Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Вплив бюджетно-податкового регулювання на розвиток промислового виробництва в Україні

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

ЗМІСТ Вступ Вплив бюджетно-податкового регулювання на розвиток промислового виробництва в Україні Висновок Використані джерела Вступ Тема контрольної роботи «Вплив бюджетно-податкового регулювання на розвиток промислового виробництва в Україні». Запорукою успішного розвитку економіки країни є піднесення власного промислового виробництва, адже &quo ;виробництво забезпечує різноманітні блага, які становлять необхідні умови життя і розвитку людського суспільства на будь-якому історичному щаблі його існування. Досвід розвитку промислового виробництва більшості країн світу показує, що ефективне функціонування підприємств відбувалося за умов державного регулювання виробничих відносин. Змінювалися лише межі, форми, цілі та засоби регулювання. Від моменту проголошення незалежності України регуляторна діяльність держави тією чи іншою мірою поєднувала у собі заходи як щодо створення сприятливого зовнішнього середовища для функціонування всіх суб'єктів господарювання, так і щодо надання преференцій певним галузям та окремим підприємствам відповідно до визначених пріоритетів розвитку економіки. Доцільність останніх — питання дискусійне. Однак широкомасштабна політика підтримки виробництва в 1991—2000 роках мала певні позитивні результати. Проте нині залишаються нерозв'язаними проблеми якісного зростання обсягів виробництва, вдосконалення галузевої структури промисловості, подолання техніко-технологічної відсталості та спрацьованості обладнання промислових підприємств, їх реконструкції та модернізації. Цим та іншим питанням регулювання вітчизняної економіки присвячено праці В. Гейця, М. Крупки, С. Захаріна, І. Запатріної тощо. Вплив бюджетно-податкової політики держави на діяльність і розвиток підприємств промисловості можна розглядати в двох площинах. Перша — заходи бюджетного регулювання безпосереднього впливу на виробництво. Йдеться про видатки бюджету у формі прямого фінансування та субсидування певних галузей чи окремих підприємств. Результатом таких заходів є зміцнення фінансового становища підприємства, створення додаткових конкурентних переваг для одних суб'єктів господарювання порівняно з іншими за рахунок збільшення коштів, що надходять у їх розпорядження. Друга — заходи бюджетно-податкового регулювання непрямого (опосередкованого) впливу. У цьому аспекті можна розглядати будь-які дії держави у сфері податкової політики. Вплив чинної в країні системи оподаткування суб'єктів господарювання виявляється у створенні як стимулів, так і обмежень. До заходів непрямого бюджетного впливу належать: витрачання коштів на утримання апарату управління, що забезпечує існування самої держави; державні замовлення та закупівлі, які впливають на ринковий попит і пропозицію товарів; витрати на науку та наукові дослідження; витрати на створення і діяльність ринкових інститутів та інфраструктури, що забезпечують сприятливіші умови зовнішнього середовища для функціонування суб'єктів господарювання. В роботі проаналізовано стан бюджетно-податкового регулювання розвитку промислового виробництва в Україні, виявлено позитивні наслідки й недолік відповідного напряму державної політики, розроблено окремі пропозиції щодо їх вдосконалення, обґрунтовано необхідність переходу від політики стимулювання сировинних галузей до політики сприяння розвитку високотехнологічних виробництв.

