Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

География, Экономическая география География, Экономическая география

Регіональна економічна політика України й особливості регіонального розвитку

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

Терміни і поняття. Регіональна політика, регіональна економічна політика, завдання економічної регіональної політики, нові форми регіонального розвитку продуктивних сил. Змістї 1. Сутність, цілі та завдання регіональної економічної політика. 2. Концепція державної регіональної економічної політики в Україні та її реалізація. 3. Актуальні проблеми регіональної політики України та їх розв’язання. Сутність, цілі та завдання регіональної економічної політика. Регіональна політика – сфера діяльності суспільства, яка реалізує інтереси держави щодо регіонів і внутрішні інтереси самих регіонів з урахуванням природи сучасних регіональних процесів, а також цілей і завдань розвитку суспільства. Об’єктом державної регіональної політики є регіон, соціально-економічна сутність якого відображає система суспільних відносин із забезпечення відтворювальних процесів у межах конкретної території. У зв’язку із цим регіоном може бути й спеціальна вільна економічна зона та інші законодавчо визначені територіальні утворення. Суб’єктами державної регіональної політики є органи державної влади, представницькі органи та органи місцевого самоврядування. Засобом реалізації державної регіональної політики є управління, одна із галузей якого – управління регіональною економікою. Регіональна політика – складова державної політики, сукупність організаційно-правових та економічних заходів, здійснюваних державою у сфері регіонального розвитку. Вона має сприяти раціональному використанню природно-ресурсного, людського, виробничого, інвестиційно-інноваційного та інших потенціалів, створювати умови для врахування особливостей кожної території (природно-географічних, історичних, ресурсних, виробничих, соціальних, демографічних та ін.) в контексті загальнодержавних інтересів. (Стеченко, с. 4). Регіональна політика за структурою досить складна і відображена на рисунку. Однією з найважливіших складових регіональної політики держави в цілому є економічна регіональна політика, з якою безпосередньо пов’язані і всі інші види регіональної політики. Зокрема, соціально-культурна політика покликана забезпечувати передумови для успішного господарського розвитку регіону через підвищення продуктивності праці, активності й ініціативи населення, культури праці та використання духовного, фізичного потенціалу населення. Формування екістичних систем у межах регіону спрямоване на підвищення рівня та якості життя населення, підвищення соціальної, екологічної, економічної ефективності функціонування регіону. В екологічній політиці пріоритетним є раціональне використання природних ресурсів. Науково-технічна політика має на меті цілеспрямовану зміну структури, перепрофілювання промислових підприємств, технічне його переоснащення на базі новітніх технологій, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів. Разом з тим організація соціально-культурного життя в регіоні, природокористування, науково-технічної діяльності та інших сфер тісно пов’язана з економічними передумовами. За визначенням, яке подане у законопроекті „Про Концепцію державної регіональної економічної політики”, який розглядався у вересні 1999 року і був схвалений Указом Президента України від 25 травня 2001 року № 341, державна регіональна економічна політика – це сукупність організаційних, правових та економічних заходів, які здійснюються державою у сфері регіонального розвитку країни відповідно до її поточних і стратегічних цілей.&

