Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Фінансове планування як основний елемент управління фінансами підприємства

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

РЕФЕРАТ Назва теми &quo ;Фінансове планування - основний елемент управління фінансами підприємства на базі Херсонського обласного управління по будівництву, ремонту й утриманню автомобільних доріг&quo ;, обсяг роботи 86 сторінок, таблиць 7, малюнків 3, додатків 5, джерела 51. У даній дипломній роботі пропонується теоретико-методичні основи фінансового планування на підприємстві. Детально розглядаються прийоми аналізу фінансового стану підприємства та методи складання бізнес-плану державного підприємства та чітко сформульований фінансовий план, створений на законодавчій базі про джерела фінансування, за допомогою котрого можна реально визначити обґрунтовану програму виробничо-господарської діяльності шляхової організації. Третій розділ дипломної роботи - шляхи вдосконалення фінансового планування на підприємстві. В цій частині диплому розглядається фінансова стратегія підприємства, оперативне фінансове планування, інформатизація управління ринковою економікою. Четвертий розділ - охорона праці та п'ятий розділ - прикладна комп'ютерна програма. ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. Теоретико-методологічні основи планування фінансової діяльності підприємства 1.1 Необхідність фінансового планування на підприємстві 1.2. Джерела фінансового планування РОЗДІЛ 2. Методологічні основи аналітичної роботи з планування, розглянуті на базі Херсонського обласного управління по будівництву, ремонту і експлуатації автомобільних доріг 2.1. Фінансово-економічна характеристика підприємства 2.2. Фінансове планування на підприємстві 2.3. Планування та формування фінансових результатів діяльності підприємства РОЗДІЛ 3. Шляхи вдосконалення фінансового планування на підприємстві 3.1. Фінансова стратегія підприємства 3.2. Оперативне фінансове планування 3.3. Інформатизація управління ринковою економікою РОЗДІЛ 4. Охорона праці РОЗДІЛ 5. Прикладна комп'ютерна програма ВИСНОВОК СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ ВСТУП Фінансове планування охоплює найважливіші сторони фінансово-господарської діяльності підприємства, забезпечує необхідний попередній контроль за утворенням і використанням матеріальних, трудових і грошових ресурсів, створює умови зміцнення фінансового стана підприємства. Без фінансового планування не можна досягти того рівня управління виробничо-господарською діяльністю підприємств, який забезпечує йому успіх на ринку постійного вдосконалення матеріальної бази, соціальний розвиток колективу, бо ніякий інший вид планування не може мати для підприємства такого узагальнюючого, глобального значення. Актуальність теми полягає в тому що фінансове планування допомагає підприємству досягти високого рівня управління виробничо-господарської діяльності, яке забезпечує йому успіх на ринку, постійне вдосконалення матеріальної бази, соціальний розвиток колективу. Задача фінансового планування: 1 .Забезпечення фінансовими ресурсами і коштами виробничо-господарської діяльності; 2.Збільшення прибули за рахунок зниження собівартості, підвищення якості продукції і росту рентабельності виробництва; 3.Визначення фінансових взаємовідносин із бюджетами і банками; 4.Забезпечення реальної збалансованості планованих витрат і прибутків підприємства на принципах самооплатності і самофінансування; 5.К

