Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Освіта – основа розвитку особистості

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

Поняття розвитку та його розгляд в різних теоріях особистості Взаємозв’язок розвитку, навчання, виховання і освіти особистості Педагогіка як наука про освіту Дидактика як педагогічна теорія навчання Педагогічні реформи та інновації, передовий педагогічний досвід Дидактичний процес, його сутність, структурні компоненти, закономірності і принципи Управління навчальною діяльністю. Навчальний менеджмент Висновки Література Вступ Розвиток взагалі – це процес і результат кількісних і якісних змін в певному об’єкті. Відповідно, розвиток людини – це процес і результат кількісних і якісних змін у властивостях і якостях індивіда, які відбуваються у анатомо-фізіологічному дозріванні людини, у вдосконаленні її нервової системи і психіки, зміні в його пізнавальної і творчої активності, збагаченні його світогляду та поглядів. В людському розвитку проявляється дія універсального філософського закону переходу кількісних змін в якісні. Кількісні зміни, що відбуваються в певних властивостях об’єкта поступово накопичуються і на певному етапі створюють нову якість. Розвиток людини – складний і безперервний процес, який не припиняється до моменту припинення самого життя, відбувається постійно, при будь-яких видах активності і у будь-яких видах діяльності. Результатом розвитку є становлення людини як біологічного виду і особистості як біологічної істоти. Розвиток людини йде щонайменше в таких основних напрямках: фізичний розвиток – ріст організму, становлення фізичних функцій, накопичення спритності і сили; інтелектуальний розвиток – формування і вдосконалення психічної сфери; духовний розвиток – формування світогляду, системи цінностей, норм, моралі; емоційно-вольовий розвиток – формування адекватного емоційного реагування, вміння управляти спонтанними емоційними потягами і реакціями, психічними станами; трудовий розвиток – поява стійкої звички до трудових зусиль, формування досвіду здійснення певних видів і типів діяльності; естетичний розвиток – формування здатності реагувати на естетичні явища, поява художнього смаку, здатності до сприйняття творів мистецтва і культури; соціальний розвиток – формування соціальних якостей індивіду, соціалізація, перетворення на особистість. Всі види розвитку між собою взаємопов’язані, взаємодоповнюють один одного, забезпечують гармонійний і цілісний розвиток особистості. 1 Поняття розвитку та розгляд його умов в різних теоріях особистості Розвиток є там, де народжується щось нове і одночасно відживає старе” Костюк Г.С. Розвиток людини є дуже складним поступовим рухом, в ході якого відбуваються як прогресивні, так і регресивні зміни. В залежності від якості накопичених кількісних характеристик тієї чи іншої властивості розвиток може відбуватися (у певні періоди життя) за різними формами (рис.1): а) інтенсивно-прогресивна; б) еволюційно-прогресивна; в) еволюційно-регресивна; г) інтенсивно-регресивна. Динаміка змін властивостей Еволюційна б) в) Інтенсивна а) г) минуле майбутнє минуле майбутнє прогресивна регресивна Тенденції змін у часі Рис. 1. Основні форми розвитку властивостей особистості Визначення форми розвитку певних властивостей особистості може слугувати певним критерієм оцінки ефективності її життєдіяльності.