rdquo; На окремих етапах розвитку для кожної країни цілі регіональної політики різні. Однак Мустафін В.І. стверджує, що для регіональної політики практично всіх без винятку країн притаманні такі цілі: створення і украплення єдиного економічного простору і забезпечення економічних, соціальних, правових і організаційних основ державності; відносне зрівняння умов соціально-економічного розвитку регіонів; пріоритетний розвиток регіонів, що мають особливо важливе стратегічне значення для держави; максимальне використання природних ресурсів; запобігання забрудненню навколишнього середовища. У кожній країн цілі та завдання регіональної економічної політики різні. Зокрема головні напрямки регіональної політики західноєвропейських держав переважно пов’язані з долею проблемних регіонів: депресивних старопромислових, слаборозвинених та ін. У країнах, що розвиваються, регіональна політика вимагає залучення в господарський обіг нових територій і ресурсів, інтеграції різних просторів в єдиний національний ринок, пом’якшення суперечностей між містом і селом, регулювання процесу урбанізації та інше. Для України в умовах перехідного типу економіки й ті, й інші проблеми повинні бути у центрі уваги регіональної економічної політики. У зв’язку з цим на думку Стеченка Д.М. (с. 35, Упр. рег. розв.) важливим у реалізації політики регіонального розвитку є виявлення і обґрунтування проблемних регіонів для розробки системи заходів і стимулів, специфічних для кожного типу виділених територій. Зокрема, для розробки диференційованої регіональної політики слід виділяти регіони таких типів: екологічно несприятливі, з високою концентрацією населення і виробництва; індустріально слаборозвинуті сільськогосподарські; промислові депресивні; резервні; рекреаційні. Для регіонів з високою концентрацією виробництва, екологічно несприятливих з диверсифікованою структурою господарства, найвищим рівнем прибутку на одного жителя потрібна розробка економічних заходів щодо запобігання надмірній господарській активності і концентрації населення, оздоровлення природного середовища, стимулювання ресурсозбереження і ресурсозабезпечення. Щодо регіонів із значною концентрацією виробництва, високою часткою прибутку на одного жителя також потрібна жорстка політика ресурсозбереження і оздоровлення природного середовища. Однак поряд з високими нормативами плати за регіональні ресурси повинні передбачатися і певні субвенції з вищерангового бюджету на реалізацію названих програм. Для регіонів, які умовно можна віднести до промислово депресивних (з низькими темпами зростання обсягів виробництва, високим рівнем інвестицій у їх розвиток і низькою віддачею, невисоким рівнем прибутку на особу), необхідна розробка програм переорієнтації на розвиток нових передових, технологічно високих і екологічно чистих виробництв, реалізація програм по перекваліфікації кадрів. Цілі регіональної економічної політики можна класифікувати за такими ознаками: За змістом: економічні цілі (закріплюють систему економічних відносин); соціальні цілі (відображають стан населення і рівень його життя); політичні цілі, ідеологічні цілі (характеризують програмні вимоги тих чи інших партій і суспільних організацій, які переважають в органах регіональної влади); релігійні цілі (охоплюють етичні і моральні проблеми віруючого населення регіону) тощо.

За терміном дії: стратегічні цілі, тактичні цілі, оперативні цілі. За ознакою рівня управління: народногосподарські, міжгалузеві, галузеві, регіональні, а також цілі підприємств і організацій різних форм власності та їх структурних підрозділів. Визначення цілей регіональної економічної політики на сьогодні є одним з найважливіших питань практики. Причиною цього є те, що регіон ніколи у нас не виступав суб’єктом формування цілей управління на території (за винятком спроби з раднаргоспами). Йому тільки відводилася роль засобу реалізації державних цілей, причому в умовах, коли про ціну їх досягнення ніхто не турбувався. У Концепції державної регіональної політики визначені головна мета і завдання державної регіональної політики: збільшення національного багатства країни шляхом ефективного використання природно-ресурсного і науково-технічного потенціалу кожного регіону та тісного співробітництва між регіонами; послідовне здійснення заходів щодо поступового підвищення рівня соціально-економічного розвитку регіонів та ефективності територіального поділу праці, раціоналізації систем розселення; врахування економічних, соціальних, історико-культурних та інших особливостей регіонів під час проведення економічних реформ на місцях; дотримання внутрішньорегіональної збалансованості соціально-економічного розвитку, екологічного стану, соціально-демографічного і суспільно-політичного процесу. Серед економічних цілей у вказаному документі визначено: досягнення економічно і соціально виправданого рівня комплексності та раціоналізації структури господарства регіонів, підвищення життєзабезпечення галузей виробництва у ринкових умовах; створення сприятливих умов для розвитку підприємництва та ринкової інфраструктури, активного проведення приватизації державного майна, земельної реформи, реформи у галузі державного оподаткування та інших ринкових перетворень; формування і розвиток спеціальних (вільних) економічних зон з визначенням насамперед локальних територій для їхнього розміщення, а також облаштування кордонів і налагодження на новій основі системи зв’язків між прикордонними регіонами; удосконалення економічного районування країни. Серед головних цілей і завдань у соціальній сфері вказано: підвищення рівня добробуту і забезпечення єдиних мінімальних соціальних стандартів та соціального захисту населення незалежно від економічних можливостей регіонів; стабілізація рівня життя населення, створення міцних засад для його підвищення в усіх регіонах; гарантування продовольчого забезпечення регіонів, створення високопродуктивних галузей в агропромисловому виробництві, вихід на продовольчі ринки світу; гарантування соціальних прав громадян, встановлених Конституцією України, забезпечення зайнятості населення шляхом удосконалення функціонування ринків праці та регулювання міграційних процесів; запобігання погіршенню демографічної ситуації, гострим проявам депопуляції населення; здійснення заходів економічного і соціального характеру, спрямованих на збільшення тривалості життя та природного приросту населення у регіонах; формування раціональної системи розселення шляхом збереження існуючих та створення нових населених пунктів, активізації функціонування сіл та малих міських поселень, регулювання розвитку великих міст і сприяння якісним перетворенням у них.

