Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Философия Философия

Наукова культура у вітчизняній філософії другої половини ХХ століття

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА КЛОЧКОВ ІЛЛЯ ВОЛОДИМИРОВИЧ УДК 168 (091) &quo ;1962 /1998&quo ; НАУКОВА КУЛЬТУРА У ВІТЧИЗНЯНІЙ ФІЛОСОФІЇ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ cпеціальність 09.00.05 - історія філософії АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук Київ - 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі філософії Національного аграрного університету. Науковий керівник: доктор філософських наук, професор Максюта Микола Єгорович, Національний аграрний університет, професор кафедри філософії. Офіційні опоненти: доктор філософських наук, професор Бичко Ада Корніївна, Київський національний університет театру, кіно, і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого, професор кафедри суспільних наук; кандидат філософських наук Турпак Надія Василівна, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, доцент кафедри філософської антропології. Захист відбудеться &quo ;18&quo ; лютого 2008р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.27. у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за адресою: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60, ауд. 330. З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці імені М.О. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 01033, м.Київ, вул. Володимирська, 58, зал №12. Автореферат розісланий &quo ;16&quo ; січня 2008 р. Учений секретар спеціалізованої вченої ради Н.В. Караульна ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність дослідження. У час, коли відбувається процес інтеграції України до західного співтовариства, загострюється потреба переосмислення шляхів історичного розвитку науки в контексті культури. Причин для цього багато - і повернення до історичних, загальнонаукових джерел філософської думки, і відновлення національної самосвідомості, і спроби реконструювати той духовний контекст, у межах якого отримала визнання українська філософська думка другої половини ХХ століття. А головне, як на сьогодні, дана проблема набуває істотного науково-практичного значення, у сфері освоєння сучасних наукових знань в системі освіти. В контексті більш ґрунтовних гносеологічних, світоглядно-антропологічних розробок проблеми становлення наукової раціональності, можливостей розвитку науки як вагомого моменту культури, її орієнтації на внутрішній світ людини, зберігається, відтворюється неперервний зв'язок доробку українських мислителів з ідеями західноєвропейської філософії. Наукова культура виявляється феноменом духовного життя людини, формою когнітивно-культурних чинників, що не просто створюється творчою уявою людського розуму, а впливає на неї у вигляді норм, виражаючи інтенсивну спрямованість дослідницького пошуку, постановку наукових завдань, способи обґрунтування нового знання. Завдяки ефективності реконструкції наукової культури інтенсифікуються формально-логічні, аксіологічні аспекти існування та функціонування науки в суспільстві, в контексті науково-пізнавальних, світоглядних, антропологічних пошуків українських мислителів другої половини ХХ століття (В.Д. Білогуб, І.В

