Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Основи теорії права

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

ЗМІСТВступ 1. Система соціальних норм і місце та роль права в цій системі 2. Поняття права та його ознаки 3. Функції і принципи права 4. Поняття системи права як внутрішньої його організації 5. Загальна характеристика основних галузей права України 6. Характеристика джерел права як зовнішньої форми його виразу 7. Правотворення як процес самоорганізації права 8. Реалізація норм права: загальна характеристика 9. Правові відносини. Загальна характеристика 10. Правоохоронна система та правоохоронна діяльність 11. Законність, правопорядок, суспільний порядок і дисципліна Висновки Література Вступ Тема курсової роботи «Основи теорії права». Мета роботи – розглянути в роботі основні поняття з таких тем: соціальні норми; місце і роль права в системі соціальних норм; поняття права; принципи та функції права; внутрішня і зовнішня форми права; норма, інститут, підгалузь і галузь права; сутність джерел права; правоутворення і правотворчість; правореалізація; поняття та елементи правовідносин; законність, правопорядок, суспільний порядок і дисципліна. 1. Система соціальних норм і місце та роль права в цій системі Соціальні норми — це загальні правила поведінки людей у суспільстві, зумовлені об'єктивними закономірностями, є результатом свідомої вольової діяльності певної частини чи всього суспільства і забезпечуються різноманітними засобами соціального впливу. Залежно від способу їх утворення і забезпечення соціальні норми класифікують на юридичні, моральні, корпоративні (громадських організацій, політичних партій, інших об'єднань громадян), звичаї чи традиції. Залежно від сфери соціальних відносин, що регулюються нормами, їх поділяють на економічні, політичні, сімейні, релігійні, етики та естетики, організаційні, соціально-технічні. Юридичні (правові) норми — це загальнообов'язкові, формально визначені правила поведінки, встановлені (санкціоновані) державою, охороняються, захищаються і гарантуються нею та містяться в нормативно-правових актах. Моральні норми — це правила поведінки, що базуються на моральних поглядах суспільства на добро і зло, справедливе й несправедливе, гуманне й негуманне, а забезпечуються, насамперед, внутрішньою переконаністю та силою громадської думки. Корпоративні норми — це правила поведінки, що встановлюються й забезпечуються політичними партіями, громадськими організаціями та іншими об'єднаннями людей. Звичаї чи традиції — це правила поведінки, що історично склались і увійшли (перетворилися) на звичку людей. Звичаї і традиції відрізняються одне від одного ступенем загальності правил поведінки. Традиції вважаються більш загальними правилами, ніж звичаї. Наприклад, святкування традиційних свят або звичай проводжати на службу до Збройних Сил. Аби показати, що право є особливим видом соціальних норм, слід порівняти ознаки правових та інших соціальних норм. Так, правові норми, що у своїй сукупності утворюють право: - виникають разом із виникненням держави; - встановлюються чи санкціонуються державою; - виражають волю керівної частини суспільства; - утворюють внутрішньо узгоджену цілісність, єдність (систему права); - існують у суспільстві як одна система норм; - формулюють правила поведінки у вигляді прав і обов'язків; - є правилами поведінки, формально визначеними за змістом; - мають певні форми зовнішнього виразу; - мають точно визначені межі дії; - забезпечуються державним примусом та іншими засобами.

Інші соціальні норми, що утворюють систему соціального регулювання: - існують у будь-якому суспільстві; - встановлюються чи санкціонуються іншими суб'єктами; - виражають волю різноманітних частин населення; - можуть існувати й безсистемно, не будучи внутрішньо узгодженими; - існують здебільшого у вигляді кількох відносно самостійних систем нормативного регулювання; - виражаються не тільки через права та обов'язки, а й через загальні принципи, цілі, гасла тощо; - зазвичай позбавлені формальної визначеності; - можуть виражатись у будь-яких, не завжди фіксованих формах; - не завжди мають точно визначені межі дії; - забезпечуються звичкою, внутрішнім переконанням, моральним, громадським впливом та іншими позадержавними засобами. Отже, право як особливий вид соціальних норм відрізняється від інших соціальних норм взаємозв'язком із державою, напрямами впливу на суспільні відносини. У процесі регулювання суспільних відносин уся сукупність соціальних норм взаємодіє. Розгляньмо деякі аспекти цього явища. У вимогах різних соціальних норм містяться однопорядкові, аналогічні положення. Тоді такі норми доповнюють одна одну і в такій спосіб сприяють повнішому і швидшому досягненню бажаних результатів. Різні соціальні норми містять вимоги, що виключають одна одну, а це веде до конкуренції різних моделей поведінки. Така ситуація утруднює реалізацію вимог, що випливають із змісту норм, які суперечать одна одній. Під час формування основ правової держави в регулюванні суспільних відносин зростає значення моральних вимог, в яких знаходять відображення загальнолюдські цінності. Саме тому посилення моральної обґрунтованості правових розпоряджень — необхідна умова подальшої активізації їх ролі та ефективності в регулюванні суспільних відносин, зміцнення дисципліни. Правова вимога зміцнення законності та правопорядку водночас є й важливою вимогою моралі, яка характеризує моральну структуру особи, її чесність, совість, обов'язок. Тому законність може виступати і як один із моральних критеріїв оцінки поведінки особи та інших суб'єктів, адже в умовах беззаконня годі й казати про мораль. Найбільшої ефективності право досягає в разі збігу його вимог і вимог, що формулюються в моральних нормах. Під час формування правової держави співіснування цих двох видів соціальних норм загалом збігається або наближується до цієї умови. Говорячи про зближення вимог права і моралі, не слід забувати, що між ними можуть існувати суперечності й негативні явища. Коли суперечності своєчасно не виявляються і, отже, не усуваються, вони можуть призвести до порушень закону (за суспільного пріоритету вимог моралі над нормами права) або до моральних втрат (у протилежній ситуації). Однією з причин таких протиріч є відносна стабільність моралі. Право більш динамічне, воно швидше реагує на потреби конкретних життєвих ситуацій у процесі суспільного розвитку. 2. Поняття права та його ознаки Кожне суспільство має регулювати відносини між людьми, здійснювати охорону і захист таких відносин. Таке регулювання і охорона суспільних відносин здійснюються з допомогою соціальних норм.

