Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Основи наукових досліджень

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Програма спецкурсу “” Завданнями курсу „Основи наукових досліджень” є ознайомлення студентів факультету ПВПК (всіх його спеціальностей та спеціалізацій) із завданнями, специфікою, організацією і можливостями участі самих студентів у науковій роботі педагогічного вузу у різних її формах (індивідуальній, груповій та колективній) і на різних її рівнях (у групі, на факультеті, у вузі, у всеукраїнській науково-дослідній роботі тощо). В програмі враховано, що певний досвід науково-пошукової діяльності студенти вже одержали на попередніх етапах їх навчання як у школі та позашкільних установах, так і у вузі, тому завданням даного курсу є створення належної теоретико-методичної бази для подальшої наукової дяльності. Вступ Загальна мета та завдання курсу “Основи наукових досліджень”. Роль науково-технічного прогресу у сучасних умовах і необхідність його прискорення. Наука як продуктивна сила суспільства. Наука як система знань. Наукові дослідження, їх особливості, класифікація. Значення наукової творчості у професії вчителя. Зв'язок педагогічної науки з педагогічною практикою. Форми впровадження досягнень педагогічної науки у практику роботи школи. Форми організації наукової роботи. Організація роботи у науковому колективі. Індивідуальна наукова робота. Професійні вимоги до вчених. Інтелект та пізнання. Ознаки інтелекту. Ознаки розумової праці. Колективний інтелект. Штучний інтелект. Перспективи інтелекту. Організація науки Організаційна структура і система державного управління наукою. Академія наук і її роль у організації наукових досліджень. Галузеві Академії наук. Роль вузів і НДІ. Фінансування науки. Форми підготовки наукових кадрів. Наукові центри. Громадські організації. Роль наукових шкіл. Специфіка організації наукової роботи у педагогіці. Система наукових закладів, що займаються розробкою педагогічних проблем. Основні принципи організації НДРС Зміст НДРС у педагогічному вузі. Умови, необхідні для її ефективної організації. Підбір відповідальних за організацію НДРС. Особливості організації НДРС у всі періоди навчання студентів у вузі. Організація систематичної наукової роботи студентів. Створення наукових мікроколективів під керівництвом викладачів. Інші форми наукової роботи студентів та їх характеристика. Планування, облік та контроль НДРС. Стимулювання наукової роботи студентів. Пропаганда та наукова робота студентства. Наочна агітація у студентській науковій роботі. Наукові школи у педагогіці. Загальні питання наукових досліджень Принципи організації наукових досліджень. Основні компоненти теорії: емпірична основа, теоретична основа, логіка теорії. Основний масив теоретичних знань. Наукова ідея. Принцип. Поняття. Категорії. Судження. Умовиводи. Гіпотеза. Методологічні принципи: наукової об’єктивності, історизму, системності, діалектичного протиріччя, єдності якості і кількості, діалектичного заперечення, розвитку, казуальності. Єдність історичного та логічного у педагогічному дослідженні. Діалектичний системно-структурний підхід до дослідження педагогічних проблем. Аналіз протиріч процесу виховання та навчання у педагогічних дослідженнях.

