Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Философия Философия

Активна діяльність як об’єкт вивчення філософії

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

Активна діяльність як об’єкт вивчення філософії Практика як філософська категорія Подання про всесилля розуму, про його автономність і самодостатність, субстанціальності, говорячи філософською мовою, що одержала своє найбільш радикальне вираження в навчанні Гегеля, формується й розвивається в духовній атмосфері Нового часу й Освіти, що коли звільняється від усяких зовнішніх авторитетів і традицій розум стали розглядати в якості достатнього (а не тільки необхідного) фактора, що визначає можливість перетворення реального життя по канонах цього &quo ;проясненого&quo ; розуму. Особливе значення в цьому зв'язку знайшло філософське поняття практики як перетворюючий мир діяльності. У загальному контексті розвитку філософської думки це поняття варто розглядати в руслі руху від класичної філософії Нового часу й Освіти з її ідеологією автономності людського розуму, свідомості й самосвідомості в напрямку філософії, що підкреслює вмикання свідомості й пізнання в буття людини у світі, примат цього буття і його безпосередніх форм перед рефлексивними формами свідомості. Всю практичну діяльність по зміні й перетворенню природи, соціуму й власної життєдіяльності людина здійснює в співробітництві, у кооперації з іншими людьми. Тому відносини людей як суб'єктів практичної діяльності до перетворень ними реальності (суб'єкт-об'єктні відносини) завжди припускають також відносини реальної взаємодії людей у процесі цього перетворення (суб'єкт-суб'єктні відносини). Само зміна людини в процесі практики зв'язано, таким чином, не тільки з розвитком можливостей його діяльності в зовнішньому предметному світі, але й з розвитком відповідних навичок відносини до інших людей, культури спілкування. Практика завжди зв'язана, далі, з певними формами свідомості й пізнання, які не тільки закріплюють досягнутий нею рівень, але й забезпечують її розвиток. Таким чином, практика як специфічно людський спосіб буття у світі являє собою діяльність, що має складну системну організацію. Вона містить у собі: 1) реальне перетворення наявної людині дійсності, 2) спілкування людей у процесі й із приводу цього перетворення й 3) сукупність норм і цінностей, які існують у вигляді образів свідомості й забезпечують цілеспрямований характер практичної діяльності. Виділені моменти не є якимись компонентами практично-перетворювальної діяльності людей. Кожний з них припускає інші й включає їх як передумову й умову власного існування. Звичайно, зміна реальних обставин виступає інтегруючим фактором, що визначає специфіку практики, однак воно неможливо без інших її моментів, що породжують. Вихідна форма практики, що є передумовою всіх інших видів життєдіяльності людини, - це, безсумнівно, матеріальна, виробнича діяльність, спосіб виробництва матеріальних благ. Вище вже відзначалося, що тварини як би вписані в певну &quo ;екологічну нішу&quo ;, тобто в той спектр навколишніх природних умов, у якому вони можуть жити й еволюціонувати в якості певного біологічного виду. Форми їхнього поводження складаються на основі тих вихідних можливостей, які визначаються будовою тіла тварини, його природними органами.