Наприклад, здоров’я з часом має регресивну форму розвитку, але в залежності від умов (об’єктивних чи суб’єктивних) динаміка регресу може бути різною. Так само може бути з інтелектом, знаннями, вміннями, ціннісними орієнтаціями тощо. Автори різних теорій особистості по-різному пояснюють рушійні сили і умови розвитку. Взагалі всі існуючі в психології теорії особистості і особистісного розвитку знаходяться між двома полюсами основних філософських парадигм: ідеалістична філософія: розвиток людини є стихійним, некерованим, спонтанним процесом, незалежним від певних умов життя чи волі людини, і визначається лише долею, фатумом; діалектико-матеріалістична філософія: розвиток є основною властивістю живої матерії. Людський розвиток, на відміну від розвитку тварин, характеризується активним пристосуванням самої людини до життя. Рушійною силою розвитку є боротьба суперечностей – протилежних явищ, що виникають с приводу того чи іншого предмету і стикаються у конфлікті. Основна існуюча в житті людини суперечність – між її потребами і можливостями їх задоволення (між “хочу” і “можу”). Існують також суперечності між “хочу” і “треба”, “маю і не маю”, “можу і не можу” і т.п. Прагнення вирішити ці суперечності і штовхає людину до розвитку. Конкретні теорії особистості розходяться у тлумаченні поняття розвитку та його умов. Теорії особистісного розвитку прийнято класифікувати за тією сферою, роль якої в розвитку особистості їх прихильники вважають переважною. Виділяють підходи: біологізаторський – відзначають переважну роль спадковості, а також біологічного фактору в розвитку особистості (Геккель і Мюлер, З.Фрейд, Д.Дьюї, Е.Торндайк та ін.); Наприклад, психоаналітична теорія (Фрейд) розуміє розвиток як адаптацію біологічної сутності людини до життя в суспільстві, вироблення в нього захисних механізмів і узгоджених з “Понад-Я” суспільно прийнятих способів задоволення потреб. соціологізаторський – вирішальна роль у розвитку віддається соціальному оточенню (Гальвецій, Гольбах, Дідро, Вольтер, Коменський, Дітервег, Ушинський). Наприклад, представники теорії рис особистості розглядають розвиток як процес стабілізації і появи нових особистісних рис, який підпорядковується небіологічним законам. Радянські психологи висунули ще один підхід: індивідуально-діяльнісній – вирішальною силою розвитку вважається власна активність людини, її діяльність. Наприклад, гуманістична теорія (Маслоу, Роджерс) розглядає процес розвитку як процес становлення людського “Я”. Розбіжності в цих теоріях полягають перш за все в тому, який фактор висувається першочерговим у розвитку особистості: біологічні задатки, середовище чи виховання, зовнішні чи внутрішні фактори. Сьогодні все більше визнається рівна дія всіх факторів на процеси розвитку. Б.Г.Ананьєв писав: “Людський розвиток обумовлений взаємодією багатьох факторів: спадковості, середовища (соціального, біогенного, абіогенного), виховання (вірніше багатьох видів спрямованого впливу суспільства на виховання особистості), власної практичної діяльності людини.

Ці фактори діють не окремо, а разом на складну структуру розвитку”1. В такому контексті фактор розглядається як рушійна сила процесу розвитку, а умова – як обставина, від якої залежить цей розвиток. Взаємовідносини основних факторів розвитку гарно представляє схема Й.Шванцари (чеського психолога). Якщо представити три основні фактори розвитку у вигляді трикутника, то при рівномірному впливі розвиток буде мати вигляд рівнобічного трикутника (АВС). Переоцінка середовища (АВС2) і виховання (АВС1) роблять розвиток нерівномірним. Однакове недооцінювання факторів середовища і виховання (АВС3) призводить до слабкого загального розвитку природжених даних. Прикладом теорії, в якій визнається рівне значення різних факторів в процесі людського розвитку є концепція особистісного розвитку американського вченого Е.Еріксона. Відповідно до цієї теорії людина у своєму особистісному розвитку обов’язково проходить декілька стадій, кожна з яких завершується віковою кризою – наявні у людини якості перестають забезпечувати їй нормальну життєдіяльність у суспільстві і відбувається стрибок – розвиток інших особистісних характеристик. Але у залежності від особистісних умов особистісний розвиток може відбутись у нормальному чи аномальному напрямку, коли формуються відповідно позитивні чи негативні риси особистості. Характеристика стадій розвитку особистості Віковий період Нормальна лінія розвитку Аномальна лінія розвитку 1. Раннє немовля (від народження до 1 року) Довіра до людей і світу Усвідомлення любові батьків, визнання, задоволення потреб у спілкуванні. Результат – енергія і життєва радість на все життя Недовіра до людей і світу Усвідомлення нелюбові батьків, їх ігнорування, зневаження, емоційна ізоляція. Результат – озлобленість і нездатність до прояву емоцій. 2. Пізнє немовля (від 1 до 3 років) Автономія Розвиток самостійності при одночасному визнанні розумної залежності від батьків, усвідомлення своїх переваг. Результат – впевненість у собі, незалежність від інших людей. Сумніви і сором Постійне відчуття своєї слабкості, неповноцінності, недоліків. Результат – невпевненість у собі, болісна залежність від оточення. 3. Раннє дитинство (від 3 до 5 років) Прояв ініціативності Допитливість і активність. Палке уявлення і зацікавлене вивчення оточуючого світу, наслідування поведінки дорослих, статева самоідентифікація. Результат – активність і цілеспрямованість в житті. Почуття провини Пасивність і байдужість до оточуючого світу і людей. Млявість. Відсутність ініціативи, пригніченість, нездорова заздрість, відсутність ознак статево-рольової поведінки 4. Середнє дитинство (від 5 до 11 років) Працелюбство Потяг до успіху, розвиток пізнавальних, комунікативних і трудових вмінь. Висунення і вирішення реалістичних задач. Результат – працьовитість, нормальний рівень домагань Комплекс неповноцінності Відчуття власної неповноцінності, лінощі, запобігання складних завдань, змагання з іншими людьми, слаборозвинені трудові навички, прагнення підкорятись. Результат – пасивність, занижений рівень домагань. 5. Підлітковий вік і юність (від 11 до 20 років) Особистісне самовизначення Життєве самовизначення, поява планів на майбутнє, активний пошук себе, і експериментування в різних ролях (як лідерів, так і підлеглих).

