Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Розвиток іпотеки в Україні та місце банків у ньому

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

Міністерство освіти і науки України Академія муніципального управлінняРеферат на тему: “Розвиток іпотеки в Україні та місце банків у ньому”Виконала: студентка 4 курсу економічного факультету групи Ф-41Київ 2007 ПланСутність поняття «іпотека». Історія розвитку іпотеки в Україні. Роль банків у розвиткові іпотеки в Україні. ВступОдним із важливих елементів фінансово-господарського механізму країн із розвинутою ринковою економікою є застава нерухомого майна - іпотека, за допомогою якої гарантується виконання фінансових та інших зобов'язань суб'єктів ринкових відносин. Питання формування та розвитку іпотечного кредитування вивчає ряд зарубіжних та вітчизняних вчених-економістів. Особливий інтерес становлять праці Дж. Фрідмана, Н. Ордуея, В. Мінца, В. Кудрявцева, О. Кудрявцевої, О. Євтуха, О. Кручка, К. Поливоди. У багатьох працях автори висвітлюють теоретичні та практичні аспекти формування та розвитку відносин у сфері іпотечного кредитування. Отже, високо оцінюючи і враховуючи вклад вітчизняних та зарубіжних авторів у розгляд даного питання, робимо висновок щодо його актуальності і необхідності подальшого дослідження. Прийняття ЗУ «Про іпотеку», положення якого набули чинності 1 січня 2004 року, питанням перспективи розвитку іпотечних кредитних відносин в Україні надало додаткової актуальності та необхідності практичного обґрунтування. У зв'язку з цим особливого значення набуває вивчення досвіду функціонування учасників іпотечного ринку як у країнах з розвиненою ринковою економікою, так і в «країнах-новачках» ринкового простору. Додатковий інтерес становлять практичні аспекти надання позик під заставу нерухомості, формування ресурсів для здійснення довгострокових вкладень, дослідження різноманітності інструментів і технологій іпотечного кредитування та застосування їх відповідними учасниками. Заставні операції тісно пов'язані з базовими відносинами власності, які визначають механізм економічних зв'язків у суспільстві. Тому дослідження системи застави нерухомого майна необхідні не лише юристам та економістам, але й кожному підприємцеві, державному службовцеві та просто громадянинові. 1. Сутність поняття «іпотека» Іпотечні відносини мають багатовікову історію. Вони є невід'ємною складовою сучасних економічних систем. Проведений термінологічний аналіз тлумачень вітчизняних та зарубіжних вчених таких економічних категорій як &quo ;іпотека&quo ;, &quo ;іпотечний ринок&quo ;, &quo ;іпотечний кредит&quo ; показав, що вони характеризуються відсутністю єдності в їх розумінні. Це пояснюється їх складністю та різноманітними підходами до дослідження. Більшість дослідників при визначені терміну &quo ;іпотека&quo ;, пов'язують її сутність із позиковим капіталом. Зокрема, на думку П.М. Леоненко, Л.П. Чубук іпотека є &quo ;кредитом, одержаним під заставу нерухомості&quo ;. Російські вчені В. Кудрявцев, Л. Бєлих, И. Довдієнко та Н. Зеленкова під іпотекою розуміють &quo ;заставу нерухомого майна (землі, приміщення та ін) для одержання позики (кредиту)&quo ; та &quo ;фінансовий інструмент, який полягає в наданні кредиту під заставу нерухомості&quo ;.