Та обставина, що можливості реальної взаємодії тварин із зовнішнім миром обмежені особливостями їхньої тілесної організації й формами їхнього пристосувального поводження, визначає і їх інформаційні, пізнавальні можливості. Тварини відчувають, сприймають, представляють мир лише в тій мері, у якій речі, властивості й відносини навколишнього світу мають для них прямій або непрямий біологічний зміст. Уживання природних предметів як знаряддя й навіть їхнє виготовлення за допомогою природних органів тіла в принципі властиво тварині. Звичайно, про знаряддя у тварин можна говорити тільки в досить умовному змісті, але проте це факт, твердо встановлений наукою. Багато тварин користуються природними предметами для добування їжі, з метою оборони, для будівництва жител і т.д. - коротше кажучи, для задоволення своїх життєвих потреб. Те, що відрізняє людини від тварини, - це не саме по собі вживання або навіть виготовлення знарядь, а створення системи штучних засобів і знарядь перетворення дійсності, що відтворюється в процесі історичного розвитку людства й передається від покоління до покоління як особлива культурна реальність. Саме формування такої системи відносин до миру, коли людина ставить між собою й миром певні штучно створені (і відтворяться при переході від покоління до покоління) знаряддя й засобу впливу на дійсність, і дозволяє говорити про специфічно людські форми праці. Трудова гарматна діяльність виникає історично в процесі становлення людства як специфічний спосіб задоволення життєвих потреб. Однак у своєрідності цього способу закладені можливості розвитку принципово нового типу буття у світі, що відкриває перспективу подолання диктату навколишнього середовища стосовно людини. Прориваючи вузькі рамки пристосування до середовища, вириваючись із успадкованої від тваринних предків &quo ;екологічної ніші&quo ;, людина - завдяки виробництву штучно створених засобів і знарядь - у принципі виявляється здатним на універсальне практично-перетворювальне відношення до миру. Ця універсальність, &quo ;відкритість&quo ; реального відношення до миру по суті не ставить якого-небудь заданої межі пізнавальним можливостям людини. Опосередковуючи своє відношення до дійсності штучно створеними знаряддями й засобами її перетворення, людина у своїй пізнавальній діяльності виділяє об'єктивні, що не залежать від його біологічних потреб властивості й зв'язку реального миру. Тобто людина здатна пізнавати мир так, як цей мир існує по своїх об'єктивних законах. І в цьому складається його відмінність від тварини, що сприймає мир остільки, оскільки явища й предмети цього миру можуть служити засобом задоволення його життєвих потреб. Створені людиною штучні знаряддя й засоби перетворення навколишньої реальності є свого роду &quo ;неорганічним тілом&quo ;, &quo ;другою природою&quo ; людини, що дозволяє йому втягувати в сферу практики всі нові шари дійсності. Удосконалюючи, навколишній світ, люди будують нову реальність, проривають обрії буття. Принциповою особливістю практично-перетворювальної діяльності як специфічної форми буття людини у світі є її відкритість перед особою людини об'єктивної реальності, що завжди перевищує наявні в неї можливості по її освоєнню, а також необмежена можливість розвитку нових способів і засобів взаємодії з нею.

Досягнення цієї відкритості, здатності людини до розвитку, подоланню досягнутих меж безумовно було пов'язане з виникненням і розвитком засобів практичного впливу людини на навколишню його дійсність. Разом з тим при всіх перспективах і можливостях своєї активної практично-перетворювальної діяльності людина залишається в межах реального матеріального світу й не може не погоджувати свою діяльність із його об'єктивними законами. Можливості творчої діяльності в реальному матеріальному світі завжди опираються на використання його об'єктивних закономірностей. Цей момент особливо важливий і актуальний у цей час, коли стає усе більше очевидної згубність наслідків суб'єктивістського активизму людини стосовно навколишньої природи, до миру в цілому, до природи самої людини. Розуміння органічної єдності й взаємозв'язку людської активності стосовно навколишнього світу й розуміння залежності людини від цього миру, його вписаності в цей мир, його обумовленості миром є необхідною умовою для усвідомлення відповідальності людини перед навколишнім світом і перед самим собою. Трудова матеріально-виробнича діяльність зіграла гігантську роль у становленні людства, його культури, суспільних відносин. Вона зробила потужний вплив на формування свідомості й психіки людини, насамперед так званих вищих психічних функцій, мислення, волі, пам'яті, специфічно людські властивості яких багато в чому визначаються особливостями трудової виробничої діяльності, зокрема тими формами кооперації й спілкування, завдяки яким тільки й можливий праця. Разом з тим було б невірно робити єдиним вірним цей вплив на зовнішню природу в процесі трудової матеріально-практичної діяльності як унікальний фактор становлення й розвитку &quo ;феномена людини&quo ;. Це спричиняє інтерпретацію активно-перетворювального початку в дусі необмеженої експансії людини, його панування над миром. Тим часом людина стала людиною не тільки й, може бути, не стільки завдяки здатності впливати на зовнішню природу, скільки на основі виховання, самодисципліни, керування своїм поводженням. У контексті аналізу практики як філософської категорії варто спеціально підкреслити, що ця самозміна, самовдосконалення, перетворення &quo ;внутрішньої природи&quo ; людини аж ніяк не є чимсь менш практичним, менш реальним, якщо завгодно, менш &quo ;предметним&quo ;, чим матеріально-виробнича діяльність, що розгортається в умовах сучасної цивілізації у відтворення техніки, у техногенну діяльність. У зміст поняття практики повинні входити всі види людської життєдіяльності, спрямовані на зміну й розвиток реальних умов існування людини - різні види соціальної практики, діяльність по навчанню й вихованню, науково-експериментальна діяльність, спорт і т.д. У сфері реально-практичного відношення людей до миру - до природи, суспільству, іншим людям - формуються вихідні стимули розвитку всіх форм людської культури. Створювані в культурі - і в матеріальному виробництві, і в регуляції відносин між людьми в суспільстві, і, нарешті, у науці, мистецтві, філософії - способи діяльності виникають по суті своєї як відповідь на певні проблеми й завдання, пов'язані з відтворенням людського існування в навколишню людину реальному світі.