З’ясування закономірних зв’язків у процесі педагогічних досліджень. Основні елементи педагогічного дослідження: об'єкт, предмет, проблема, мета дослідження, завдання та гіпотеза дослідження. Характеристика кожного компоненту. Вибір оптимальних методів дослідження. Методи наукових педагогічних досліджень: педагогічне спостереження, бесіда, інтерв'ювання, анкетування, методи рейтингу та самооцінки, метод “педагогічного консіліуму”, діагностуючих контрольних робіт, педагогічного експерименту, теоретичні методи педагогічних досліджень, вивчення передового педагогічного досвіду. Загальнонаукові методи: аналіз, синтез, індукція, дедукція, класифікація, моделювання, гіпотетичний метод, системний метод, узагальнення, формалізація, абстрагування. Основні етапи наукового дослідження та їх характеристика. Проблеми впровадження результатів наукового дослідження у практику роботи школи. Організація використання вчителями результатів наукового дослідження. Основи наукових досліджень лабораторне заняття №1 Тема: Організація наукової діяльності в Україні в галузі педагогіки та психології. Мета: Продовжити знайомство студентів із системою наукової діяльності в Україні, із системою наукової роботи, яка існує у педагогічному вузі, вимогами до її змісту та організації, із науковим потенціалом окремих форм студентської наукової роботи. Завдання студентам: 1. Ознайомитися із рекомендованою літературою, підготувати реферат (один на підгрупу). 2. Вибрати тему майбутньої курсової роботи з тематики, запропонованої кафедрою педагогіки та методики початкового навчання або кафедрою психології (за вибором). Реферат: Розвиток вітчизняної педагогічної науки (історичний огляд). Питання для обговорення: 1. Історія становлення та розвитку психолого-педагогічної науки в Україні. Обговорення реферату. 2. Загальна характеристика форм студентської наукової роботи. Характеристика наукового стилю викладу матеріалу. 3. Форми роботи з науковою літературою. 2. ПРАКТИЧНА РОБОТА. Конспектування: види, вимоги до конспектування. Основи наукових досліджень лабораторне заняття №2 Тема: Форми студентської пошукової роботи з науковими джерелами та навчальний процес у вузі. Мета: Продовжити знайомство студентів із формами студентської наукової роботи з науковою літературою, які використовується у вузі, вимогами до їх змісту та організації, із науковим потенціалом. Завдання студентам: 1. Ознайомитися із рекомендованою літературою 2. Підібрати приклади зворотів, які б характеризували науковий стиль тексту; виписати у зошит окремі речення, слова, словосполучення до кожної з суттєвих ознак даного стилю. 3. Дібрати анотацію на книгу, яка висвітлює наукову педагогічну проблему, на науково-популярну та художню книгу. Підготуватися до їх порівняльного аналізу. 4. Розробити (письмово) систему ключових (базових) понять для курсової роботи. Основи наукових досліджень лабораторне заняття №3 Тема: Оформлення результатів наукової діяльності студентів у педагогічному вузі та навчальний процес у вузі. Мета: Продовжити знайомство студентів із формами студентської наукової роботи з науковою літературою, які використовується у вузі, вимогами до їх змісту та організації, із науковим потенціалом.

Завдання студентам: 1. Ознайомитися із рекомендованою літературою 2. Скласти список джерел до теми курсової роботи. Основи наукових досліджень лабораторне заняття №4 Тема: Методи наукових психолого-педагогічних досліджень. Соціологічні методи. Мета: Знайомити студентів із системою методів наукових досліджень, їх специфікою, способами практичного застосування соціологічних методів у психолого-педагогічних дослідженнях. Завдання студентам: 1. Ознайомитися із рекомендованою літературою. 2. Самостійно розробити або знайти в літературі текст анкети, за допомогою якої можна вивчити міжособистісні стосунки у класному колективі (письмово у зошиті). Проаналізувати її з точки зору доцільності структури (технологія розгортання запитань за Геллапом) і внести необхідні правки. 3. Методи опитування: загальна характеристика. 4. Анкетування: сутність методу, вимоги до анкетування та анкетера, види анкетування, сфери використання. Технологія розгортання запитання (за Геллапом). 5. Практична робота. Аналіз анкет, підібраних студентами. Складання анкет за технологією Геллапа. Анкетування та обробка одержаних результатів. Основи наукових досліджень лабораторне заняття №5 Тема: Методи наукових психолого-педагогічних досліджень. Соціологічні методи. Мета: Знайомити студентів із соціологічними методами (крім анкетування), їх специфікою, способами практичного застосування у психолого-педагогічних дослідженнях. Завдання студентам: 1. Ознайомитися із рекомендованою літературою. 2. Розробити послідовність використання соціологічних методів в процесі дослідження по темі курсової роботи та їх зміст (письмово в зошиті). Основи наукових досліджень лабораторне заняття №6 Тема: Методи психолого-педагогічних наукових досліджень. Тестування. Метод експерименту. Інші методи. Математичні методи у психолого-педагогічному дослідженні. Мета: Продовжити ознайомлення студентів із системою методів, які використовуються у психолого-педагогічних наукових дослідженнях, та їх практичним застосуванням. Завдання студентам: 1. Ознайомитися із рекомендованою літературою 2. Ознайомитися із тестом на вивчення рівня готовності шестирічних дітей до школи (Гільбух Ю.В., Коробко С.М., Кондратенко Н.О. Вивчення психологічної готовності дитини до школи // Початкова школа. – 1988. - №7. – С.65-68). Законспектувати у зошиті для лабораторних занять. Питання для обговорення: 1. Загальна характеристика емпірико-теоретичних методів дослідження. 2. Тестування як метод психолого-педагогічного дослідження: сутність, завдання, різновиди, вимоги до використання, сфера застосування. 3. Практична робота. Тестування студентів. 4. Підготовча робота до тестування шестирічних першокласників. Практична робота. 5. Метод педагогічного експерименту: загальна характеристика. Структура педагогічного експерименту та особливості діяльності науковця на кожному етапі. 6. Практична робота. Планування ходу експерименту з теми курсової роботи. Основи наукових досліджень лабораторне заняття №7 Тема: Методи психолого-педагогічних наукових досліджень. Методи експертної оцінки. Математичні методи у психолого-педагогічному дослідженні.

