Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Медицина Медицина

Мініінвазивні хірургічні втручання хворих холедохолітіазом

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ ЗОСИМ ВІЛЕНА АНАТОЛІЇВНА УДК 616.361-003.7-089.879-072.1 МІНІІНВАЗИВНІ ХІРУРГІЧНІ ВТРУЧАННЯ У ХВОРИХ ХОЛЕДОХОЛІТІАЗОМ 14.01.03 – хірургія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ – 2008 Дисертацією є рукопис Робота виконана на кафедрі госпітальної хірургії №1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України Науковий керівник доктор медичних наук, професор Короткий Валерій Миколайович, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України, професор кафедри госпітальної хірургії №1 Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор Тутченко Микола Іванович, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України, завідувач кафедри хірургії стоматологічного факультету доктор медичних наук, професор Ничитайло Михайло Юхимович, Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова АМН України, завідувач відділу лапароскопічної хірургії та холелітіазу Захист відбудеться “ 08 ” травня 2008 р. о 13,30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.03 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця за адресою: м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 17. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного медичного університету імені О.О. Богомольця за адресою: 03057, м. Київ, вул. Зоологічна, 1. Автореферат розісланий “ 02 ” квітня 2008 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради к.м.н., доцент Я.М. Вітовський ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. За останні роки захворюваність жовчнокам’яною хворобою (ЖКХ) в усьому світі значно зросла (В.Т. Зайцев и соавт., 1998; В.Н. Запорожан и соавт., 2000). В економічно розвинених країнах, де ЖКХ зустрічається найбільш часто, жовчні камені виявляють у кожної 5-ої жінки й у кожного 10-го чоловіка віком понад 40 років. Приблизно чверть населення віком понад 60 років і третина населення віком понад 70 років має жовчні камені (Г.А. Клименко., 2000; П.Г. Кондратенко и соавт., 2004; S.J. Heller e al., 1996). Кількість хворих ЖКХ за кожні 10 років збільшується в 2 рази (Н.А. Майстренко и соавт., 1999; D.B. Jo es e al., 1996). У зв’язку з цим зростає число оперативних втручань на жовчовивідних шляхах. У 15-30% випадків перебіг ЖКХ ускладнюється холедохолітіазом (И.И. Затевахин и соавт., 1997; Э.И. Гальперин и соавт., 2006; L.Va Hoe, 2000; S.M. Bose e al., 2001). Значна варіабельність клінічної симптоматики, труднощі діагностики та хірургічного лікування хворих на холедохолітіаз дотепер заслуговують на увагу хірургів. Питання діагностики його розроб­лені недостатньо, про що свідчить досить висока частота резидуального холедохолітіазу (В.Я. Белый и соавт., 2000; М.І. Тутченко та ін., 2005). Застосування найбільш інформативних методів діагностики (ендоскопічної ретроградної холангіопанкреатикографії, черезшкірної, черезпечінкової холангіографії) має певні обмеження в зв’язку з інвазивністю, а досвід використання ендоскопічної ультрасонографії (ЕУС) в діагностиці холедохолітіазу недостатній &mi us; метод лише починає впроваджуватись в Україні (А.А

