

84. Спеціальні економічні зони та їх роль в залученні іноземних інвестицій

85. Економічні системи

86. Роль власності у соціально-економічних процесах
87. Районирование Российской социо-культурной системы
88. Право як спеціальне соціальне явище

89. Бактеріологічна зброя

90. Антивоєнні оповідання Г.Белля в соціально-історичному та літературному контексті

91. Екологічні аспекти геологічної діяльності людини

92. Екологічні наслідки гірничо - видобувної діяльності людини

93. Социо-культурный аспект языка

94. Психологічний та соціальний портрет людини масової культури

95. Основные тенденции эволюции социал-демократии на Западе и в России

96. Мораль і соціальне управління

Точилка "Божья коровка", электрическая с контейнером (2 запасных лезвия EG-5009).
Электрические точилки помогут быстро, качественно и без каких-либо усилий заточить карандаши. А яркие и необычные дизайны порадуют детей и
451 руб
Раздел: Точилки
Макси-пазлы "Ягоды", 20 элементов.
Макси-пазлы разработаны специально для маленьких детей. Крупные крепкие детали удобны для захвата детской ручкой. А красочное оформление
426 руб
Раздел: Пазлы (Maxi)
Рюкзак "Basic. Чемпионат мира по футболу 2018", 30х41х13 см.
1 большое отделение с 1 внутренним отделением. 1 накладной карман спереди. Удобные лямки, позволяющие регулировать длину. Размер 30х41х13
1150 руб
Раздел: Канцтовары, хобби

97. Метеорологічні дослідження

98. Особливості встановлення грошового обігу і банківництва в Північній Америці

99. Сутність і значення соціального страхування


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.