Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Стратегічне управління як реалізація цільового підходу

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

РЕФЕРАТ Предмет: СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЯК РЕАЛІЗАЦІЯ ЦІЛЬОВОГО ПІДХОДУ 1. Цільовий підхід в управлінні У 60-х р.р. ХХ ст. відбувається дослідний та експериментальний бум у сферах управління промислово розвинених країн. Загальні тенденції робіт даної сфери та їх основні риси згодом були визначені як “цільовий підхід”. Управління за цілями (УЦ) є популярним методом менеджменту, який володіє потенційними можливостями об'єднати планування та контроль у складній сфері людських ресурсів. Крім того, УЦ – ще й спосіб мотивації, що допомагає перебороти деякі негативні впливи контролю на поведінку працівника. Цільовий підхід – це система методів і методичних прийомів, що забезпечують постійну орієнтацію управлінської діяльності на кінцеві результати з урахуванням соціально-економічних складових, які постійно змінюються внаслідок розвитку системи потреб, кількісних і якісних змін у виробничому потенціалі системи, щодо якої застосовується цільовий підхід. Дуглас Макгрегор, прихильник УЦ, вважає, що метод управління за цілями необхідний, тому що дає можливість оцінювати керівників на основі результатів, а не особистих якостей. Макгрегор пропонує, щоб кожен керівник встановлював конкретні виробничі цілі та засоби їх досягнення спільно зі своїм безпосереднім начальником. Після певного періоду часу керівник і підлеглий змогли б оцінити фактичні показники роботи, порівнюючи їх із установленими контрольними показниками. Райа описує управління за цілям як процес, що складається з чотирьох взаємозалежних етапів: 1) вироблення чітких коротких формулювань цілей; 2) розробка реалістичних планів їх досягнення; 3) систематичний контроль, вимір і оцінка роботи та результатів; 4) коригувальні заходи для досягнення запланованих результатів. Складання цільових моделей – це початковий етап процесу управління за цілями – концепції, широко використовуваної сучасним менеджментом. Її суть полягає в наступному. Менеджмент як цілісна система управління орієнтується на досягнення всієї сукупності цілей і завдань, що стоять перед організацією, тому кожен керівник, від вищого до нижчого, повинен мати чіткі цілі в рамках покладених на нього обов'язків. Відповідну цільову орієнтацію роботи свого підрозділу він повинен забезпечувати впродовж усього планового періоду. Цілі та завдання менеджменту не тільки доводяться, але й погоджуються (шляхом попереднього обговорення) з менеджерами всіх рівнів, які спрямовують свої зусилля, ресурси й енергію на їх досягнення. Процес управління за цілями складається з чотирьох етапів: 1) визначається коло повноважень і обов'язків керівників усіх рівнів; 2) здійснюються розробка й узгодження цілей і завдань управління в рамках встановлених обов'язків; 3) складаються реальні плани досягнення поставлених цілей; 4) виробляються контроль, вимір, оцінка роботи й отриманих кожним керівником показників, що може вимагати нового узгодження цілей. Таким чином, якщо постановка цілі – це початок будь-якої управлінської діяльності, то її обов'язковим продовженням є визначення видів робіт, які потрібні для досягнення цілей.