. Ильченко и соавт., 2001; E. Buscari i e al., 2003; G. Fer a dez - Esparrach e al., 2007; D. Garrow e al., 2007). Вибір методу мініінвазивних хірургічних втручань у хворих холедохолітіазом на сьогоднішній день трактується неоднозначно. Застосовують лапароскопічну холецистектомію (ЛХЕ) з двохетапним чи одноетапним видаленням конкрементів з жовчних проток. Кожний спосіб має як переваги, так і недоліки. Показання для виконання того чи іншого хірургічного втручання визначені не чітко (А.Г. Гринцов и соавт., 2001; В.В. Грубник и соавт., 2007; P. Bor e al. 1998). У тих випадках, коли холедохолітіаз діагностовано до операції, більшість хірургів віддають перевагу виконанню двохетапних втручань. На першому етапі виконується ендоскопічна папілотомія (ЕПСТ) та видалення конкрементів, а через 2-3 дні &mi us; ЛХЕ ( М.Е. Ничитайло и соавт., 1999; Н.А. Майстренко та ін., 2000; О.К. Бабалич та ін., 2002; М.П. Павловський та ін., 2002). Однак, в останні роки питання щодо застосування двохетапного втручання все більше дискутується. Основними причинами цього є досить висока частота ускладнень після ЕРХПГ ЕПСТ &mi us; 8,0-10,0% (О.Л. Ковальчук, 2002; М.Е. Ничитайло и соавт., 2005; L.E. Hammars rom e al 1997), тривалий термін госпіталізації (В.А. Бородач и соавт., 2002; А.Е. Борисов и соавт., 2004; Э.И. Гальперин и соавт., 2006; Q.Q. Co rac or e al., 1997), летальність 6,9-11,0% (П.В. Огородник, 2001; . Yamakawa e al. 2000) в порівнянні з одноетапним. Вищевказані питання є важливими з теоретичної і практичної точки зору. Проблема мініінвазивних хірургічних втручань у хворих на гострий та хронічний калькульозний холецистит, ускладнений холедохолітіазом, залишається актуальною. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота є фрагментом комплексної НДР кафедри госпітальної хірургії №1 НМУ “Вибір методу хірургічної корекції захворювань травного тракту на основі збереження функції органу”, державний реєстраційний номер 01040000451. Мета дослідження. Покращання результатів хірургічного лікування хворих на гострий та хронічний калькульозний холецистит, ускладнений холедохолітіазом, на основі вдосконалення методів діагностики та вибору мініінвазивних хірургічних втручань. Завдання роботи: Визначити ймовірність наявності конкрементів у загальній жовчній протоці у хворих на гострий та хронічний калькульозний холецистит за даними: анамнезу, клінічних симптомів, біохімічного дослідження крові, черезшкірного ультразвукового дослідження. Провести порівняльний аналіз частоти виявлення конкрементів у загальній жовчній протоці у хворих на гострий та хронічний калькульозний холецистит за даними ультразвукового дослідження, ендоскопічної ретроградної холангіопанкреатикографії та ендоскопічної ультрасонографії. Визначити показання до ендоскопічної ультрасонографії в обстеженні хворих на гострий та хронічний калькульозний холецистит, ускладнений холедохолітіазом. Розробити діагностичний алгоритм обстеження хворих на гострий та хронічний калькульозний холецистит, ускладнений холедохолітіазом, з урахуванням даних клініко-лабораторних та спеціальних методів дослідження.