. Бичка, А.К. Бичко, В.С. Горського, Н.П. Депенчук, Г.М. Доброва, І.С. Доброноравової, К.К. Жоля, Г.А. Заїченка, В.П. Іванова, П.В. Копніна, С.Б. Кримського, Л.Г. Конотоп, І.В. Огородника, Л.В. Озадовської, В.Б. Окорокова, Б.О. Парахонського, М.О. Парнюка, М.В. Поповича, В.А. Рижка, М.Ю. Русина, В.Г. Табачковського, В.І. Шинкарука, О.І. Яценка та ін.). Джерельну базу дослідження складають твори українських філософів вказаного періоду, розробки сучасних вчених (М.С. Бургіна, Л.Г. Дротянко, В.А. Звігляніча, О.М. Кравченка, С.Б. Кримського, В.С. Лук'янця, М.Є. Максюти, Л.В. Озадовської, В.Б. Окорокова, М.В. Поповича, К.В. Пряженцевої, В.Г. Табачковського, О.С. Токовенка, Н.В. Турпак, Н.В. Хамітова) з методологічних проблем історії, соціології та філософії науки, які присвячуються світоглядному осмисленню наукової культури, у тих питаннях, в яких вони є вже загально визначеними, або викликали зауваження з точки зору автора дисертації. Погляди кожного з них розглядаються при цьому і як методологічні передумови або як комплементарні версії різнобічного процесу осягнення наукової культури в якості одного з наріжних феноменів духовного життя людини і суспільства. На цій основі виявляється й реалізується можливість концептуального, історико-філософського осмислення спорідненості елементів науки з життєдіяльністю людини. Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана в межах наукової-дослідницької програми &quo ;Соціально-економічний вимір села в реформаційний період. Світоглядні аспекти та прогностичні тенденції&quo ; Наукового Центру соціально-гуманітарних наук Національного аграрного університету (№ держреєстрації 0102 U005706). Метою дисертаційної роботи є системний історико-філософський аналіз чинників наукової культури, що мали місце в теоретичних розвідках українських мислителів другої половини ХХ століття. Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких завдань: - проаналізувати зміст наукової культури, виявити реальні можливості і особливості реалізації її методологічної функції у вивченні питань історії філософії, історії науки; - визначити основні аспекти формування наукової культури в контексті розвитку ідей українських мислителів другої половини ХХ століття, з'ясувати взаємодоповнюваність означених рис та їх особливості; - показати особливості висвітлення змісту і функцій понять &quo ;наука&quo ;, &quo ;наукова раціональність&quo ;, &quo ; наукове знання&quo ;, &quo ;наукове виробництво&quo ;, &quo ;мова науки&quo ;, &quo ;наукова картина світу&quo ;, &quo ;наукова концепція&quo ;, &quo ;самосвідомість науки&quo ; і т.д., як інтегративних вимірів наукової культури; - розглянути взаємодію раціональних, інтелектуальних, соціальних та антропологічних виявів наукової культури, що розроблялись в працях філософів означеного періоду; - уточнити роль пошуків українських мислителів другої половини ХХ століття у вирішенні проблеми розвитку людини у науковому світі. Об'єкт дисертаційного дослідження - наукова культура в українській філософії другої половини ХХ століття. Предмет дисертаційного дослідження - змістовні визначення наукової культури у теоретичній спадщині вітчизняних філософів другої половини ХХ століття.

Теоретико - методологічну основу роботи визначено відповідно до специфіки предмету дослідження, застосовані методологічні розробки в галузі історико-філософських наук, методи історико-філософського аналізу, зокрема герменевтичного, який враховує залежність ідей тих чи інших мислителів від національного контексту культури. Використані традиційні раціональні методи: аналізу і синтезу, критичний метод, метод компаративно-історичного аналізу, нарративного коментування; загальні принципи вивчення і аналізу історико-філософської спадщини, що ґрунтуються на основі історизму, об'єктивності та системності. В основу дисертаційного дослідження покладено принцип структурного аналізу філософських текстів українських мислителів другої половини ХХ століття. Наукова новизна дисертаційної роботи полягає в системному дослідженні змістовних і функціональних характеристик наукової культури в творчості українських мислителів другої половини ХХ століття на підставі висвітлення форм та особливостей методологічного розвитку таких понять, як &quo ;наукова раціональність&quo ;, &quo ;наукове знання&quo ;, &quo ;наукова творчість&quo ;, &quo ;самосвідомість науки&quo ;, &quo ;наукове виробництво&quo ;, &quo ;наукова картина світу&quo ; тощо. Наукова новизна розкривається у наступних положеннях, які виносяться на захист: доведено, що в українській філософії другої половини ХХ століття наукова культура формувалась як комплексно-світоглядне явище, що забезпечувало функціонування науки в духовному і соціальному вимірах людського буття у когнітивних модусах: &quo ;наукова концепція&quo ;, &quo ;наукова картина світу&quo ;, &quo ;науковий метод&quo ;, &quo ;логіка наукового дослідження&quo ;, &quo ;методологія науки&quo ;, &quo ;цілепокладання і ідеали науки&quo ; тощо; обґрунтовано, що наукова культура є чинником евристичного оновлення дослідницького апарату науки, формуванням наукової ідеології, методологічної і світоглядної культури дослідника; з'ясовано, що в дослідженнях українських філософів другої половини ХХ століття, зокрема, Г.М. Доброва, Г.А. Заїченка, П.В. Копніна, С.Б. Кримського, М.В. Поповича, В.Г. Табачковського, В.І. Шинкарука та ін. наукова культура формувалась в статусі чинника цілісного світорозуміння, що пронизує усі сфери життя суспільства, з врахуванням духовних, аксіологічних і морально-етичних детермінант; визначено, що у вимірах наукової культури, як заснованої на знанні природи і меж наукового пізнання, здійснюється аналіз норм, цінностей, світоглядних орієнтирів науки та ідеалів наукового методу спрямовуючи розгляд останніх крізь проблему розвитку людини; виявлено, що специфіка дослідження українськими філософами наукової культури ґрунтувалась на висвітленні питань логіки наукового дослідження, наукового знання, зорієнтованих на антропоцентричний ідеал розвитку науки, внутрішні процеси когнітивної творчості людини, її духовне самовизначення; встановлено, що формування норм і ідеалів наукової культури сучасності, закорінена у раціональності науковій, але нею й не обмежується, а виводить у широкий простір ненаукових раціональностей.