У вітчизняних та російських економічних словниках іпотекою визначається застава нерухомого майна для одержання в банку або інших фінансово-кредитних установах довгострокової позики. Такий підхід має історичні корені. Адже позики та кредит були першими зобов'язаннями, виконання яких забезпечувалось іпотекою. Проте, з розвитком іпотечних відносин у світовій практиці господарюючі суб'єкти почали використовувати нерухоме майно і для забезпечення інших зобов'язань. Так, відповідно до Закону України &quo ;Про іпотеку&quo ; ними можуть бути: зобов'язання боржника за договорами позики, кредиту, купівлі-продажу, лізингу, а також з інших підстав. З огляду на чітке законодавче визначення зобов'язань, забезпечених нерухомим майном, не обгрунтованим видається нам визначення групи вітчизняних вчених категорії &quo ;іпотека&quo ; як &quo ;різновиду застави нерухомого майна - землі, будинків, будівель і т.п. з метою одержання позики&quo ;, або ж &quo ;передача в заставу землі та іншого нерухомого майна з метою одержання кредитної позички, так званого іпотечного кредиту або кредиту під заставну&quo ;. Окремі автори під терміном &quo ;іпотека&quo ; розуміють &quo ;заставну - борговий цінний папір, який засвідчує права заставодержателя на нерухоме майно&quo ;, &quo ;письмовий акт про передачу титулу власності, але не права на володіння, а також права на одержання платежів по зобов'язанню або на виконання зобов'язання за умови, що цей акт втрачає силу після кінцевого платежу&quo ; та &quo ;повноваження банкіра, іпотечної фінансової компанії продавати товари, які були йому передані як забезпечення по позиці у разі відмови платежу або акцепту, або ж &quo ;право звернення стягнення на нерухоме майно відповідно до чинного законодавства, змісту іпотечної угоди та (або) рішення суду. На нашу думку, ототожнення іпотеки з цінним папером та правом кредитора є поверхневим підходом. Адже, іпотечні цінні папери є лише інструментами реалізації іпотечних відносин, а право кредитора щодо задоволення своїх вимог з вартості реалізованого нерухомого майна у разі невиконання зобов'язань боржником є похідним після надання нерухомого майна у заставу. Законом України &quo ;Про іпотеку&quo ; досліджувану категорію визначено як вид забезпечення виконання зобов'язання нерухомим майном, що залишається у володінні і користування іпотекодавця, згідно з яким іпотекодержатель має право в разі невиконання боржником забезпеченого іпотекою зобов'язання одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмета іпотеки переважно перед іншими кредиторами. З цього приводу слід зазначити, що право заставодержателя на задоволення своїх вимог у разі невиконання зобов'язань заставодавця за рахунок реалізації заставленого майна дають й інші види забезпечення, зокрема рухомим майном. Тобто, забезпечення повернення кредиту не є характерною рисою виключно іпотеки. Іпотека характеризує тільки вид забезпечення - нерухоме майно. Щодо трактування категорії &quo ;іпотека&quo ; в законодавстві зарубіжних країн, то різниця між ними грунтується на видах майна, віднесених до нерухомого. Зокрема, законодавство Великобританії трактує іпотечну заставу як надання землі, нерухомого та рухомого майна, майнових прав для забезпечення грошових зобов'язань.

Іпотечною заставою також вважається обтяження будь-якого інтересу в рухомому та нерухомому майні, а також угода на створення такого обтяження для забезпечення грошових зобов'язань або зобов'язань, що підлягають грошовій оцінці. В англо-американському праві термін іпотека (mor gage) спочатку використовувався для позначення застави мертвого активу (gage), тобто земельної ділянки або нерухомості. Згодом цей термін набув більш широкого значення, оскільки він почав вживатися не тільки стосовно нерухомого майна, але й окремих видів рухомого, в тому числі цінних паперів та інших боргових зобов'язань та майнових прав. У Німеччині, наприклад, цивільне законодавство визначає іпотеку як право застави. Згідно з ним іпотечному кредитору надається право забезпечення своїх вимог за зобов'язаннями шляхом використанням обтяженої земельної ділянки чи майна через їх продаж або встановлення примусового управління. У праві Швейцарії іпотекою вважається таке майнове забезпечення зобов'язання, яке виникає на основі договору або закону за умови внесення запису до реєстру нерухомості. Таким чином, законодавство зарубіжних країн тлумачить термін іпотеки значно ширше, ніж законодавство України і охоплює ширший спектр економічних відносин, ніж у нашій країні. Проте вітчизняні дослідники та чинне законодавство України розглядають іпотеку як вид забезпечення зобов'язання, при якому предметом застави виступає нерухоме майно. Як вже відмічалося позики та кредити були першими зобов'язаннями, виконання яких забезпечувалось іпотекою. Проведений аналіз праць дозволив виділити наступні основні особливості іпотечного кредиту, як основної форми зобов'язання під заставу нерухомого майна, що зумовлені його специфікою: По-перше, іпотечний кредит - це кредит під чітко визначену заставу, предметом якої є нерухоме майно. Законом України &quo ;Про іпотеку&quo ; нерухомим визначено майно, до якого відносять земельні ділянки, а також об'єкти, розташовані на земельній ділянці і невід'ємно пов'язані з нею, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення, а також повітряні та морські судна, судна внутрішнього плавання, космічні об'єкти; По-друге, більшість іпотечних позик має цільове призначення і спрямовуються на фінансування придбання, будівництва, модернізації, переобладнання житлових та виробничих споруд, а також освоєння та купівлі землі. Практика зарубіжних країн свідчить, що кредити під заставу нерухомого майна видаються і на фінансування поточних потреб суб'єктів господарювання. Це особливо притаманно початковому етапу розвитку іпотечних відносин, коли в силу відсутності ліквідної рухомої застави, нестійкого фінансового стану, застава нерухомого майна є єдиним шляхом одержання короткострокових кредитів на фінансування поточної діяльності підприємства, в першу чергу сільськогосподарського товаровиробника. По-третє, розмір іпотечного кредиту є значно більшим, а можливий термін кредитування значно тривалішим, порівняно з іншими видами банківського кредиту. Як відомо нерухоме майно є товаром, який дорого коштує, що дає змогу залучити кредити у розмірі, який становить 50-80% його заставної вартості.