Вплив бюджетно-податкового регулювання на розвиток промислового виробництва в Україні Результативність діяльності Української держави у зазначених напрямах неодноразово піддавалася критиці. З огляду на це проаналізуємо наслідки впроваджених рішень. У 2001—2007 роках промисловими підприємствами було створено близько третини всієї валової доданої вартості (при тому, що на них було зосереджено в середньому 35 % усіх основних засобів — табл. 1). Однак зростання промислового виробництва не набуло вигляду стабільної тенденції. Характерною особливістю зазначеного періоду була відсутність чітких орієнтирів у розвитку економіки та довгострокових пріоритетів у державній діяльності. Спостерігається розширення меж втручання держави у перерозподільні процеси: питома вага доходів зведеного бюджету у ВВП зросла з 27,4% у 2002 році до 30,8 % у 2007-му. За рахунок податкових надходжень формувалося близько 73 % доходів зведеного бюджету (винятком став 2004 рік, коли податкові надходження становили лише 69 %). При цьому спостерігалися щорічні коливання обсягів витрат бюджету, що спрямовувалися на фінансування економічної діяльності, яким не можна дати логічного пояснення (табл. 2). За рахунок зведеного бюджету в 2005—2007 роках фінансувалося лише близько 10% інвестицій у основний капітал, що свідчить про низьку ефективність використання мобілізованих коштів (табл. 3). Державна підтримка промисловості різнилася в 2001—2003 і в 2003—2007 роках. Так, у перший період відбулося збільшення прямого бюджетного фінансування та кількості податкових пільг (що становили 74,4 % від їх загального числа) галузям економіки. Таблиця 1. Основні показники розвитку промисловості у 2001—2007 роках Показник 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Обсяг реалізованої продукції промисловості (у фактичних 210 229 634,4 289 117,3 400 757,1 468 562,6 551 729,0 717 076,7 цінах), млн. грн. Індекси промислового виробництва, у % до попереднього року 114,2 107,0 115.8 112,5 103,1 106,2 110,2 Питома вага валової доданої вартості, створеної промисловістю, до загальної валової доданої вартості, % 30,6 30,7 30,3 28,5 30,87 29,3 Основні засоби за всіма видами економічної діяльності (у фактичних цінах), млн. грн. 915 477 964 814 1 026 163 1 141 069 1 276 201 1 568 890 2 038 135 Питома вага основних засобів у промисловості в загальній величині основних засобів, % 34,0 35,0 35,3 36,8 35,8 33,5 31,7 Таблиця 2. Динаміка ВВП, доходів зведеного бюджету та видатків на економічну діяльність у 2002—2007 роках Показник 2002 2003 2004 2005 2006 2007 ВВП (у фактичних цінах), млн. грн. 225 810 267 344 345 113 441 452 537 667 712 945 Індекси зростання ВВП, у % до попереднього року 105,2 109,6 112,1 102,7 107,1 132,5 Доходи зведеного бюджету, у % до ВВП 27,4 28,2 25,5 30,4 32,0 30,8 Податкові надходження, млн грн 45 392,5 54 321.0 63 161.7 98 065,2 125 743,1 158 800,0 Податкові надходження, у % до ВВП 20,1 20,3 18.3 22,2 23,4 22,3 Податкові надходження, у % до доходів зведеного бюджету 73,3 72,2 69,0 73,1 73,2 72,2 Податок на прибуток, у % до загальних податкових надходжень 20,7 24,4 25,6 24,0 20,8 18,3 Видатки на економічну діяльність, у % до ВВП 3,2 4,6 5,4 4,3 5,1 4,2 Питома вага видатків на економічну діяльність у загальній сумі видатків бюджету, % 11,94 16,12 18,44 13,50 15,60 13,20 З усіх галузей промисловості найбільші суми державних коштів було спрямовано в паливно-енергетичний комплекс, з них на реформування та поліпшення фінансового становища підприємств вугільної галузі в 2001 році було виділено 42 % від обсягу видатків на розвиток промисловості та енергетики.

Таблиця 3. Динаміка інвестицій у основний капітал за рахунок власних коштів підприємств і коштів зведеного бюджету в 2001-2007 роках Показник 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Інвестиції в основний капітал (у фактичних цінах), млн. грн. 32 573 37178 51 011 75 714 93 096 125 254 188 486 Індекси інвестицій в основний капітал, у % до попереднього року - 114,1 137.2 148,4 123,0 134,5 150,5 Частка інвестицій в основний капітал за рахунок коштів зведеного бюджету, % 9,5 8,7 11,1 15,2 9,7 9,8 9,4 Частка інвестицій в основний капітал за рахунок власних 66,8 65,8 61.4 61,7 57,4 57,8 56,5 коштів підприємств дозагального обсягу інвестицій, % Частка інвестицій в основний капітал промисловості до загального обсягу інвестицій в основний капітал, % 42,00 40,60 38,67 37.20 37,60 35,77 34,14 Індекси інвестицій у основний капітал промисловості, у % до попереднього року 106,0 124,6 124,9 104,1 115,3 143,6 Податкові пільги надавались як для підтримання &quo ;старіючих, малорентабельних або збиткових видів діяльності&quo ;, так і з метою стимулювання розвитку автомобільної та суднобудівної галузей, створення спеціальних економічних зон і територій пріоритетного розвитку, стимулювання діяльності технопарків, наукової та науково-технічної діяльності (за даними ДПА України, такі пільги на третину збільшують суму коштів, що спрямовуються у цю сферу). Позитивними результатами такої політики стало зростання в 2003 році порівняно з попереднім роком інвестицій в основний капітал промисловості на 18,6 % (див. табл. 3), обсягу промислового виробництва — на 8,8 %, видобутку паливно-енергетичних корисних копалин — на 4,4%, продукції металургійного виробництва — на 10,4%, продукції машинобудування — на 24,5 %. Однак позитивні кількісні зміни в промисловості не супроводжувались якісними змінами у виробництві. Надані пільги використовувалися переважно як джерело фінансування поточної діяльності, а не на техніко-технологічне оновлення виробництва. Питома вага підприємств, що здійснювали інноваційну діяльність, зменшилася з 18,0% у 2002 році до 15,1 % у 2003-му, витрати підприємств на придбання нових технологій за цей період теж скоротилися зі 149,7 млн. до 95,9 млн. грн. Фактично не змінилися обсяги витрат підприємств на придбання машин та обладнання, пов'язаних з впровадженням інновацій, хоча питома вага таких підприємств зменшилася з 14,6 % у 2002 році до 11,5 % у 2003-му. Кількість найменувань освоєних підприємствами нових видів продукції скоротилася за цей рік з 22 847 до 7416, знизилась і питома вага реалізованої інноваційної продукції в загальному обсязі продукції — з 7,0% до 5,6% (табл. 4). Усе це відбувалося за певного зростання рентабельності операційної діяльності підприємств у зазначений період — імовірно, за рахунок одержаних преференцій, а не вдосконалення виробничого процесу. Таблиця 4. Інноваційна активність і впровадження інновацій на промислових підприємствах України в 2001—2007 роках Показник 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Питома вага підприємств, що займалися інноваціями, % 16,5 18,0 15,1 13,7 11,9 11,2 14,2 Питома вага підприємств, що впроваджували інновації, % 14,3 14,6 11,5 10,0 8,2 10,0 11,5 Витрати підприємств на придбання нових технологій, млн.

