Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Медицина Медицина

Ентеральна недостатність в ранньому післяопераційному періоді у пацієнтів з гострою хірургічною патологією органів черевної порожнини

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ІМ. П.Л. ШУПИКА Гай Олена Юріївна УДК 616.381-036.11-089.168.1-06:616.341 ЕНТЕРАЛЬНА НЕДОСТАТНІСТЬ В РАННЬОМУ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОМУ ПЕРІОДІ У ПАЦІЄНТІВ З ГОСТРОЮ ХІРУРГІЧНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ ОРГАНІВ ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ 14.01.30 – анестезіологія та інтенсивна терапія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ – 2008 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Харківському державному медичному університеті МОЗ України Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Хижняк Анатолій Антонович, Харківський державний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри медицини невідкладних станів та анестезіології. Офіційні опоненти: доктор медичних наук Лісецький Віталій Адамович, Українська військово-медична академія (м. Київ), професор кафедри анестезіології та реаніматології доктор медичних наук, доцент Лисенко Віктор Йосипович, Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Захист відбудеться «28» травня 2008 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.613.02 при Національній медичній академії післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика (04112, м. Київ, Дорогожицька, 9). З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика (04112, м. Київ, Дорогожицька, 9). Автореферат розісланий «11» квітня 2008 року. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради, доктор медичних наук, професор Т.Г.Романенко ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. На теперішній час існує багато досліджень, що доводять користь та ефективність застосування раннього ентерального зондового харчування (ЕЗХ) після операцій на органах шлунково–кишкового тракту (ШКТ) (Костюченко А.Л., Костин Э.Д., Курыгин А.А., 1996; Лейдерман И.Н., 2000; S ephi e J. Lewis, Ma hias E., Paul A. Sylves er, 2001). Вважають, що це поперджує атрофію ентероцитів внаслідок голодування, забезпечує профілактику стресових виразок, знижує ступінь бактеріальної транслокації, забезпечує організм хворого достатньою кількістю нутрієнтів, потреба в яких різко зростає в ранньому післяопераційному періоді (РПП) (Попова Т.С., Тамазишвили Т.Ш., Шестопалов А.Е., 1991; Be gmark S., Gia o i L., 1996). Метод набуває особливої актуальності в умовах, коли період голодування різної тривалості передував оперативному втручанню і у хворих виявляються ознаки порушення харчового статусу (Репин В.Н., Дворецкий Л.Э., Возгомент Н.М., 2000). Нерідко передумови для виникнення кишкової дисфункції у хворих з гострою хірургічною патологією органів черевної порожнини виникають ще в доопераційному періоді внаслідок централізації гемодинаміки, розладу мікроциркуляції в кишковій стінці, гіпоксичного та реперфузійного ушкодження ентероцитів, дії прозапальних медіаторів, набряку кишкової стінки (Haglu d U., 1994; I ce C., hio S., Va I erso M., 1996; Diable L. ., Dulchavsky S.A., Brow W.J., 1997). Оперативне втручання та розлади водно–електролітного обміну сприяють формуванню синдрому ентеральної недостатності різного ступеня тяжкості, ускладнюючи перебіг РПП.