онтроль за фінансовим станом платоспроможністю підприємства. Метою фінансового планування є планування подальшого розвитку для стабільності підприємства. РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ПЛАНУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 1.1. Необхідність фінансового планування на підприємстві Фінансове планування - це процес визначення обсягів фінансових ресурсів за джерелами формування та напрямами їх цільового використання згідно з виробничими та маркетинговими показниками діяльності підприємства в плановому періоді. Мета фінансового планування - забезпечення господарської діяльності підприємства необхідними джерелами фінансування. Основу перспективного фінансового планування становить прогнозування, яке полягає у вивченні можливого фінансового стану підприємства на перспективу. На відміну від планування, прогнозування передбачає розробку альтернативних фінансових показників і параметрів, використання яких відповідно до тенденції зміни ситуації на ринку дає змогу визначити один із варіантів розвитку подій і фінансового стану підприємства. Тобто при прогнозуванні оцінюються можливі майбутні фінансові наслідки рішень, що приймаються, а при плануванні фіксуються фінансові показники, які підприємство намагається отримати в майбутньому. У свою чергу, бюджетування є складовою фінансового планування, тобто процесу визначення майбутніх дій щодо формування та використання фінансових ресурсів, і тільки-но робиться фінансовий план на майбутнє, він обов'язково підкріплюється розрахунками й складанням бюджетів. Для визначення сутності й місця бюджетування в системі прийняття рішень розглянемо саме процес планування й контролю на підприємстві з урахуванням існуючих тенденцій щодо інтеграції оперативного й стратегічного планування. Такий підхід стосовно планування й контролю базується на: існуючому механізмі планування просторів бізнесу; - глибокодиференційованому коротко- й середньостроковому плануванні (операційному плануванні). Тобто довгострокове цільове планування й реалізація цілей в операційній перспективі поєднані в єдиному процесі бізнес-планування (рис. 1). Бізнес - планування пов'язує стратегічне планування сегментів бізнесу з плануванням відповідних заходів, економічних показників й супроводжує середньострокове планування за періодами з меншим числом ключових показників. Ключові показники бізнес - планування на перший рік, що йде за поточним роком, утворюють бюджетні рамки (контрольні цифри), які є основою для детального планування бюджету і зв'язком між бізнес-плануванням і бюджетним плануванням. Причому бюджетне планування спрямоване на поетапну трансформацію стратегічних цілей в оперативному просторі. Для цього детально визначаються обсяги очікуваних оборотів, доходів і необхідний виробничий потенціал в короткостроковому періоді, детально плануються матеріально-речові результати виробництва й пов'язані з цим витрати. Метод бюджетного планування заснований на концепції грошових потоків і зводиться, по суті, до розрахунку фінансової частини бізнес-плану. Розробка фінансових планів базується на складанні бюджетів, що забезпечують взаємозв'язок доходів і видатків на основі взаємозалежності показників розвитку підприємства з його фінансовими ресурсами.

Бюджет - це кількісне втілення плану, що характеризує доходи та видатки за певний період, і капітал, який необхідно залучити для досягнення планованих цілей. Дані бюджету демонструють майбутні фінансові операції, тобто бюджет створюється до виконання запланованих дій. Це і визначає роль бюджету як основи для контролю й оцінки ефективності діяльності підприємства. Під бюджетуванням (bu ge i g) розуміють процес розрахунку, погодження й узагальнення фінансових показників, що деталізують фінансові плани підприємств у грошовому й натуральному виразі на конкретний період часу, та роботу з управління й контролю за виконанням узгоджених бюджетних показників. Рис. 1. Взаємозв'язок стратегічного й оперативного планування Роль і місце бюджетування в загальній системі фінансового управління досить повно розкриваються при розгляді його функцій: - планування (складання бюджету ґрунтується на уточненні та деталізації стратегічних планів на бюджетний період, визначенні ефективності планованих заходів і відповідності планованим витратам й доступним ресурсам), - координація (комунікація та координація різних підрозділів підприємства і видів діяльності, що передбачають узгодження інтересів окремих робітників і груп у цілому по підприємству, для досягнення поставлених стратегічних цілей. Бюджетування сприяє виявленню слабких ланок в організаційній структурі, розв'язанню проблем комунікації та розподілу відповідальності між виконавцями), - контроль (контроль поточної діяльності на основі бюджетних даних, забезпечення планової дисципліни). Бюджетування включає процес постійного аналізу та внесення коректив до бюджетів залежно від зміни зовнішніх і внутрішніх економічних обставин з метою максимізації прибутку чи мінімізації збитків. Тому обов'язковими етапами в бюджету ванні є: - визначення точності бюджету (точність підготовки бюджету визначається шляхом порівняння фактичних значень із запланованими, що виражені або в грошових одиницях, або в одиницях виміру продукції. Чим менша розбіжність значень, тим вища точність бюджету); - коригування бюджету (бюджет може не відповідати реальності, тому перестає бути інструментом ефективного управління, отже, його необхідно змінити. Бюджет переглядається, коли відбуваються важливі зміни у витратах чи доходах, з'являються або нові можливості, або певні ускладнення у подальшій роботі (зміна заробітної плати, поява нових конкурентів). Наприклад, якщо прогнозний обсяг продажу відрізняється від реалій, необхідно змінювати всі бюджети. Бюджети повинні постійно переглядатися й коригуватися у міру необхідності для того, щоб зберегти їх координуюче значення); - контроль і аналіз (для підтримки діяльності підприємства на досить високому рівні ефективності дуже важливо здійснювати функціонально-вартісний аналіз. У результаті аналізу визначається, для якого елемента виробництва (торгівлі) можуть бути знижені витрати так, щоб збільшити дохід при одночасному збереженні якості й обсягу товарів і послуг. Розраховані показники зіставляються між собою й перевіряються, наскільки допустимі отримані співвідношення, наприклад, між витратами з бюджету та запланованим обсягом виробництва).