Ц пять перодв представляють, на думку @елнера, загальну картину переходу вд донацоналстичного суспльства з статичною технологю, стабльною рархю, культурою, яка визнача  вдобража суспльний статус особистост, до нацоналстичного устрою з його анонмними мобльними масами, нтегрованими спльною високою культурою, освтньовиховною системою  державою, яка ототожнються з цю культурою. Проте, зауважу @елнер, цей перехд, характерний для «нормального» розвитку нацоналзму, в рзних регонах свту вдбувався неодночасно й нервномрно. Регональн вдмнност в еволюц нацоналзму вн пропону вдобразити термном «часов зони ґвропи». Перша «часова зона», звдки починався нацоналзм, це регон Атлантичного узбережжя. З початкв нового часу (очевидно, @елнер мав на уваз початок переходу вд аграрного до ндустрального суспльства) тут снували мцн династичн держави. Полтичн одиниц з центрами в Лсабон, Лондон, Мадрид й Париж загалом збгалися з певними культурнолнгвстичними регонами

1. Історія та перспективи розвитку російської професійно-технічної освіти

2. Діяльність психолога освітньої організації з розвитку особистості дитини

3. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

4. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

5. Виховання дитини як важливий етап розвитку особистості

6. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі
7. Фондова біржа в україні проблеми та перспективи розвитку
8. Оцінка фінансового стану позичальника – проблеми та шляхи розвитку (на базі матеріалів АКБ "Приватбанк")

9. Вугільна промисловість Украни. Основні проблеми та перспективи розвитку

10. Початкова освіта у Гетьманщині (друга половина XVII-XVIII cт.)

11. Школа та освіта в Україні наприкінці XVI - першій половині XVII ст.

12. Основні етапи та особливості розвитку української культури XX ст.

13. Виникнення та стадії розвитку світового ринку

14. Тенденції та перспективи розвитку товарної структури зовнішньої торгівлі України

15. Тенденції та проблеми розвитку електронного бізнесу в Україні

16. Вища бібліотечно-інформаційна освіта в сучасній Україні: формування документологічної складової

Автокресло Еду-Еду "KS-516 Lux" с вкладышем (цвет: синий, принт: графити, 9-36 кг).
Для всех родителей очень важно обеспечить безопасность и комфорт во время поездки своему ребенку. В этом нам поможет детское автокресло
3873 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)
Патронташ со стопками.
Охотнику, туристу, болельщику и просто любителю спонтанных праздников это изобретение может весьма пригодиться. Набор удобных пластиковых
554 руб
Раздел: Прочее
Чудо-пеленка для мальчика "Bambola".
Пеленка на липучках создана, чтобы обеспечить спокойный сон малышу. Благодаря липучкам, которые удерживают и не позволяют ребенку
340 руб
Раздел: Пелёнки

17. Вища освіта у Естонії. Порівняльна характеристика з Україною

18. Громадянська освіта

19. Освіта в Китаї

20. Педагогічні основи розвитку процесів запам’ятовування у молодших школярів

21. Психолого-педагогічні основи розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів на прикладі уроків курсу "Я і Україна"

22. Екологічна освіта на уроках біології
23. Музична освіта в Японії та Україні
24. Текстильна промисловість України. Основні проблеми та перспективи розвитку

25. Аналіз результатів соціологічного дослідження "Освіта в житті молоді"

26. Освіта та соціальна мобільність

27. Сутність, сучасний стан та перспективи розвитку митно-тарифних відносин

28. Сучасна оцінка та перспективи розвитку оздоровчої рекреації в Запорізькій області