Якщо окинути поглядом розвиток людського життя на території України початку 1 ст. н. е., то належало б виділити три окремих типи суспільства, що сформувалися у трьох різних географічних зонах. Лісисті рівнини півночі та північного заходу населяли землероби. Захищене від нападників лісами та болотами, це найдавніше населення краю не знало політичної організації, було слабким у воєнному відношенні та культурно відсталим. Але як і інші селяни, ці землероби вирізнялися надзвичайною витривалістю: завойовники не раз приходили і зникали, а вони й далі чіпко трималися землі, що їх годувала. Кочовики неподільно панували на широких просторах степу. Намагаючись захопити якнайбільше території, ці прибульці зі сходу створили на території України перші великі політичні об'єднання. Сприйнятливі до культурних впливів іззовні, вони встановили контакти з великими центрами цивілізації. Проте кочові племена люто ворогували між собою, не раз руйнуючи у постійних пошуках пасовиськ і здобичі політичні структури, створені іншими. Нарешті, на півдні, на вузькій смузі Чорноморського узбережжя розвинули міську цивілізацію греки. І хоч торгівлею, ремеслами, школами, широкими контактами ці міста прискорювали культурний розвиток неосяжної української периферії, вони були тільки ще одною гілкою Стародавньої Греції і аж ніяк не органічною частиною українського середовища

1. Розвиток економетричних моделей та методів в розвинутих країнах та приклади їх застосування в Україні

2. Вклади та депозити банків як головне джерело банківських ресурсів

3. Етнічний розвиток Русі-України

4. Розвиток мистецтва України

5. Фінансовий менеджмент підприємницьких структур і його розвиток в Україні

6. Формування та розвиток банківської системи України
7. Вексельний обЃг. Розвиток вексельних операцЃй на УкраѓнЃ та в Ѓнших економЃчно-розвинутих краѓнах
8. Розвиток та розміщення залізничного транспорту України

9. Розвиток операцій банківської системи на сучасному етапі економічних відносин в Україні (на прикладі АППБ "Аваль")

10. Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни

11. Особливості та проблеми використання системи електронних платежів "Клієнт-Банк" на підприємствах України

12. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

13. Розвиток землеробництва та тваринництва на теренах України

14. Українська культура: становлення та розвиток

15. Зовнішньоекономічні зв’язки Японії та розвиток економічних відносин з Україною

16. Місце та роль української греко-католицької церкви в процесі національно-духовного відродження України

