Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Абсолютна величина дiсного числа

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

Абсолютна величина дiсного числа Властивостi абсолютних величин. Змiннi i сталi  функцiя.Класифiкацiя функцiй.Перетворення графiкiв. ОЗНАЧЕННЯ.Абсолютною величиною (або модулем) дiйсного числа x (позначається x ) називається невiд’ємне дiйсне число,задовольняюче умовам:     Х, якщо Х>0 X = &l ;-Х,якщо Х&l ;0           0,якщо Х=0 Властивостi абсолютних величин. 1.Абсолютна величина алгебраїчної суми декiлькох  дiйсних чисел на бiльше суми алгебраїчних величин доданкiв: х y &pou d; х у ДОВЕДЕННЯ. Нехай х у³0,тодi х у =х у&pou d; х у (поскiльки х&pou d; х i у&pou d; у ) Нехай х у&l ;0,тодi х у = -(х у)= -х (-у)&pou d; х у що i п.б.д. Приведене доведення поширюється на будь-яке число доданкiв. 2.Абсолютна величина рiзницi не менш  нiж рiзниця  абсолютних  величин зменьшуваного i  вiд’ємника: х-у ³ х - у , х > у ДОВЕДЕННЯ: Покладемо х-у=z,тодi х=у z i по доведеному  в пунктi 1 х = у z &pou d; у z = у х-у Звiдки х - у &pou d; х-у що i т.б.д. 3.Абсолютна величина добутку  дорiвнює  добутку  абсолютних  величин спiвмножникiв;  хуz = х · у · z 4.Абсолютна величина  частки  дорiвнює  частцi  абсолютних  величин дiленого i дiльника;   х/у = х / у Останнi  двi  властивостi & HOR ;iз  означення  обсалютноï  величини. ЗМIННI I СТАЛI  ВЕЛЕЧИНИ Змiнною  величиною  називається  величина,  котра  приймає  рiзнi  численнi  значення. Величина,  численнi  значення  якої  не  змiнюються  називається  сталою  величиною. Означення.   Сукупнiсть  всiх  численних  значень  змiнної  величини  називається  областю  змiнювання  цiєї  змiнної. Промiжком  або  iнтервалом  називається  сукупнiсть  всiх  чисел  х,  що  мiстяться  мiж  даними  числами  а i в.  Якщо  промiжок  замкнений,  то  його  називають  .  Замкнений  промiжок  носить  назву  вiдрiзка.  Околом  даної  точки  х0   називається  довiльний  iнтервал  (а,в),  що  мiстить  цю  точку  усереденi  себе. Значення  змiнної  величини  можуть  бути  безперервними  (iнтервал)  або  дискретними  (точки). ФУНКЦIЯ. Означення 1.  Якщо  кожному  значенню  змiнної  х,  належащому  деякiй  областi  вiдповiдає  одне  певне  значення  другої  змiнної  y,  то  y  Π функцiя  вiд  х,  або  в  символiчному  запису,  y = f(x),  y = j(x)  i т.п.  х – називається  незалежною  змiнною  або  аргументом. Означення 2.  Сукупнiсть  значень  х,  для  котрих  визначається  значення  функцiї  y  в  силу  правила  f(x),  називається  областю  визначення  функцiї  (або  областю  iснування  функцiї). Iнодi  поняття  в  означеннi  функцiї  допускають,  що  кожному  значенню  х,  належному  деюкiй  областi,  вiдповiдає,  а  декiлька  значень  y.  В  цьому  випадку  функцiю  називають  многозначною,  на  вiдмiну  вiд  означення  ранiше  функцiї,  котру  називають  однозначною. В  подальшому  ми  будемо  розглядати  тiльки  однозначнi  функцiї. ВЛАСТИВОСТI  ФУНКЦII. а) Монотоннiсть Ф-я  f(х)  називається зростаючою,якщо для " 2-х точок х1 i  х2 iз областi  визначення  f(х) таких ,що f(х),f(х)>f(х) Ф-я  f(х) називається  сподаючою,якщо  для  " 2-х  точок х1 і х2  із  області визначення f(х)  таких , що f(х1)&l ; f(х2) Зростаючі , сподаючі , незростаючі , несподаючі  функції  називається монотонними.