29. Аналіз інвестиційної діяльності в Україні та шляхи її розвитку

30. Банківська система України: становлення та шляхи розвитку

31. Проблеми та перспективи розвитку податку на додану вартість в Україні

32. Проблеми та шляхи розвитку інститутів спільного інвестування

Блюдо "Пасхальное", диаметр 25 см.
Блюдо. Диаметр: 25 см. Высота: 3 см. Материал: фарфор. В ассортименте, без возможности выбора.
515 руб
Раздел: Прочее
Органический солнцезащитный крем Mommy care для тела, 100 мл, арт. MC_1115.
Органический солнцезащитный крем для тела идеален даже для городских условий, а такие натуральные компоненты, как ромашка, кунжутное
1140 руб
Раздел: Солнцезащитная косметика
Гирлянда электрическая, 1200 см (белая).
Гирлянда состоит из белых мини ламп, которые будут мигать в 8 режимах. Питание от бытовой электросети 220 В. Длина гирлянды: 1200
472 руб
Раздел: Гирлянды с мини-лампами

33. Венчурне підприємство. Зарубіжний досвід та шляхи розвитку в Україні

34. Історія та тенденції розвитку економічного аналізу

35. Поняття проблеми та перспективи розвитку середніх міст України

36. Особистість викладача вищої школи та її професіограма. Самоаналіз та експертна оцінка як основа підвищення кваліфікації викладача вищої школи

37. М. Бойчук та його концепція розвитку українського мистецтва.

38. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї
39. Історія розвитку усного та писемного мовлення. Кирилиця й Українська абетка
40. Основи побудови обліку праці та її оплати

41. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

42. Відповідальність старшокласника за саморозвиток та самореалізацію своєї особистості

43. Авторитет батьків та їх вплив на формування особистості дитини

44. Освоєння космосу: історія та сучасність

45. Проблеми іпотечного кредитування та перспективи його розвитку в Україні

46. Історія розвитку та краху Бретон-Вудської валютної системи. Реформування Німецького федерального банку

47. Аналіз стану молочного скотарства та перспективи його розвитку

48. Умови життя рослин і біологічні особливості росту та розвитку сільськогосподарських культур

Электрогрелка "ГЭМР5-60".
Материал: высококачественный текстиль. Напряжение питания: 220 В. Потребляемая мощность 40 Вт. Переключатель режимов: есть
486 руб
Раздел: Грелки
Фляга S.Quire "Птицы" 0,24 л, сталь, серебристый цвет с рисунком.
Фляги S.Quire изготавливаются из высококачественной нержавеющей пищевой стали с применением современных методов производства и
760 руб
Раздел: Фляжки сувенирные
Тарелка Lubby "Веселые животные" с присоской.
Тарелка "Lubby" для кормления незаменима в период, когда Ваш малыш учится есть самостоятельно. Присоска препятствует свободному
345 руб
Раздел: Тарелки

49. Основи інтеграції та гармонізації аудиту в Україні

50. Становлення ракетної техніки класу "земля-земля" та основні шляхи її розвитку в канун та період Другої світової війни

51. Державотворення як визначальна складова сучасного та майбутнього у розвитку України

52. Проблеми законодавства в області інтелектуальної власності та перспективи його розвитку

53. Основи журналістикознавчих досліджень. Українська школа журналістикознавства та теорії масової комунікації

54. Походження та основні етапи розвитку письма
55. Основи реєстрації інтернет ресурсів в пошукових системах та каталогах
56. Історія розвитку, завдання та розділи Антропології

57. Специфіка економічного та суспільного розвитку СРСР наприкінці 20-х — у 30-ті роки

58. Становлення авіації та основні шляхи її розвитку в період Першої світової війни

59. Мова як засіб і матеріал формування та становлення особистості людини

60. Дезадаптація безробітних з особистісними, соматоформними і сексуальними розладами та її психокорекція

61. Імуногенетична характеристика та критерії формування груп ризику розвитку гастродуоденальної патології у дітей

62. Клініка, діагностика та концептуальні основи ортопедичних заходів у комплексному лікуванні дефектів та деформацій зубо-щелепної системи хворих з незрощеннями верхньої губи та піднебіння

63. Особливості розвитку абсолютної інсулінової недостатності у хворих на цукровий діабет 2 типу та обґрунтування диференційованої терапії

64. Аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку світового валютного ринку

