Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Корпоративна культура

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

Вступ Корпоративна культура: визначення, сутність і необхідність. Формування корпоративної культури. Види корпоративної культури. Зміна корпоративної культури. Способи передачі культури. Висновок. Список використаної літератури. Вступ Згідно Лутцу фон Розенштилю, німецькому професору психології, поняття «культура підприємництва» в значній мірі відображає засвоєння норм, котрі вірогідно визначають поведінку, але можливо, зовсім несвідомо. Американський консультант підприємств Роберт Ф. Аллан та журналістка Шарлотта Кофт визначають культуру, як коньюктуру сил, що більше чи менше збереглася, і яка підбурює членів групи специфічно реагувати на задані цілі. Наочно культуру підприємництва можна порівняти з головною течією річки. Незалежно від того, чи є на поверхні хвилі, шторм або штиль, головна течія від цього не змінюється. Культура та пов’язані з нею уявлення про цінності не являється жорстким поняттям, як організація структури та процесу, керуючі політичні та ділові направлення, стратегії та бюджети. Культура – це найм’якіший матеріал зі всіх існуючих. Але «м'яке» виявляється «жорстким» в успішно розвинених підприємствах. Корпоративна культура: визначення, сутність і необхідність В успішно працюючих підприємствах існує власна культура, що допомагає їм у досягненні позитивних результатів. У кожній великій корпорації існує цілий набір правил, норм, принципів гри, згідно з якими окремі групи визначають свою поведінку. При цьому носіями культур цих груп є окремі особистості, що виражають подібні інтереси. Корпоративна культура визначає принципи та правила внутрішнього життя підприємництва. Культура корпорації може розглядатися як представлення основних цінностей в організаційній структурі, системі управління, кадровій політиці, впливаючи на них. Корпоративна культура – це сукупність найважливіших положень діяльності підприємства, обумовлених місією та стратегією розвитку, що знаходять своє відображення в соціальних нормах і цінностях, які поділяє більшість працівників. Така культура дозволяє відрізнити одну корпорацію від іншої, генерує прихильність цілям корпорації, створює атмосферу ідентифікованості для членів корпорації, зміцнює соціальну стабільність, є контролюючим механізмом, що направляє і формує відносини та поведінку працівників. Корпоративна культура є специфічною формою існування взаємозалежної системи, що включає в себе: ієрархію цінностей, що домінує серед співробітників підприємства; сукупність способів їх реалізації, що переважають в корпорації на певному етапі розвитку. Виходячи з вище наведеного, корпоративна культура, з одного боку, система особистих і колективних цінностей, що приймаються та поділяються всіма членами корпорації. З іншого боку, під корпоративною культурою розуміють набір прийомів і правил вирішення проблеми зовнішньої адаптації та внутрішньої інтеграції працівників, правил, що виправдали себе в минулому та підтвердили свою актуальність сьогодні. Складовими корпоративної культури є: прийнята система лідерства; стилі дозволу конфліктів; діюча система комунікації; місце інваліда в корпорації; прийнята символіка і гасла, герби, ритуали.