Даремне протестував проти тако поведнки «союзникв» укранський уряд, не зворушувалися вони розпорядками укранського мнстра внутршнх справ Тка-ченка, що закликав пдчинен соб органи до невиконування адмнстративно-судових доручень нмецьких та австрйських вйськових команд. Помж укранським урядом та експозитурами центральних держав на Укран почав назрвати конфлкт, що при все готових до послуг нацональних меншостях Украни, при деальному згранню бльшовикв з найчорншою реакцю, приспшував катастрофу. Начальна команда нмецьких вйськ на Укран, бажаючи забеспечити соб доставу харчв, видала розпорядок про засви, що в свой основ пдривав прнцпи аграрно-економчно полтики укранського уряду. Не помогло обурення спровокованих безправним розпорядком мас, даремн були ршення Центрально Ради, протести й заходи уряду. Нмецька команда свдомо вдвернулася вд революцйного укранського представництва й почала накладати з помщицько-реакцйними елементами. У вдповдь на це соцял-революцйн партйц в Центральнй Рад, забгаючи популярности серед мас, почали полтику пере-лцитовування бльшовикв у соцяльних реформах, а соцял-федералсти, вдсунен вд впливу на хд подй виступили з кабнету

1. Коммунітарна регіональна економічна політика в Європейському Союзі

2. Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України

3. Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.

4. Податкова політика України

5. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

6. Принципи розробки та оцінки державної політики України
7. Нова економічна політика: суть, значення, уроки
8. Особливості зовнішньої політики України у Центральній Європі та країнах Балтії

9. Довгострокова політика України по забезпеченню енергетичної безпеки на підставі аналізу геополітичних планів і перспектив головних провідних країн світу–Росії та США

10. Митна політика України

11. Сучасна митно-тарифна політика України

12. Економіко- і політико-географічне положення України

13. Глобальні та регіональні системи безпеки: перспективна роль України

14. Хімічна промисловість України

15. Хімічна промисловість України

16. Національний склад гірничопромислової буржуазії України в пореформений період

Спиннер трехлучевой "Элит", перламутровый (в железной квадратной коробке).
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
465 руб
Раздел: Спиннеры
Самоклеящиеся этикетки, A4, 210x297 мм.
Формат: А4. Размер: 210x297 мм. 1 этикетка на листе (100 листов в упаковке).
500 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Потолочная сушилка "Лиана", 1,9 м.
Сушилка может использоваться в ванной комнате, лоджии или на балконе. Сушилка изготовлена из прочных, экологически чистых
632 руб
Раздел: Сушилки потолочные

17. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Польщі, Австрії та Японії

18. Урок з формування національної свідомості "Охорона природи України"

19. Демографічні процеси та демографічна політика в сучасному суспільстві.