Саме таке вознесення сталося через 40 дб псля воскресння на гор Елеонськй у присутност апостолв. ¶ ось, написано в Ббл, «коли благословив х (апостолв Ю К.) , почав вддлятися вд них  пдноситися на Небо». Еволюця людства вступа в кризовий етап, заходить у глухий кут (в основному через порушення людьми морально-етичного закону Всесвту). Необхдно врятувати людство вд виродження й загибел, дати новий мпульс, указати новий шлях. ¶ рятвник з'являться, потм де, але продовжу дистанцйно впливати на людей. Важливу функцю в технолог Вседержителя вдгра також феномен янголв (у попередн епохи роль янголв виконували геро). Янголи безтлесн то жив образи, голограми. Тут працю найскладнша нформацйна, а точнше, психонформацйна технологя. КОРИГУЮЧ¶ Д¶· «ЗГОРИ» Я дивуюся, чому люди вважають за краще блукати в невдомост, коли Бог подарував м таку пречудову книгу Одкровення. М. Фарадей. PНа закнчення торкнемося технологчно новац в сфер управлння земною цивлзацю, пов язано з свтовими релгями

1. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

2. Персонал як об’єкт управління організації

3. Методи управління підприємством

4. Аналіз стартегічного управління підприємством

5. Організаційна структура управління підприємством

6. Особливості формування сучасних структур систем управління підприємством (на прикладі торгового центру "Сумилада")
7. Стратегічне управління підприємством
8. Сутність і роль управлінськї рішення в процесі управління підприємством

9. Эфективність управління підприємством

10. Необхідність і принципи формування вищих органів управління підприємствами України

11. Бізнес–планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства

12. Структура основних виробничих фондів підприємства. Обігові кошти. Собівартість продукції

13. Фінансове планування та управління фінансовими ресурсами

14. Процес управління та його основні стадії

15. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

16. Теоретичні основи фінансового управління діяльності комерційних банків

Письменные принадлежности "Набор первоклассника", арт. Нп4_17692.
В наборе: доска для лепки, клей-карандаш, ручка шариковая синяя - 2 штуки, карандаш черно графитный - 2 штуки, точилка, пластилин, набор
527 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Карандаши цветные "Kores", 48 цветов, с точилкой.
Двусторонние цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Трехгранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт.
716 руб
Раздел: Более 24 цветов
Часы шахматные.
Механизм: механический кварцевый. Материал: пластик. Размеры: 18 x 11,3 x 5,6 см.
2023 руб
Раздел: Прочее

17. Проектування засобів обчислювальної техніки в САПР PCAD 2008 (схема управління освітленням з будь-якого пульту ДУ)

