Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Національні інтереси України і стратегічні орієнтири розвитку національної економіки

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

Реферат на тему: «Національні інтереси України і стратегічні орієнтири розвитку національної економіки» Зміст Європейський соціально-економічний реформізм і національні економічні інтереси держави. Конституційні основи національних економічних інтересів України. Політика національної безпеки і стратегічні орієнтири розвитку національної економіки. Неофіційний сектор національної економіки України та його негативні риси. Європейський соціально-економічний реформізм і національні економічні інтереси держави В основі перспективного розвитку національної економіки (Ж) лежить європейська модель соціально-економічного реформа- іа торства. Це модель XXI ст. Водночас вона повністю відповідає .І. нашим українським національним традиціям, системі христи-;-/ янських цінностей, що властиві Українській нації. Базовими принципами цієї моделі є принципи толерантності та компро-місності, де поняття &quo ;соціальної гармонії&quo ; і &quo ;національної згоди&quo ; є визначальними, як відзначав М. Грушеєський. Отже, які принципи покладені в основу цієї моделі розвитку національної економіки в XXI столітті? Це перш за все: 1)принципи соціальної відповідальності держави. Сутність цього принципу полягає в тому, що держава є відпо­відальною за підтримання соціальної справедливості та стабіль­ності. Держава мусить сприяти тому, щоб кожен громадянин був соціальне захищеним. 2)принцип соціальної справедливості. Цей принцип базується на засадах демократії, морально-етичних цінностях, що властиві українському менталітету і національним традиціям. 3)принцип прав громадян на приватну власність. Сутність його полягає в поступовому переході до інститутів громадянського суспільства і реальному забезпеченні конститу­ційного права громадян України на приватну власність. 4)принцип гуманістичної спрямованості внутрішньої політики держави. Сутність цього принципу полягає в принципово іншому розумінні відносин &quo ;громадянин - держава&quo ;. Якість людського життя і людського розвитку є головною метою державної політики. Особливе місце тут займає всебічне забезпечення можливостей людини як найвищої соціальної цінності, зокрема її здоров'я. 5)принцип гармонізації економічного розвитку зі збереженням і охороною біосфери. Цей принцип базується на природоцентризмі та біоетиці, що передбачає застосування біофізичних критеріїв у системі економіч­ного оцінювання природогосподарських процесів, явищ та ресурсів. До речі, вперше науково обґрунтував цей принцип всесвітньо відомий український вчений В. Вернадський у своїй концепції про ноосферу. Сучасні українські вчені запропонували ноосферну модель реалізації Концепції сталого розвитку світу в XII ст. . Конституційні основи національних економічних інтересів України Конституція України як основний закон держави є фундаментом, де закладені стратегічні компоненти системи національних інтересів України. Так, в Конституції нашої держави передбачено реалізацію і повне забезпечення таких національних пріоритетів: консолідації суспільства в політичну націю, побудова суверен­ної, незалежної, демократичної, соціальної та правової держави (ст.1

); суверенітету України на всій її території, цілісності і недоторканості території (ст. 2); розвитку України як унітарної держави (ст. 2); прав і свобод людини в Україні: життя, здоров'я, честі і гідності, недоторканості і безпеки (ст. 3); народу України - статусу носія суверенітету і єдиного джерела влади (ст. 5); ефективного розвитку регіонів і розвитку місцевого самовряду­вання (ст. 7); принципу верховенства права (ст. 8); всебічного розвитку і використання української мови як дер­жавної, а також гарантування вільного розвитку використання і захисту російської мови, інших мов національних меншин (ст. 10); послідовного розвитку і консолідації української нації, а також забезпечення національно-культурного розвитку всіх корінних народів і національних меншин України (ст. 11); задоволення національних і мовних потреб українців у діаспорах (ст.12); захисту всіх суб'єктів права власності і господарювання (ст. 13); соціальної спрямованості економіки (ст. 13); політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності і свободи політичної діяльності (ст. 15); екологічної безпеки і рівноваги, подолання наслідків Чорно­бильської катастрофи, збереження генофонду Українського народу (ст. 16); захисту суверенітету і територіальної цілісності України, її економічної та інформаційної безпеки (ст. 17); мирного і взаємовигідного співробітництва з іншими членами міжнародного співтовариства (ст. 18); народного волевиявлення через вибори, референдуми та інші форми безпосередньої демократії (ст. 69); вільного волевиявлення на основі рівного і прямого виборчого права (ст. 70). Крім зазначених в Конституції України національних пріори­тетів, НЕ мусить спиратись на такі орієнтири: орієнтація на загальноєвропейську інтеграцію і розвиток економічних відносин з іншими країнами; максимальний розвиток експорто-орієнтовантованих галузей національного господарства; захист національного виробництва і нарощування національного капіталу; дебюрократизація державного управління і подолання держав­ної корупції; максимальна державна підтримка української культури і науки; сприяння розвитку духовності нації; підтримка інституту української сім’і. Політика національної безпеки і стратегічні орієнтири розвитку національної економіки Політика національної безпеки є постійним атрибутом націо­нальної економіки, її особливістю. Головним завданням у сфері політики національної безпеки є послідовне і ефективне забезпечення захисту національних інте­ресів України і створення сприятливих умов життя і розвитку, а також попередження і усунення зовнішніх і внутрішніх загроз, перешкод і негативних факторів. Головна мета такої політики -захист суверенної державності, подолання кризи, життєдіяльності і успішний розвиток країни. Тривалий характер створення базових засад незалежності України та утвердження її як повноцінного суб'єкта світовогоспівтовариства зміщує потенційні загрози державності у площину економічної та екологічної безпеки . Отже, які основні загрози економічній безпеці в Україні? 1.В інституційній сфері - недостатня діяльність гілок влади. Суперечність чинного законодавства та правова неврегульованість широкого кола питань економічного розвитку, зокрема ринкової трансформації економіки, утвердження ефективного конкурентного середовища, незбалансованість кадрового потенціалу.