Тобто йдеться, напевно, про вмння використовувати голографчн властивост вакууму як нформацйного середовища. Сучаснй науц ще далеко до такого вмння. ¶ справа тут, скорше, не в нашому вмнн, а в здатност позаземних цивлзацй викликати голографчн ефекти на космчних вдстанях, що ми спостергамо нин пд час «зустрчей» з нопланетними «суб'ктами». Але чи це справд суб'кти, чи х голографчн зображення? Чи не сприймамо ми знаки за денотати? ¶нформатика, як вдомо, Aрунтуться на обчислювальнй математиц з такими  атрибутами, як алгоритми та програми. Все це з'явилося лише в другй половин XX столття (до цього потреби в обчислювальнй математиц у нас не було). Так от, бурхливий розвиток прикладно (обчислювально) математики свордне повторення минулого. Обчислювальна математика потребу спецального нструментарю, насамперед ЕОМ. Проте за давнх (арйських) часв також були математичн «машини», точнше, обчислювальн пристро, причому в широкому користуванн. До таких вдносять, для прикладу, мегалтичну споруду в Англ Стоунхендж, гипетськ й давньондйськ прамди й храми, а також прамди доколумбових народв Америки, загадков фгури в пустел Наска (Перу) тощо. ¶НФОТРОН¶КА. Б¶ОТРОН¶КА

1. Творці опитувань другої половини ХХ століття

2. Польська шляхта другої половини XIX століття

3. Мир, стабільність і законність у першій половині ХХІ століття

4. Внесок греків у розвиток торгового судноплавства в Азовському морі (друга половина ХIХ - початок ХХ століття)

5. Культурне життя в Україні у другій половині 40-х - на початку 50-х років ХХ століття

6. Академічна філософія в Україні кінця ХІХ - початку ХХ століття
7. Культура Японії на межі ХІХ-ХХ століть
8. Культура України в ХІV–першій половині ХVІІ століття

9. Формування духовної культури особистості на порозі ХХІ століття

10. Українські благодійники та меценати кінця ХІХ – початку ХХ століття

11. Загальноосвітня школа України в контексті суспільно-політичного життя 20-х – початку 30-х рр. ХХ століття

12. Країни Західної Європи (1945 р. - початок ХХІ століття)

13. Національне відродження Болгарії наприкінці XVIII та в першій половині ХIX століття

14. Підготовка культурно-освітніх працівників в Україні в 60-70-і роки ХХ століття

15. Селянські податки на Україні в ХІХ – поч. ХХ століття

16. Українське конфесійне питання в контексті геополітики Росії кінця XVII–першої половини XVIII століття

Блюдо "Пасхальное", диаметр 22 см.
Блюдо. Диаметр: 22 см. Высота: 3,5 см. Материал: фарфор. В ассортименте, без возможности выбора.
422 руб
Раздел: Прочее
Набор детских столовых приборов Apollo "Fluffy", 2 предмета.
В набор входят столовая ложка и столовая вилка. Широкая и каплевидная форма рукояток приборов удобна для захвата как взрослой, так и
386 руб
Раздел: Ложки, вилки
Сушилка для белья на ванну "Ника СБ4".
Размеры (в сложенном виде): 717х92х615 мм. Размеры (в разложенном виде): 17х1116 мм. Длина сушильного полотна: 10 м. Сушилка для белья
563 руб
Раздел: Сушилки напольные