Брошюровщик "Heidi Swapp. The Cinch".
Брошюровщик делает квадратные отверстия и предназначен для создания календарей, блокнотов, альбомом и много другого в домашних условиях.
8099 руб
Раздел: Прочее
Принцессы. 5 часов активной игры. Более 400 наклеек!. Ватт Фиона
Все девчонки очень любят наряжаться! А еще они с удовольствием поют и танцуют. Им нравится путешествовать, узнавать что-то новое и вообще
346 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек
Дневник в комплекте с пеналом "Джинс", цвет обложки синий.
Формат: А5+ (210х160 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: белый офсет 70 г/м2, печать в 1 краску. Способ скрепления:
354 руб
Раздел: Для старших классов

17. Розвиток та розміщенння промисловості будівельних матеріалів в Україні

18. Становлення та розвиток податкової служби України

19. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

20. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

21. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

22. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст
23. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України
24. Походження людини та її поява на території України

25. Декабристський рух та його поширення на Україні

26. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

27. Обычаи и обряды украинского народа (Звичаи та обряди українського народа)

28. Звичаї та обряди на Україні

29. Типологія сюжетних ліній українських та перських народних казок

30. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї

31. Державне регулювання та підтримка підприємництва в Україні

32. Хранение товаров и других предметов, ввезенных на таможенную территорию Украины, под таможенным контролем (укр.)/ Зберљгання товарљв та љнших предметљв, ввезених на митну територљю УкраЪни, пљд митним контролем

Игра настольная развивающая "Весёлый транспорт".
Обучающая игра пазл-липучка состоит из 5 игровых полей, заполняя которые, ребенок изучает названия и виды наземного транспорта, он учится
592 руб
Раздел: Формы, цвета
Специально для девочек.
Более 1500 наклеек для девочек обо всём самом интересном: моде, вечеринках, спорте, путешествиях, животных и многом другом!
432 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек
Защитный барьер для детской кровати "Polini kids", белый.
Нет ничего важнее безопасности ребенка. При переходе на подростковые кровати дети могут перевернуться и упасть во сне. Удобным и
1827 руб
Раздел: Безопасность ребенка

33. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

34. Параолімпіади. Розвиток параолімпійського руху в Україні.

35. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

36. Місце України в глобалізаційних процесах

37. Малий бізнес та проблеми його розвитку в Україні

38. Розміщення і розвиток автомобільної промисловості України
39. Вільні економічні зони в Україні та міжнародний досвід їх створення
40. Банківська система України

41. Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україне

42. Розвиток і розміщення промислового комплексу України

43. Ринок цінних паперів та перспективи розвитку в Україні

44. Культура та побут населення України

45. Регіональний розвиток харчової промисловості України

46. Українська та зарубіжна культура

47. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

48. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї укр

Счеты большие "Mapacha".
Благодаря этим красочным счётам малыш очень быстро научится считать! Счёты оснащены 10-ю осями, на каждой из которых расположено по 10
800 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Доска магнитно-маркерная.
Доска напольная в деревянной некрашеной раме, азбука и цифры на магнитах, маркер. Доска двухсторонняя, с одной стороны "белая"
1619 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Кружка керамическая "FIFA 2018", 650 мл.
Объем: 650 мл. Материал: керамика.
880 руб
Раздел: Кружки, посуда

49. Розвиток менеджменту реклами в Україні

50. «Українська демонологія та її персонажі»

51. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України

52. Етикет України та Росії

53. Методи ідентифікації та нейтралізації ризиків на фінансовому ринку (на прикладі операцій АКБ "Приватбанк" на міжнародному та внутрішньо-українському ринку золота)

54. Механізм забезпечення кредитування банками України та шляхи удосконалення на прикладі ЗАТ КБ "ПриватБанк"
55. Модель фінансової діяльності комерційного банку та її застосування на прикладі АКБ "Правекс-банк"
56. Національний банк України

57. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

58. Організація ресурсної бази банків в Україні

59. Присутність іноземного банківського капіталу в Україні

60. Розвиток лізингу в Україні

61. Сутність, класифікація і призначення кредитів комерційних банків в Україні

62. Фінансова складова діяльності Погребищенського відділення ВАТ "Державний ощадний банк України"

63. Аналіз ефективності банківських операцій з пластиковими картками та шляхи їх вдосконалення

64. Аналіз фінансово-господарської діяльності ЗАТ "Перший український міжнародний банк" (ЗАТ "ПУМБ")