Системні диспропорції зберігаються у відносинах власності. Процес її структуризації залишається незавершеним. Найвідчутнішим для економічної практики виявилося проведення прива­тизації та утвердження основних постулатів приватної власності, яка у своїй основі залишається системно несформованою та інституційно незахищеною. Зберігається нероздільність власності та влади за домінування останньої. Зрощування влади (у всіх її формах) та власності є основним підґрунтям корумпованості економіки, системної бюрократизації. У деструктивних формах здійснюється роздержавлення та приватизація землі. На одну з найгостріших проблем, що стримує економічне зростання, перетворилася криза корпоративного управління. Вона унемож­ливлює ефективну реструктуризацію підприємств, розвиток фондового ринку, зростання інвестиційної привабливості укра­їнської економіки, у т. ч. і для іноземних інвесторів. 2.У соціальній сфері - занижена (у декілька разів) вартість одного із основних економічних ресурсів - робочої сили. Наслідок цього - низька платоспроможність населення, відсутність стимулів зростання його кваліфікаційного потенціалу, нагромадження капіталу, технічного прогресу. Глибока диференціація доходів населення унеможливлює утвердження вагомого прошарку середнього Іоіасу, критичної межі досягай бідність та безробіття, особливо приховане. Погіршуються показники здоров'я населення. 31995 р. в Україні триває епідемія туберкульозу, невпинно поширюється захворю­ваність на ВІЛ/СНІД, збільшується кількість осіб, що вживають наркотичні та психотропні речовини. Ці та інші чинники суттєво погіршують відтворення робочої сили, її якісні параметри та трудовий потенціал. 3. Загрози фінансовій безпеці. Залишається структурно незбалансованим фінансовий сектор економіки. Низький рівень капіталі­зації українських банків не відповідає вимогам політики зрос­тання та структурно-інноваційної перебудови національної еко­номіки. Низький рівень розвитку фондового ринку не дозволяє зробити його ефективним інструментом мобілізації інвести­ційних ресурсів, а відтак і політики економічного зростання. Зберігається структурна розбалансованість державних фінансів, їх суто фіскальна спрямованість. Україна поки що не посіла належного місця в міжнародному русі капіталів, який стає характерною ознакою сучасних міжнародних інтеграційних процесів і матеріальною основою економічного зростання та структурної перебудови. 4. Тінізація та корумпованість української економіки. Існую­чий рівень тінізації економіки дійшов тієї небезпечної межі, коли можна говорити про існування системи розширеного відтворення тіньових економічних відносин в Україні. Тінізація економіки є одним з основних чинників, які створюють реальну загрозу національній безпеці та демократичному розвитку держави. Вона негативно позначається на всіх сферах суспіль­ного життя, гальмує та викривлює соціально-економічні рефор­ми. Значні масштаби тіньової економічної діяльності істотно впливають на обсяги та структуру ВВП і спотворюють офіційні дані про стан економіки. Одним з найнебезпечніших наслідків розвитку тіньової економіки є її негативний вплив на зростання корумпованості та криміналізації суспільства.