Зазначені патогенетичні фактори мають місце при крововтраті та при перитоніті, саме тому дослідження проводили у хворих, оперованих з приводу гострої шлунково–кишкової кровотечі (ГШКК), а також у хворих з перитонітом у різних його фазах. Застосування раннього ЕЗХ у хворих із зазначеною патологією нерідко супроводжується побічними ефектами, найбільш несприятливими з яких є відчуття болю та здуття в животі, нудота та блювання (Костюченко А.Л., Костин Э.Д., Курыгин А.А., 1996; Ерпулева Ю.В., 2005). Ці фактори обмежують можливість корекції дефіциту харчування ентеральним шляхом і потребують парентерального введення нутрієнтів. Вимушена харчова депривація на протязі декількох діб призводить до дистрофії ентероцитів, порушень імунного захисту ШКТ і організма в цілому, підвищуючи ризик розвитку синдрому поліорганної недостатності (ПОН), поглиблює порушення усіх ланок обміну речовин (Levi e G.M., Dere J.J., S eiger E., 1974; Багаев В.Г., Рошаль Л.М., Острейков И.Ф., 2003). Будь–який патологічний стан супроводжується, в першу чергу, використанням глюкози як джерела енергії. В подальшому організм розщеплює ліпіди та тканинні білки (Костюченко А.Л., Костин Э.Д., Курыгин А.А., 1996; Шанин В.Ю., 1998). Наслідки розладу білкового обміну загальновідомі (Попова Т.С., Тамазишвили Т.Ш., Шестопалов А.Е., 1991; Шанин В.Ю., 1998; Хорошилов. И.Е., 2003). Порушення ліпідного обміну у хворих хірургічного профіля нерідко призводить до виникнення ліпідного дистрес–синдрому, який характеризується посиленим атерогенезом та зростанням ризику смерті від серцево–судинних захворювань у молодих осіб (Савельев В.С., Лубянский В.Г., Петухов В.А. та ін., 2005). Отже, залишаються недостатньо вивченими питання про оптимальні строки початку ентерального харчування у хворих, оперованих з приводу ГШКК та перитоніту, стан білкового і ліпідного обміну при різній тяжкості перебігу РПП при зазначених патологічних станах, що і визначає актуальність обраної теми. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана згідно з планом науково – дослідних робіт Харківського державного медичного університету МОЗ України; комплексна тема кафедри медицини невідкладних станів та анестезіології «Інтенсивна терапія ендотоксичного шоку хворих із супутньою патологією серцево–судинної системи» (номер державної реєстрації 0107U001388). Автор виконувала дослідження стосовно теми дисертації. Мета і завдання дослідження. Мета дослідження – встановити оптимальні строки початку ентерального харчування у хворих, оперованих з приводу гострої шлунково–кишкової кровотечі і перитоніту, на підставі дослідження всмоктувальної функції та біоелектричної активності тонкої кишки з оцінкою стану білкового та ліпідного обміну при різній тяжкості перебігу раннього післяопераційного періоду. Завдання дослідження: Дослідити стан всмоктувальної функції тонкої кишки в РПП у хворих з ГШКК та перитонітом. Встановити стан біоелектричної активності (БЕА) тонкої кишки у цих хворих на протязі перших 5–и діб після операції. Оцінити стан білкового та ліпідного обміну в досліджуваних групах в перші 7 діб післяопераційного періоду.

Визначити оптимальні строки початку ентерального харчування при кишковій недостатності у хворих з різною тяжкістю перебігу РПП при зазначених видах патології. Об’єкт дослідження – ентеральна недостатність в РПП після хірургічних втручань на органах ШКТ у хворих з ГШКК та з перитонітом. Предмет дослідження – всмоктувальна функція, біоелектрична активність тонкої кишки, білковий та ліпідний обміни в РПП у хворих з зазначеною патологією. Методи дослідження: клінічні, лабораторні, біохімічні, інструментальні, електрофізіологічні та статистичні. Наукова новизна отриманих результатів. Вперше в РПП у хворих з ГШКК та з перитонітом проведене комплексне дослідження та оцінка порушень всмоктувальної функції та БЕА тонкої кишки в залежності від тяжкості їх стану. Визначені відділи тонкої кишки з найбільш значним пригніченням всмоктування і характер його змін на протязі перших трьох діб після операції, вираженість порушень БЕА тонкої кишки на протязі перших 5–и діб та клініко–функціональні паралелі їх відновлення. Встановлено низьке засвоєння глюкозо–сольового розчину, введеного ентерально, в перші три доби після операції у хворих з перитонітом та оптимальні строки початку ЕЗХ в залежності від вираженості ентеральної недостатності та тяжкості перебігу РПП. В досліджуваних групах хворих встановлено достовірне зниження рівня загальних ліпідів, холестерину, ліпопротеїдів низької щільності в крові та зв’язок визначених порушень з характером перебігу РПП; зниження концентрації тригліцеридів та ліпопротеїдів високої щільності характеризує тяжкий стан хворих. Практичне значення отриманих результатів. На підставі проведених досліджень встановлено динаміку та глибину порушень всмоктувальної функції та БЕА тонкої кишки в залежності від тяжкості перебігу РПП у хворих з ГШКК та з перитонітом. Розроблено і впроваджено в клінічну роботу пристрій для оцінки БЕА кишечника (деклараційний патент України на корисну модель №14998 від 15.06.2006); завдяки отриманим результатам встановлені клініко–функціональні паралелі відновлення моторної функції тонкої кишки після оперативного втручання та визначені оптимальні строки початку ентерального харчування. Вираженість змін показників вмісту загальних ліпідів, холестерину, тригліцеридів та ЛПВЩ в крові залежить від тяжкості перебігу РПП і має прогностичне значення. Парентеральне харчування не забезпечує своєчасної корекції порушень білкового та ліпідного обміну, тому доцільне поєднання парентерального харчування з ентеральним застосуванням сумішей, що містять всі необхідні речовини. Впровадження результатів роботи. Результати роботи впроваджено в лікувальний процес у відділеннях інтенсивної терапіі Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги №4, Інституту загальної та невідкладної хірургії АМН України, м. Харків, МКЛ №2, м. Харків. Основні теоретичні матеріали, отримані в результаті дослідження, використовуються в лекціях і на практичних заняттях при підготовці лікарів–інтернів на кафедрі медицини невідкладних станів та анестезіології та кафедрі госпітальної хірургії ХДМУ.

