Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Медицина Медицина

Вікові особливості будови легень під впливом гравітаційних перевантажень та при застосуванні різних засобів їх корекції

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ КРИМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. С.І. ГЕОРГІЄВСЬКОГО Шимкус Тетяна Сергіївна УДК 611.24:531.5:616-08:615:615.83:5989:616-074/078 Вікові особливості будови легень під впливом Гравітаційних перевантажень та при застосуванні Різних засобів їх корекції (анатомо-експериментальне дослідження) 14.03.01 – нормальна анатомія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Сімферополь – 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Кримському державному медичному університеті ім. С.І. Георгієвського МОЗ України. Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Пикалюк Василь Степанович, Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгієвського МОЗ України, завідувач кафедри нормальної анатомії. Офіційні опоненти: заслужений діяч науки и техніки України, доктор медичних наук, професор Козлов Володимир Олексійович, Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України, завідувач кафедри анатомії людини; доктор медичних наук, професор Лазарев Костянтин Леонідович, Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгієвського МОЗ України, завідувач кафедри медичної біології, паразитології та генетики Захист відбудеться “12” червня 2008 р. о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 52.600.02 при Кримському державному медичному університеті ім. С.І. Георгієвського (95006, м. Сімферополь, б. Леніна, 5/7). З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Кримського державного медичного університету ім. С.І. Георгієвського (95006, м. Сімферополь, б. Леніна, 5/7). Автореферат розісланий “08” травня 2008 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради к. мед. н., доцент.Г.О. Мороз Загальна характеристика роботи Актуальність теми. Легені, крім функції газообміну, виконують ряд різноманітних нереспіраторних функцій – метаболічну, секреторну, терморегуляторну, бар'єрну, екскреторну, та ін., і тим самим беруть участь в підтримці гомеостазу організму. У свою чергу, легені підпадають під вплив різних чинників навколишнього середовища. Авіація в XXI столітті набуває нову якість — надманевреність, яка пов'язана з дією динамічних перевантажень, що повторюються, з високим градієнтом наростання і спаду (В.А. Пономаренко, 2001). Переносимість перевантажень значною мірою пов'язана зі станом органів дихання. Це пов'язано з тим, що з одного боку, дихальна система забезпечує покриття різко зростаючих енерговитрат і кисневого запиту організму, що виникають внаслідок тканинної і циркуляторної гіпоксії за рахунок підвищення тонусу скелетної мускулатури, направлених на підтримку пози тіла в умовах збільшення його маси. З іншого боку, органи дихання піддаються впливу перевантаження і пов'язаних з ним граничних за інтенсивністю статичних м'язових навантажень, що виявляється вираженими змінами не тільки біомеханіки дихання, але і вентиляційно-перфузійних відносин у легенях (И.В. Бухтияров, О.Л. Головкина, М.Н. Хоменко, 2004). Однак методи захисту від перевантажувальних прискорень, що використовуються у сучасній авіації, не надають достатнього протекторного ефекту свідченням чого є негативні показники професійного здоров'я льотного складу (Р.А

