Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Аналіз економічної ефективності виробництва молока

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

ЗмістВступ 1. Теоретичні основи економічної ефективності виробництва 1.1 Суть економічної ефективності виробництва 1.2 Показники економічної ефективності виробництва 1.3 Фактори, що впливають підвищення ефективності виробництва 2. Аналіз стану розвитку виробництва продукції в господарстві на підприємстві 2.1 Організаційно - економічна характеристика господарства 2.2 Аналіз обсягу виробництва продукції 2.3 Аналіз собівартості виробництва продукції (молока) 3. Основні напрямки підвищення економічної ефективності виробництва продукції (молока) 3.1 Резерви збільшення виробництва продукції тваринництва 3.2 Резерви зниження собівартості продукції Висновки Літературні джерела Вступ Ефективність виробництва — найважливіша узагальнююча характеристика результативності виробництва, яка відображає відношення величини створених товарів і послуг до сукупних витрат праці. У масштабі народного господарства ефективність виробництва вимірюється відношенням розмірів створеного впродовж певного часу національного доходу до витрат суспільної праці; у масштабах галузі, об'єднання, підприємства — відношенням величини чистої продукції до витрат суспільної праці в кожній із цих ланок народного господарства. Водночас для розмежування результатів ефективності на мікроекономічному рівні виділяють категорію «виробнича ефективність». Важливим є аналіз ефективності виробництва, а також проблемні питання щодо пошуків напрямків та шляхів підвищення економічної ефективності виробництва продукції. Метою даної роботи являється проведення економічного аналізу виробництва та обґрунтування основних шляхів збільшення виробництва підприємстві. Відповідно до поставленої мети в роботі були визначені такі основні задачі: дати загальну характеристику теоретичних основ економічного аналізу виробництва продукції; проаналізувати законодавчі акти та вимоги щодо регулювання поставленого питання; дати оцінку природно - економічних умов діяльності підприємства; розкрити основні показники рівня економічної ефективності виробництва; проаналізувати динаміку та структуру виробленої продукції, визначити фактори, що впливають на зміни у виробництві продукції та зробити аналіз їх впливу. Інформаційну базу роботи склали законодавчі та нормативні акти Верховної Ради і Кабінету Міністрів України, нормативні документи, які регламентують діяльність сільськогосподарських підприємств в Україні. Була зроблена оцінка та аналіз звітності підприємства, яке було обране об'єктом дослідження, з тією метою, щоб знайти нові шляхи підвищення ефективності виробництва. 1. Теоретичні основи економічної ефективності виробництва1.1 Суть економічної ефективності виробництва Найважливішим якісним показником суспільного виробництва є його ефективність. У найзагальнішому плані ефективність означає ефективний розвиток кожної зі сфер суспільного відтворення (безпосереднього виробництва, обміну, розподілу і споживання), або народногосподарську ефективність, нерозривно пов'язану з рухом сукупного суспільного продукту, тобто ефективність виробництва цього продукту, ефективність його обміну тощо. Розрізняють також соціальну й економічну ефективність.