Діяльність органів безпеки у 1917-1920 рр. спрямовувалась на захист національних інтересів України, а не на забезпечення чи підтримку якихось агресивних посягань щодо її сусідів та інших країн. Тому першорядними завданнями їх роботи були: захист державного суверенітету й територіальної цілісності України, боротьба з диверсійними та терористичними акціями. Щоправда, в період перебування в Україні за Брестським договором військ австро-німецького блоку їх спецслужби здійснювали жорсткий диктат стосовно українських сил безпеки, намагалися зробити їх слухняними виконавцями в першу чергу своїх власних планів. Ще більшою була залежність розвідки та контррозвідки Державного Центру УНР в еміграції (1921 р.) від польських спеціальних відомств. Характерно, що керівники держави та її органів безпеки періоду Центральної Ради, Гетьманату, Директорії, ЗУНР намагалися організувати, хоч і не завжди належним чином, нормативне регулювання діяльності спецслужб. Переважно воно здійснювалось на рівні розпоряджень, наказів, інструкцій

1. Ефективність інтервального гіпоксичного тренування в комплексному лікуванні виразкової хвороби у післярадикаційному періоді: вплив на аеробний метаболізм та варіабельність серцевого ритму

2. Медико-соціальне обґрунтування системи управління здоров’ям жінок в інволюційному періоді

3. Творча діяльність та взаємини Уласа Самчука у період Другої світової війни на матеріалах газети "Волинь"

4. Гроші та грошові реформи Росії в період 1895 - 1924 року

5. Дії УПА в роки ВВВ і в післявоєнний період

6. Розвиток освіти в період Київської Русі і доби козаччини
7. Збройні сили України в період національно-визвольної боротьби 1917—1920 pp.
8. Відображення в балансі витрат і доходів майбутніх періодів

9. Німеччина в Новітній період: об’єднання держави

10. Виникнення міжнародного права та його особливості в період рабовласницької та феодальної доби

11. Адміністративне право: концептуальні підходи вчених дорадянського періоду

12. Англія в період середньовіччя (ХІ-ХVст.)

13. Вільна торгівля на Донеччині в період переходу від "воєнного комунізму" до НЕПу (1921 – перша половина 1922 рр.)

14. Державний та суспільний лад країн Скандинавії у період Середньовіччя

15. Державно-правове становище українських земель в литовсько-польський період (XIV – XVII ст.)

16. Життєвий рівень населення та розвиток культури в УРСР періоду застою (1965–1985 рр.)