б) Парність  Функція f(х) називається парною, якщо для " х із області визначення функції f(-х)= f(х) .     Графік парної функції симетричний відносно осі OY.     Функція f(х) називається непарною, якщо для " х із області визначення функції f(-х)= -f(х) . Графік непарної функції симметричен відносно початку координат. в) періодичність       Функція f(х) називається періодичною з періодом l, якщо для любих х із її області визначення справедливе рівняння f(х) = f(х ± l).    Прикладом періодичних функцій є тригонометрічні функції: si x, cosx, gx, c gx. Способи завдання функції: Табличний Аналітичний Графічний За допогою функціональної шкали.                                        Складна функція.Неявно задана ф-я.     Якщо функція f  відображає   множину Е вЕ1,а функція F відображає   множину Е1 в множину Е2 , то функцєію Z=F(f(х)) називають функцією від функції,або складною функцією,або суперпозицією f i F.    Можлива складна функція, в утворенні котрої беруть участь функцій:  z= F1(F2(F3( (F (x)) ))).    Ми розглядали функції від однієї змінної. Але можно розглядати також функції двох трьох і взагалі змінних.    Функція від однієї змінної може бути задана неявним засобом за допомогою рівності F(x,y)=0,                              ( ) де F – є функція від двох змінних x і y.    Таким чином, Е є множина всіх чисел х, кожному із котрих відповідає непуста множина У. Цим визначена на множені Е деяка функція У= (х) від х, взагалі кажучі багатозначна.    В такому випадку кажуть що функція  j визначена неявно за допомогою рівності ( ). Для неї, очевидно, виконується тотожність: F(x, j(х))º0    По аналогії можливо також визначити функцію х=y(у) від змінної У, визначену неявно за допомогою рівності ( ). Для неї виконується тотожність:                 F( (у),y)º0.   Функцію х=y(у) називають зворотньою по відношенню до функції у=j(х). Класифікація функцій.     Основними елемантарними функціями є: степена; у=хa, де a - дійсне число; де a-дiйсне число; -&ye ; &l ;х&l ; &ye ;; a-цiле додатнє число (1-3) 2. a-цiле вiд’Îмне чiсло (4) 3.a-дробно-рацiональнi числа (5,6) 2.показникова: у=ах ,де а-додатнє число ,(а¹1); 3. логарифмiчна : у=logах , х>0.а¹1, (а>0); тригонометричниi функцiї; у=si х, у=cosх, у= gх, у=c gх, у=secх, у=cosecх. Оберненi тригонометричнi функцiї  у=аrcsi х, у=arccosх, у=arc gх, у=arcc gх,  у=arcsecх, у=arccosecх. Означення . Елементарною функцiєю називається функцiя, котра може бути задана формулою виду у=f(х), де праворуч стоїть вираз із основних елементарних функцій і сталих за допомогою кінцевого числа операцій додавання , віднімання, множення, ділення і взяття функції від функції.  Елементарні функції-це функції задані аналітично. Алгебраїчні функції. 1.Ціла раціональна функція або многочлен  у=а0х a1x -1 a , a0,a1, ,a -сталі числа, котрі називаються кофіцієнтами, -ціле невід’ємне число. 2.Дробно-раціональна функція у=(a0x a1x -1 a2x -1 a )/(b0xm b1xm-1 bm) 3.Ірраціональна функція   Якщо в правій частині формули у=f(x) проводяться операції додовання, віднімання, ділення і возведення в степень з раціональними нецілими показниками, то функція у від х називається ірраціональною.