20. Економічна криза в Україні 1990-1999 рр.: причини, наслідки та шляхи подолання

21. Експортний потенціал України та її регіонів

22. Виборча система України: сучасний стан і перспектива розвитку
23. Банківська система України: становлення та шляхи розвитку
24. Особливості ефективності використання основних фондів на підприємствах України: особливості та проблематика

25. Регіональна економіка промисловості України

26. Регіональні особливості політики коренізації в Україні (на матеріалах Волині, Київщини і Поділля)

27. Фіскальна політика держави, її особливості в трансформаційній економіці України

28. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

29. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

30. Економічна оцінка природно-ресурсного потенціалу України

31. Концепція регіональної політики

32. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

Шкатулка для украшений Jardin D'Ete, цвет бежевый, "рептилия", 13x13x5,5 см.
Это стильная и удобная шкатулка для хранения драгоценностей, выполнена из синтетической кожи, внутри отделана искусственной замшей. Мягкая
1491 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Каталка Glory "Утка" музыкальная (синяя).
Детская каталка Glory "Утка" - легкая модель из пластика, которая управляется рулем с пищалкой. Сзади каталка оснащена спинкой
606 руб
Раздел: Каталки
Доска чертежная Attache Selection, А3, 51x36,4 см.
Чертежная доска формата A3 размер доски 51x36.4 см. Профессиональная чертежная доска формата А3 с набором регулируемых уголков. Легкая в
2062 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты

33. Національні і політичні проблеми України у творчості М. Костомарова

34. Політизація національного руху студентської молоді україни в роки першої російської революції

35. Проблема національних меншин України у внутрішній політиці центральної ради

36. Вплив елементів фіскальної політики на формування бюджету України

37. Економічна стратегія розвитку соціально-економічних систем України

38. Малий бізнес України в розвиткові національної економіки
39. Нецінові фактори, недискреційна фіскальна політика, соціальний захист. Центральний банк України
40. Соціально-економічна сутність і роль державного бюджету України

41. Політичні права і свободи громадян України

42. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

43. Національна політика СРСР в роки перебудови

44. 3 найбільш визначні події у економічному (зовнішньоекономічному) житті України у 2004 -2005 роках

45. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

46. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

47. Збройні сили України в період національно-визвольної боротьби 1917—1920 pp.

48. Ціна і цінова політика планування ціни. Мета цінової політики і її роль у маркетингу

Доска магнитно-маркерная "ECO", деревянная рамка, 40х60 см.
Поверхность доски предназначена для письма и рисования маркерами и закрепления информации магнитами. Универсальное интерьерное решение для
953 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Настольная игра "Каркассон. Королевский подарок".
Размеренная жизнь феодальных владений в окрестностях Каркассона привлекает множество людей со всех уголков Франции. В городах ведётся
1990 руб
Раздел: Классические игры
Детская горка, цвет: зелёный/красный, скат 140 см.
Для активного летнего отдыха вам пригодится пластиковая горка Долони. Горка изготовлена из яркого пластика и украсит любую детскую комнату
2200 руб
Раздел: Горки

49. Національний банк України

50. Національний банк України та особливості його функціонування

51. Роль Національного банку України в обслуговуванні зовнішнього боргу

52. Функції Національного банку України

53. Сільськогосподарські регіони України

54. Характеристика Причорноморського регіону України
55. Економічні райони України
56. Гармонізація національного законодавства України з нормами Європейського товариства в сфері захисту прав людини і громадянина

57. Національна депозитарна система України

58. Розробка системи електронних міжбанківських переказів Національного банку України

59. Вивчення новітньої історії України через призму поняття "політична культура"

60. Економічне становище України в роки Хмельниччини

61. Історія України. Соціально-політичні аспекти

62. Національно-духовне відродження України у першій половині XIX ст.

63. Оцінки митної політики Російської імперії першої половини XIX ст. в українській історіографії 1920-1980-х pp.