Не кажучи вже про те, що вони ніколи не були предметом наукового аналізу з точки зору генезису їх функціонально-діяльнісного становлення. Виходячи з цього, автор поставив за мету: на основі вивчення нововиявлених опублікованих і неопублікованих документальних матеріалів, наукових праць, публікацій у пресі та мемуарів, по-перше, відтворити передумови, обставини і закономірності створення національних спецслужб України 1917-1921 рр., по-друге, простежити процес їх становлення, розкрити особливості функціонування як окремої важливої складової української державності. § 1.2. ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ При визначенні джерельної бази дослідження автор керувався певними методологічними орієнтирами. Головними серед них є принципи об'єктивності, єдності історичного та логічного, соціально-економічної та політико-ідеологічної зумовленості діяльності спецслужб. При цьому враховувалось, що останні чинники, особливо політико-ідеологічні, накладали відповідний відбиток на джерельну базу, яка була в розпорядженні автора. Тому наукове дослідження історії національних спецслужб часів Української революції 1917-1921 рр. здійснювалося шляхом комплексного аналізу всієї сукупності джерел, де містилася та чи інша інформація з проблеми

1. Основи журналістикознавчих досліджень. Українська школа журналістикознавства та теорії масової комунікації

2. Науково-технічний прогрес – основа розвитку виробництва

3. Інформаційне забеспечення наукових досліджень з документознавства

4. Методологія науково-педагогічного дослідження

5. Дослідницький метод опитування та методологічна основа його проведення

6. Організація і структура наукових досліджень
7. Науково-практичні основи аналізу банкрутства підприємства та шляхи його подолання
8. Основы молекулярной биологии клетки

9. "Основы организации корабля" /Корабельный устав/

10. Основы ведения наступления подразделениями и частями

11. Гамма – каротаж. Физические основы метода

12. Межбанковские отношения на основе использования высоких технологий интербанковских телекоммуникаций

13. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации

14. Финансовые и правовые основы полного товарищества

15. Правовые основы наследования в Российской Федерации

16. Сравнительная характеристика рабовладельческих государств на основе источников

Глобус с подсветкой "Физико-политический", 320 мм.
Невероятно удобный физико-политический глобус с подсветкой отлично подойдет и для домашнего пользования, и как учебный инвентарь в школах.
1068 руб
Раздел: Глобусы
Папка для чертежей "Городская площадь", А3.
Папка для чертежей и рисунков, с ручками. Формат: А3. Материал: пластик. Застежка: на молнии.
441 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Планшетик "Всё обо всём".
Ваш малыш любит умные игры-викторины? Тогда этот планшетик для него! 200 вопросов, 20 разнообразных тем, 3 уровня сложности ждут
432 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры

17. Основы полномочия парламента

18. Правовая основа СНГ

19. Основы общественно правового устройства РФ по Конституции 1993 года (TXT)

20. Субъекты РФ: конституционная характеристика, типология и основы организации

21. Конституционно – правовые основы религиозного и религиоведческого образования в РФ

22. Законодательные основы борьбы с международным терроризмом
23. Местное самоуправление как основа конституционного строя РФ
24. Финансовые основы местного самоуправления

25. Финансово-экономическая основа местного самоуправления в Российской Федерации