Перетворення  графіків. Нехай маємо графік функції у=f(х). у= - f(х)-симетричний відносно осі Ох. у= ôf(х)ô-приймає тільки додатні значення. Приклад Графіки можуть складатись і відніматись  у=х (1/х) Множення і розтягнення від осі обсцис. Щоб побудувати графік функції у=Мf(х),М>0,треба перейти до нових одиниць масштабу.Одиницю масштабу на осі Ох залишило незмінною, а за одиницю масштабу по осі Оу візьмемо добуток М на стару одиницю і побудуємо графік функції у=f(х) в нових одиницях масштабу у=f(х с), у=f(kx) Графік функції х с Î Х отримуємо і графіка функції у=f(х) непосреднім переміщенням його переменною осі с Ох на êсê одиниць масштабу вліво, якщо C>0 (і вправо, якщо С&l ;0)       Графік функції у=f(kx),k>0,(kx) Î x отримуємо із графіка у=f(х) непосреднім розтягненням його в 1/k разів по напрямку осі Ох. Перенесення графіка паралельно осі ординат g(x)=f(x) a Приклади:   у=êх÷ 2х                      у= -3cos(2 x (п/6))                      у=х si x 7) Графічне рішення    8) Графічне рішення систем   х у=2   х-2у=1 х=5/3, у=1/3.

Огромные потери имели и Военно-Воздушные Силы, прежде всего в летном составе. Там в течение 1942Pгода погибло 6178Pлетчиков, что составляло около 24% общего числа боевых экипажей действующей армии. Также следует отметить, что потери летного состава в 1942Pг. по сравнению с 1941Pг. по абсолютной величине возросли более чем на 1700Pчеловек[538]. Командные кадры требовались не только для восполнения потерь в действующей армии, но и для проведения ряда организационных мероприятий, направленных на дальнейшее развертывание Вооруженных Сил СССР и усиление их боевой мощи. В частности, авиационная промышленность, раньше других восстановившая после эвакуации свои заводы, начала поставлять Военно-Воздушным Силам во все возрастающих количествах боевые самолеты, не уступающие немецким по своим летным качествам и вооружению. К тому же война показала, что принятая доселе система деления авиации на войсковую, армейскую и фронтовую себя не оправдала. Поэтому было признано целесообразным свести весь парк самолетов во фронтах в воздушные армии, которые начали формироваться в мае 1942Pгода

1. Абсолютна величина дiсного числа. Властивостi абсолютних величин

2. Абсолютні і відносні величини, зведення і груповання статистичних даних, ряди розподілу

3. Абсолютная монархия во Франции

4. Набор процедур манипулирования с целыми числами произвольной длины

5. Проблема выбора средней величины

6. Число как основное понятие математики
7. Изучение статистической зависимости двух случайных величин на примере массы и диаметра луковицы гладиолуса
8. Комплексные числа

9. Практика перевода числа из одной системы счисления в другую + блок-схема алгоритма определения наименьшего числа

10. Числа Фибоначчи: технический анализ

11. Статистические величины

12. Абсолютное оружие (Средства массовой информации)

13. Синтез управляющего автомата операции умножения младшими разрядами вперед со сдвигом множимого над числами в форме с фиксированной точкой в формате {1,8} для автомата Мура

14. Датчики физических величин

15. Тезис Аристотеля об абсолютности движения в свете современной космологии

16. Абсолютный и «мягкий» детерминизм

Карандаши цветные "Крот", 36 цветов.
Карандаши для детского творчества дома и в школе. Яркие насыщенные цвета, мягко пишут, легко стираются ластиком. Шестигранный корпус
315 руб
Раздел: Более 24 цветов
Звуковой плакат "Песенки-потешки".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
780 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Костюм карнавальный "Русалка" (детский), рост 122-134 см.
Детский карнавальный костюм. Рост: 122-134 см.
750 руб
Раздел: Карнавальные костюмы

17. Становление абсолютной монархии в России (конец XVII – первая четверть XVIII вв.)