18. Дослідження аспектів управління якістю продукції

19. Конкурентоспроможність персоналу як об’єкт стратегічного управління

20. Особливості управління формуванням основного капіталу малих підприємств

21. Стратегічне управління як реалізація цільового підходу

22. Управління виробничими витратами як складова управління продуктивністю операційної системи
23. Управління якістю на підприємстві
24. Управління, як соціальний феномен

25. Система управління якістю на прикладі ЗАТ КФ "Лагода"

26. Моделі фінансового управління в різних умовах функціонування господарюючого суб’єкта

27. Управління фінансами на прикладі Сумського НВО ім. М.В. Фрунзе

28. Фінансове управління Черняхівської районної державної адміністрації

29. Удосконалене управління якістю продукції на підприємстві

30. Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві

31. Ділові взаємовідносини в апараті управління

32. Рішення в системі управління

Бокс с наклейками "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018" (50 пакетиков в боксе).
Коллекция наклеек для всех любителей футбола и для тех, кто с нетерпением ждет начала главного события лета 2018 - Чемпионата мира по
2562 руб
Раздел: Канцтовары, хобби
Набор универсальных прозрачных обложек для учебников, 120 мкм, 232x455 мм, 20 штук.
Материал: ПВХ. Плотность: 120 мкм. Размер: 232х455 мм. В наборе: 20 штук. Цвет: прозрачный.
310 руб
Раздел: Обложки для книг
Увлекательная настольная игра "Этажики", новая версия.
На игровом поле две карты — карта с этажом, на котором находятся игроки, и карта с воздушным шаром. Шар перемещает всех на определённое
632 руб
Раздел: Карточные игры

33. Управління запасами

34. Управління проектами

35. Характеристика сутності та змісту класичної школи управління

36. Організаційна система управління природокористуванням України

37. Управління утворенням прибутку підприємства

38. Розробка концепції управління інноваційною діяльністю в Пол-тавській області
39. Акти державного управління
40. Мораль і соціальне управління

41. Методи управління банківськими ризиками

42. Моніторинг фінансових операцій комерційного банку "Фінанси та кредит"

43. Активні операції та управління ними в ЗАТ КБ "ПриватБанк"

44. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

45. Управління капіталом в сільськогосподарських підприємствах

46. Управління ризиками

47. Методи прийняття рішень у сфері управління нематеріальних активів

48. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

Фломастеры "Замок", 24 цвета.
Количество цветов: 24. Профиль корпуса: круглый корпус. Вид фломастеров: стандартные.
379 руб
Раздел: 13-24 цвета
Настольная игра "Set" (Сет).
Настольная игра «Сет» состоит из 81 карты. На картах нарисованы простые фигуры, обладающие четырьмя характеристиками. Игрокам нужно
754 руб
Раздел: Карточные игры
Тетрадь общая с магнитной закладкой "FLUOR. Салатовый", В5, 120 листов, клетка.
Формат: В5. Материал обложки: картон ламинированный с тиснением 230 г/м2. Материал блока: бумага офсетная 60 г/м2.
418 руб
Раздел: Прочие

49. Бойове застосування та управління діями аеромобільних підрозділів (частин, з’єднань)

50. Державне управління і контроль у галузі вивчення використання та охорони надр

51. Державне управління і контроль у сфері поводження з відходами виробництва та споживання

52. Державне управління у сфері регулювання відносин, що виникають у зв’язку із надзвичайними екологічними ситуаціями

53. Законність у сфері державного управління: поняття, принципи, гарантії забезпечення

54. Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі
55. Поняття і наукові засади державного управління
56. Принципи державного управління в галузі охорони навколишнього середовища

57. Структура державного управління

58. Сучасні принципи державного управління

59. Теорія і методологія дослідження управління

60. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства

61. Форми державного управління

62. Функції управління в аграрному праві

63. Автоматизація управління персоналом на базі програмного засобу "Система: Кадри"