26. Правовые основы гражданской обороны

27. Понятие, назначение и правовая основа паспортной системы Российской Федерации

28. Правовые и нормативные основы труда

29. Основы права (вопросы к зачету)

30. Комментарии к основам законодательства Российской Федерации об охране труда

31. Организационно-правовые основы деятельности правоохранительных органов в области природопользования и охраны окружающей среды. Экологическая ответственность (Контрольная)

32. Режиссура "Кадр - основа аудиовизуального языка"

Карандаши цветные "Noris Club", 12 цветов + 4 карандаша.
Эргонамичная трехгранная форма для удобного и легкого письма. A-B-S - белое защитное покрытие для укрепления грифеля и для защиты от
398 руб
Раздел: 13-24 цвета
Электронный озвученный плакат "Говорящая Азбука".
«Говорящая АЗБУКА» из серии звуковых плакатов Знаток ТМ для начинающих изучать русский алфавит. Кнопки «Изучение» и «Экзамен» помогут
703 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Настольная семейная игра "Усачи".
Весёлая игра на реакцию. Каждый игрок берёт усы на специальной палочке с присоской. Сдающий переворачивает по одной карте из колоды. На
445 руб
Раздел: Игры на ловкость

33. Основы социокультурного проектирования

34. Природа зла в человеке (на основе произведений писателей XIX века)

35. Семантическое поле страха на основе произведения Стивена Кинга "Цикл оборотня"

36. Граф А. А. Аракчеев. Современный взгляд на личность на основе анализа и сравнительной характеристики исторических источников и литературы

37. Раскол православия. Никонианство, как духовная основа прозападных преобразований в России

38. Проектирование и разработка сетевых броузеров на основе теоретико-графовых моделей
39. Оптимальное управление вычислениями в распределенных вычислительных системах на основе графа потоков данных
40. Построение локальной компьютерной сети масштаба малого предприятия на основе сетевой ОС Linux

41. Физические основы действия современных компьютеров

42. Многопроцессорный вычислительный комплекс на основе коммутационной матрицы с симметричной обработкой заданий всеми процессорами

43. Принципы уровневой организации ЛВС (на основе модели OSI)

44. Основы алгоритмизации и алгоритмические языки

45. Учебник по основам языка Ассемблера

46. Билеты по дисциплине "Основы алгоритмизации и программированию"

47. PGP для Персональной Приватности /на основе PGP v5.0/

48. Система поддержки принятия маркетинговых решений в торговом предприятии на основе методов Data Mining

Подушка "Нордтекс. Лондон", 40х40 см.
Декоративные подушки являются непременным элементом современного интерьера. Они могут послужить прекрасным украшением не только спальни,
454 руб
Раздел: Подушки
Настольная игра "Викторина первоклассника".
В игре вы найдёте 600 вопросов из разных областей знаний: математики, языкознания, культуры и искусства, биологии, естествознания и
342 руб
Раздел: Викторины
Подставка под горячее с пробкой "FIFA 2018".
Подставка под горячее с пробкой + окантовка. Диаметр: 16 см. Материал: керамика.
346 руб
Раздел: Кружки, посуда

49. Лабораторная работа №7 по "Основам теории систем" (Решение задачи коммивояжера методом ветвей и границ)

50. Лабораторная работа №4 по "Основам теории систем" (Послеоптимизационный анализ задач линейного программирования)

51. Лабораторная работа №2 по "Основам теории систем" (Решение задач линейного программирования симплекс-методом. Варианты разрешимости задач линейного программирования)

52. Математичекие основы теории систем: анализ сигнального графа и синтез комбинационных схем

53. Основы теории систем и системный анализ

54. Исследование регрессии на основе численных данных
55. Травматология - основы военно-полевой хирургии
56. Правовые основы бухгалтерской и статистической отчетности

57. Основы уголовного права (Контрольная)

58. Основы рационального использования природных ресурсов в условиях научно-технического прогресса

59. Лингвометодические основы изучения написания буквы ерь после шипящих в окончаниях существительных с учетом вариантов орфограмм

60. Методика проведения контроля знаний по курсу "Основы экономики"(Контроль знань з курсу "Основи економЁки")