18. Российское государство в период абсолютной монархии

19. Устремленность к абсолютным началам бытия: роман Л. Н. Толстого «Война и мир»

20. Числа, которые преобразили мир

21. Мнимые числа

22. Быстрые вычисления с целыми числами и полиномами
23. Понятие величины и её измерения в начальном курсе математики
24. Сумма делителей числа

25. Проверка гипотезы о независимости двух случайных величин для любого типа шкал

26. Числа в пространстве

27. Алгебраические числа

28. Увеличение числа заболеваний вызванных курением

29. Теория абсолютного движения

30. К вопросу об абсолютности вещных прав

31. Синтез управляющего автомата операции умножения младшими разрядами вперед со сдвигом множимого над числами в форме с фиксированной точкой в формате {1,8} для автомата Мура

32. Абсолютный потребитель

Настольная игра "Кортекс".
Сможете отличить баскетбольный мяч от клубники на ощупь или за долю секунды увидеть выход из лабиринта? А молниеносно запомнить предметы и
914 руб
Раздел: Карточные игры
Книга-сейф "Английский словарь", цвет: черный, 24 см.
Этот сейф-шкатулка - точная имитация книги. Будучи поставленным на книжную полку, он ловко затеряется среди настоящей литературы, сохранив
711 руб
Раздел: Копилки
Карандаши для левшей "EasyColors", 12 цветов.
Эти эргономичные цветные карандаши позволяют подготовить руку к письму и сформировать навык работы с пишущими инструментами. Специальные
1517 руб
Раздел: 7-12 цветов

33. Число православных в мире

34. Относительность и абсолютность в нравственности

35. Измерение неэлектрических величин

36. Моделирование содержания и структуры тренировочного процесса (в том числе средств, методов и динамики нагрузок)

37. Проблема абсолютности – относительности научного познания и единый метод обоснования

38. Абсолютное предназначение России
39. Сущность времени и его величины
40. Число и личность: Поджо Браччолини

41. Оценка чистоты атмосферного воздуха по величине автотранспортной нагрузки в районе Кожухово

42. Зависимость граничной цены от величины дохода

43. Денежные потоки в виде серии платежей произвольной величины

44. Зависимость объема потребления от величины дохода

45. Оценка величины упущенного дохода студента за время обучения в ВУЗе

46. Методы определения величины прибыли, направленной на финансирование капитальных вложений

47. Май 9 число

48. Программа перевода десятичного числа в двоичную и шестнадцатеричную системы счисления

Лото "Животные".
Лото "Животные" развивает память, внимательность, мелкую моторику рук, помогает развивать устную речь малышей, и дает начальные
1079 руб
Раздел: Лото детское
Каталка Glory "Утка" музыкальная (фиолетовая).
Катание на каталке принесет вашему ребенку массу удовольствия и впечатлений. Эта модель очень легкая, но достаточно крепкая, поскольку
606 руб
Раздел: Каталки
Одноразовые впитывающие пеленки "Molinea Plus" (20 штук, 90х180 см).
Одноразовые впитывающие пеленки "MoliNea Plus L" предназначены для дополнительной защиты постельного белья и других
900 руб
Раздел: Пелёнки

49. Манипулирование с целыми числами произвольной длины

50. Операции с числами с плавающей запятой

51. Комплексные числа

52. Комплексные числа в планиметрии

53. Формирование понятия комплексного числа в курсе математики средней школы

54. Интерпретация квантовомеханических представлений с позиций волнового описания системности физических величин
55. Абсолютная монархия в Римском праве
56. Абсолютная монополия капитала

57. Страхование от пожаров. Анализ влияния системы обеспечения пожарной безопасности на величину страхового взноса

58. Семантическая аспектность понятий величины «большой», «громадный»в английском и русском языках

59. Методы определения абсолютного возраста горных пород

60. Особенности абсолютной монархии в странах Западной Европы

61. Множественное число в ангийском языке

62. Числівники в латинській мові

63. Абсолютное употребление переходных глаголов в современном английском языке

64. Арифметические операции с BCD числами

Набор штампов в портфельчике "Бакуган".
В наборе: - 7 штампов; - 1 коробочка со штемпельной подушечкой; - 3 фломастера на водной основе. - 1 блокнот. Материал: дерево, резина,
708 руб
Раздел: Штемпельная продукция, губочницы
Набор мебели для спальни "Коллекция".
Очень стильный и яркий набор кукольной мебели "Спальня" станет прекрасным украшением кукольного домика. Миниатюрная кровать
579 руб
Раздел: Спальни, кроватки
Накладка на унитаз "Disney. Frozen" (белая).
Унитазная накладка подходит всем стандартным туалетам. Благодаря прорезиненным краям накладка не скользит, что гарантирует безопасность
406 руб
Раздел: Сиденья