Виконуючи всі перераховані види робіт, менеджери створюють необхідні передумови для продуктивної й ефективної праці всіх співробітників підприємства і всіх його підсистем. Розглянемо концепцію УЦ, розроблену фінськими вченими та фахівцями, яка отримала назву “Управління за результатами”. Сутність концепції – цілісна система управління, орієнтована на кінцеві результати і заснована на використанні творчого потенціалу трудового колективу, нових методів і техніки управління. Принципи концепції – результати є основою діяльності; для їх досягнення необхідно мати сильну волю. Основні поняття – цілі, ключові результати, до яких організація прагне у своїй діяльності протягом тривалого періоду. Нормативне число цілей – від 4 до 6. Ключові результати можуть бути трьох типів: за комерційною діяльністю (покриття витрат, перемінні та постійні витрати, частка на ринках збуту, рентабельність, платоспроможність, використання капіталу); за функціональною діяльністю підрозділів (кількість і якість виробленої продукції, використання виробничої потужності, сировини, матеріалів, енергії); за некомерційною діяльністю, що сприяє досягненню безпосередніх функціональних цілей (ефективність роботи персоналу, вмотивованість працюючих, атмосфера в організації, використання робочого часу, співробітництво з іншими організаціями, імідж підприємства, творчий початок, досвід). Цілі та пріоритети не є постійними величинами, вони час від часу переглядаються у зв'язку зі зміною внутрішніх і зовнішніх умов, при досягненні цілей чи внаслідок визнання їхньої помилковості. Застосовуються наступні критерії добору завдань, встановлюваних після визначення цілей: узгодженість, схвалення, реалістичність, гнучкість, вимірність, привабливість (що забезпечує вмотивованість діяльності). Стадії процесу управління за результатами: 1) складання автопортрету трудового колективу; 2) планування результатів, що включають довгострокове стратегічне планування, річне й індивідуальне планування; 3) досягнення результатів на основі ситуативного керівництва, що відбиває невизначеність і динамічність організації і її середовища. При цьому звертається увага на стиль управління, методи й техніку керівника, наполегливість, творчий підхід, вивчення навколишнього середовища, людей і їхніх справ; 4) контроль з метою оцінки досягнутих результатів, способів виконання передбачених у планах заходів, успішного ситуаційного управління. Оцінка результатів завершується висновками, що враховуються в повсякденній роботі, у планах звітного періоду, при стратегічному плануванні і при плануванні наступного періоду. 2. Сутність та особливості стратегічного управління У минулому багато фірм успішно функціонували, звертаючи увагу в основному на щоденну роботу, на внутрішні проблеми, пов'язані з підвищенням ефективності використання ресурсів у поточній діяльності. Зараз же винятково важливим стає здійснення такого управління, що забезпечує адаптацію фірми до швидко мінливого навколишнього середовища. Практика бізнесу показала, що не існує єдиної стратегії для усіх фірм, як не існує єдиного універсального стратегічного управління.

Кожна фірма унікальна по-своєму, і процес вироблення стратегії для кожної фірми унікальний, тому що він залежить від позиції фірми на ринку, динаміки її розвитку, її потенціалу, поведінки конкурентів, характеристик виробленого товару послуг, стану економіки, культурного середовища і ще багато чого іншого. Термін “стратегічне управління” вперше був застосований на стику 60 – 70-х рр. для позначення різниці між поточним виробничим управлінням і управлінням, здійснюваним на вищому рівні. Сутність стратегічного управління полягає в тому, що на фірмах, з одного боку, існує чітко виділене й організоване так зване “формальне” стратегічне планування, а з іншого боку, структура управління корпорації, механізми взаємодії окремих підрозділів побудовані так, щоб забезпечити розробку довгострокової стратегії та її реалізацію через поточні виробничо-господарські плани. Тобто стратегічне управління включає два основні процеси: стратегічне планування; тактико-оперативне управління реалізацією сформульованої стратегії. При цьому особлива увага приділяється створенню адекватних, гнучких структур управління. Стратегічне управління не слід розглядати як просто результат еволюції планування. Воно викликане глибокими об’єктивними змінами в навколишньому середовищі підприємств і орієнтоване на ринок завтрашнього дня. Розробка ідей стратегічного управління знайшла відображення в роботах таких авторів, як Fra ke hofs a d Gra ger (1971 р.), A soff (1972 р.), Sche del a d Ha e (1972 р.), Irwi (1974 р.) та ін. Провідною ідеєю, що відбиває сутність переходу від оперативного управління до стратегічного, з'явилася ідея необхідності переносу центра уваги вищого керівництва на середовище, для того щоб відповідним чином і вчасно реагувати на зміни, що відбуваються в ньому. Кілька конструктивних визначень були запропоновані авторитетними розроблювачами теорії стратегічного управління: Шендел і Хаттен розглядали його як “процес визначення і (встановлення) зв'язку, організації з її середовищем, що складається з реалізації обраних цілей і спроб досягти бажаного стану взаємин із середовищем за допомогою розподілу ресурсів, що дозволяє ефективно і результативно діяти організації і її підрозділам”. Хиггенс вважав, що “стратегічне управління — це процес управління з метою здійснення місії організації за допомогою управління взаємодією організації з її середовищем”. Пірс і Робінсон визначають стратегічне управління “як набір рішень і дій з формулювання і виконання стратегій, розроблених для того, щоб досягти мети організації”. Існує ще цілий ряд визначень, що роблять наголос на ті чи інші аспекти й особливості стратегічного управління чи ж на його відмінності від “звичайного” управління. Стратегічне управління сьогодні — це реалізація концепції, в якій поєднуються цільовий та інтегральний підходи до діяльності організації, що дає можливість встановлювати цілі розвитку, порівнювати їх з наявними можливостями (потенціалом) організації та приводити їх у відповідність шляхом розробки та реалізації системи стратегій (“стратегічного набору”).