Монетне господарство античної Греції Важливе місце в історії грошей України займає вивчення історії грошей античних держав Греції та Риму, оскільки слов'янські племена, що проживали на території сучасної України, мали жваві торговельні відносини з купцями — представниками цих держав. Останні навіть заснували міста-колонії у Північному Причорномор'ї. В новітній час археологами під час розкопок виявлено велику кількість грецьких і римських монет, які поширювались на наших землях у VI ст. до н. е. — IV ст. н. е. Перші монети на території античної Греції з'явились у І тис. до н. е. Як найбільші центри поширення монетної справи дослідники виділяють острови Лесбос, Егіни, Сіракузи. Причинами, що сприяли такій ранній появі монет, називають зростаючий розвиток товарного виробництва і пожвавлення торгівлі. Стародавні монети карбувались з електру — природного сплаву золота і срібла, що добували в долині ріки Пактола, у горах Тмола і Сіпіла в Малій Азії. Афіни володіли найбільшими родовищами срібла і тому переважали сусідів щодо можливостей випуску грошей

1. Вплив митно-тарифного регулювання на розвиток міжнародної торгівлі

2. Законодавча база правового регулювання економіки в Україні

3. Розвиток іпотеки в Україні та місце банків у ньому

4. Державне регулювання розвитку книговидання в Україні

5. Податкова адмінітрація України: завдання, функції та структура

6. Розвиток стосунків України з Європейським Союзом у галузі авторського права і суміжних прав
7. Соціально-економічний розвиток Західно-Українських земель у складі Австро-Угорщини у ХІХ столітті
8. Основи промислового виробництва ліків

9. Розвиток менеджменту в Україні: спочатку і до сьогодення

10. Екологічний аналіз виробничої діяльності заводу ГТВ ЗАТ "Росава" в м. Біла Церква при промисловому виробництві продукції

11. Державне регулювання паливно-енергетичного комплексу України

12. Статистика продукції легкої промисловості в Україні

13. Роль ринку в регулюванні суспільного виробництва

14. Розміщення і розвиток автомобільної промисловості України

15. Державне регулювання в галузі туризму: становлення та розвиток в Україні

16. Вплив козацьких літописів на розвиток українознавства

Набор для специй "Золотая Серена", 2 предмета+салфетница, 23x6,5x9 см.
Набор для специй из 2 предметов и салфетницы на деревянной подставке. Размер: 23x6,5x9 см. Материал: керамика.
318 руб
Раздел: Прочее
Складной дорожный горшок Potette Plus с силиконовой вставкой и пакетами 10 штук.
Комплект дорожных аксессуаров от Potette Plus включает в себя уникальный складной горшок и силиконовую вставку к нему. Дополнительно ещё
2290 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "Зомби в доме".
Отлично подойдет для веселых посиделок друзей субботним вечером. По сюжету игры участники случайно попадают в заброшенный домик, который
1190 руб
Раздел: Карточные игры

17. Розвиток та розміщенння промисловості будівельних матеріалів в Україні

18. Фактори впливу на обсяг фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств в Україні

19. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

20. Правовое регулирование арендных отношений в Украине (ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ)

21. Розвиток рекламних агентств на Україні

22. Податкова система Японії, Місцеві податки в Україні
23. Правове регулювання зайнятості на україні
24. Вексельний обЃг. Розвиток вексельних операцЃй на УкраѓнЃ та в Ѓнших економЃчно-розвинутих краѓнах

25. Державний бюджет України і бюджетне право

26. Розвиток та розміщення залізничного транспорту України

27. Розвиток української мови

28. Місцеві позики і їх розвиток в Україні

29. Розвиток лізингу в Україні

30. Розвиток ринку страхових послуг в Україні

31. Формування та розвиток банківської системи України

32. Кліматичні ресурси Лісостепу України та їх роль у виробництві продукції рослинництва

Звуковой плакат "Говорящая азбука".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
849 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Наушники "Philips SHE3550", черные.
Маленькие громкие динамики наушников-вкладышей "Philips SHE3550" обеспечивают плотное прилегание и чистый звук с мощными басами.
803 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки
Таблетки для посудомоечной машины "All in 1", 21 штука.
Для безупречного мытья посуды в посудомоечной машине воспользуйтесь таблетками Meine Liebe All in 1. Это моющее средство придаст вашей
413 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

33. Теоретико-правова база обліку і аудиту виробництва свинарства на сільськогосподарському підприємстві України

34. Регіональний розвиток центрально-українського економічного району

35. Бюджетна компетенція України та місцевих утворень

36. Державна система охорони інтелектуальної власності України – складова частина міжнародної системи охорони промислової власності

37. Державне регулювання забезпечення продовольчої безпеки в Україні

38. Деякі питання правового регулювання порядку вступу та порядку навчання у аспірантурі та порядку присвоєння наукового ступеню кандидата наук в Україні
39. Особливості проведення бюджетної реформи в Україні
40. Правове регулювання екологічних відносин в Україні

41. Правове регулювання податкової системи

42. Проблеми правового регулювання профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму в Україні

43. Розвиток місцевого самоврядування в Україні

44. Розвиток української лексикографії

45. Визвольна війна українського народу під керівництвом Хмельницького. Розвиток України в кінці XX ст.

46. Етнічний розвиток Русі-України

47. Політичний розвиток України в другій половині XVII ст

48. Реформація в Європі і її подальший вплив на розвиток європейської історії

Набор пробок для бутылок "Аристократ".
Набор пробок для бутылок - незаменимый аксессуар для хранения уже открытого вина, коньяка или шампанского. Он герметично закупорит любую
348 руб
Раздел: Аксессуары для вина
Деревянная развивающая игрушка "Торт".
Деревянный торт - игрушка не только интересная, но и полезная. Торт разрезан на 6 кусков. Каждый кусок - это пирамидка, состоящая из 5
807 руб
Раздел: Продукты
Средство моющее для стирки белья биоразлагаемое "Synergetic", 5 л.
Высококонцентрированное профессиональное средство для стирки любых видов тканей. 100% смываемость, не остается на одежде. Эффективно для
1111 руб
Раздел: Гели, концентраты

49. Розвиток найдавніших уявлень і вірувань населення України від епохи палеоліту до введення християнства

50. Розвиток української культури та мистецтва у другій половині XIX ст.

51. Соціально-економічний розвиток українських земель наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.

52. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії наприкінці XVIII—у першій половині XIX ст.

53. Статус українських земель та їх вплив на формування Литовсько-Руської держави

54. Україно-польські суперечності та їх вплив на етнологичну ситуацію Правобережної України (перша третина ХІХ ст.)
55. Гадяцька угода 1658 року, її зміст та вплив на державницькі процеси в Україні
56. Європейський вплив на український живопис у картині В.Д. Орловського "На березі моря"

57. Культурний розвиток України в XV-XVII ст.

