Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ з дисципліни «Фінансова система підприємства» на тему: “ПРОЕКТУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА № 62, АНАЛІЗ ЙОГО ФІНАНСОВОГО СТАНУ ТА РОЗРОБКА ШЛЯХІВ ПОЛІПШЕННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ” Дніпропетровськ – 2006 ЗМІСТ ВСТУП ПРОЕКТУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПІДПРИЄМСТВА № 62 ЗА ВИХІДНИМИ ДАНИМИ 1.1 Варіант вихідних даних № 62 1.2 Складання початкового балансу підприємства № 62 1.3 Результати прогнозування балансів підприємства № 62 та звітів про результати його фінансової діяльності за 12 місяців 2006 року АНАЛІЗ СПРОЕКТРОВАНИХ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА №62 2.1 Алгоритми розрахунків показників фінансової діяльності 2.2 Аналіз спроектованих характеристик підприємства № 62 3. ВАРІАНТИ ПОЛІПШЕННЯ ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА № 62 3.1 Заходи корегування характеристик діяльності підприємства № 62 3.2 Аналіз скорегованих показників діяльності підприємства № 62 ВИСНОВКИ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ВСТУП Для ефективного господарювання важливим є визначення цілей створення і функціонування підприємства (фірми). Генеральну (головну) ціль підприємства, тобто чітко обкреслену причину його існування, у світовій економіці називають місією. Здебільшого місією сучасного підприємства (фірми) вважають виробництво продукції (послуг) для задоволення потреб ринку й одержання максимально можливого прибутку. На основі загальної місії підприємства формулюються і встановлюються загальнофірмові цілі, що повинні відповідати визначеним вимогам: • по-перше, цілі підприємства повинні бути конкретними і піддаватися виміру. Формулювання цілей у конкретних формах створює вихідну базу для наступних правильних господарських і соціальних рішень. Завдяки цьому можна більш обґрунтовано визначити, наскільки ефективно підприємство (фірма) діє в напрямку здійснення своїх цілей; • по-друге, цілі підприємства повинні бути орієнтованими в часі, тобто мати конкретні обрії прогнозування. Цілі звичайно встановлюються на тривалі чи короткі проміжки часу. Довгострокова ціль має обрій прогнозування, що дорівнює п'ятьом рокам, короткострокова - у границях одного року; • по-третє, цілі підприємства повинні бути досяжними і забезпечувати підвищення ефективності його діяльності. • по-четверте, з огляду на динаміку ефективності виробництва, множинні цілі підприємства повинні бути взаємно підтримуваними, тобто дії і рішення, що необхідні для досягнення однієї цілі, не можуть перешкоджати реалізації інших цілей. В остаточному підсумку цілі підприємства (фірми) повинні бути чітко сформульовані для кожного виду його (її) діяльності, що є важливим для суб'єкта господарювання, що прагне спостерігати і вимірювати результати цієї діяльності Результати вивчення ринку товарів служать вихідною базою для обґрунтування конкретних шляхів удосконалення і розвитку інноваційно-інвестиційної діяльності підприємства (фірми) на перспективний період. Наступним найбільш складним по обсягу і рішенням організаційно-технічних задач напрямком є виробнича діяльність підприємства (фірми), її організація й оперативне регулювання в просторі і часі.