Этажерка для обуви "Комфорт-3".
Выполнена из металлических трубок с антикоррозионным напылением. Пластиковые колпачки на ножках защищают поверхность пола от царапин.
1111 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Чайная пара "Loraine" (чашка 180 мл + блюдце).
Чайная пара, выполненная из костяного фарфора, состоит из 1 чашки и 1 блюдца. Изделия оформлены ярким изображением. Изящный дизайн и
328 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца
Блюдо для запекания "Тайга", 2250 мл.
Блюдо для запекания. Размер: 37x25x7 см. Объем: 2250 мл. Материал: керамика.
758 руб
Раздел: Прочее

65. Банківська система та пропозиція грошей

66. Банківська система України

67. Види комерційних банків, крітерії їх класифікації та особливості побудови і функціонування

68. Державний ощадний банк України

69. Вплив важких металів на ріст, розвиток та інші фізіологічні процеси у рослин

70. Державна підтримка сільського господарства та її форми в Україні
71. Особливостi аграрних реформ в державах ЦСЄ та в Українi
72. Столипін та його аграрна реформа в Україні

73. Облік і контроль в органах Пенсійного фонду України: теорія та практика

74. Літаки та засоби авіаційного ураження авіації Збройних Сил України

75. Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики

76. Вугільна промисловість України і Польщі: сучасний стан та перспективи

77. Населення та трудові ресурси України

78. Безпека банківської діяльності в Україні

79. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні

80. Деякі питання правового регулювання порядку вступу та порядку навчання у аспірантурі та порядку присвоєння наукового ступеню кандидата наук в Україні

Доска магнитно-маркерная, 60x90 см.
Размер: 60х90 см. Поверхность доски позволяет писать маркерами и прикреплять листы при помощи магнитов. Улучшенный алюминиевый профиль. В
1503 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Портфель "Megapolis", А4, 12 отделений, серый.
Используется для хранения и транспортировки большого колличества документов, сгруппированных по темам. Закрывается на надёжный пластиковый
517 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Шкатулка-фолиант "Девочка с котенком", 26x17x5 см.
Шкатулка-фолиант выполнена в виде старой книги. Обложка шкатулки выполнена из текстиля. Такая шкатулка послужит оригинальным, а главное,
651 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные

81. Загальні засади правоохоронної та правозахисної діяльності в Україні

82. Засади організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні

83. Історико-політичні та правові аспекти становлення парламентаризму в Україні на зламі ХХ-ХХІ ст.

84. Організація роботи народного депутата України в парламенті та у виборчому окрузі

85. Охорона авторського права та суміжних прав в Україні

86. Податкова адмінітрація України: завдання, функції та структура
87. Поняття адміністративного права та його місце у правовій системі держави
88. Поняття, ознаки, класифікація правочинів та їх місце в системі юридичних фактів

89. Поняття, функції та система трудового права України

90. Правові основи надання та виплати соціальних допомог сім’ям з дітьми в Україні

91. Принцип незалежності і недоторканності суддів у кримінальному процесі України та Азербайджану

92. Принципи розробки та оцінки державної політики України

93. Розвиток місцевого самоврядування і формування та розвиток бюджетних відносин

94. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

95. Теорія розподілу влади на законодавчу, виконавчу і судову та її реалізація в Україні

96. Утворення та розвиток права СРСР

Настольная игра "Каркуша. Маленький Сад".
Пришла пора собирать урожай! Так же думает чёрная ворона, прилетевшая в сад, чтобы полакомиться спелой вишней, наливными яблоками, сочной
490 руб
Раздел: Классические игры
Настольная игра "Халли Галли" (Halli Galli).
Что нужно, чтобы приготовить самый лучший фруктовый салат? Конечно же, настольная игра Халли Галли (Halli Galli)! Итак, у вас есть колода
1220 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Музыкальная игрушка "Осьминог".
Веселый "Осьминог" станет настоящим музыкальным центром для вашего малыша, в нем так много звуков! Ребенок будет с восторгом
335 руб
Раздел: Животные

97. Юридичні гарантії як правові засоби реалізації та захисту службово-трудових прав працівників СБ України

98. Визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні

99. Лінгвістичне наповнення концепту "колір" ("colour") в українській та англійській культурах


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.