Соціальна ефективність — це відповідність господарської діяльності основним соціальним потребам і цілям суспільства, інтересам окремої людини. Інтегруючим показником соціальної ефективності є виробництво товарів народного споживання в загальному обсязі виробництва за певний період, переважно за рік. У колишньому СРСР існувала обернена пропорція у співвідношенні цих двох груп, що свідчило про значно більшу ефективність економіки розвинутих країн Заходу, з одного боку, та витратний характер економіки колишнього Союзу — з іншого. В Україні за 2001—2009 рр. частка товарів народного споживання скоротилася з 3О до 23%, що означає погіршення показників соціальної ефективності. Причиною цього є існування в Україні великого військово-промислового комплексу (ВПК), значна матеріаломісткість виробництва (витрати матеріалів на одиницю продукції), застаріла структура виробництва (переважання металургійної промисловості, важкого машинобудування тощо), різкий занепад легкої, харчової промисловості за час економічної кризи. Економічна ефективність — це досягнення найвищих результатів за найменших витрат живої та уречевленої праці. Економічна ефективність — конкретна форма вияву дії закону економії часу. За капіталістичного способу виробництва узагальнюючим показником економічної ефективності є норма прибутку. Для народних підприємств у розвинутих країнах Заходу головна мета — не максимізація прибутку, а максимізація чистого прибутку на одного зайнятого, що не виключає необхідності використання показника норми прибутку. У західній економічній літературі набуло поширення поняття “парето-ефективність” (від імені італійського економіста В. Парето), згідно з яким економічна ефективність національної економіки — це такий її стан, за якого неможливо збільшити ступінь задоволення потреб хоча б однієї людини, якщо при цьому не погіршується становище інших членів суспільства. Конкретнішими показниками економічної ефективності є продуктивність праці, матеріаловіддача і матеріаломісткість продукції, економічна ефективність капітальних вкладень, нової техніки, енергомісткість продукції та ін. Основні напрями зростання економічної ефективності в Україні — істотне зниження енергомісткості (витрати енергії на одиницю продукції в Україні майже в 3,5—5 разів перевищують аналогічні витрати у розвинутих державах світу, нафти — у 8—10 разів), матеріаломісткості (витрати матеріалів та ресурсів в Україні на одиницю продукції у 2—3,5 раза вищі, ніж аналогічні показники в країнах Заходу), зростання фондовіддачі тощо. 1.2 Показники економічної ефективності виробництваУсі показники ефективності є розрахунковими. Зрозуміло, що для їхнього обчислення потрібно мати необхідну сукупність первинних показників, які відображають реальні виробничі процеси та стан системи господарювання за всіма її напрямками. Основним джерелом інформації комплексного економічного аналізу є дані оперативного обліку всіх видів ресурсів і витрат, основних результатів та балансу підприємства за станом на відповідну дату. Визначення економічної ефективності діяльності має опиратися на власну методичну основу.

Проте в Україні не існує офіційної та загально визначеної методики комплексної оцінки результатів діяльності. Натомість можна орієнтуватися на такі визначальні положення цієї методики. Аналітична оцінка економічної й соціальної ефективності виробництва має базуватися на результатах комплексного аналізу діяльності господарства за певний час. Такий комплексний аналіз, що охоплює моніторинг, фіксування фактичних (очікуваних) значень у динаміці й аналітичну оцінку певної сукупності показників діяльності, варто проводити за наперед визначеною схемою, в кілька етапів (схема 1). Схема 1. Основні етапи проведення комплексного економічного аналізу результатів діяльності підприємства Об’єктами економічного аналізу більшості підприємств виробничого спрямування мають бути: організаційно-технічний рівень і обсяг виробництва; використання основних фондів і виробничих потужностей, матеріальних ресурсів; досягнутий рівень продуктивності праці; собівартість продукції (поточні витрати виробництва); прибутковість, рентабельність; фінансовий стан і його стійкість. опис-характеристика змін показників діяльності оцінюваного підприємства та інших підприємств галузі за розрахунковий період; чітко сформульовані висновки, що базуються на результатах проведеного економічного аналізу; виявлені у процесі аналітичної оцінки резерви підвищення економічної ефективності виробництва та обґрунтовані пропозиції щодо їхнього практичного використання у найближчій перспективі. Побудова показників ефективності виробництва базується на певних методологічних принципах. Основними з них є: результати і витрати, що використовуються з метою формування відповідних показників ефективності виробництва, треба порівнювати як їхнє співвідношення або різницю; результат діяльності, вимірюваний кількісно, має бути повним, тобто враховувати всі елементи, котрі вже не можуть повторюватись у подальших розрахунках; поточні витрати не можуть мати у своєму складі будь-яких елементів результату; усі показники ефективності виробництва доцільно розподілити на два типи: ресурсні та витратні. Інакше: варто виділяти окремо ефективність відповідно застосовуваних (сукупність уречевленої і живої праці) та споживаних (поточних витрат на виробництво продукції) ресурсів як специфічних форм вияву загальної ефективності виробництва. Формування системи показників для оцінки ефективності має здійснюватися передусім залежно від направленості останньої. Як відомо, головна мета господаря полягає у тому, щоб максимально задовольняти потреби вітчизняного ринку та отримувати достатні абсолютні й відносні величини прибутку. Сукупність вимірників ефективності варто об’єднати у дві групи: перша – цілеоцінні показники; друга – показники використання ресурсів (схема 2). Схема 2. Система оцінних показників ефективності виробництва Продуктивність праці визначають як співвідношення продукту до кількості зайнятих у його виробництві за певний проміжок часу. Обернений показник — трудомісткість — показує, скільки праці витрачається на виробництво одиниці продукції. Продуктивність праці — найважливіший показник прогресивності технологічного способу виробництва та відносин власності, який свідчить про використання робочої сили.