61. Научные основы школьного курса химии. методика изучения растворов

62. Обучение аудированию на коммуникативной основе в 7, 8 классах общеобразовательной школы

63. Методические основы уровневой дифференциации при обучении алгебре в классах с углубленным изучением математики

64. Лингвистические основы обучения произношению английского языка в каракалпакской школе

Комплект в коляску Карапуз "Цветочки", цвет: бежевый (3 предмета).
Комплект в коляску состоит из 3-х предметов: - матрац 45х75 см; - подушка 45х40 см; - одеяло 75х80 см. Материал: 100% хлопок. Наполнитель:
555 руб
Раздел: Подголовники и подушечки
Стенд "Календарь природы". С карточками чисел, дней недели, месяцев и бланком дневника наблюдений.
Календарь природы — важный инструмент ознакомления детей с окружающим миром. Ежедневный учет явлений природы развивает у детей
546 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Вертикальный накопитель, пластиковый, черный, ширина 240 мм, 4 отделения, органайзер.
Изготовлен из полистирола. Многосекционный поддон с 4 отделениями (шириной по 40 мм каждое) для бумаг формата А4 и вместительным
445 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

65. Теоретические основы игры дошкольника

66. Доходы как финансовая основа хозяйственной деятельности торгового предприятия

67. Опорные конспекты по курсу "Основы Политологии"

68. Технологические основы машиностроения (лекции)

69. Создание и исследование шпаклевочных паст на основе УПС и АВС

70. Участок по изготовлению изделий из безвольфрамовых твердых сплавов на основе карбида титана
71. Основы теории надежности
72. Типовой расчет по основам светотехники

73. Расчет конденсационной турбины мощностью 165МВт на основе турбины-прототипа К-160-130-2 ХТГЗ

74. Лазеры. Основы устройства и применение их в военной технике

75. Основы автоматизации производственных процессов

76. Основы пайки

77. Основы промышленного рыболовства и технология рыбных продуктов

78. Основы стандартизации и сертификации

79. Конспект лекций по "Основам психотерапии"

80. Основы социальной информатики

Система ликвидации насекомых "Раптор" (аквафумигатор).
Инновационное средство торговой марки Раптор эффективно в борьбе со всеми видами насекомых. Распространяется паром при активации водой,
468 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых
Тележка багажная ТБР-22, синяя.
Грузоподъемность: - для сумки 25 кг, - для каркаса 50 кг. Максимальная вместимость: 25 л. Размеры: 95х28х34 см. Предназначена для
588 руб
Раздел: Хозяйственные тележки
Микрофон "Новогодние песенки".
Этот удивительный микрофон превратит новогодний праздник в настоящее шоу! Он светится под музыку, как настоящий диско-шар! Слушай и пой 15
314 руб
Раздел: Микрофоны

81. Основы психологии

82. Основы гендерной теории и методологии

83. Любовь как основа человеческого мира

84. Основы полемического мастерства

85. Семантическое поле страха на основе произведения Стивена Кинга "Цикл оборотня"

86. Физические основы проектирования оборудования микроэлектроники
87. Основы электроники
88. Основы теории цепей

89. Физико-математические основа радиоэлектронных систем

90. Теоретические основы радиолокации

91. Основы дискретизации и восстановления сигналов по теореме Котельникова

92. Основы формальной логики (учебно-методическое пособие для студентов вечернего и заочного отделения)

93. Основы формирования личности христианина

94. Конституционно – правовые основы религиозного и религиоведческого образования в РФ

95. Физические основы квантовой механики

96. Лазеры. Основы устройства и их применение

Подарочная расчёска для волос "Лиза".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Набор маркеров для досок "Kores", 3 мм, 6 штук.
Набор маркеров для досок. Круглый наконечник. Пластиковый корпус. Стираются с таких гладких поверхностей, как пластик, стекло и эмаль,
390 руб
Раздел: Для досок
Набор капиллярных ручек "Triplus 334", 42 цвета.
Количество цветов: 42 ярких цвета. Эргономичная форма для удобного и легкого письма. Пишущий узел завальцован в металл. Защита от
2653 руб
Раздел: Капиллярные

97. Движение тел переменной массы. Основы теоретической космонавтики

98. Основы теории измерений (спортивная метрология)

99. Основы здорового образа жизни


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.