Так, уже 20 лютого декретом РНК була створена надзвичайна комісія з постачання Червоної армії з широкими правами — аж до здійснення самостійних реквізицій[614]. По суті справи вона ставала повновладним господарем у заготівельній галузі. Згідно підписаної 14 квітня 1919 р. угоди між начальником центрального управління по забезпеченню Червоної армії РСФРР І. Межлауком і наркомом у військових справах УСРР М. Подвойським було визнано мати єдиний план постачання для обох армій. В разі ж невиконання планових заявок за військовим відомством залишалося право, за угодою з Надзвичайною комісією з постачання, «здійснювати самостійно невиконану частину замовлень»[615]. Це не лише посилювало роль військових продовольчих організацій в Україні, а й вело до збільшення обсягів продовольства, яке вилучалося на потреби обох армій, а також до посилення ролі військових продовольчих організацій в Україні, по суті мілітаризувало продовольчу справу. Можна погодитися з висновками сучасних дослідників, що в першій половині 1919 р. більшовикам не вдалося створити дієвий апарат для реалізації виробленої продовольчої політики

1. Стратегія управління як основа менеджменту

2. Організація і управління як елемент суспільного виробництва

3. Дослідження аспектів управління якістю продукції

4. Особливості управління в організаційних формуваннях АПК

5. Удосконалення стратегічного управління діяльністю підприємства

6. Управління якістю і конкурентоспроможністю машинобудівної продукції
7. Управління якістю послуг підприємства Інтернет зв’язку (на прикладі People.net)
8. Вдосконалення системи управління персоналом організації (за матеріалами ЗАТ "Страхова група "ТАС" Криворізька філія)

9. Особливості реалізації цілей економічної статистки в Україні

10. Стратегічне планування економічного розвитку великого міста як інструмент підвищення ефективності його управління

11. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

12. Оперативно-тактичні плани та бюджети як інструменти реалізації стратегічних планів і програм

13. Стратегічне планування і управління на підприємстві

14. Управління трудовими ресурсам як динамічна система

15. Організаційна система управління природокористуванням України

16. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

Шкатулка для рукоделия "Цветочная поляна" 26x16x18,5 см.
Шкатулка настольная, с выдвижным ящичком. Материал: МДФ, внешнее покрытие - текстиль, внутреннее покрытие - флок. Размер: 26x16x18,5 см.
2452 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Письменные принадлежности "Набор первоклассника", 28 предметов.
В наборе: акварель, альбом для рисования, блокнот, доска для лепки, 2 карандаша чернографитных, карандаши цветные, картон цветной формата
551 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Банка для сыпучих продуктов "Лавандовый букет", 9,5x13 см, 500 мл.
Банка для сыпучих продуктов прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Объем: 500 мл. Размер: 9,5x13 см.
307 руб
Раздел: Керамические

17. Застосування права як особлива форма його реалізації

18. Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі

19. Юридичні гарантії як правові засоби реалізації та захисту службово-трудових прав працівників СБ України

20. Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії

21. Сучасні вимоги до формування та реалізації ефективної маркетингової стратегії

22. Управління ціновою політикою підприємства
23. Оптимізація умов праці диспетчерів залізничного транспорту на основі гігієнічної оцінки за новою технологією управління процесом перевезень
24. Економічні та правові основи управління організацією