Проте бльшост американцв, вихованих у традицях ндивдуалзму та розрахунку на власн сили, цей курс сподобався. ґдине, на що президент не шкодував бюджетних коштв вйськов витрати. Рейган вдкинув досягнут урядом Картера домовленост з Радянським Союзом про обмеження стратегчних озбронь  натомсть почав «зорян вйни» проти «¶мпер зла», як вн публчно ( вельми недипломатично) охрестив СРСР. Суть Стратегчно оборонно нцативи, яка коштувала десятки мльярдв доларв, зводилася до створення ефективно системи протиракетного захисту над всю територю Штатв, яка б позбавила СРСР можливост гарантовано знищити США у випадку виникнення ядерно вйни. Новий виток гонки озбронь, з одного боку, сприяв стрмкому розвитков в Сполучених Штатах нових технологй, з ншого,P призвв до того, що Радянський Союз надрвався економчно. А це стало одню з причин горбачовсько перебудови , зрештою, краху СРСР. З кнця 1950-х рокв  до 1989 року головною дею Рейгана було звльнення Схдно ґвропи вд комунстичного панування. ¶ хоча остаточний крах СРСР  «свтово системи соцалзму», вдбувся вже за президента Буша-старшого, як слушно зауважив член Ради нацонально безпеки США Джордж Блуер, «саме в перод Рейгана свт переконався, що демократичний капталзм здолав соцалзм». Замсть еплога

1. Загальні засади та нормативно-правова база організації навчального процесу

2. Діагностичне значення аналізу хвилі р методом електрокардіографії високого підсилення у хворих на пароксизмальну та персистуючу форми фібриляції передсердь

3. Лідерство та керівництво в організації

4. Педагогічні та психологічні особливості організації навчального процесу

5. Дія електромагнітних полів та випромінювань на організм людини

6. Розробка системи керування та актуалізації інформації web-сайту національного оператора енергоринку
7. Антропогенний фактор та його вплив на організм людини
8. Концептуальні основи аналізу національної економіки

9. Поняття фінансового аналізу в ринковій економіці

10. Вимірювання національного обсягу виробництва і доходу

11. Аналіз сучасних релігійних течій в світовій і національній практиці

12. Національний банк України та особливості його функціонування

13. Національне та міжнародне право

14. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

15. Сутність демократії та її основні цінності

16. Національне відродження Болгарії наприкінці XVIII та в першій половині ХIX століття

Смываемые фломастеры "Супер чисто" с толстым наконечником, 8 штук.
В картонной коробке 8 разноцветных фломастеров. Они выполнены из качественных экологически чистых материалов. Созданные на основе
393 руб
Раздел: 7-12 цветов
Пломба свинцовая 10 мм, упаковка 1 кг.
Рекомендуется использовать совместно с витой проволокой или шпагатом. Устанавливается с помощью пломбиратора. Применение свинцовых пломб
362 руб
Раздел: Прочее
Карандаши цветные BIC "Kids ECOlutions Evolution", пластиковые, 24 цвета.
Цветные заточенные карандаши «Evolution Kids», специально для маленьких детей. Грифели не ломаются при падении. Удобное, легкое
503 руб
Раздел: 13-24 цвета

17. Технології формування іміджу комерційної установи на національному та міжнародному рівні на прикладі приватної фірми "РЕНОМЕ"

18. Національне та міжнародне нормативно-правове забезпечення міжнародних угод

19. Педалізація як одна з головних складових цілісного виконавського процесу

20. Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти

21. Місце та роль української греко-католицької церкви в процесі національно-духовного відродження України

22. Механізми трансферу технологій на національному та міжнародному рівнях
23. Сутність впливу глобалізації на стратегії розвитку національних економік
24. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

25. Аналіз виробництва та реалізації продукції

26. Аналіз випуску готової продукції та її реалізації

27. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна

28. Організація, планування та шляхи збільшення виробництва озимих зернових

29. Організація та видавництво інформаційно-аналітичної газети

30. Маркетингова програма організації виробництва і реалізації інноваційної продукції