. Вартбаронов, М.Н. Хоменко, Р.А. Бондаренко 1996; М.В. Дворников, М.Н. Хоменко, В.С. Воеводин, 2000). Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана відповідно до тематичного плану наукових досліджень Кримського державного медичного університету ім. С.І. Геогієвського у рамках науково-дослідної теми кафедри нормальної анатомії №0104U002080 «Вікові морфофункціональні особливості окремих органів і систем організму під впливом різних гравітаційних перевантажень та при різних методах їх корекції» та у рамках медико-біологічної програми в області космічних досліджень АН України. Мета і завдання дослідження. Метою роботи є комплексна оцінка структурної організації легенів щурів різних вікових періодів під впливом гравітаційних перевантажень та на тлі їх корекції запропонованими методами. Для досягнення поставленої мети були визначені наступні завдання: 1. Виявити морфологічні особливості легенів статевонезріліх щурів під впливом гравітаційних перевантажень. 2. Вивчити структурні особливості легенів статевозріліх щурів під впливом гравітаційних перевантажень. 3. Описати макро-мікроскопічні особливості легенів щурів старечого віку під впливом гравітаційних перевантажень. 4. Визначити характер структурних змін у легенях щурів різного віку при дії гіпергравітації на тлі запропонованих засобів фізичного захисту і фармакологічної корекції. Об'єкт дослідження: морфо-функціональні особливості органів дихальної системи під впливом гравітаційних перевантажень. Предмет дослідження: морфологічні зміни в легенях щурів різних вікових груп під впливом гравітаційних перевантажень та на тлі їх корекції запропонованими методами. Методи дослідження: органометричний і гістоморфометричний – для кількісної оцінки структурних змін в легенях щурів; гістологічний і ультрамікроскопічний – для вивчення морфологічних критеріїв пошкодження і компенсаторно-пристосовних реакцій легенів на різних рівнях структурної організації; метод варіаційної статистики – для визначення достовірності одержаних результатів, а також однофакторний дисперсійній аналіз для визначення їх взаємозв'язку. Наукова новизна одержаних результатів. Вперше в експерименті дано комплексну оцінку морфометричних змін в легенях щурів різних вікових груп після дії на організм тварин гравітаційних перевантажень та при застосуванні різних методів їх корекції. За допомогою комплексу класичних методів дослідження (макро- і гістоморфометричного, електронно-мікроскопічного, математичного) одержані пріорітетні дані, що свідчать про структурні зміни легенів після дії гіпергравітації. Доведена ефективність засобу фізичного захисту та фармакологічної корекції прі впливі гравітаційних перевантажень. Практичне значення одержаних результатів. Отримані результати розширють уявлення про морфогенез легенів у різні вікові періоди під впливом гравітаційних перевантажень, а також можуть бути використані у функціональній морфології дихальної системи, пульмонології, авіаційній і космічній медицині для прогнозування несприятливих змін у легенях. Пропонуються методи, за допомогою яких ступінь змін, що виникають в легенях при дії на організм гіпергравітації, може бути значно знижена.

Основні положення і висновки дисертаційної роботи впроваджені в навчальний процес і науково-дослідну роботу кафедри анатомії людини Української державної стоматологічної академії, кафедри анатомії людини Дніпропетровської державної медичної академії, кафедри анатомії людини Вінницького національного медичного університету, кафедри анатомії людини Луганського державного медичного університету. Особистий внесок дисертанта. Автором самостійно проведені патентно-інформаційний пошук, аналіз наукової літератури з даної проблеми, забір експериментального матеріалу для світлової та електронної мікроскопії, аналіз гістологічних препаратів і електроннограм, органометрія і гістоморфометрія з подальшою їх статистичною обробкою та узагальненням одержаних результатів. Всі розділи дисертації написані дисертантом самостійно. Здобувач провела аналіз результатів дослідження, сформулювала положення і висновки. Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації доповідалися та обговорювалися на: 77-й науково-практичній конференції (Сімферополь, 2005); 78-й міжвузівській науково-практичній конференції студентів і молодих учених «Теоретические и практические аспекты современной медицины» (Сімферополь, 2006); 79-й науково-практичній конференції студентів і молодих вчених «Теоретические и практические аспекты современной медицины» (Сімферополь, 2007); IV міжнародному конгресі з інтеграційної антропології (Вінниця, 2007), 80-й міжнародної науково-практичній конференції студентів і молодих вчених «Теоретические и практические аспекты современной медицины» (Сімферополь, 2008) Публікації. Основні результати дисертації відображені в 11 наукових працях, з них: 5 статей – в спеціалізованих журналах ліцензованих ВАК України, 6 тез. Самостійно опубліковано 5 наукових робіт. Структура і об'єм дисертації. Дисертація викладена на 171 сторінках друкованого тексту і складається зі вступу, огляду літератури, матеріалу і методів дослідження, результатів власних досліджень, однофакторного дисперсійного аналізу одержаних результатів, обговорення результатів дослідження, висновків, практичних рекомендацій переліку використаних джерел (253 найменування, у тому числі 143 зарубіжних) та додатків (6 таблиць, що займають 12 сторінок). Дисертація ілюстрована 27 діаграмами, 36 мікрофотографіями. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ Матеріал і методи дослідження: експеримент був проведений на 180 білих щурах лінії Вістар, розподілених на 3 вікові групи: Згідно схеми експерименту, усі тварини розподілені на 3 вікові групи: I група - статевонезрілі тварини із початковою масою 110-120 г; II - група статевозрілі тварини із початковою масою 220-240 г; III - група тварини періоду старечих змін із початковою масою 300 –330 г. Всі вікові групи складалися з 5 серій, по 12 тварин в кожній. Першу серію (контрольну) склали тварини, які не піддавалися протягом всього експериментального періоду гравітаційним перевантаженням. У зв'язку з тим, що умови експерименту передбачали наявність таких побічних чинників як шум, вібрація і відсутність освітлення всередині центрифуги, для забезпечення дослідження безпосереднього впливу саме гіпергравітації, тварини контрольних серій у момент експерименту знаходилися в однотипних, світлонепроникних, пластикових контейнерах на верхній площині центрифуги.