Антонович (тепер уже професор Київського університету) із своїми колегами й за підтримки таких талановитих помічників, як Михайло Драгоманов, Олександр Русов, Микола Зібер і Сергій Подолинський, таємно утворили «Стару громаду», що дістала таку назву, аби відрізнити її старших і досвідченіших членів (їх налічувалося близько 70) від нових громад, що також з'являлися й складалися переважно із студентів. Українофіли знову зосередилися на неполітичній діяльності. Діяльність ця значно розширилася із заснуванням у 1873 р. в Києві відділення Російського географічного товариства. Українофіли масово записувалися в цю напівофіційну організацію й фактично опанували нею. Під її прикриттям вони почали видавати архівні матеріали, заснували музей та бібліотеку, збирали українські документи. У 1875 р. «Стара громада» придбала російську газету «Киевский Телеграф», перетворивши її на орган, який висвітлював події в українській перспективі. Однак заборона українських видань лишалася великою перешкодою розвиткові національної культури

1. Національний банк України

2. Національний Банк України

3. Роль Національного банку України в обслуговуванні зовнішнього боргу

4. Аудиторська перевірка Національного банку України

5. Розробка системи електронних міжбанківських переказів Національного банку України

6. Економічна і національна безпека України
7. Інтеграція України до ЄС. Шляхи і перспективи розвитку
8. Текстильна промисловість України. Основні проблеми та перспективи розвитку

9. Збройні сили України в період національно-визвольної боротьби 1917—1920 pp.

10. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

11. Національні і політичні проблеми України у творчості М. Костомарова

12. Політизація національного руху студентської молоді україни в роки першої російської революції

13. Громадянська освіта та формування національної свідомості на уроках історії України

14. Дослідження сучасного стану статусу національних меншин в України

15. Малий бізнес України в розвиткові національної економіки

16. Регіональний розвиток харчової промисловості України

Фломастеры-аэрозоль "Blowpens", 10 цветов.
Фломастеры-аэрозоль являются большим развлечением и забавой для самых маленьких. Развивают детское воображение и творческие способности.
447 руб
Раздел: 7-12 цветов
Мягкий пол универсальный, коричневый, 33x33 см (9 деталей).
Данный вид напольного покрытия прекрасно совмещается с ковриками-пазлами "Морские животные", "Листья" и
754 руб
Раздел: Прочие
Светильник "Лампочка на веревке", синий.
Оригинальный пластиковый светодиодный светильник на шнурке длиной 116 - 125 см. Достаточно дёрнуть за лампочку, чтобы включить либо
343 руб
Раздел: Необычные светильники

17. Морфолічно-біологічні особливості формування урожайності зерна гібридами кукурудзи селекції компанії "Піонер" в умовах лісостепу України

18. Регіональна економіка сільського господарства України

19. Екологічні проблеми України та шляхи їх розв’язання

20. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

21. Ефективність стратегії розвитку переробного підприємства молокопродуктового підкомплексу АПК України

22. Зовнішньоекономічні звязки України з Обєднаними Арабськими Еміратами
23. Світові макроекономічні порівняння і оцінка місця України в них
24. Регіональні особливості відтворення населення України

25. Екологічні проблеми міст України

26. Сутність впливу глобалізації на стратегії розвитку національних економік

27. Атомна енергетика України і РПС

28. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

29. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

30. Політичні права і свободи громадян України

31. Гетьмансьтво України: Іван Мазепа (Гетманство Украины. Иван Мазепа)

32. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

Багетная рама "Lucy", 40x50 см (цвет: светло-салатовый).
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
791 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон
Фоторамка на 9 фотографий С34-013 "Alparaisa", 55,5x44,5 см (белый).
Размеры рамки: 55,5x44,5х2 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 4 штуки, - 15х10 см, 4 штуки, - 30х10 см, 1 штука. Фоторамка-коллаж для 9-ти
870 руб
Раздел: Мультирамки
Коврик массажный "Морские камушки".
Массажные элементы модулей представляют собой два вида иголочек и камешки, покрытые маленькими пупырышками. Модули, выполненные из мягкого
1325 руб
Раздел: Коврики

33. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

34. Історія України

35. Історія соборності України

36. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

37. Господарство України періоду утвердження капіталізму

38. Походження людини та її поява на території України
39. Історія держави та права України
40. Культура України в 30-х рока

41. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

42. Основні засади зовнішньоекономічної політики України

43. Економічне районування України

44. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї

45. Основні напрямки зовнішньої політики України

46. Господарське право України

47. Конституційний суд України

48. Цивільне право України

Защита "Карапуз" для автомобильного кресла от детских ножек, с карманами.
Во время поездки в автомобиле дети иногда могут пачкать грязью, остающейся на ботинках, заднюю сторону кресел. Защита - это
323 руб
Раздел: Автомобильные коврики
Набор мебели для каминной комнаты "Коллекция".
Красивая игрушка помогает ребенку развить свою фантазию, воспитывает художественный вкус. Кукольная мебель помогает развить
715 руб
Раздел: Гостинные
Электронная метеостанция "Синоптик Colored".
Электронная метеостанция «Синоптик Colored» позволяет измерить температуру и уровень влажности воздуха в комнате, имеет встроенный
450 руб
Раздел: Метеостанции