Був членом укранського товариства студентв полтехнки «Основа» та членом управи Кружка студентв-рльникв. Деякий час працював у бюр товариства Сльський Господар, що займався пднесенням аAрикультури на Захднх Укранських Землях. В длянц культурно-освтньо прац з рамени товариства «Просвта» я вдбував у недл  свята поздки в довколишн села Льввщини з доповдями та на допомогу в органзуванн нших мпрез. У длянц молодечих  спортово-руханкових органзацй я був активним передусм у Пласт, як член 2-го куреня старших пластунв «Загн Червона Калина», в Укранському Студентському Спортовому Клюб (УССК), а деякий час теж у товариствах «Сокл-Батько»  «Луг» у Львов. До мох спортових зайнять належали бги, плавання, лещетарство, кошиквка  передусм мандрвництво. У вльний час я залюбки грав у шахи, крм того спвав у хор та грав на гтар  мандолн. Не курив  не пив алькоголю. Найбльше часу й енерг я вкладав у свому студентському перод в революцйну, нацонально-визвольну дяльнсть

1. Когрентність другого порядку як об’єкт експериментального дослідження

2. Система автоматизації проектних робіт як об’єкт проектування

3. Мистецтво, як об’єкт наукового дослідження. Види мистецтва

4. Освітня діяльність як предмет педагогіки вищої школи. Її методологія і категорії

5. Девіантна поведінка молоді як об’єкт соціологічного дослідження

6. Соціально-педагогічна діяльність як професія
7. Злочинні доходи як об’єкт оподаткування
8. Стійкість роботи промислових об`єктів у надзвичайній ситуації

9. Гуманітарна діяльність Організації Об’єднаних Націй

10. Фінансова діяльність субєктів господарювання

11. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

12. Інвестиційна діяльність страхових компаній

13. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

14. Виробничо-торговельна діяльність підприемства

15. Діяльність земств у напрямку допомоги населенню

16. Інноваційна діяльність підприємства

Магнитная азбука. Жукова Н.С.
В новом издании знаменитой «Магнитной азбуки» букв стало еще больше. И еще увеличилось количество строк на магнитном мольберте-доске. А
649 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Качели.
Летом на даче не обойтись без качелей! Качели можно подвесить с помощью специального каната. Качаться на качалях - полезное для здоровья
346 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Набор маркеров-текстовыделителей "Boss Original Pastel", 4 цвета.
Набор текстовыделителей — классика в пастельных тонах, ориентированный на течение в индустрии моды. Выполненный в спокойной цветовой
535 руб
Раздел: Текстовыделители