Що ж сталося насправд? Мислителям, флософам  астрофзикам вдалося реконструювати плин космчних подй. Ми добре знамо нашу сторю за останн п'ять тисяч рокв. Але ще бльш грандозна, ще бльш значна  глибока космосторя нашого Свту. Гпотеза звучить так: псля того як сколапсувала центральна Зоря, ясна рч, порушилася гравтацйна рвновага Сонячно системи. Тод ж  Мсяць покинув свою орбту. До катастрофи вн кружляв довкола т планети, що ранше знаходилася на мсц поясу астеродв. Пояс астеродв, як ви знате з наукових гпотез, утворився з планети, яку назвали Фаетоном. У древнх слов'ян ця планета називалася Ладою. Лада була свордною нфрапланетою. Довкола не кружляло клька менших планет: Венера, Меркурй, Марс  Земля. ¶ в цй тепличнй атмосфер зародилося, власне, життя на всх планетах: Марс, Венер, Меркур  Земл. Те ж саме нам розповдають еллнськ мфи. Там  дуже багато чудесних зерен, як допомагають розшифрувати, що сталося. Пам'ятате, псля падння Урана, тобто тод, коли Сонячна система втратила зв'язок з Зоряною Безмежнстю, вступив у дю колапс Сатурна? Сатурн крайня планета, яку знали наш предки

1. Особливості гормонально-метаболічного гомеостазу у хворих на цукровий діабет 2 типу із симптоматичними психічними розладами та у хворих на шизофренію під впливом психотропної терапії

2. Ділові прийоми, їх різновиди та особливості організації

3. Особливості перекладу твору Д. Роулінґ "Гаррі Поттер і Таємна Кімната"

4. Клініко-параклінічні особливості адаптації у дітей та підлітків з хронічною патологією гастродуоденальної зони

5. Вікові особливості серцево-судинної системи

6. Вікові особливості молодших школярів та їх врахування у забезпеченні пізнавальної активності
7. Формування людської особистості під впливом біологічних факторів
8. Охорона вод басейну р. Інгулець від впливу ГЗК

9. Дії національно-визвольної війни та теріторії Дніпропетровського краю

10. Модель фінансової діяльності комерційного банку та її застосування на прикладі АКБ "Правекс-банк"

11. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

12. ДНК-діагностика та її застосування у ветеринарії

13. Робота приватної ветеринарної лікарні "Vet мир" по наданню ветеринарних послуг (діагностично-ветеринарні послуги дрібним та екзотичним тваринам)