До інтегрованого напрямку, що охоплює багато конкретних видів, належить економічна діяльність підприємства (фірми). Зокрема вона включає: стратегічне і поточне планування, облік і звітність, ціноутворення, систему оплати роботи, ресурсне забезпечення виробництва, зовнішньоекономічну і фінансову діяльність і т.п. Цей напрямок є визначальним для оцінки і регулювання всіх елементів системи господарювання на підприємстві. В курсовому проекті на базі детального економічного аналізу імітованої по вихідним даним діяльності підприємства № 62 за 12 місяців 2006 року виявлені основні проблеми його подальшого розвитку та виконані розрахунки запропонованих заходів по підвищенню його проектних характеристик. РОЗДІЛ 1. ПРОЕКТУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПІДПРИЄМСТВА № 62 ЗА ВИХІДНИМИ ДАНИМИ 1.1 Варіант вихідних даних № 62 1. Виторг підприємства за рік, млн. грн. – 2,4 млн. грн. 2. Обсяг валюти чистих активів початкового балансу, грн. - 857 143,0 грн. 3. Частка довгострокової позики - 30,0 % 4. Коефіцієнт дивідендних виплат - 25,0 % 5. Запаси сировини на складі (оборотність товарно-матеріальних цінностей), днях - 19 днів 6. Відстрочка платежу за продукцію (оборотність дебіторської заборгованості), днях - 21 день 7. Відстрочка платежу за сировину (оборотність кредиторської заборгованості), днях – 14 днів 8. Частка прямих виробничих витрат - 44,0 % 9. Частка прямої праці - 26,0 % 10. Коефіцієнт виробничих накладних витрат – 11,5 % 11. Коефіцієнт адміністративних і маркетингових витрат – 8,5 % 12. Частка основних засобів в активах - 89,5 % 13. Графік розподілу продажів – № 2 Таблиця 1.1 - Розподіл виторгу по місяцях (Графік № 2) янв февр березень ап-рель травень червень липень ав-густ сен-тяб. ок-тяб. но-яб. де-каб. Рік 6% 6% 8% 6% 8% 10% 12% 10% 10% 8% 8% 8% 100% Основні допущення, прийняті при проведенні розрахунково-дослідницьких робіт із запропонованого комплексу вихідних даних: 1. Чисті активи дорівнюють загальній сумі активів за винятком короткострокової заборгованості. 2. Оборотність чистих активів дорівнює відношенню виторгу до величини чистих активів. 3. Погашення довгострокового кредиту здійснюється рівними порціями наприкінці кожного кварталу. 4. Коефіцієнт дивідендних виплат являє собою частку чистого прибутку, виплачуваної акціонеру у вигляді грошових дивідендів. 5. Оборотність дебіторської заборгованості інтерпретується як середнє число днів, протягом яких дебіторська заборгованість перетворюється в гроші. 6. Оборотність кредиторської заборгованості інтерпретується як середнє число днів, протягом яких відбувається погашення кредиторської заборгованості. 7. Оборотність ТМЦ інтерпретується як середнє число днів, протягом яких відбувається продаж виготовленої продукції. 8. Виробничі накладні витрати за рік обчислюються пропорційно сумі основних засобів на початок року і розподіляються по місяцях рівномірно. 9. Адміністративні і маркетингові витрати за рік обчислюються пропорційно обсягу продажів і розподіляються по місяцях рівномірно. 10. Амортизація нараховується згідно з нормами, встановленими в Україні, у припущенні, що всі основні кошти належать до групи виробничого устаткування (група 2 з квартальною нормою амортизації 10% - у відсотках до балансової вартості кожної з груп основних фондів на початок звітного (податкового) періоду (в розрахунку на податковий квартал) .