У системі таких норм право посідає провідне місце. В юридичній літературі право розглядають як загально-соціальне явище і як волевиявлення держави (юридичне право). Як загальносоціальне явище право характеризується певною свободою й обґрунтованістю поведінки людей, тобто відповідними можливостями суб'єктів суспільного життя, що об'єктивно зумовлені розвитком суспільства, мають бути загальними й рівними для всіх однойменних суб'єктів. З таких позицій існують: права людини; права об'єднань, груп, верств; права нації, народу; права людства. Юридичне право — це свобода та обґрунтованість поведінки людей, що задекларована державою відповідно до чинних нормативно-правових актів та інших джерел права. Твердження про те, що право відірване від держави, спричинило виникнення різноманітних концепцій праворозуміння: природного права, позитивного права, права реалістичного, психологічного тощо. Юридичне (позитивне) право, своєю чергою, поділяють на об'єктивне і суб'єктивне. Юридичним об'єктивним правом називають систему всіх правових приписів, що установлені (санкціоновані), охороняються, захищаються державою, мають загальнообов'язковий характер, є критерієм правомірної чи неправомірної поведінки та існують незалежно від індивідуальної свідомості суб'єкта права. Юридичне суб'єктивне право — це певні можливості, міра свободи, що належить суб'єкту, який сам вирішує, користуватися ними чи ні. До основних ознак права в його позитивному (нормативному) розумінні як волевиявлення держави можна віднести такі: а) право — це система правових норм; б) це правила поведінки загального характеру; в) ці правила мають загальнообов'язковий характер; г) вони тісно зв'язані між собою, діють у єдності, складаються в правові інститути, правові галузі та інші частини системи права; ґ) формально визначені й закріплені в нормативно-правових актах та інших джерелах права; д) установлюються, санкціонуються, гарантуються (забезпечуються) державою та її органами; е) у своїй сукупності регулюють та охороняють соціальні відносини між людьми; є) правила поведінки повинні встановлюватися державою з урахуванням принципів правди, справедливості, гуманізму та милосердя. Кожне право як елемент правової системи складається з багатьох правових норм. Аби правильно вибрати ту чи іншу норму, треба знати, що вони об'єднуються не за випадковими ознаками, між ними існують конкретна схожість і відмінності. Завдяки цій об'єктивній обумовленості й характерним ознакам схожості та відмінностей між правовими нормами все право можна подати як визначену систему. Воно є системою правил загального характеру. Це означає, що право має соціальне призначення для регулювання (охорони) поведінки не якоїсь конкретної особи, а будь-кого, хто вступає у ті відносини, що ним регулюються (охороняються). Право має загальнообов'язковий характер. Його положення, що їх містить уся система правових норм, повинні сприйматись як безумовне керівництво до дії, що виходить із державних структур і не підлягає обговоренню чи оцінці під кутом зору їх доцільності, раціональності, бажаності чи небажаності здійснення.