14. Ефективність інтервального гіпоксичного тренування в комплексному лікуванні виразкової хвороби у післярадикаційному періоді: вплив на аеробний метаболізм та варіабельність серцевого ритму

15. Особливості перебігу інфекційних захворювань та туберкульозу у тварин та людини

16. Вплив алкоголю на окремі органи та системи організму

Защита для обуви, (синяя).
Если ваш ребенок любит кататься на каталках, то защита для обуви это для вас. Защита для обуви одевается прямо на детскую обувь и защищает
590 руб
Раздел: Каталки
Подарочный набор: визитница, ручка, брелок, арт. 140202.
Материал: искусственная кожа. Правила ухода: избегать попадания влаги. Состав: кожзаменитель, элементы металла, стекло, ПМ. В наборе:
409 руб
Раздел: Письменные наборы
Цветные карандаши Color Peps Maxi, трехгранные, 12 цветов.
Широкий грифель: плотное закрашивание, толстый карандаш удобен для самых маленьких.
371 руб
Раздел: 7-12 цветов

17. Діяльність Європейського банку реконструкції та розвитку

18. Соціально-психологічна адаптація дітей, які пережили сексуальне насильство та роль соціально-психологічного тренінгу в цьому процесі

19. Вплив нейроендокринних факторів на клініко-етологічні особливості бронхіальної астми у дітей

20. Хламідії. Будова та морфологічні особливості

21. Систематизація факторів розміщення залежно від їх специфіки і особливостей впливу на територіальну організацію виробництва

22. Структурно-функціональні особливості легень у людини на етапах онтогенезу
23. Релевантність облікової інформації та її вплив на прийняття управлінських рішень
24. Особливості та порядок оформлення результатів пере-вірок суб’єктів підприємницької діяльності з питань дотримання вимог чинного валютного законодавства

25. Особливості фіксації та вилучення слідів транспортних засобів

26. Характеристика емоцій і почуттів, їх вплив на діяльність юриста

27. Особливості перекладу ділових листів

28. Особливості козацького життя та діяльності

29. Європейський вплив на український живопис у картині В.Д. Орловського "На березі моря"

30. Специфікація та виокремлення особливостей художнього методу в творчості Чарльза Діккенса

31. Дослідження впливу факторів маркетингового середовища на діяльність компанії "ТОВ "ДЮПОН УКРАЇНА" (Україна)" на ринку мембранних ізоляційних плівок України

32. Анатомо-фізіологічні особливості імунної та серцево-судинної системи системи в дітей

Пакеты фасовочные "Экстра" в евроупаковке, 24х37 см (1000 штук), 8 мкм.
Пакеты фасовочные из пищевого полиэтилена низкого давления, используется для фасовки, хранения и перевозки пищевых и непищевых
378 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Умные кубики. Контуры. 50 игр для развития интеллекта.
IQ-кубики "Контуры" - универсальный набор интеллектуальных игр для дошкольников. IQ-кубики помогают развивать моторную и
306 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками
Тетрадь на резинке "Elements", В5, 120 листов, клетка, синяя.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: синий.
401 руб
Раздел: Прочие

33. Анатомо-фізіологічні особливості сечової та ендокринної систем в дітей

34. Вплив трансплантації культур клітин підшлункової залози і стовбурових клітин на патогенез експериментального цукрового діабету

35. Гігієнічні особливості впливу внутрішньошкільних факторів на якість життя та здоров’я молодших школярів

36. Захворюваність, поширеність та особливості перебігу хронічного гепатиту в осіб, які зазнали впливу малих доз іонізуючого випромінювання

37. Імунологічні особливості діагностики і лікування травматичних ерозії рогівки

38. Кишкова непрохідність пухлинного генезу, як проблема невідкладної хірургії (патогенез, діагностика, клініка, лікування, хірургічна реабілітація)
39. Клініко-соціальна характеристика осіб, визнаних обмежено осудними, і особливості скоених ними протиправних діянь
40. Масаж як засіб фізичної реабілітації при різновидах сколіозу у дорослих і дітей з порушенням опорно-рухового апарату