64. Оптимальне управління діяльністю авіакопанії засобами гетерогенних комп’ютерних мереж

Снежкобластер "Тройной".
Снежкобластеры спасут вас от замерзших рук и мокрых перчаток! Для настоящих лидеров зимних баталий в нашем арсенале есть тройной
1585 руб
Раздел: Прочее
Набор маркеров для доски, 4 штуки.
Высококачественные маркеры для белой маркерной доски. Не высыхают с открытым колпачком в течение нескольких дней. 4 цвета. С круглым
401 руб
Раздел: Для досок
Лото "Животные".
Лото "Животные" развивает память, внимательность, мелкую моторику рук, помогает развивать устную речь малышей, и дает начальные
1079 руб
Раздел: Лото детское

65. Системи управління базами даних

66. Стандарти автоматизованих систем управління в банку

67. Реформи адміністративно-політичного управління 60-70-х років XIX ст.

68. Аналіз функціональних схем, основні елементи систем автоматичного регулювання підсилення

69. Прийом контрасту як основний засіб організації художнього матеріалу у творі В.Г. Короленка "Діти підземелля"

70. Інформаційні технології управління маркетингом
71. Проектне фінансове планування
72. Управління запасами матеріалів на підприємстві

73. Управління поведінкою споживачів

74. Управління процесом створення нового товару

75. Наукове обґрунтування медикаментозного забезпечення військовослужбовців на основі концепції логістичного управління

76. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

77. Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки

78. Аналіз ефективності управління персоналом бази відпочинку "Чорноморка"

79. Аналіз системи стратегічного управління ДП "Укрдонбасекологія"

80. Аналіз управління персоналом на ТОВ "Рондо"

Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: синий).
Детский трехколесный велосипед для малышей от 1 года до 3 лет. Облегченный вариант без тента. Велосипед имеет удлиненную металлическую
1560 руб
Раздел: Трехколесные
Копилка "Свинка с мелом", 20x15x16 см, арт. 223018.
Копилка поможет Вам наконец-то собрать требуемую сумму для покупки долгожданной вещицы. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой
695 руб
Раздел: Копилки
Шкатулка для ювелирных украшений, 20x13x11 см, арт. 88253.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Беречь от
363 руб
Раздел: Шкатулки для украшений

81. Діяльність органів управління освітою

82. Ефективне управління виробництвом

83. Закономірності формування корпоративного управління

84. Контроль – функція управління

85. Концепція управління персоналом в комерційному банку АКБ "Приватбанк"

86. Критерії якості праці менеджера та ефективності управління
87. Менеджмент та система управління
88. Методичні підходи до створення інтегрованих систем управління

89. Механізм і методи управління фірмою

90. Моделі корпоративного управління

91. Наскрізна програма практики студентів системи управління виробництвом та розподілом електроенергії

92. Організаційна структура управління персоналу підприємства

93. Організація управління персоналом підприємства

94. Основи внутрішньо-фірмового управління нововведеннями: стратегія і структура

95. Особливості антикризового управління

96. Особливості управління організацією

Набор контейнеров для хранения грудного молока и детского питания "Happy Baby", 6 штук.
Специальные контейнеры для хранения молока и питания позволяют сохранять ценные питательные элементы сцеженного грудного молока, в том
350 руб
Раздел: Молокоотсосы, аксессуары
Менажница (5 секций) "Садовая ягода".
Менажница (5 секций). Диаметр: 24,5 см. Высота: 2,5 см. Материал: керамика.
397 руб
Раздел: Менажницы
Набор "Сделай слайм" (с разноцветными бусами, пенопластовые шариками, блёстки).
Набор для изготовления слайма - это уникальный набор для создания оригинальной игрушки своими руками! Из компонентов набора можно сделать
575 руб
Раздел: Лизуны, мялки, жвачки для рук

97. Поняття та сутність ефективності управління

98. Проблема управління прибутком на підприємстві

99. Психологія поведінки індивіда в організації і способи управління нею


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.