11. Підприємство планує мати на грошовому рахунку не менш визначеної суми, яку виконавець проекту встановлює самостійно. 12. Підприємство має можливість розплатитися з постачальником векселем з терміном погашення не менш одного місяця, при цьому ціна товарів збільшується на u %. 13. Емісія акцій виконується таким чином, що інший сплачений капітал складає 30% від номіналу акції. Кількість акцій вибирається довільно, але так, щоб номінал однієї акції не перевищує значення 50 грн. 14. З загальної суми притягнутих фінансових ресурсів k відсотків підприємство використовує для придбання основних засобів, що є заставою при одержанні довгострокового кредиту. 15. Податок на прибуток нараховується і виплачується щоквартально по процентній ставці, установлюваної законодавством України на момент виконання роботи (25% згідно закону України „Про оподаткування прибутку підприємств” ). 18. Усі розрахунки проводяться без обліку податку на додаткову вартість. Додаткові вихідні дані за станом на 01.01.2006, прийняті в курсовій роботі згідно аналізу кредитно-фінансового ринка на Україні: 1. Податок на прибуток складає – 25 % від балансового прибутку, який дорівнює різниці скоректованого валового доходу підприємства і валових витрат з урахуванням нарахованої амортизації і виплачених відсотків за використання усіх видів фінансових інструментів частина суми боргу по фінансовому позиковому інструменті, що не використовується для придбання амортизуємих основних засобів, підлягає також віднесенню на валові витрати підприємства. 2. Дисконтна ставка НБУ на 01.01.2006 складає - 9 % річних. 3. Ломбардно-кредитная ставка рефінансування НБУ комерційних банків складає на 01.01.2003 року – 10 % річних. 3. Кредитні ставки комерційних банків з терміном до 3 місяців для юридичних осіб у національній валюті складають 20- 25 % річних ( для розрахунку приймаємо ставку 22 % річних ). 4. Кредитні ставки комерційних банків з терміном до 1 місяців для юридичних осіб у національній валюті складають 17- 25 % річних ( для розрахункового дисконту векселя приймаємо ставку 22 % річних ). 5. Кредитні ставки комерційних банків з терміном більш 3 років для юридичних осіб у національній валюті складають 25- 35 % річних із заставою майна на суму не менш 200 % від суми кредиту ( для розрахунку приймаємо ставку 30 % річних ). 6. Депозитні ставки комерційних банків з терміном до 1 місяця для юридичних осіб у національній валюті складають 13 - 16 % річних ( для розрахунку приймаємо ставку 16 % річних ). 1.2 Складання початкового балансу підприємства № 62 1. Визначаємо початкову величину сумарних активів підприємства (у припущенні, що короткострокові активи при утворенні підприємства – «нульове» наближення дорівнюють нулю, тобто виторг 1 місяця у вихідних даних утворений тільки за рахунок ресурсів початкового власного капіталу): 2. Визначаємо початкову величину ресурсів утворення підприємства –початковий капітал (сумарні пасиви підприємства), що утворилися при підписці на акції підприємства акціонерів. При цьому, відповідно до вихідних даних, при підписці на акції був отриманий емісійний доход, тобто оплата за номінал акції надходила в розмірі на 30% більше.

Поряд з цим у ньому віддзеркалилися тогочасні погляди на завдання, форми і методи розвідки, призначеної для оперативного забезпечення бойових дій. "Успіх всякого військового підприємства (операції - В.С.) залежить головним чином від правильності прийнятого рішення, раціональності розробленого плану і його виконання. Прийняти правильне рішення начальник і розробити відповідний план його штаб можуть тільки тоді, коли головні чинники військової обстановки такі як: сили ворога, його наміри, місцевість в широкому військовому розумінні, настрій населення, політичний, економічний та транспортний стан театру військових акцій та інше, будуть їм досконально відомі і до дрібниць вивчені". Досягти цього можливо тільки добре поставленою і "правдиво організованою розвідкою на запіллі ворога". Висувалися такі принципи організації розвідки: "1) По можливості добування відомостей з перших джерел; 2) Безпреривність ведення розвідки; 3) Доскональна обробка та аналіз всіх добутих відомостей; 4) Своєчасна доставка добутих відомостей до штабу, який вислав цю розвідку"

1. Економіка підприємства

2. Основи економіки підприємства

3. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

4. Фінансова санація підприємства: сутність, роль, джерела та порядок здійснення

5. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

6. Підвищення економічної ефективності використання основних фондів операційної діяльності підприємства
7. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства
8. Економічний аналіз та фінансові показники підприємства

9. Бізнес–планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства

10. Стратегія управління персоналом суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності (на базі матеріалів зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен")

11. Аналіз господарської діяльності підприємства

12. Інвестиційна діяльність промислового підприємства й оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту

13. Еколого-економічна оцінка природоохоронної діяльності підприємства СП "Шахта ім. В.І. Леніна"

14. Аналіз діяльності підприємства

15. Аналіз діяльності приватного підприємства "Вовняночка"

16. Аналіз маркетингової та фінансово-господарської діяльності підприємства МПП "Монтажник"

Сушилка для белья напольная складная, 180x55x96 см, голубая.
Сушилка для белья напольная складная. Размеры: 180x55x96 см. Цвет каркаса: бело-голубой.
936 руб
Раздел: Сушилки напольные
Подарочная расчёска для волос "Лиза".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Набор маркеров для досок "Kores", 3 мм, 6 штук.
Набор маркеров для досок. Круглый наконечник. Пластиковый корпус. Стираются с таких гладких поверхностей, как пластик, стекло и эмаль,
390 руб
Раздел: Для досок

17. Аналіз фінансово-економічної діяльності ТОВ "Трансмаш"