25. Керівництво спільною діяльністю. Проектування ієрархії обсягу. Прилади сигналізації та пульти управління

26. Організаційна структура управління підприємством

27. Організаційно-економічний механізм управління процесами інноваційного розвитку

28. Організація функціонального управління на підприємстві ДП "Рівнестандартметрологія"

29. Особливості управління організацією

30. Проектування раціональної організаційної структури та структури управління підприємством

31. Стратегічний аналіз у системі управління підприємством

32. Умови формування інноваційної діяльності. Типові схеми організаційних структур управління інноваційним процесом

Чернильный картридж Parker для перьевой ручки. Темно-синий (5 штук).
Для использования в перьевых ручках Паркер. Чернила темно-синего цвета.
309 руб
Раздел: Стержни для ручек
Таз со стиральной доской.
Универсальный таз со встроенной рельефной поверхностью для ручной стирки. Таз изготовлен из высококачественного полипропилена,
451 руб
Раздел: Более 10 литров
Пистолет для подкачки шин, пневматический.
Инструмент предназначен для подкачки сжатым воздухом автомобильных колес, оборудован манометром для контроля давления. Оборудован клапаном
562 руб
Раздел: Насосы, компрессоры автомобильные

33. Управління інтелектуальною власністю та її комерціалізація в університетах і дослідницьких центрах

34. Філософія управління організацією

35. Формування організаційних структур управління підприємством

36. Шляхи удосконалення управління персоналом в державній організації

37. Управління конфліктами. Інституціоналізація конфлікту

38. Фінансове планування як основний елемент управління фінансами підприємства
39. Підприємство як основний суб’єкт реалізації нововведень
40. Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві

41. Ділові взаємовідносини в апараті управління

42. Процес управління та його основні стадії

43. Реалізація функцій менеджменту на підприємствах залізничного транспорту

44. Стратегічне планування діяльності фірми Квіт в умовах ринкових відносин

45. Управління запасами

46. Управління проектами

47. Характеристика сутності та змісту класичної школи управління

48. Аналіз випуску готової продукції та її реалізації

Туалетная бумага "Linia Veiro Classic", 2-слойная (24 рулона), белая.
Экономичная туалетная бумага изготовлена из 100%-го целлюлозного сырья. Обладает высокой мягкостью и прочностью. С перфорацией. Имеет
338 руб
Раздел: Бумага туалетная
Форма разъемная Regent "Easy" круглая, 22x7 см.
Форма для выпечки разъемная из углеродистой стали с антипригарным покрытием. Удобная застежка. Поверхность устойчива к царапинам. Диаметр:
364 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Настольная игра "Обманщик".
Не верь обманщикам! Если будешь лукавить, твой нос будет расти! Эта карточная игра рассчитана на 3-4 игроков, которым предстоит
436 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение

49. Управління утворенням прибутку підприємства

50. Розробка концепції управління інноваційною діяльністю в Пол-тавській області

51. Акти державного управління

52. Адміністративно-правове забезпечення управління освітою і наукою

53. Кредитний ризик та методи управління ними

54. Механізм реалізації форфейтингу
55. Операції репо: сутність, зміст, техніка реалізації, огляд міжнародного досвіду
56. Теоретичні основи фінансового управління діяльності комерційних банків

57. Банки як учасники ринку ціних паперів

58. Інженерне управління у виробничих і обслуговуючих структурах сільськогосподарських товаровиробників

59. Управління капіталом в сільськогосподарських підприємствах

60. Управління ризиками

61. Контроль і ревізія виробничої діяльності та реалізації продукції, робіт і послуг

62. Методика аудиту готової продукції та ії реалізації

63. Облік готової продукції та її реалізації

64. Облік доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Поильник–непроливайка Lubby "Русские мотивы" с трубочкой, 240 мл.
Мягкая силиконовая трубочка поильника нежно соприкасается с ртом Малыша. Оптимальная длина трубочки позволяет выпить все содержимое
387 руб
Раздел: Поильники, непроливайки
Бутылочка для кормления "Avent Classic+", 260 мл (розовая, рисунок: бабочка), от 1 месяца.
Ограниченная серия - бутылочка для кормления розовая c рисунком (бабочка), серия Classic+. Зарекомендовавшая себя серия Classic была
403 руб
Раздел: Бутылочки
Пакеты с вырубной ручкой "Stones & Samson", 50х40 см (50 штук).
Размер: 50х40 см. В упаковке: 50 штук. Материал: полиэтилен (ПВД).
331 руб
Раздел: Узоры