58. Розвиток декоративно-прикладного мистецтва в Україні

59. Українська культура: становлення та розвиток

60. Дослідження впливу факторів маркетингового середовища на діяльність компанії "ТОВ "ДЮПОН УКРАЇНА" (Україна)" на ринку мембранних ізоляційних плівок України

61. Вплив територіальних суперечностей на процеси європейської інтеграції України

62. Зовнішньоекономічні зв’язки Японії та розвиток економічних відносин з Україною

63. Особливості та інструменти митно-тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності в Франції відносно експорту-імпорту насіння соняшника та соняшникової олії в Україну та з України

64. Торговельно-промислова палата. Зовнішньоекономічна політика України

Набор посуды керамической "Холодное сердце. Сёстры" (3 предмета).
Набор детской керамической посуды с изображением героев любимых диснеевских мультфильмов в подарочной упаковке. Состав набора: • тарелка:
644 руб
Раздел: Наборы для кормления
Ручка шариковая "Excellence", розовая.
Новая подарочная шариковая ручка имеет необычный дизайн, который притягивает взгляд. Металлический миниатюрный корпус полностью усыпан
444 руб
Раздел: Металлические ручки
Машина-каталка "Лидер", цвет: бордовый.
Игрушечный автомобиль снабжен рулем, фарами, зеркалами заднего вида и звуковыми модулями, а его корпус оформлен в приятном бордовом цвете.
2947 руб
Раздел: Каталки

65. Розвиток підприємницької діяльності в Україні

66. Стилі керівництва і їх вплив на самозатвердження і розвиток співробітників

67. Розвиток зв’язного мовлення учнів початкових класів на уроках української мови

68. Розвиток пізнавальних інтересів учнів 4 класу на уроках "Я і Україна"

69. Розвиток пізнавальної активності молодших школярів на уроках української мови

70. Розвиток політичної думки України
71. Виробництво біопалива в Україні
72. Вплив функціональних станів людини на розвиток особистості при заняттях тхеквондо

73. Розвиток соціології в Україні

74. Формування і розвиток соціальної думки в Україні

75. Вдосконалення системи митного регулювання в Україні на основі використання досвіду зарубіжних країн

76. Вплив експериментальних досліджень Томсона на розвиток фізики

77. Розвиток зимових видів спорту в Україні

78. Розвиток філософії в Україні

79. Бюджетна система України

80. Бюджетний процес України та етапи його реалізації

Ночник с датчиком движения "Ночной снайпер".
Маленький ночник с датчиком движения "Ночной снайпер" надежно крепится на крышку унитаза и срабатывает только при вашем
648 руб
Раздел: Ночники
Рюкзак школьный "Ever After High. Dragon Game".
Рюкзак школьный - легкий и яркий рюкзак для ученицы начальной школы. Прочная каркасная конструкция хорошо сохраняет форму, устойчиво стоит
2451 руб
Раздел: Без наполнения
Пакеты фасовочные "Paclan", 26x35 см, 1000 штук.
Производятся из пищевого полиэтилена и безвредны для человека. Сохраняют свежесть продуктов. Пакеты выпускаются разного размера, что
305 руб
Раздел: Пакеты для продуктов

81. Державний бюджет і бюджетна система України в умовах виходу з фінансової кризи

82. Основи бюджетного регулювання економічного розвитку

83. Перспективи оподаткування доходів фізичних осіб в Україні у розрізі Податкового кодексу 2010 року

84. Податковий борг в Україні: причини виникнення та методи скорочення

85. Проблеми податкового реформування в Україні

86. Розвиток фінансового механізму газового комплексу України
87. Формування податкової системи України
88. Вплив фінансів на суспільне виробництво

89. Вплив на атмосферу підприємств харчової промисловості та шляхи його зниження (на прикладі ВАТ "Жашківський маслозавод")

90. Аналіз та удосконалення системи оцінки ефективності виробничої діяльності інструментального цеха оснастки допоміжного виробництва підприємства по виробництву меблів ЗАТ "Новий Стиль Україна" (м. Харків)

91. Вплив елементів фіскальної політики на формування бюджету України

92. Державне регулювання іноземних інвестицій у економіку України

93. Економіка галузі виробництва пива в Україні

94. Загальнодержавні податки і збори в Україні. Податкові пільги в державному регулюванні економіки

95. Податкова система України: теорія і практика становлення

96. Розвиток сукупної пропозиції в Україні

Средство для купания Bubchen, 400 мл.
Мягкое средство для купания младенцев c лекарственными травами стабилизирует кислотно-щелочной баланс кожи и поддерживает ее естественную
413 руб
Раздел: Экстракты, сборы
Папка для труда "Спортивное авто", 325х245 мм.
Размер: 325х245 мм. Материал: ткань.
322 руб
Раздел: Папки для труда
Машинка детская с полиуретановыми колесами "Бибикар спорт", красный.
Все еще не можете определиться, что подарить ребенку на торжество? Куклы и конструкторы уже негде складывать, а удивить малыша очень
2150 руб
Раздел: Каталки

97. Розміщення пивоварної промисловості України

98. Ціни на промислову продукцію. Загальна характеристика, методи встановлення і регулювання

99. Розвиток етичних знань в Україні у середині XVII – XVIII століття


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.