17. Життя і наукова діяльність Чарльза Дарвіна

18. Склад і класифікація об’єктів бухгалтерського обліку в комерційному банку

19. Життя та діяльність І.П.Котляревського

20. Видавнича діяльність. Комп’ютерні видавничі системи

21. Діяльність СГ "ТАС"

22. Маркетингова діяльність комерційного банку
23. Інвестиційна діяльність страхових компаній
24. Життєдіяльність личинок волохокрильців

25. Аудиторська діяльність

26. Наукова систематизація об’єктів політичної карти світу

27. Державобудівнича діяльність Богдана Хмельницького

28. Злочинна недбалість, як вид необережності

29. Підприємницька діяльність

30. Приватна детективна і охоронна діяльність

31. Характеристика емоцій і почуттів, їх вплив на діяльність юриста

32. Юридична особа як суб’єкт цивільного права. Поняття створення та припинення юридичної особи

Шкатулка РТО, 31x31x19 см (арт. 3658-RT-70).
Шкатулки РТО — стильный аксессуар и для рукодельницы, и для филателиста, и для всех, кому приходится на время прятать, используемые в
1500 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Крем-гель для купания "Sanosan", 200 мл.
Разработан специально для детей с первых дней жизни. Содержит оливковое масло и молочный протеин, которые питают и смягчают кожу.
317 руб
Раздел: Гели, мыло
Гель для стирки детского белья "Cotico", 2 литра.
Гель для стирки детского белья предназначен для использования в стиральных машинах любого типа и ручной стирки. Подходит для белья грудных
314 руб
Раздел: Для стирки детских вещей

33. Методи та засоби зменшення обсягів даних тріангуляційного опису об’єктів комп’ютерної томографії

34. Бібліотечно-бібліографічна діяльність Івана Кревецького

35. Громадсько-культурна діяльність князя Костянтина-Василя Острозького

36. Діяльність Миколи Василенка в редакціях газет на початку ХХ ст.

37. Діяльність ОУН до початку другої світової війни

38. Кирило Розумовський та його меценатська діяльність
39. Наукова та громадська діяльність В.Б. Антоновича
40. Утворення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.

41. Мікромеханічний акселерометр на рухомому об’єкті

42. Діяльність першого професійного театру Полтави

43. Довженко А.П.: cуспільна та філософська діяльність

44. Творча діяльність Панаса Мирного

45. Вплив маркетингу на комерційну діяльність

46. Комерційна діяльність підприємств

47. Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефективність

48. Маркетингова діяльність компанії "Сандора"

Коллекция "Качели".
Игрушка выполнена в традиционной для коллекции мебели и домиков цветовой гамме. Качели станут прекрасным дополнением к кукольной мебели
346 руб
Раздел: Прочие
Ручка перьевая "Golden Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус черный/золото.
Перьевая ручка Golden Prestige. Цвет корпуса: черный/золото. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий.
410 руб
Раздел: VIP-ручки
Матрас-кокон "Зевушка".
«Зевушка» - это удобная постель для деток в возрасте до 6 месяцев, в которой они быстрее засыпают, лучше спят и проще адаптируются к
5200 руб
Раздел: Матрацы до 120 см

49. Міжнародна діяльність автомобільного концерну BMW

50. Дослідження впливу факторів маркетингового середовища на діяльність компанії "ТОВ "ДЮПОН УКРАЇНА" (Україна)" на ринку мембранних ізоляційних плівок України

51. Збутовадіяльність ЗАТ "Оболонь" та оцінка її ефективності

52. Глобалізація як об’єктивна тенденція розвитку світової економіки

53. Діяльність транснаціональних компаній в Україні

54. Діяльність ФАТФ
55. Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Nadiya"
56. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