41. Морфофункціональні особливості легень при високій гострій кишковій непрохідності та її корекції в експерименті

42. Нейрометаболічні особливості та інтегративна діяльність центральної нервової системи за умов експериментальної гіпертироксинемії у щурів

43. Особливості вуглеводного метаболізму та кисневого бюджету головного мозку у хворих з декомпенсованим цукровим діабетом та його патогенетична інтенсивна терапія

44. Особливості діагностики і лікування злоякісних пухлин надниркових залоз

45. Особливості діагностики та лікування резидуального та рецидивного холангіолітіазу

46. Особливості діагностики, клінічного перебігу та лікування сепсису у хворих-наркоманів

47. Особливості клініки, діагностики, профілактики та лікування захворювань пародонта у вагітних із акушерською патологією

48. Особливості клінічного перебігу, діагностики, терапії і контролю ерадикації урогенітального мікоплазмозу у жінок

Бальзам для волос "Natura Siberica" Легкое расчесывание, 250 мл.
Детский бальзам для волос "Natura Siberica" бережно ухаживает за волосами, не спутывая их. Специальная формула бальзама помогает
330 руб
Раздел: Экстракты, сборы
Набор деревянных кукол.
Игрушка способствует развитию логики, моторики и творческих способностей ребенка. В наборе 6 кукол: мама и папа, мальчик и девочка,
1031 руб
Раздел: Классические куклы
Детские подгузники-трусики "Nepia. Genki!" (для мальчиков и девочек), 13-25 кг (размер XXL), 18.
Подгузник изготовлен по последним технологиям из невероятно мягкого материала, идеально фиксируется, обеспечивая комфорт и надежную
703 руб
Раздел: Обычные

49. Особливості окислювального стресу та стан імунної системи у онкологічних хворих в залежності від методу та результатів лікування

50. Особливості патогенезу, клініки, діагностики і лікування генералізованого пародонтиту в осіб зі спадковою схильністю до його розвитку

51. Особливості перебігу дисциркуляторної енцефалопатії у хворих з цукровим діабетом ІІ типу

52. Особливості психічних порушень у дітей з хронічною тонзилогенною інтоксикацією

53. Особливості фізичної реабілітації в період вагітності, пологовий та післяпологовий періоди

54. Фізична реабілітація дітей молодшого шкільного віку з церебральним паралічем, ускладненим сколіозом
55. Вікові та нозологічні особливості неврологічних розладів ходи
56. Особливості та інструменти митно-тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності в Франції відносно експорту-імпорту насіння соняшника та соняшникової олії в Україну та з України

57. Особливості ділового спілкування

58. Регламентація діяльності облікових працівників

59. Вікова динаміка розвитку уваги в дітей шкільного віку

60. Вплив творів образотворчого мистецтва на формування творчої активності дітей

61. Особливості адаптації дітей старшого дошкільного віку з порушеннями мовлення до навчання у школі

62. Особливості навчання дітей підліткового віку

63. Особливості фізичного виховання дітей з особливими вадами

64. Подолання порушень мовлення у дітей в умовах соціально-реабілітаційного закладу

Цветные акварельные карандаши "Lyra Osiris Aquarell", 24 цвета.
Цветные акварельные карандаши, треугольные с кистью, диаметр грифеля 3,3 мм.
753 руб
Раздел: 13-24 цвета
Подушка детская Dream Time.
Приятная на ощупь подушка сделан из материала, который отличается надежностью, прочностью и легкостью ухода. В качестве наполнителя
698 руб
Раздел: Подушки для детей
Пенал школьный "Космос".
Пенал школьный с откидной планкой, без наполнения. Одно отделение, эластичные держатели для канцелярских принадлежностей, в прозрачном
460 руб
Раздел: Без наполнения