17. Чехословаччина у 30- х рр. ХХ століття

18. Модернізм. Основні течії першої половини XX століття

19. Українське кіно початку ХХ століття

20. Романтизм як стильова течія української літератури першої половини 19 століття

21. Літературно–теоретичне мислення в київських поетиках XVII – першої половини XVIII століття

22. Моральне виховання учнівської молоді в Галичині кінця ХІХ початку ХХ століття
23. Поняття глобальної екологічної кризи ХХІ століття
24. Філософія України другої половини ХІХ - поч. ХХ ст

25. Арбат в культуре и литературе второй половины ХХ века

26. Культура України другої половини XVIІ-XVIII ст.

27. Радянський Союз у другій половині ХХ ст.

28. Сполучені Штати Америки у другій половині ХХ ст

29. Культура Европы в XIX – 1-й половине ХХ века

30. Філософія як галузь наукового знання

31. Политическое развитие Италии во второй половине ХХ века

32. Аполлоническое и дионисийское начала в культуре, по Ф. Ницше

Швабра-вертушка "Торнадо Хенди".
Швабра для пола "Торнадо" обладает крутящейся насадкой из микрофибры, обеспечивающей отличное впитывание грязи и жидкости во
1385 руб
Раздел: Швабры и наборы
Ручка "Автомат", 12 штук, в коробке.
Любовь сильного пола к различного рода оружию известна с давних пор. Но если настоящий автомат в руках подержать может далеко не каждый,
449 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Гель для купания младенцев "Bubchen", 400 мл.
Подходит для ежедневного очищения чувствительной кожи и тонких волос. Экономичен в использовании. Имеет дозатор. Обеспечивает мягкое
508 руб
Раздел: Гели, мыло

33. Український мандрівний філософ Г. Сковорода

34. Культура в середине и второй половине XVII в.

35. Становление системного мышления в первой половине ХХ века

36. Аналіз роботи Піко делла Мірандола О достоинстве человека в контексті логіки розвитку філософії.

37. Філософія інформаційного суспільства

38. Філософія нового часу
39. Русская живопись первой половины ХХ века
40. Право України другої половини XVII-XVIII ст.

41. Внешняя политика КНР (вторая половина ХХ века)

42. Индия второй половины ХІХ в. - первой половины ХХ в. Движение за независимость

43. Китай в первой половине ХХ в. Революция 1925-1927 гг.

44. Країни Близького Сходу та Північної Африки у першій половині ХХ ст. (1900–1945 рр.)

45. Народи Азії та Північної Африки в першій половині ХХ ст.

46. Ремесленные и фабрично-заводские училища в СССР в первой половине ХХ века

47. Россия в первой половине ХХ века

48. Українська архітектура другої половини XVII-XVIII ст.

Детский музыкальный горшок "Disney. Winnie&Friend" (белый).
Горшок имеет анатомическую форму и произведен из качественного и безопасного пластика, отличается эргономичностью. Горшок оформлен
498 руб
Раздел: Горшки обычные
Горшок эмалированный с крышкой (с рисунком), 3 л.
Объем: 3 литра. Материал: эмаль. Дизайн деколи товара в ассортименте, без возможности выбора.
575 руб
Раздел: Горшки обычные
Органайзер для украшений "Little dress" (черный).
У вас много украшений? И все они, хранясь в коробке, частенько путаются между собой, теряются или гнутся? На помощь в решении проблемы
990 руб
Раздел: Подставки для украшений

49. Япония в Х1Х – первой половине ХХ в. и изучение этой темы в школе

50. Возникновение антидемократических альтернатив развития и социально-экономическое развитие цивилизации в первой половине ХХ века

51. Культура России на рубеже ХІХ-ХХ веков

52. Розвиток уявлень про культуру в філософській думці від античності до сьогодення

53. Український театр другої половини ХІХ століття

54. Філософія кохання у творчості письменників кінця XIX - початку XX століття
55. Контрапункт в условиях хроматической тональности (на материале белорусской музыки ІІ половины ХХ века)
56. Організація навчально-виховного процесу та педагогічна думка у другій половині XVII—XVIII століття