31. Сучасні вимоги до формування та реалізації ефективної маркетингової стратегії

32. Міжнародні фінансово-кредитні організації та їх аналіз

Мотоцикл-каталка Pilsan "Mini Moto" (цвет: красный, с музыкой).
Каталка от компании Pilsan, выполненная в виде красного мотоцикла, может понравиться энергичным и активным детям в возрасте от трех лет.
2183 руб
Раздел: Каталки
Карандаши цветные BIC "Evolution", 18 цветов.
Цветные карандаши произведены без использования дерева. Ударопрочный стержень - не расщепляется при механическом воздействии. Безопасные -
388 руб
Раздел: 13-24 цвета
Фигурка (копилка) декоративная "Зайчонок/Непоседы" 9x11x22,5 см.
Фигурка декоративная, настольная. Изготовлена из полимерных материалов. Размер: 9x11x22,5 см.
460 руб
Раздел: Копилки

33. Організаційно-економічні засади ефективності виробництва озимої пшениці

34. Процес організації виробництва та виробництва

35. Особливості аналізу та ефективності використання основних засобів підприємства

36. Аналіз реалізації продукції та прибутку від реалізації

37. Економічна ефективність організації виробництва пальто

38. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)
39. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat
40. Аналіз продуктивності праці та її оплати в промислових виробництвах

41. Ділові прийоми, їх різновиди та особливості організації

42. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

43. Організація та планування кредитування

44. Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ "Укрпромбанк"

45. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

46. Організація охорони праці на виробництві

47. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

48. Економічна ефективність виробництва молока та шляхи її підвищення

Автокружка с подогревом (450 мл).
Подключается к стандартному автомобильному прикуривателю. Сохраняет жидкость теплой, пока подключена к прикуривателю. Может подогреть
540 руб
Раздел: Прочее
Сумка-переноска "Фёрби" с наушниками.
Сумочка для переноски Furby от бренда Famosa предназначена для пушистого игрушечного зверька, который тоже нуждается как любой питомец в
460 руб
Раздел: Детские
Ретро телефон к мобильному устройству.
Телефон работает по принципу наушников. Кнопки регулировки громкости нет. Стандартный штеккер 3,5 мм. Материал: пластик. Цвет: черный.
1263 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки

49. Організація виробництва в підприємствах агропромислового комплексу

50. Організація технологічних процесів виробництва доброякісної продукції в умовах радіоактивного забруднення

51. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні картоплі

52. Проблеми ефективності виробництва та формування ринку зерна

53. Методика аудиту готової продукції та ії реалізації

54. Облік реалізації продукції (робіт, послуг) та розрахунків з покупцями та замовниками
55. Організація бухгалтерського обліку в Пакистані та Фінляндії
56. Організація бухгалтерського обліку у Франції та Китаї

57. Організація обліку в магазині "Світанок"

58. Організація обліку і аудиту виробництва продукції свинарства у ТОВ "Агрофірма "Колос"

59. Організація обліку та контролю в Біловодському районному центрі зайнятості

60. Організація роботи та документне забезпечення районної Ради

61. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

62. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів

63. Практична реалізація електронного документообігу на прикладі конкретної організації

64. Шляхи вдосконалення організації обліку виробництва продукції свинарства на прикладі ТОВ "Агрофірми "Колос"

Детский бинокль ночного видения "Секретный агент".
Каждый ребенок знаком с героями фильмов, мультфильмов и комиксов, выполняющими секретные задания. И, безусловно, у каждого суперагента
342 руб
Раздел: Шпионские штучки
Набор фигурок "Счастливые друзья".
В наборе: 2 флокированные фигурки. Высота фигурок: 4,5 см. Материал: пластмасса. Возраст: 3+. В ассортименте представлено несколько
347 руб
Раздел: Персонажи мультфильмов, сказок
Чайник со свистком "Орхидея" ЕМ-25001/8, (2,5 л).
Внешнее высокопрочное японское эмалевое покрытие. Внутреннее эмалевое покрытие, устойчивое к воздействию пищевых кислот. Зачерненное дно с
979 руб
Раздел: Чайники эмалированные