18. Розрахунок основних економічних показників діяльності підприємства

19. Інформаційна система аналізу діяльності підприємства для фінансового забезпечення інвестиційної діяльності

20. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

21. Планування діяльності підприємства

22. Інтегральна ефективність діяльності підприємства
23. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн
24. Аналіз відпрацьовування елементів дресирування собак для захисно-караульної служби (ЗКС) в умовах підприємства

25. Аналіз економічної ефективності КГ "Зоря"

26. Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства

27. Собівартість продукції - важливий показник діяльності підприємства

28. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства

29. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства

30. Інформаційні ресурси економічної діяльності

31. Аналіз технології виготовлення варених ковбасних виробів і проект м’ясопереробного підприємства потужністю 3 т виробів за зміну

32. Аналіз зовнішнього середовища підприємства ВАТ "АртВітраж"

Ручка перьевая "Velvet Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус черный/золото.
Перьевая ручка Velvet Prestige. Цвет корпуса: черный/золото. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий.
404 руб
Раздел: VIP-ручки
Сушилка для белья "Ника" напольная складная, 20 метров.
Размер: 200х55х96 см. Длина сушильного полотна: 20 метров. Сушилка для белья классическая для любых помещений. Напольная, складная, с
993 руб
Раздел: Сушилки напольные
Карандаши художественные "Polycolor", 36 цветов, 36 штук, деревянная коробка.
Высококачественные художественные цветные карандаши в металлическом пенале. Прочный грифель. Яркие цвета. Мягкое письмо и ровное
1692 руб
Раздел: Более 24 цветов

33. Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")

34. Обґрунтування проекту підвищення ефективності комерційної діяльності фірми (на матеріалах торгово-посередницького приватного підприємства "Монолит Пласт")

35. Аналіз теорій економічної інтеграції в реальному секторі провідних західних вчених. Можливість застосування теоретичних концепцій економічної інтеграції України з ЄЕП

36. Розробка стратегії підвищення ефективності експортної діяльності підприємства

37. SWOТ-аналіз підприємства

38. Аналіз та розроблення стратегій ЗЕД для підприємства харчової промисловості
39. Діагностика трудового потенціалу підприємства та аналіз впливу факторів на підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства
40. Обгрунтування економічної ефективності раціональної організації праці на підприємстві

41. Основи організації виробництва і виробничої діяльності підприємства

42. Планування розвитку діяльності підприємства у ринкових умовах

43. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства: оцінка привабливості стратегічних зон господарювання

44. Типи, функції та місце економічних служб в управлінській структурі підприємства

45. Аналіз пасажирських перевезень транспортного підприємства "Державне підприємство "Міжнародний аеропорт "Бориспіль"

46. Аналіз використання чистого прибутку підприємства

47. Аналіз і управління грошовими потоками підприємства

48. Аналіз руху грошових коштів промислового підприємства

Карандаши цветные "Artberry", 24 цвета.
Шестигранные цветные карандаши с толщиной грифеля 3 мм, толщина самого карандаша 7 мм. Увеличенное количество цветовых пигментов для еще
321 руб
Раздел: 13-24 цвета
Комплект пеленок для девочки Idea Kids однотонный из бязи (3 штуки, 120х75 см).
Пеленки - это самые первые вещи, в которые Вам предстоит одеть Вашего малыша. Комплект пеленок станет верным помощником в первые месяцы
357 руб
Раздел: Пелёнки
Подарочная расчёска для волос "Алена".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос

49. Аналіз фінансово-господарського стану підприємства

50. Аналіз фінансового стану підприємства

51. Аналіз фінансового стану підприємства "Комфорт"

52. Аналіз фінансового стану підприємства АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА"

53. Аналіз фінансового стану підприємства та місце довгострокових зобов’язань у цьому процесі

54. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo
55. Значення та аналіз грошових потоків підприємства
56. Планування діяльності підприємства

57. Система оподаткування господарської діяльності підприємства

58. Фінансовий аналіз підприємства ВАТ "Виробничо-технічне підприємство "Укренергочормет"

59. Аналіз активів підприємства

60. Аналіз впливів на суму витрат підприємства

61. Аналіз економічної ефективності виробництва молока

62. Аналіз ефективності використання виробничого потенціалу підприємства ВАТ "Жовтоводський хлібозавод"