Розробити диференційований підхід до вибору методу хірургічного лікування хворих на гострий та хронічний калькульозний холецистит, ускладнений холедохолітіазом. Об’єкт дослідження. Гострий та хронічний калькульозний холецистит, ускладнений холедохолітіазом. Предмет дослідження. Дані клінічного перебігу, спеціальних методів дослідження та результатів мініінвазивних хірургічних втручань у хворих на гострий та хронічний калькульозний холецистит, ускладнений холедохолітіазом. Методи дослідження. Клінічні, лабораторні (загальний аналіз крові, біохімічні дослідження крові &mi us; білірубін та його фракції, АсАТ, АлАТ, ЛФ, амілаза), спеціальні (ЧУЗД, ЕРХПГ, ЕУС, інтраопераційна холедохоскопія, інтраопераційна холангіографія) та методи статистичної обробки. Наукова новизнаодержаних результатів. Встановлені найбільш ймовірні фактори холедохолітіазу у хворих на гострий та хронічний калькульозний холецистит на основі аналізу комплексного обстеження: анамнезу, клінічних, лабораторних даних та результатів черезшкірного ультразвукового дослідження. Встановлено, що чутливість ендоскопічної ультрасонографії у виявленні холедохолітіазу становить 97,2% (за даними черезшкірного ультразвукового дослідження &mi us; 28,8%) і не залежить від форми холециститу, діаметрів загальної жовчної протоки та конкремента. Розроблений алгоритм діагностики холедохолітіазу у хворих на гострий та хронічний калькульозний холецистит дозволяє не тільки виявити його, але й ускладнення захворювання, супровідну патологію гастробіліарної зони та запобігти зайвих досліджень. Обґрунтовано диференційований підхід до вибору методу хірургічного лікування хворих на гострий та хронічний калькульозний холецистит, ускладнений холедохолітіазом. Практичне значення одержаних результатів. Проведена робота дозволила визначити діагностичні можливості у виявленні холедохолітіазу за допомогою клінічного, лабораторного й ультразвукового досліджень. Встано­влено, що комплекс стандартних діагностичних засобів, який використовується у клінічній практиці, а саме &mi us; анамнез, клінічні симптоми, лабораторні обстеження й черезшкірне ультразвукове дослідження характеризуються низькою інформативністю в діагностиці холедохолітіазу у хворих на гострий та хронічний калькульозний холецистит, яка коливається в межах 27,1-30%. Ендоскопічна ультрасонографія запропонована як альтернативний метод ЕРХПГ для верифікації холедохолітіазу на передопераційному етапі. Ендоскопічна ультрасонографія характеризується меншою інвазивністю та небезпекою щодо виникнення ускладнень. Вона має навіть вищу точність діагностики (97,2%) холедохолітіазу в порівнянні з ЕРХПГ (95%). На підставі порівняльного аналізу результатів клінічного, лабораторного й ультразвукового досліджень з результатами ЕУС визначені показання до її проведення. Верифікація діагнозу методом ЕУС обмежує показання до застосування ЕРХПГ ситуаціями, коли двохетапна методика лікування холециститу, ускладненого холедохолітіазом, є методом вибору. Розроблений алгоритм обстеження пацієнтів дозволив підвищити точність діагностики холедохолітіазу у хворих на гострий та хронічний калькульозний холецистит.

Будем считать эти 2160 лет годом А.Зелинского, а соответственный цикл - макроциклом А.Зелинского, т.к. Леонтьево-Гумилевские 1600 лет жизни этноса - мезоцикл. Для того, чтобы обойти весь круг эклиптики (360? ), равноденственной точке надо 2160х12=25920 лет - Великий год (Magnus annus), или "Платонов год". Это самый "длинный", гиперцикл Платона. С астрономической точки зрения такое возвращение есть "восстановление" или апокатастасис, как это трактовалось астрономами и мыслителями древности. Знаменитый вавилонский астроном Бероз (Berosos, III в. до н.э.), согласно Сенеке, считал, что через каждый период прецессии (Magnus annus) наступают мировые катаклизмы. Таким катаклизмом, повидимому, можно считать последнее (вюрмско-висленско-валдайское) оледенение. Еще до завершения отступления ледника и потепления климата на территории Передней и Южной Азии существовал об рейский (общеностратический) язык, который впоследствии, с наступлением эры Льва, в протонеолите, разделился с переселением борейцев в последнюю культурно-этническую волну после отступления ледника и потепления в Северной Евразии на языковые семьи современных народов России, согласно доказательствам, представленым научной школой В.М.Иллича-Свитыча, особенно Долгопольским А.Б.: индоевропейскую семью (славянская, летто-литовская, романская, иранская и армянская группы), кавказскую семью (картвельская, абхазско-адыгская и нахско-дагестанская группы), уральскую семью (угро-финнская и самодийская группы), алтайскую семью (тюркская, монгольская и тунгусо-манчжурская группы), семито-хамитскую семью; борейское происхождение эскимосо-алеутской и палеоазиатской групп вероятно, но еще не доказано

1. Клініко-морфологічні зіставлення і прогноз у хворих з різними морфологічними варіантами вовчакового гломерулонефриту

2. Оптимізація вибору меж резекції шкіри при хірургічних втручаннях у хворих на рак грудної залози

3. Вплив нейроендокринних факторів на клініко-етологічні особливості бронхіальної астми у дітей

4. Клініко-психопатологічні та психологічні особистості мотивації агресивної поведінки при розладах особистості

5. Інфікованість мікроміцетами і пневмоцистами нижніх дихальних шляхів хворих на хронічні неспецифічні захворювання легень (клінічне значення та обґрунтування лікування)