Капелюшников Р И Экономическая теория прав собственности Р. И. КАПЕЛЮШНИКОВ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ (методология, основные понятия, круг проблем) ОГЛАВЛЕНИЕ Введение 1. Методологические особенности 2. Правовые предпосылки 3. Проблема "спецификации/размывания" прав собственности 4. Теорема Коуза 5. Категория трансакционных издержек 6. Три системы собственности 7. Теория государства 8. "Новая экономическая история" 9. Теория экономических организаций Заключение Список литературы ВВЕДЕНИЕ*/ */ Нумерация примечаний дается в квадратных скобках; в круглых скобках приводится нумерация цитируемой литературы с указанием страницы источника. Теория прав собственности оформилась в особый раздел буржуазной политической экономии в 60-70-е годы. В настоящее время ее развитие продолжается уже не столько в качестве самостоятельной концепции с четко очерченными границами, сколько в качестве методологической и общетеоретической основы трех новых направлений экономического анализа -экономики права, новой экономической истории и теории экономических организаций

1. "Обычай" и "обычное" как категории гражданского права: отдельные вопросы теории и практики

2. Понятие права, и современный подход к типологии права

3. Ярлыки ханов Золотой Орды как источник права и как источник по истории права

4. Права ребенка в российском и международном праве

5. Философия права Г. И. Фихте (Обсонование необходимости права и государства)

6. Право международных договоров - отрасль общего международного права
7. Право на психическое здоровье как естественное право человека
8. Ответственность государств за нарушения прав и свобод человека в международном праве

9. Поняття адміністративного права та його місце у правовій системі держави

10. Право на відпустку за трудовим правом України

11. Роль и место международного гуманитарного права в международно-правовом механизме защиты прав и свобод человека

12. Сравнительный анализ теории Д. Уотсона и теории Б. Скинера

13. Введение в теорию многоэлектронного атома. Элементы теории многоэлектронных атомов

14. Теорія неокласичного синтезу. Теорія економіки ринків

15. Основи теорії держави і права

16. Альбом схем по основам теории радиоэлектронной борьбы

Точилка "Божья коровка", электрическая с контейнером (2 запасных лезвия EG-5009).
Электрические точилки помогут быстро, качественно и без каких-либо усилий заточить карандаши. А яркие и необычные дизайны порадуют детей и
451 руб
Раздел: Точилки
Макси-пазлы "Ягоды", 20 элементов.
Макси-пазлы разработаны специально для маленьких детей. Крупные крепкие детали удобны для захвата детской ручкой. А красочное оформление
426 руб
Раздел: Пазлы (Maxi)
Рюкзак "Basic. Чемпионат мира по футболу 2018", 30х41х13 см.
1 большое отделение с 1 внутренним отделением. 1 накладной карман спереди. Удобные лямки, позволяющие регулировать длину. Размер 30х41х13
1150 руб
Раздел: Канцтовары, хобби

17. Основы права (вопросы к зачету)

18. Лабораторная работа №5 по "Основам теории систем" (Транспортные задачи линейного программирования)

19. Лабораторная работа №3 по "Основам теории систем" (Теория двойственности в задачах линейного программирования)

20. Лабораторная работа №6 по "Основам теории систем" (Решение задачи о ранце методом ветвей и границ)

21. Основы теории систем и системный анализ

22. Основы теории надежности
23. Основы теории цепей
24. Контрольная работа по основам экономической теории

25. Основы теории финансов

26. Шпоры по Основам Экономической Теории

27. Математические основы теории систем

28. Основы теории относительности

29. Основы менеджмента: Теория и методика проведения преобразований

30. Основы теории непустого эфира (вакуума)

31. Основы государства и права

32. Системные основы правосубъектности в приложение к естественным правам биологических видов

Самоклеящиеся этикетки "Europe 100", универсальные, 210x297 мм, белые, 100 листов.
Диапазон применения широк: от наклеек на конверты до маркировки на производстве. Совместимы с лазерными и струйными принтерами и
695 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Стул детский Ника "СТУ3" складной, мягкий (цвет: синий).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
518 руб
Раздел: Стульчики
Рюкзак для средней школы "Неон", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения

33. Основы семейного права

34. Основы земельного права

35. Конституционные основы защиты экономических прав

36. Основы римского гражданского права

37. Основы права

38. Современные основы теории фирмы
39. Фінансово-правові основи страхування
40. Основы права

41. Вывод и анализ формул Френеля на основе электромагнитной теории Максвелла

42. Информационная теория типологических групп и формирование на ее основе взаимодействия тренера и спортсмена

43. Конспекты по основам экономической теории

44. Основы экономической теории

45. Основы общей экономической теории

46. Политико-правовые основы Всеобщей Декарации прав человека

47. Теория эволюционного развития. Материальные основы наследственности

48. Основы государства и права для абитуриентов МГЮА

Машинка закаточная винтовая "Мещёра-2".
Машинка идеальна для домашнего консервирования, она проста в использовании и надежна в работе. Конструкция машинки обеспечивает ее
337 руб
Раздел: Консервирование
Аэрозоль Gardex "Extreme" от клещей, 150 мл.
Аэрозоль является эффективным средством, парализующим клещей после соприкосновения с одеждой. Действие активного вещества сохраняется до
305 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей
Фигурка "Zabivaka Знаменосец", 9 см.
Фигурка "Zabivaka Знаменосец" в подарочной коробке (64 наклейки флагов 32-х стран-участниц в комплекте). Этот обаятельный,
389 руб
Раздел: Игрушки, фигурки