65. Методические проблемы изучения алгоритмов работы с величинами

66. Представление логических функций от большого числа переменных

67. Реализация класса для работы с комплексными числами

68. Выполнение арифметических операций над числами с фиксированной запятой

69. Абсолютна монархія у Франції

70. Государственный и общественный строй Англии периода абсолютной монархии
71. Временные законы следования импульсов и пауз. Длительность и число процедур электростимуляции нервно-мышечного аппарата
72. Разработка PIC-контроллера устройства измерения временных величин сигналов

73. Случайные величины и способы их описания. Основные понятия теории вероятности, применяемые при испытаниях РЭСИ

74. Основные принципы оценки структуры и величины коэффициента технологичности конструкции оборудования

75. Действительные числа. Иррациональные и тригонометрический уравнения

76. Зарождение и создание теории действительного числа

77. Комплексні числа

78. Комплексные числа: их прошлое и настоящее

79. Системи випадкових величин

80. Методы решения краевых задач, в том числе "жестких" краевых задач

Шкатулка "Мишка", 7x10 см.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Регулярно удалять
332 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Рюкзачок "Снеговик".
Симпатичный детский рюкзачок сшит из мягкой ткани ярких расцветок и украшен изображением снеговика. Во внутреннее отделение поместятся
706 руб
Раздел: Детские
Качели детские подвесные "Вятушка".
Подвесные качели "Вятушка" станут необходимым атрибутом активного отдыха. Качели имеют цельный, жесткий трубчатый каркас с
557 руб
Раздел: Качели

81. Распределение случайной величины. Эмпирические линии регрессии

82. История математических констант - числа "пи" и "е"

83. Основные гемодинамические величины в покое и в условиях функциональных нагрузок

84. Относительные величины. Медико-демографические показатели

85. Величина, що характеризує статистичний ефект. Аналіз результатів медико-біологічних досліджень

86. Использование приемов операционного анализа в оптимизации величины себестоимости продукции
87. Формування у молодших школярів граматичних понять роду, числа і відмінка іменників
88. Расчет максимальной величины износа рабочих поверхностей колес открытой фрикционной цилиндрической передачи

89. Метод средних величин в изучении общественных явлений

90. Определение рейтинга аварийно-опасных участков по степени риска и величине ущерба, наносимого сообществу в результате ДТП

91. Визначення теплової потужності промислової будівлі та величини витрат на генерацію тепла при впровадженні на ній енергозберігаючих заходів

92. Измерение электрических величин при исследовании однофазного двухобмоточного силового трансформатора

93. Магнитные цепи. Величины и законы, характеризующие магнитные поля в магнитных цепях

94. Расчеты гидравлических величин

95. Физические величины, характеризующие поля ионизирующих излучений

96. Использование фотоупругого эффекта для измерения физических величин

Сумка-транспортный чехол Baby care "TravelBag" для колясок "Книжка".
Размер: 360х930х500 мм. Цвет: черный.
840 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Шкатулка музыкальная "Сердце", 20x19x8 см, арт. 24804.
Состав: пластик, элементы металла, стекло. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Музыкальный механизм с ручным заводом. Товар не
1027 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Магнитная игра для путешествий "Подводный мир".
Расположи 4 магнитные детали на игровой доске таким образом, чтобы только указанные в задании обитатели подводного мира остались видны.
554 руб
Раздел: Головоломки

97. Квантовые числа

98. Влияние изменений в доходе на потребление. Кривые Энгеля, дисконтная величина

99. Зміни у доході на споживання. Поняття дисконтної величини. Обсяг надлишкового попиту

100. Методика определения величины резервов в анализе хозяйственной деятельности


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.