6. Вільні економічні зони в Україні та міжнародний досвід їх створення
7. Гігієнічні норми праці
8. Сучасні квантові криптографічні лінії зв’язку

9. Артеріальна гіпертензія, ускладнена хронічною серцевою недостатністю, у хворих з метаболічними порушеннями: клініко-патогенетичні особливості та медикаментозне лікування

10. Вплив раннього хірургічного лікування на розвиток уролітіазу у обпечених

11. Гігієнічні вимоги до розміщення і планування населених пунктів та житлових приміщень

12. Гігієнічні особливості впливу внутрішньошкільних факторів на якість життя та здоров’я молодших школярів

13. Гострий інфаркт міокарда, ускладнений гострою лівошлуночковою недостатністю: клініко-патогенетичні та хронобіологічні детермінанти, результати тривалого спостереження та медикаментозної корекції

14. Запалення, ендотеліальна дисфункція, інсулінорезистентність та лікування при хронічній серцевій недостатності у літніх хворих

15. Інтраопераційна профілактика ускладнень хірургічного лікування стоматологічних хворих

16. Інформаційне відображення лікувально-діагностичного процесу в ендокринологічній клініці

Доска магнитно-маркерная, 60x90 см, алюминиевая рамка, полочка.
Доска магнитно-маркерная 60*90 см. Лакированная поверхность для письма сухостираемыми маркерами и прикрепления информации магнитами или
1393 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Шезлонг детский "Веселый динозаврик".
В кресле-шезлонге вашему ребенку будет одинаково удобно и кушать, и спать, и бодрствовать. Что бы вы ни делали — работу по дому,
2009 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Пазл "Животные Сибири и Дальнего Востока", 55 деталей.
Новый увлекательный пазл от Larsen Животные Сибири и Дальнего Востока обязательно понравится детям и познакомит их с обитателями разных
548 руб
Раздел: Пазлы в рамке

17. Клiнiко-патогенетичне значення змін експiратiв при хронічній ревматичній хворобі серця

18. Клініко – патогенетична оцінка, прогноз і корекція реакцій систем адаптації на ендогенну інтоксикацію у хворих на менінгоенцефаліт

19. Клініко-імунологічне обґрунтування комплексної терапії хронічного обструктивного захворювання легенів у хворих, які перенесли туберкульоз легенів

20. Клініко-морфологічна характеристика і тактика хірургічного лікування багатовузлового еутиреоїдного зоба

21. Клініко-параклінічна характеристика та стан забезпечення макро- та мікроелементами у хворих з пароксизмальними станами при хронічних порушеннях мозкового кровообігу

22. Клініко-параклінічні прояви енцефалопатій різного ґенезу (рання диференціальна діагностика)
23. Клініко-патогенетичне обґрунтування корекції порушення обміну кальцію в лікуванні хворих на остеоартроз з артеріальною гіпертензією
24. Клініко-патогенетичне та хронобіологічне обгрунтування диференційованого застосування спелеотерапії та керованої галоаерозольтерапії у відновлювальному лікуванні хворих на бронхіальну астму

25. Клінічна оцінка та корекція змін концентрації мікроелементів у крові хворих на гломерулонефрит

26. Клінічно-патогенетичні особливості перебігу подагриу хворих з ураженням гепатобіліарної системи та шляхи їх корекції

27. Корекція ішемічно-реперфузійного пошкодження печінки при хірургічному лікуванні хворих на обтураційну жовтяницю

28. Малоінвазивні методи в лікуванні гастродуоденальних виразок, що кровоточать, у хворих похилого та старечого віку

29. Оптимізація комплексного лікування хворих на псоріаз з урахуванням стану імунітету

30. Оптимізація програми комплексного хірургічного лікування хворих на розповсюджений гнійний перитоніт

31. Особливості клініки, перебігу і лікування стабільної стенокардії у хворих з супутнім хронічним гломерулонефритом

32. Вегетативна та ендотеліальна дисфункція у хворих на фіброміалгію: зв’язок з клінічними проявами та ефективністю лікування