65. Індивід у групі: вплив групи, відносини влади й підпорядкування

66. Основні види діяльності (гра, навчання, праця) на різних вікових етапах

67. Особливості особистісного прийняття батьками дітей з особливими потребами

68. Особливості психокорекції сімейних взаємовідносин між батьками та дітьми-підлітками

69. Особливості розвитку емпатії у дітей молодшого шкільного віку

70. Особливості уваги дітей молодшого шкільного віку
71. Психологічні особливості дітей з затримкою психічного розвитку
72. Дослідження дії темпераменту на індивідуальні особливості реакції шахтарів на стресові ситуації

73. Організаційні аспекти медико-соціальної реабілітації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у дитячих інтернатних закладах

74. Особливості нарахування митного тарифу в залежності від виду мита

75. Дослідження особливостей залежності заряду перемикання від прямого струму для епітаксіальних p-i-n структур різних типів та розмірів

76. Особливості проведення занять з фізичного виховання з дітьми-інвалідами

77. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

78. Особливості грошового обігу під час Першої світової війни

79. Фактори впливу на обсяг фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств в Україні

80. Вплив податкоавої політики на діяльність підприємства

Блюдо для блинов с крышкой "Весенняя свежесть", 23 см.
Блюдо для блинов с крышкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Диаметр: 23 см.
737 руб
Раздел: Блюда
Ящик для хранения универсальный, прозрачный, 25 л.
Универсальный ящик сэкономит место и поможет поддерживать идеальный порядок в офисных и складских помещениях. Позволяет удобно и компактно
757 руб
Раздел: Более 10 литров
Столик пеленальный "Фея" (цвет: сиреневый).
Пеленальный столик Фея - отличный вариант для пеленания младенца, который не займет много места в помещении и позволит сохранить больше
2048 руб
Раздел: Пеленальные столики, доски

81. Особливості формування виручки від реалізації продукції в підприємствах комунальної власності

82. Вплив діяльності людини на гідросферу

83. Мінеральні добрива в агроекосистемах та особливості їхнього впливу на довкілля

84. Залежність споживання і заощаджень від росту податків. Вплив податків на економіку країни. Рівень інфляції

85. Особливості ділового етикету

86. Безопасность жизнедеятельности (Безпека життєдіяльності)
87. Корни персонажей Д.Р.Р.Толкиена
88. Мировоззрение скифов в понимании Д.С. Раевского и других авторов

89. Жизнь и творческий путь Д.Д.Бурлюка

90. Лингвистическое наследие Е. Д. Поливанова

91. Русский символизм: лекция из курса д-ра Валюлис

92. Т.Гарди, "Тэсс из рода д`Эрбервиллей" (героиня, конфликт, композиция)

93. Корни персонажей Д.Р.Р.Толкиена

94. Учись любить у Жанны д`Арк!

95. Д.И. Фонвизин

96. Л.Д. Троцкий

Подарочный набор, 21x16x4 см, арт. 140304.
Материал: искусственная кожа. Правила ухода: избегать попадания влаги. Состав: кожзаменитель (PU), элементы металла. В наборе: бумажник,
355 руб
Раздел: Письменные наборы
Ночник с проектором "Звездочка".
В свете проектора, отраженном на потолке, малыш увидит милых персонажей, медленно плывущих по кругу. Это небольшое волшебное представление
725 руб
Раздел: Ночники
Машина-каталка "Авторалли", цвет: розовый.
Игрушка выполнена в интересном дизайне: внешне она очень напоминает автомобиль BMW, но оформлена в ярком розовом цвете. Толокар снабжен
1073 руб
Раздел: Каталки

97. Жанна д`Арк

98. Д. И. Менделеев

99. Культура и быт минойской цивилизации (Примерно 2000 лет д.н.э., Греция, о-в Крит)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.