Подставка для колец "Кошка", 12 см.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка с покрытием золотой краской), стекло. Высота: 12 см. Товар не
365 руб
Раздел: Подставки для украшений
Ручка перьевая "Velvet Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус хром/золото.
Перьевая ручка "Velvet Prestige". Цвет корпуса: хром/золото. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий. Пишущий узел: 0,8 мм.
404 руб
Раздел: Металлические ручки
Накидка Ritmix RAO-1317.
Материал: ПВХ. Размеры: 82 x 50 см. Варианты исполнения по цвету: прозрачный.
303 руб
Раздел: Прочее

65. Європейський банк реконструкції та розвитку як міждержавна фінансова організація

66. Проблеми та песпективи підвищення рівня економічного розвитку України та ступеня її участі в міжнародних відносинах

67. Діяльність Європейського банку реконструкції та розвитку

68. Аналіз та оцінка розвитку ділової кар’єри менеджера

69. Кризове явище функціонування та розвитку організації

70. Праця як основа життєдіяльності та провідний чинник виробництва
71. Структура теорії управління та сучасні тенденції її розвитку
72. Поняття "носій інформації" та "матеріальна основа документа": семантичне навантаження в професійній інформаційній діяльності

73. Біологічні основи методу розвитку рухових якостей

74. Гра в особистісно-орієнтованому навчанні та вихованні

75. Інноваційні технології навчання у розвитку творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури

76. Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти

77. Методологічні підходи до означення суті, змісту та основних напрямів полікульткрної освіти

78. Робота педагога-організатора щодо пропаганди здорового способу життя особистості та профілактики наркоманії й захворювань на ВІЛ/СНІД

79. Роль та значення рухливих ігор у розвитку фізичних здібностей дошкільника з інтелектуальними порушеннями

80. Система вищої освіти у Великобританії та принципи і шляхи її інтеграції до Болонського процесу

Сушилка для белья напольная складная "Ника СБ3", 10 м.
Сушилка для белья классическая для любых помещений. Напольная, складная без отлетных деталей. Незаменимый атрибут Вашего дома! Длина
551 руб
Раздел: Сушилки напольные
Кукольная мебель "Шкаф".
Шкаф - один из самых необходимых предметов мебели в любом доме, особенно в кукольном. И хочется, чтобы этот предмет был красивым,
362 руб
Раздел: Гардеробные, прихожие
Подушка детская "Бамбук" 40x60 см, арт. ДТ-ПСБД-4060-1.
Детская подушка "Бамбук", подушка с отстрочкой: с наполнителем из бамбукового волокна 400 г/кв.м, чехол (100% хлопок) - сатин
558 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см

81. Структура та зміст віщої освіти

82. Теоретичні основи та актуальні проблеми сучасної дидактики

83. Теоретичні та методичні основи професійної підготовки з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів

84. Дослідницький метод опитування та методологічна основа його проведення

85. Національні інтереси України та альтернативи стратегії безпеки розвитку

86. Дослідження технічного рівня та тенденцій розвитку розточувального інструменту з розробкою матеріалів заявки, комерціалізація прав на винахід
87. Історія розвитку юридичної психології та структура злочинних груп
88. Моральне самопізнання особистості, його умови та способи здійснення

89. Періодизація особистісного розвитку згідно концепції Еріка Еріксона

90. Самооцінка особистості та її розвиток

91. Соціальне середовище та соціалізація особистості

92. Типи та рівні розвитку здібностей

93. Процес становлення та розвитку політичної культури молоді в умовах демократизації українського суспільства

94. Етнічна соціологія - актуальні проблеми та історія розвитку

95. Фізичні основи, принцип дії та параметри фотоелектронних приладів

96. Загальні поняття розвитку рухових здібностей школярів. Силові здібності та їх розвиток

Игра настольная развивающая "Веселые портреты".
Обучающая игра пазл-липучка состоит из 2 игровых полей - лиц и 58 съёмных элементов, присоединяя к лицам разные детали, ребенок может
656 руб
Раздел: Игры-пазлы
Изограф, 0,20 мм.
Чертежный прибор для черчения и рисования на бумаге, ватмане и чертежной пленке. Изограф имеет резервуар для чернил, который легко
1421 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Коврик силиконовый с разметкой, 50x40x0,1 см, розовый (арт. TK 0190).
Вы все еще делаете коржи одинаково круглыми при помощи тарелок? Но где взять столько тарелок разного диаметра, которые подойдут к каждому
379 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

97. Методологічні та гносеологічні основи вивчення феномена безсмертя

98. Основи організації та роботи фондової біржі в Україні

99. Фондовий ринок та перспективи його розвитку в Україні


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.