Карандаши чернографитные Faber-Castell "GRIP 2001", 12 штук с 2 ластиками и точилкой.
Набор серии GRIP 2001 состоит из 12 карандашей твердости HB без ластика, точилки с тремя отверстиями, двумя ластиками-колпачками, отлично
692 руб
Раздел: Чернографитные
Шлем защитный Ok baby "No shock" (цвет: бежевый), размер: 44/52.
Детский шлем OK Baby No Shock защищает голову малыша, родничок и самые чувствительные зоны, от всевозможных ударов и падений. No Shock
2584 руб
Раздел: Безопасность ребенка
Грибы на поляне (9 штук).
Возраст: 1-4 года. Размер основы: 12,5х12,5 см. Размер самого маленького грибка 3,5 см, большого - 5 см. Грибы надеваются на штырьки
350 руб
Раздел: Из дерева

17. Індокитай у післявоєнний період

18. Італія, Франція, Іспанія та США у міжвоєнний період

19. Культура України періоду феодальних відносин

20. Особливості державотворення та формування бюджетної системи в період гетьманату Павла Скоропадського

21. Період "руїни" в українській історіографії

22. Період Руїни в Україні
23. Римська імперія в II—III ст. н. е.: період падіння та загибелі
24. Ставлення кадетів до Української державності в період Центральної Ради (березень-липень 1917 р.)

25. Становлення соціально-побутової сфери на Волині у повоєнний період (1944-1953 рр.)

26. Україна в період повоєнної відбудови

27. Аналіз управління в період правління Юлія Цезаря

28. Жiночий одяг періоду середньовіччя

29. Найдавніший одяг на теренах України. Вбрання періоду Київської Русі

30. Анатомічні особливості клубово-сліпокишкового переходу в раньому періоді ортогенезу людини

31. Дослідження порушень репродуктивної функції населення Рівненської області у післяаварійний період (2000-2007 рр.)

32. Закономірності будови плаценти і лімфоїдної тканини, асоційованої з нею, протягом третього періоду вагітності

Защита-органайзер для планшета (отделение для планшета + 3 кармана), 60х45 см.
Защита-органайзер для планшета (отделение для планшета + 3 кармана). Предназначена для защиты обивки сидений и для удобного хранения
503 руб
Раздел: Прочее
Подарочное махровое полотенце "23 февраля. Звезда".
Подарочное махровое полотенце. Цвет полотенца и цвет вышивки - в ассортименте! Оригинальная тематическая вышивка на полезном в хозяйстве
316 руб
Раздел: Средние, ширина 31-40 см
Экологичный стиральный порошок "Garden", без отдушек, 1350 грамм.
Благодаря входящим в состав компонентам на растительной основе средство мягко отстирывает и освежает бельё из всех видов тканей (в том
399 руб
Раздел: Стиральные порошки

33. Недостатність лютеїнової фази: клініка, діагностування, лікування

34. Особливості перебігу артеріальної гіпертензії у жінок в постменопаузальному періоді: обґрунтування підходів до медикаментозної корекції

35. Особливості перебігу гепаторенального синдрому у хворих на хронічну серцеву недостатність та методи лікування

36. Особливості фізичної реабілітації в період вагітності, пологовий та післяпологовий періоди

37. Письмо в букварний період

38. Партійно-політичні організації Бессарабії в період революції 1905-1907 рр.
39. Прояв агресії в кризові періоди
40. Розвиток батьківської сфери, як особистісної стратегії у період юності і дорослості

41. Державно-церковні відносини в період незалежної України

42. Постсоціологічний період в розвитку соціологічної думки: Ф. Знанецький і Т. Парсонс

43. Метрологічний контроль рівня спеціальної фізичної підготовки легкоатлетів в підготовчому періоді до змагань

44. Особливості підготовки стрибунів потрійним з розбігу у підготовчому, перехідному, змагальному періодах

45. Фінансовий контроль та його завдання в сучасний період

46. Витрати виробництва в короткостроковому та довгостроковому періодах розвитку підприємства

47. Регулювання валютного курсу в період фінансово-економічної кризи

48. Творчість і життя Лесі Українки. "Ні, я жива, я буду вічно жити"

Развивающая настольная игра "Котосовы".
Коты и совы — любимые животные ведьм. Бедняги так часто подвергаются магическим экспериментам, что подчас не сразу отличишь, кто перед
792 руб
Раздел: Карточные игры
Точилка механическая.
Настольная механическая точилка отличается высоким качеством работы и долговечностью механизма. Пластиковый корпус. Механизм крепления к
547 руб
Раздел: Точилки
Электрогрелка "ГЭМР5-60".
Материал: высококачественный текстиль. Напряжение питания: 220 В. Потребляемая мощность 40 Вт. Переключатель режимов: есть
486 руб
Раздел: Грелки

49. Профілактика ранніх післяопераційних гнійно-септичних ускладнень при гострій формі неспецифічного виразкового коліту та хвороби Крона товстої кишки

50. Види та структура аудиторського висновку про перевірену фінансову звітність

51. Типологічна подібність образів Одіссея і Синдбада-мореплавця

52. В чем уникальность планеты Земля? (У чому унікальність планети Земля?)

53. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

54. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)
55. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку
56. Гюстровская ода и мекленбургская генеалогическая традиция

57. Британская историография средневековой Росси пер. пол. ХХ в. (Методологические подходы)

58. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

59. Перов

60. Життя і творчість Івана Франка

61. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

62. Сутність і види міжнародної міграції робочої сили

63. Ефективність управлінської діяльності і шляхи її формування

64. Поняття та сутність менеджменту

Дождевик на коляску универсальный в сумке.
Погода бывает капризной. Минуту назад светило солнышко, но набежала тучка и пошел дождь, а то и град. Защитить малыша и продолжить
323 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Доска пробковая, с алюминиевой рамой, 90x60 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления, алюминиевая рамка соединяется пластиковыми уголками.
1065 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Настольная семейная игра "Гонки по цветовому коду".
Эта настольная игра для двух игроков заставит пошевелить мозгами и пальцами. Цель игры проста - для победы над соперником необходимо
417 руб
Раздел: Игры логические

65. Відповідальність за порушення податкового законодавства

66. Обмежена матеріальна відповідальність працівників

67. Різновиди знижок. Рентабельність зниження цін

68. Загадка техноархеологии: бывал ли Иезекииль в Перу?

69. Необережність як форма вини

70. Матераільна відповідальність працівників
71. Совість Риму - соціо-культурна роль стоїцизму
72. Філософська культура особи та її суспільна значущість

73. Сбалансованість бюджета України

74. Інтегральна ефективність діяльності

75. Бідність в України

76. Конкурентоспроможність торгівельного підприємства

77. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

78. Ринкова пропозиція та її еластичність

79. Ода

80. Лагерквист, Пер

Ящик почтовый с замком, тёмно-зелёный.
Ящик почтовый с замком. Материал: пластик. Длина: 385 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 80 мм.
505 руб
Раздел: Прочее
Мебель для кукол "Спальня Конфетти".
Спальня "Конфетти" - это игровой набор, состоящий из пуфика, кровати и трюмо. Мебель собирается по схеме. При сборке не забудьте
565 руб
Раздел: Спальни, кроватки
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: синий).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные

81. Життя і наукова діяльність Чарльза Дарвіна

82. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

83. Планування аудиту, перевірка фірми.

84. Государство и общество в Перу

85. Перу. Второе пришествие

86. Підсудність і її види
87. Легка промисловість України i транспорт
88. Сільське господарство i харчова промисловість України

89. Активність і творчість учнів на уроках історії

90. Античність у поетичних творах Яра Славутича

91. Діяльність уряду України в галузі екології

92. Камерний хор "Оранта". Концертна діяльність та творчі принципи роботи

93. Легка промисловість України укр

94. З жуpбою pадість обнялась…

95. Відповідальність старшокласника за саморозвиток та самореалізацію своєї особистості

96. Оцінка чисельність, щільність, демографія популяції рослин та тварин

Настольная композиция "Сад Дзен", 16x16x2 см.
Настольная композиция "Сад Дзен" станет необычным подарком для ценителей "заморской" Японской культуры. Время
510 руб
Раздел: Антистрессы
Ящик, 50 литров, 530x370x300 мм.
Ящик для хранения сэкономит место и поможет поддерживать идеальный порядок. Ящик без колес. Материал: пластик. Цвет: прозрачный. Объем: 50
640 руб
Раздел: Более 10 литров
Кружка "Пистолет", черная, с позолоченной ручкой.
Кружка для решительных мужчин и смелых женщин. Оригинальный дизайн позолоченной ручки, имитирующей рукоять пистолета, делает эту вещицу
629 руб
Раздел: Кружки

97. Русские земли и княжества (XII-пер.пол. XIII в.)

98. Генрик Ибсен. Пер Гюнт

99. Почему Чацкий одинок в комедии А. С. Грибоедова "Горе от ума"?


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.