63. Аналіз фінансового стану комунального підприємства "Чернігівське тролейбусне управління"

64. Аналіз фінансового стану підприємства (на прикладі АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА")

Копилка "Свинка", с молотком, 15x15x14 см, арт. 223016.
Копилка поможет Вам наконец-то собрать требуемую сумму для покупки долгожданной вещицы. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой
503 руб
Раздел: Копилки
Набор цветных карандашей STABILO GREENcolors, 12 штук.
STABILO GREENcolors - цветные карандаши, сертифицированные FSC. • Изготовлены на 100% из возобновляемой древесины и покрыты лаком на
414 руб
Раздел: 7-12 цветов
Тележка, арт. 15-11017.
Удобная ручка и проходимые колеса помогут Вашему малышу с легкостью возить всё необходимое для строительства дворцов, замков, дорог и
325 руб
Раздел: Тележки

65. Аналіз фінансового стану підприємства та оцінка інвестиційного проекту

66. Державне регулювання зайнятості населення за видами економічної діяльності

67. Економічна безпека підприємства в сучасних умовах та економічні ризики

68. Загальна характеристика комунального підприємства Сумської обласної ради "Підприємство виробничо-технологічної комплектації"

69. Криві байдужості, їх властивості. Параметри підприємства як мікроекономічної моделі. Виробнича функція

70. Науково-технічний прогрес: напрямки та економічна ефективність. Порядок створення підприємства
71. Проектування операційної системи малого підприємства, орієнтованого на виробництво
72. Теоретичні аспекти ефективності діяльності підприємства

73. Экономічний аналіз підприємства

74. Підвищення економічних показників державного підприємства "Дніпропетровські магістральні електричні мережі"

75. Економічне моделювання у прогнозуванні показників фінансової звітності підприємства (на матеріалах ВАТ "Дніпропетровськгаз")

76. Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)

77. Інформаційні системи і технології підприємства

78. Розробка та обгрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства

79. Загальна характеристика оборотних коштів підприємства

80. Вексельний обЃг. Розвиток вексельних операцЃй на УкраѓнЃ та в Ѓнших економЃчно-розвинутих краѓнах

Ручки шариковые "Replay. Пиши-стирай", 4 штуки, 1 мм.
Шариковая ручка со стираемыми чернилами. Исправления делаются просто, и поэтому она идеальна для использования в школе. Стирательная
307 руб
Раздел: Цветные
Эжектор концентрат Dr.Klaus от муравьёв других насекомых, 1 л.
Концентрированное средство Dr.Klaus "Insect Super" используется для уничтожения муравьев, клещей, блох, тараканов и других
674 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых
Рюкзак школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (Тролли).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
2082 руб
Раздел: Без наполнения

81. Фінанси підприємства

82. Формування основних фондів підприємства

83. Конкурентоспроможність торгівельного підприємства

84. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

85. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

86. Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення
87. Імітаційна модель взаємодії підприємства з ринком
88. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

89. Перспективи розвитку і проблеми світової економічної інтеграції укр

90. Введення в курс “Основи економічної теорії”

91. Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові

92. Вибір форм кредиту комерційного банку для фінансування капітальних та поточних потреб підприємства

93. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна

94. Створення приватного підприємства по виробництву повітряної кукурудзи

95. Витрати підприємства

96. Відтворення господарських операцій у бухгалтерському балансі підприємства

Чудо трусики для плавания, от 0 до 3-х лет, трехслойные, арт. 1433, для девочек.
Детские специальные трусики для плавания в бассейне и открытом водоеме. Плотно прилегают, отлично защищают! Изготовлены из хлопка, имеют
376 руб
Раздел: Многоразовые
Шторка антимоскитная ТД7-002.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
372 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Пеленки одноразовые впитывающие BabyMil "Эконом" (60х40 см, 30 штук).
Пеленка разработана специально для малышей. Изделие изготовлено из допущенных Роспотребнадзором материалов. Оно позволяет коже
350 руб
Раздел: Пелёнки

97. Облік активної частини балансу підприємства

98. Облік основних засобів підприємства

99. Облік створення підприємства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.