49. Суверенітет України

50. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

51. Проект кримінального кодекса України

52. Бюджетна ситема України

53. Державний бюджет України і бюджетне право

54. Сбалансованість бюджета України
55. Фінансова система України
56. Організаційна система управління природокористуванням України

57. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

58. Машинобудування України

59. Бідність в України

60. Вплив російської кризи на економіку України

61. Місце України в глобалізаційних процесах

62. Машинобудівний комплекс України

63. Розвиток та розміщення хімічної промисловості України

64. Авіаційний транспорт України

Сменная кассета "Барьер 7", для воды с повышенным содержанием железа, для всех типов фильтров "Барьер", 2.
Кокосовый активированный уголь очищает от активного хлора, органических загрязнений и т.д. Обработка активированного угля серебром
551 руб
Раздел: Фильтры для воды
Дневник школьный "Розовая такса".
Формат: А5. Количество листов: 48. Внутренний блок: офсет 70 г/м2. Тип крепления: книжное (прошивка). Твердый переплет из искусственной
338 руб
Раздел: Для младших классов
Карандаши полимерные "Elios", 24 цвета.
Карандаши полимерные. В наборе: 24 цвета.
339 руб
Раздел: 13-24 цвета

65. Чорна металургія України

66. Проблема інвестування єкономіки України за рахунок внутрішніх резервів

67. Банківська система України

68. Механізм кредитування банками України

69. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

70. Розвиток і розміщення промислового комплексу України
71. Закон україни про міліцію
72. Створення пiдприємств в Українi за Законом України

73. шпори з цивільного права України

74. Заповідники України

75. Культура та побут населення України

76. Легка промисловість України i транспорт

77. Сільське господарство i харчова промисловість України

78. Електроенергетика України

79. Законодавство України про військову службу

80. Діяльність уряду України в галузі екології

Подушка "Green Line. Бамбук", 70х70 см.
Удобные и практичные постельные принадлежности, изготовленные с применением ткани нового поколения из микрофиламентных нитей Ultratex и
788 руб
Раздел: Размер 70х70 см
Чайник эмалированный ЕМ-25001/41 "Сицилия", 2,5 л (со свистком).
Объем: 2,5 л. Внешнее высокопрочное японское трехслойное эмалевое покрытие. Внутреннее эмалевое покрытие, устойчивое к воздействию пищевых
979 руб
Раздел: Чайники эмалированные
Подставка для ручек с часами, 11,8х10,2х5,2 см.
Подставка для ручек с часами. Материал корпуса: пластик. Механизм: электронный. ЖК дисплей. Дополнительные функции: часы, будильник,
540 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

81. Гетьманство України: Богдан Ххмельницький

82. Легка промисловість України укр

83. Верховна Рада України в системі органів влади

84. Ґрунти України

85. Перши президенти незалежної України (політичні портрети)

86. Аналіз журналістських розслідувань на матерілах газети "Голос України"
87. Ліквідність банківської системи України
88. Механізм забезпечення кредитування банками України та шляхи удосконалення на прикладі ЗАТ КБ "ПриватБанк"

89. Проблеми функціонування фінансових бірж України

90. Страховий ринок України

91. Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни

92. Фондова біржа і її роль у розвитку фінансового ринку України

93. Формування бюджетів фондів соціального страхування України

94. Банки на валютному ринку України

95. Банківська система України

96. Депозитні операції банків на фінансовому ринку України (за матеріалами АТЗТ "АК ПРОМІНВЕСТБАНК")

Настольная игра "Найди пару", арт. ВВ2411.
Игра помогает тренировать память, концентрировать внимание и развивать зрительно-моторную координацию движений. Игра способствует
411 руб
Раздел: Прочие
Дневник школьный "Пробка", цвет обложки синий.
Формат: А5+ (210х170 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: тонированный офсет 70 г/м2. Способ крепления блока:
362 руб
Раздел: Для младших классов
Карандаши восковые, 24 цветов, выкручивающийся стержень.
Восковые карандаши отличаются необыкновенной яркостью и стойкостью цвета, легко смешиваются, создавая огромное количество оттенков. Очень
367 руб
Раздел: Восковые

97. Законодавча база України про охорону праці

98. Мохоподібні України

99. Чинники процесу антропогенезу на території України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.