Игра "Моя первая монополия".
Динамичная игра в торговлю недвижимостью! Играй и учись зарабатывать! Считай деньги, копи наличные и побеждай! Ты можешь стать владельцем
1418 руб
Раздел: Классические игры
Трамвай.
Детский трамвай незаменимый подарок для каждого мальчика. Доставит удовольствие как юным искателям приключений, так и взрослым любителям
720 руб
Раздел: Автобусы, троллейбусы, трамваи
Настольная игра "Выдерни морковку".
Игра позволит вам интересно провести время в кругу семьи и друзей! Зайцы устраивают соревнования за морковкой, которая растет на верху
1790 руб
Раздел: Игры с фигурками

33. Вибір лікувальної тактики та об’єму оперативного втручання у хворих на гострий панкреатит із супровідною серцево-судинною патологією

34. Міжнародне становище країн Азії та Африки в повоєнні роки

35. Адміністративна відповідальність за екологічні правопорушення

36. Архитектура Древней Греции (V в.до н. э.)

37. Статья Н.Н. Баранского "Географическое разделение труда"

38. Этнография Казахстана Средней Азии
39. Регион островов Юго-Восточной Азии (Индонезия, Сингапур, Филиппины)
40. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

41. Теория этногенеза Л.Н.Гумилева

42. Освещение дела Н.И. Бухарина

43. Политико-правовые учения Н.М. Коркунова

44. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

45. Конституционные проекты П.И. Пестеля и Н.М. Муравьева

46. Переводы по английскому языку из учебника Л.Н. Адрианова

47. А.Н. Островский и Малый Театр

48. "О культуре" по работе Н.А. Бердяева "Философия неравенства" (Windows)

Форма разъемная Regent "Easy" круглая, 26x7 см.
Форма для выпечки разъемная из углеродистой стали с антипригарным покрытием. Удобная застежка. Поверхность устойчива к царапинам. Диаметр:
417 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Спиннер двухкруговой "Компас" (красный).
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
524 руб
Раздел: Спиннеры
Матрас в коляску "Lepre" Luna Lux.
Матрас в коляску Luna Lux - это матрас в коляску с использованием биококоса и натурального латекса. Благодаря кокосовому волокну и
923 руб
Раздел: Матрасы в коляску

49. Передняя Азия и переплетение культур

50. Религиозная трагедия Л.Н. Толстого

51. Типология образа слуги в русской литературе XIX века на материале произведений А.С.Пушкина, Н.В. Гоголя, И.А. Гончарова

52. Роль эпизода в поэме Н.В.Гоголя "Мёртвые души"

53. Образное воплощение творческого поиска Н.Гумилева

54. Моё мнение по поводу критической полемики о пьесе А.Н.Островского "Гроза"
55. Русские критики о Л.Н. Толстом
56. Образ женщины XIX века в пьесах А. Н. Островского

57. Жизнь и творчество Н.С. Гумилёва

58. Лирический образ Руси в прозе Н. В. Гоголя

59. Анализ стихотворения Н.А. Заболоцкого "Завещание"

60. Драма А.Н. Островского "Бесприданница"

61. Любимые страницы романа Л.Н. Толстого "Война и Мир"

62. Народ-труженик в творчестве Н.А. Некрасова

63. Поэт и Любовь (А.С. Пушкин и Н.Н. Гончарова)

64. Роман А.Н.Толстого "Петр Первый"

Каталка "Пальма" с ручкой.
593 руб
Раздел: На палочке
Электроминикар Tokids "Bubble truck", цвет синий.
Помимо того, что игрушка очень красива и выразительна, помимо того, что она обучает вашего ребенка управлять хоть и маленьким, но все же
1261 руб
Раздел: Электромобили
Стиральный порошок Attack "Multi-Action", концентрированный, с кислородным пятновыводителем, 0,81.
Концентрированный стиральный порошок Attack "Multi-Action" с активным кислородным пятновыводителем и кондиционером подходит для
342 руб
Раздел: Стиральные порошки

65. Творческая история рассказа Л.Н.Толстого "За что?" (документальный источник и художественные подступы к теме)

66. Чернышевский Н.Г.