57. Міжнародна фінансово-інвестиційна діяльність

58. Україна як суб’єкт міжнародних відносин

59. Діяльність Європейського банку реконструкції та розвитку

60. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

61. Діяльність компанії "Макдональдз" в Україні та у світі

62. Інноваційна діяльність на ринку товарів та послуг

63. Операційна діяльність підприємства

64. Групова навчальна діяльність

Детский шезлонг качалка "Счастливый лягушонок".
Характеристики: - дуга со съемными игрушками; - электронный блок, два режима: музыка и вибрация; - работает в совместном режиме
2224 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Щипцы кулинарные "Paterra", силиконовые.
Силиконовые щипцы предназначены для комфортных манипуляций с приготавливаемым продуктом. Щипцами удобно переворачивать мясо, тефтели,
323 руб
Раздел: Щипцы
Мультиплеер с проектором "Спокойной ночи, малыши!".
"Спокойной ночи, малыши!" от компании "Азбукварик" - это музыкальная игрушка из серии "Мультиплеер с
330 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры

65. Ліворукість як педагогічна проблема в початкових класах

66. Педагогічна діяльність Миколи Івановича Пирогова

67. Соціально-педагогічна діяльність в дитячих оздоровчих закладах

68. Діяльність викладача в процесі навчання

69. Діяльність соціального педагога дозвіллєвої сфери

70. Політичні погляди і діяльність Платона
71. Діяльність Пирятинського сирзаводу
72. Мовленнєві розлади. Двомовність як профілактика афазій

73. Свідомість як філософська проблема

74. Теорія й практична діяльність психолога

75. Діяльність українських православних місіонерів у XVIII столітті

76. Бідність як соціальна проблема

77. Соціально-педагогічна діяльність з дітьми схильними до алкоголізму

78. Життя і діяльність О. Конта

79. Діяльність підприємства з ремонту та обслуговування автотранспорту

80. Справедливість як ціннісна основа права

Бортик Polini Basic (цвет: белый).
Боковой бортик для подростковой кровати Polini Basic Монстрики и Polini Basic Джунгли 180х90см. Размер: 180х950х16 мм.
977 руб
Раздел: Бортики в детскую кроватку
Подушка "MediumSoft Стандарт", 70х70 см.
Подушка Medium Soft Стандарт "Файберсофт". Наволочка - 100 % микрофайбер. Наполнитель - силиконизированное волокно
389 руб
Раздел: Размер 70х70 см
Руль электронный "Я тоже рулю".
Игрушка обязательно понравится Вашему ребёнку! Функции: ключ зажигания, кнопка "Разгон", реалистичный звук двигателя и тормоза
518 руб
Раздел: Рули

81. Діяльність державної податкової інспекції

82. Діяльність фінансових фондів

83. Інвестиційна діяльність

84. Інвестиційна діяльність промислового підприємства й оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту

85. Фінанси і фінансова діяльність

86. Фінансова діяльність підприємства
87. Вплив податкоавої політики на діяльність підприємства
88. Архангельський ліс – унікальний природний об’єкт Північного Причорномор’я

89. Вплив антропогенного фактора на життєдіяльність водних організмів

90. Екологічні аспекти видобування піску на прикладі об`єктів Чернігівської області

91. Екологія і практична діяльність людини

92. Інвестиційна діяльність в ринковій економіці

93. Інноваційна діяльність

94. Інфляція та інвестиційна діяльність

95. Підприємницька діяльність в умовах конкурентного господарювання

96. Підприємство як суб’єкт господарювання

Дождевик для велосипеда Bambola.
Дождевик надежно защитит от непогоды вашего малыша. Прост и удобен в использовании. Крой создан с учетом форм большинства современных
313 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Микрофон "Караоке с мультяшками".
Караоке с мультяшками - это микрофон, который позволит исполнять песни из любимых мультфильмов. Какая игрушка превратит любой день в
330 руб
Раздел: Микрофоны
Копилка-сейф с ключом, черная, металл.
Качественный металлический сейф-копилка с двумя замками (кодовый и обычный) позволит Вам скопить приличную сумму на поездку
1439 руб
Раздел: Копилки

97. Об’єкт "Скеля"

98. Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку

99. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.