65. Аналіз політики із залучення позикових ресурсів та оцінки їх ефективності СНВТОВ "Васильківське"

66. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

67. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

68. Організація захисту державної таємниці в Росії

69. Організація роботи органів та посадових осіб місцевого самоврядування

70. Організація, тактика та психологічні особливості накладання арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку
71. Теорія розподілу влади на законодавчу, виконавчу і судову та її реалізація в Україні
72. Журнал "Дукля" (Словаччина, 1953–2004 рр.): організаційний, проблемно-тематичний та жанровий аспекти

73. Порівняльний аналіз ефективності та складності швидких алгоритмів сортування масивів

74. Розробка структурної схеми процесорного елемента та мікропрограми керування для реалізації команди SBR Rm, B

75. Аналіз нелінійних ефектів, які обмежують пропускну здатність оптичних компонентів тракту, та шляхи їх оптимізації

76. Організація спеціалізованого цеху з виробництва м’ясних напівфабрикатів

77. Асортимент, споживчі властивості ялинкових прикрас та оцінка ступеня захисту прав споживачів при їх реалізації

78. Організація і технологія продажу товарів та обслуговування в спеціалізованих магазинах

79. Оцінка ефективності організації системи розподілу продукції на ЖКУВП "Біатрон-3"

80. Дослідження ринку та організація роздрібної торгівлі товаріва з пластичних мас

Стержень для шариковых ручек "Quink Flow", синий, толщина линии M.
Стержень для шариковых ручек. Цвет чернил: синий. Толщина линии письма: M.
343 руб
Раздел: Стержни для ручек
Таз алюминиевый для варенья, 34 см.
Легкая, прочная и практичная посуда, изготовлена из пищевого алюминия, имеет высокую стойкость к коррозии, равномерно нагревается за
525 руб
Раздел: 10 литров и менее
Сковорода чугунная, блинная 2504, 23 см.
Диаметр: 23 см. Высота: 2 см. Чугунная сковорода с деревянной ручкой. Обладает высокой теплопроводностью, несравнимой износостойкостью,
520 руб
Раздел: Сковороды чугунные

81. Експертиза та контроль реалізації товару

82. Коронарний синдром Х: патогенетичні механізми, діагностика та ефективність терапії інґібіторами анґіотензин-перетворювального ферменту при тривалому спостереженні

83. Молекулярні механізми реалізації нейротропної дії вітаміну РР та його біологічно активних похідних

84. Фармакогностичне дослідження надземної частини кульбаби лікарської (taraxacum officinale wigg.) та розробка способів аналізу біологічно активних речовин

85. Аналіз світового досвіду організації лізингових операцій

86. Європейський банк реконструкції та розвитку як міждержавна фінансова організація
87. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")
88. Міжнародний поділ праці та міжнародна спеціалізація виробництва

89. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

90. Співробітництво Болгарії, Румунії та Югославії з політичними, воєнними та економічними міжнародними організаціями

91. Аналіз альтернативних підходів до формування структури організації

92. Аналіз сучасної системи мотивації праці в організації

93. Економічні та правові основи управління організацією

94. Імідж ділової людини та організації

95. Обгрунтування економічної ефективності раціональної організації праці на підприємстві

96. Організація виробництва в дільниці виробничого цеху

Детские подгузники-трусики "Nepia. Genki!" (для мальчиков и девочек), 13-25 кг (размер XXL), 18.
Подгузник изготовлен по последним технологиям из невероятно мягкого материала, идеально фиксируется, обеспечивая комфорт и надежную
703 руб
Раздел: Обычные
Контейнер прямоугольный, 1850 мл.
Контейнер прямоугольный объемом 1850 мл. Герметичный. Широкий температурный диапазон использования. Материал: стекло, пластик,
447 руб
Раздел: Штучно
Папка-портфолио для школьника, на 4 кольцах, 20 файлов, 10 вкладышей.
Формат - A4. Размер - 245x320 мм. Наличие файлов - 20. Количество вкладышей - 10. Материал папки - твердый картон. Материал вкладыша -
371 руб
Раздел: Портфолио

97. Організація та нормування праці в операційному менеджменті

98. Основи організації виробництва і виробничої діяльності підприємства

99. Оцінка ефективності організаційного управління в охоронному агентстві

100. Поняття організації та її ознаки


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.