65. Організація обліку реалізації сільськогосподарської продукції, робіт і послуг

66. Судово-бухгалтерська експертиза операцій з виробництва, реалізації і собівартості сільськогосподарської продукції

67. Бойове застосування та управління діями аеромобільних підрозділів (частин, з’єднань)

68. Державне управління в сфері охорони здоров’я

69. Державне управління і контроль у сфері використання та охорони лісів та рослинного світу

70. Державне управління у сфері житлово-комунального господарства
71. Договір позики (проблеми правової реалізації)
72. Законність у сфері державного управління: поняття, принципи, гарантії забезпечення

73. Поняття державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища

74. Поняття та види державних службовців. Управління в сфері іноземних справ

75. Проблеми реалізації норм права

76. Реалізація Конституції

77. Реалізація права на житло шляхом будівництва

78. Специфіка реалізації положень теорії доказів і норм чинного КПК України

79. Сутність і сфера міжгалузевого управління

80. Теоретико-методичні засади удосконалення механізму управління працевлаштуванням незайнятих громадян у державній службі зайнятості України

Фоторамка "Poster red" (30х40 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 30х40 см. Материал: пластик.
342 руб
Раздел: Размер 30x40
Набор детской посуды "Авто", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Глянцевая бумага для струйных принтеров "Lomond", 50 листов, А4.
Глянцевые фотобумаги наилучшим образом передают яркие, насыщенные цвета с множеством оттенков и цветовых градаций. Покрытие бумаги:
378 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати

81. Теорія розподілу влади на законодавчу, виконавчу і судову та її реалізація в Україні

82. Управління юридичним консалтингом

83. Функції та принципи державного управління

84. Шляхи вдосконалення реалізації соціальної функції держави

85. Роль ведучого в реалізації авторського задуму на Запорізькому телебаченні

86. Реалізація категорії ретроспекції в сучасних газетних текстах
87. Впровадження інформаційної системи управління на підприємстві
88. Побудова дерева каталогів диску і реалізація можливості переходу у вибраний каталог

89. Програмна реалізація системи IP-телебачення на базі архітектури "клієнт-сервер"

90. Реалізація двохзв’язного списка

91. Реалізація функцій ABS(X), [X], {x}

92. Реалізація функцій бібліотеки графіки для виводу тексту у графічному режимі (OutTextXY, SetTextStyle)

93. Розробка відомості "Прибутки-Збитки по реалізації" в Access i Excel

94. Розробка структурної схеми процесорного елемента та мікропрограми керування для реалізації команди SBR Rm, B

95. Системний аналіз складних систем управління

96. Управління файлами за допомогою файлового менеджера Windows Commander

Бутылочка для кормления "Avent Classic+", 260 мл (розовая, рисунок: бабочка), от 1 месяца.
Ограниченная серия - бутылочка для кормления розовая c рисунком (бабочка), серия Classic+. Зарекомендовавшая себя серия Classic была
403 руб
Раздел: Бутылочки
Пакеты с вырубной ручкой "Stones & Samson", 50х40 см (50 штук).
Размер: 50х40 см. В упаковке: 50 штук. Материал: полиэтилен (ПВД).
331 руб
Раздел: Узоры
Набор со стикерами и фоном "Транспорт".
Этот красочный набор стикеров включает в себя 5 глянцевых картинок, на которых изображены различные местности, а также более 165 виниловых
479 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек

97. Аналіз управління в період правління Юлія Цезаря

98. Асортимент, споживчі властивості ялинкових прикрас та оцінка ступеня захисту прав споживачів при їх реалізації

99. Маркетингова програма організації виробництва і реалізації інноваційної продукції


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.