67. «Семейная идея» Л. Н. Толстого

68. Нравственные и идеологические противоречия в творчестве Л.Н. Толстого

69. Фольклорные мотивы в поэме Н.А. Некрасова "Кому на Руси жить хорошо"

70. Н. А. Некрасов (1821 - 1878)
71. Творчество Н. А. Некрасова
72. Тема города в комедии "Ревизор" и поэме "Мертвые души" Н.В.Гоголя

73. Биография Н. А. Некрасова

74. Мартин Иден как автобиографический роман (Твір Джека Лондона «Мартін Іден» як роман-автобіографія)

75. Лариса, Кнуров и Вожеватов (по драме А. Н. Островского "Бесприданница")

76. Панаевский цикл Н.А. Некрасова и Денисьевский цикл Ф.И. Тютчева

77. Литературно-критическая деятельность Н. М. Карамзина

78. Лесков Н. С. "Левша"

79. Художественная деталь, ее роль и значение в произведениях прозы Н. В. Гоголя, И. С. Тургенева, Ф. М. Достоевского

80. Изображение русского национального характера в произведениях Н.С. Лескова и И.А. Гончарова

Именная кружка с надписью "Любимая бабушка".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки
Ящик с крышкой Darel Box на колесах, 61x40x31 см.
Универсальные и герметичные боксы идеально подходят для хранения меха, одежды и домашнего текстиля. Герметичность конструкции обеспечивает
652 руб
Раздел: Более 10 литров
Обложки для переплета, тиснение под кожу, А4, картон 230г/м2, черные, 100 шт..
Обложки для переплета из плотного картона. Актуальны для создания деловых брошюр. Имеют поверхность с текстурой, имитирующей натуральную
402 руб
Раздел: Прочее

81. Развитие инструментальной музыки в эпоху романтизма. Творчество Ф. Шопена, Ф. Листа, Н. Паганини

82. Реалии международных отношений Центральной Азии в эпоху Средневековья (по материалам эпоса "МАНАС")

83. За что погиб Н.С. Гумилев?

84. Н. Г. Первухин - исследователь удмуртского этноса

85. Академик Н.И. Вавилов

86. Пирогов Н.И. и его время
87. Жизнь и исторические труды Н.И.Костомарова
88. Рецензия по истории на книгу Н. Н. Молчанова "Дипломатия Петра великого"

89. Древняя Русь и Великая Степь по книге Л.Н. Гумилева "Древняя Русь и Великая Степь"

90. Борьба народов Руси, Закавказья и Средней Азии с татаро-монгольским нашествием

91. Конспект статьи Н. Бердяева "Духи русской революции"

92. Реформы Солона (638-559 до н.э.)

93. Социально-политическая борьба в Риме в период кризиса республиканского строя (60-е годы 1 в. до н. э.)

94. Военная экспансия кочевых народов Азии в средние века

95. Концепция Л.Н. Гумилева "Этногенез и биосфера земли" и ее значение в развитии философии истории

96. Характеристика принятия Христианства на Руси и Великий Киевский князь Владимир в "Истории государства Российского" Н.М.Карамзина

Мультиплеер с огоньками "Новогодний хоровод".
30 новогодних песенок и мелодий – в новом мультиплеере! Добрый Дед Мороз поздравит с Новым годом, а разноцветные огоньки сделают праздник
336 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры
Подгузники-трусики для мальчиков Huggies DryNights, 4-7 лет, 10 штук.
Деликатная защита на всю ночь для детей от четырех лет, страдающих энурезом. Одноразовые Трусики "Huggies Dry Night" для
427 руб
Раздел: Обычные
Глобус физический на подставке из пластика диаметром 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: прозрачный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет
554 руб
Раздел: Глобусы

97. Исторические взгляды Н.В. Шелгунова

98. Римская империя в I веке н.э. Правление династии Юлиев-Клавдиев и Флавиев

99. Экологические проблемы государств Средней Азии и Казахстана


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.