64. Проведення Польщею політики асиміляції та фальсифікації щодо українців

Игра настольная "Шакал".
Стратегическая игра для 2-4 игроков, главная задача которой — найти клад на острове и доставить его на свой корабль. Секрет механики
1290 руб
Раздел: Классические игры
Спиннер трехлучевой "Цветомузыка", с bluetooth (белый).
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
465 руб
Раздел: Спиннеры
Набор из 100 шариков.
Набор цветных шариков это веселая забава для вашего малыша. Он с удовольствием будет резвиться в манеже или бассейне с ними. Эта игрушка
962 руб
Раздел: Шары для бассейна

65. Соціально-економічний розвиток України у XVII ст.

66. Суспільно-політичне та культурне життя України

67. В’ячеслав Липинський – видатний український історик, політик, державний діяч

68. Йодний дефіцит та патологія щитоподібної залози серед дитячого населення у північному регіоні України

69. Вплив фінансової глобалізації на економіку України

70. Економічна та торгово-політична роль митного збору
71. Зовнішня торгівля України як провідна ланка міжнародних економічних відносин
72. Особливості та інструменти митно-тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності в Франції відносно експорту-імпорту насіння соняшника та соняшникової олії в Україну та з України

73. Політичне співробітництво України та Болгарії у 1991-2006 роках

74. Проблеми та негативні тенденції інноваційного розвитку економіки України

75. Моделі та методи прийняття управлінських рішень в умовах економіки України

76. Громадянська освіта та формування національної свідомості на уроках історії України

77. Вибори та їх роль у політичному житті України

78. Дослідження сучасного стану статусу національних меншин в України

79. Національні інтереси України та альтернативи стратегії безпеки розвитку

80. Розвиток політичної думки України

Сиденье в ванну раздвижное пластиковое.
Сиденье предназначено для принятия гигиенических процедур, используется как санитарно-гигиеническое приспособление, не предназначенное для
437 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны
Зонт на коляску Lorelli, цвет: терракотовый.
Универсальный зонт для коляски. Защитит малыша во время продолжительных прогулок как от солнца, так и от внезапного дождика. Универсальное
425 руб
Раздел: Зонтики для колясок
Коробка для хранения, на молнии, складная, 30x40x25 см, серо-белая.
Коробка предназначена для хранения небольших предметов. Размер: 30x40x25 см. Материал: пластик, кант из нетканого полотна. Цвет: серо-белый.
320 руб
Раздел: Более 10 литров

81. Політика США в умовах боротьби за українську державність в 1917-1923 роках

82. Місце та роль української греко-католицької церкви в процесі національно-духовного відродження України

83. Соціальна політика в Україні: основні напрями та протиріччя

84. Економічна природа митного тарифу, його класифікація та функціональні завдання

85. Оподаткування сільськогосподарських товаровиробників в сучасних умовах розвитку економіки України

86. Ринок капіталів та його роль у розвитку економіки України
87. Фінансове планування в сучасних умовах економіки України
88. Вплив валютних курсів на економіку України

89. Економіка України в умовах глобалізації

90. Економічна теорія (основні поняття та терміни)

91. Іноземне інвестування аграрного сектору економіки України

92. Основні види інвестицій та шляхи їх залучення в економіку України

93. Основні риси перехідної економіки України

94. Ринок праці на сучасному етапі економічного розвитку України

95. Фіскальна політика як засіб регулювання економіки

96. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

Стиральный порошок Lion "Blue Diamond", 900 грамм.
Высокоэкономичный стиральный порошок предназначен для ручной и автоматической стирки белья из хлопка, синтетики и смешанных
344 руб
Раздел: Стиральные порошки
Медицинская карта истории развития ребенка, красная, А5, по форме 112/У.
История развития ребенка — основной медицинский документ, который ведется на каждого ребенка от рождения и до 14 лет включительно. В этот
498 руб
Раздел: Бланки, книги учета
Светильник "Плазма №6".
Размеры светильника: 24х14х11 см. Размеры упаковки 26х17х18 см. Диаметр лампы: 14 см. Плазменный светильник в виде шара на подставке при
1482 руб
Раздел: Необычные светильники

97. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

98. Народный депутат Украины (Народний депутат України)

99. Громадянство України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.