57. Політичні кризи другої половини XX сторіччя

58. Развитие отечественной психологии в первой половине ХХ века

59. Український філософ Памфіл Данилович Юркевич

60. Населення Бессарабії за урядовими переписами другої половини XIX ст. – початку XX ст.: історико-демографічний аналіз

61. Активна діяльність як об’єкт вивчення філософії

62. Антитехнократичні тенденції в сучасній європейській філософії

63. Антична філософія

64. Буття як проблема філософії

Цветные карандаши "Color Peps", трехгранные, 18 цветов.
Яркие, насыщенные цвета, трехгранная форма для удобного захвата, прочный, легко затачиваемый корпус из древесины американской липы.
359 руб
Раздел: 13-24 цвета
Грызунок на прищепке "Сердечко".
Грызунок сделан из безопасного пищевого силикона, он выполняет роль прорезывателя для зубов. Бусины грызунка достаточно мягкие и очень
392 руб
Раздел: Силиконовые
Набор для проведения опытов по выработке электричества "Маленький гений".
Сейчас уже невозможно представить жизнь человечества без электричества. Для обеспечения людей электричеством работают огромные
452 руб
Раздел: Физические опыты

65. Вихідні ідеї філософії Аристотеля

66. Еволюція античної філософії

67. Ірраціоналістичні форми некласичної філософії

68. Матеріалістична філософія Нового часу

69. Предмет філософії та її функції

70. Проблема життя і смерті в філософії
71. Проблема надлюдини у філософії
72. Проблема свободи та необхідності в німецькій класичній філософії

73. Світогляд і філософія

74. Соціальна філософія

75. Становлення класичної української філософії ХVIII–XIX століття

76. Техніка з точки зору філософії

77. Український філософ Памфіл Юркевич

78. Філософія (хрестоматія)

79. Філософія Джона Локка

80. Філософія древньої Індії. Початок філософського мислення

Набор ручек капиллярных STABILO point 88, 6 ручек.
В наборе 6 ручек, цвет: голубой, красный, синий, черный, фиолетовый, сиреневый. Великолепное качество и функциональность капиллярных ручек
368 руб
Раздел: Капиллярные
Полотенце вафельное "Райский уголок", банное, пляжное, 100х150 см.
Вафельное полотенце "Райский уголок". Легкое и практичное полотенце удобно использовать на пляже, в бане и в бассейне.
304 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см
Глобус Земли, физико-политический, с подсветкой, 320 мм.
Глобус Земли физико-политический, с подсветкой, работает от сети. Диаметр: 320 мм. На пластиковой подставке. Рельефный. Цвет подставки
1159 руб
Раздел: Глобусы

81. Філософія економіки

82. Філософія епохи Просвітництва

83. Філософія і світогляд

84. Філософія І. Канта

85. Філософія історії за Арнольдом Тойнбі

86. Філософія й теологія св. Августіна
87. Філософія постмодернізму
88. Філософія соціального розвитку

89. Філософія техніки

90. Філософія, її предмет та роль в суспільстві

91. Функції філософії

92. Цінності філософії Відродження

93. Питання буття і свідомості в філософії

94. Влада і філософія рантьє

95. Політизація національного руху в першій половині ХІХ століття

96. Драматичний театр та кінематограф Харківщини у ХХ столітті

Жироудалитель UNiCUM "Гризли. Мята", 500 мл.
Новая формула удаления жира без запаха химии. В основу формулы легли лучшие разработки российских и израильскихученых. Главными
328 руб
Раздел: Для плит, духовок
Детский музыкальный горшок "Disney. Winnie&Friend" (белый).
Горшок имеет анатомическую форму и произведен из качественного и безопасного пластика, отличается эргономичностью. Горшок оформлен
498 руб
Раздел: Горшки обычные
Горшок эмалированный с крышкой (с рисунком), 3 л.
Объем: 3 литра. Материал: эмаль. Дизайн деколи товара в ассортименте, без возможности выбора.
575 руб
Раздел: Горшки обычные

97. Основні форми існування етносу в історії української культури ХІV-ХVІІІ століття

98. Вклади культури і мистецтва XX століття у світову цивілізацію

99. Еволюція музичної культури Західної Європи ХІ–ХІV століть


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.