49. Гражданско-правовая ответственность: понятие, особенности, виды, условия (контрольная по основам права)

50. Введення в курс “Основи економічної теорії”

51. Физические основы теории нетеплового действия электродинамических полей в матери-альных средах

52. Социально-экономические основы, сущность и теории прогнозирования и планирования в условиях рыночной экономики

53. Международно-правовые основы авторского права

54. Основи адміністративного права України
55. Основи державного права Великобританії
56. Основи спадкування у Римському цівільному праві

57. Основы административного права

58. Основы административного права и уголовного права

59. Основы государственного права ФРГ

60. Основы жилищного гражданского права

61. Основы земельного права

62. Основы конституционного права

63. Основы конституционного права Франции

64. Основы международного права

Шкатулка РТО, 33.5x18x14 см (арт. 3649-RT-59).
Шкатулки РТО — стильный аксессуар и для рукодельницы, и для филателиста, и для всех, кому приходится на время прятать, используемые в
1093 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Вперед!", 380 мл.
Объем: 380 мл. Материал: фарфор.
319 руб
Раздел: Кружки, посуда
Вешалка для одежды напольная, раздвижная ТД-00012, 1450x430x1550 мм.
Длина: 145 см. Регулируемая высота: 90-155 см. Ширина: 43 см. Количество перекладин: 1. Максимальная нагрузка: 15 кг. Вешалка напольная
828 руб
Раздел: Вешалки напольные

65. Основы налогового права

66. Основы права

67. Основы права

68. Основы права

69. Основы предпринимательского права

70. Основы римского права
71. Основы судопроизводства в гражданском праве
72. Основы трудового права в Республики Узбекистан

73. Основы уголовно-процессуального права

74. Основы хозяйственного процессуального права

75. Основы экологического права в Узбекистане

76. Правові основи використання електронного цифрового підпису в цивільному обігу

77. Правові основи пенсійного забезпечення громадян в Україні

78. Теоретические и практические основы механизма реализации норм уголовно-исполнительного права, регулирующих наказание в виде лишения свободы

79. Теория основы построения вычислительных комплексов и систем

80. Основи теорії похибок вимірювань

Нож для чистки овощей "Victorinox", универсальный, двустороннее зубчатое лезвие, чёрный.
Изумительный нож для кухни. Небольшой и удобный, он идеально подходит для чистки овощей. А яркий цвет порадует глаз и не даст ножу
410 руб
Раздел: Овощечистки, рыбочистки
Говорящий планшетик "Новогодний праздник".
В этом планшетике Умка поёт, говорит и рассказывает сказки! 16 новогодних песенок («Песенка Умки», «Белые снежинки», «Снеговик», «Дед
344 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Набор диких животных.
В наборе: 12 фигурок диких животных. Средний размер: 10 см. Возраст: 3 лет. Фигурки в наборе представлены в ассортименте, без возможности выбора.
461 руб
Раздел: Дикие животные

81. Основы теории цепей

82. Математические основы теории систем

83. Основы теории вероятностей

84. Основы теории вероятности

85. Основи теорії прийняття управлінських рішень

86. Основы и правила макияжа
87. Основы теории живучести
88. Основи теорії Леві-Брюля та Леві-Строса

89. Физика, основы теории

90. Общие основы теории и методики физического воспитания

91. Справедливість як ціннісна основа права

92. Основы теории познания

93. Элементарные стадии химических реакций (основы теории)

94. Основи економічної теорії

95. Основы теории спроса и предложения

96. Основы экономических теорий

Чайник со свистком из нержавеющей стали "Mayer & Boch", 2 л.
Корпус чайника выполнен из высококачественной нержавеющей стали, что обеспечивает долговечность использования. Корпус с зеркальной
695 руб
Раздел: Чайники из нержавеющей стали
Мельница для специй AK-7112K "Alpenkok", 16 см.
Размеры: Ø5х16 см. Корпус из дерева и акрила. Цвет: бежевый. Механизм мельницы с керамическими жерновами. Не впитывает влагу и запахи.
341 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Стул ученический регулируемый (рост 2-4, серый каркас).
Сиденье и спинка изготовлены из гнутоклееной фанеры и покрыты бесцветным лаком. Металлокаркас окрашен износостойкой порошковой краской.
1618 руб
Раздел: Стульчики

97. Основы экономической теории

98. Основы экономической теории

99. Основы экономической теории

100. Теория факторов производства, как основа формирования стоимости товара и распределения доходов


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.