На корпоративну культуру в цілому впливають звички та вподобання окремих співробітників корпорації, їх потреби й інтереси, політичні погляди, професійні інтереси, моральні цінності, темперамент. Корпоративна культура відіграє винятково важливу роль. Багато компаній розповсюджують культуру, забезпечуючи тісні контакти між штаб-квартирою і філіями, між керівниками філій різних країн. Переміщення працівників з однієї країни в іншу розширює уявлення цих людей і підвищує їх відданість системі цінностей та цілям корпорації. Люди, що пройшли підготовку в штаб-квартирі компанії, як правило, думають і діють, як її співробітники. Отже, корпоративною культурою є система формальних і неформальних правил і норм діяльності, звичаїв і традицій, індивідуальних і групових інтересів, особливостей поведінки персоналу даної організаційної структури, стилю керівництва, показників задоволеності працівників умовами праці, рівня взаємного співробітництва та сумісності працівників між собою і з організацією, перспектив розвитку. Культуру організації можна розглядати як похідну двох складових припущень тих, хто її створив, досвіду, привнесеного їх послідовниками. Її підтримка на необхідному рівні безпосередньо залежить від підбору працівників, дій вищих керівників і методів соціалізації. Таблиця. Організаційна культура підприємства. Організаційна культура підприємства Організаційна культура керування Додаткові елементи організаційної культури підприємства Філософія бізнесу Уявлення і пропозиції працівників підприємства Символіка підприємства Ціннісні орієнтації працівників Моральні норми керування і поведінки Вірування працівників Економічні норми, правила и положення Очікування працівників Організаційні норми Відношення або розташування працівників Технічні норми Соціальні норми Естетичні норми і вимоги Міфологія (міфи, легенди, історії, анекдоти) Організаційна структура керування Обряди, ритуали, церемонії, звичаї, традиції Будівля і дизайн Герої колективу, підприємства Технологія і обладнання Культура працівників апарату керування Культура організації процесу керування Культура умов роботи Культура документації Комунікаційна система Процедури прийняття рішень Методи і способи керування Кадрова і соціальна політика Трудова етика и мотивація Умови удосконалення працівників Фірмовий одяг і нагороди 2. Формування корпоративної культури Джерелами формування корпоративної культури виступають: система особистих цінностей та індивідуально-своєрідних способів їх реалізації; способи, форми та структура організації діяльності, що втілюють деякі цінності, в тому числі й особисті цінності керівників підприємств; уявлення про оптимальну та припустиму модель поведінки співробітника в колективі, що відображає систему внутрішньогрупових цінностей, що склалися. Організаційна культура може мати особливості залежно від роду діяльності, форми власності, положення на ринку чи в суспільстві. Особливості організаційної культури знаходять втілення у символіці, що залежить від пріоритету в організаційній культурі влади, ролі чи вчинків особистості. Механізм формування корпоративної культури полягає у взаємодії її джерел, які вони визначають, домінуючи в колективі, значення та ієрархію цінностей.

Ієрархічна система виділених у такий спосіб цінностей породжує найбільш адекватну сукупність способів їх реалізації, що втілюються у способах діяльності та формують внутрішньогрупові норми та моделі поведінки. Формування корпоративної культури може відбуватися чотирма шляхами: довгостроковою практичною діяльністю; діяльністю керівника чи власника (власна культура); штучним формуванням організаційної культури фахівцями консультаційних організацій; природним відбором найкращих норм, правил і стандартів, запропонованих керівником і колективом. До складових елементів корпоративної культури відносять і якості особистості, такі як бажання конкурувати, уміння переконувати; прагнення відігравати роль неформального лідера; терпимість до рутинної адміністративної роботи. Вирішальною при формуванні спільної культури є здатність сформувати спільне бачення для працівників компанії. Керівна верхівка повинна визначити місію фірми і те, як вона має виражатися в організаційних нормах і цінностях. Далі ці визначення поширюються корпорацією. Ще одним важливим інструментом формування спільної культури є лідерство. Людські стосунки також мають важливе значення. Існує потреба відбирати працівників, які були б «членами команди». Крім того, необхідно розробити політику винагород і стимулів, щоб заохочувати їх працювати на користь підприємства. Формування корпоративної культури передбачає тривалий і складний процес, основними етапами якого є: визначення місії корпорації; визначення основних базових цінностей; формування правил поведінки працівників корпорації, виходячи з базових цінностей; описання традицій та символіки, що відображають усе вище перераховане. Усі ці кроки та їх результати доцільно описати в корпоративному керівництві. Цей документ особливо необхідний у ситуаціях прийому на роботу й адаптації нових співробітників. Він дає можливість зрозуміти, наскільки потенційний співробітник поділяє цінності корпорації. Однак формування корпоративної культури – процес складний, що потребує використання цілого ряду методик. Механізм формування корпоративної культури може бути проілюстрований за допомогою концепції чотирьох середовищ. На глобальному рівні головний вплив на формування та розвиток культури фірми здійснює мегасередовище міжнародного бізнесу. Макросередовище відповідає національному рівню. Відповідно корпоративний рівень багато в чому визначає мікро середовище зі своєю культурною специфікою (корпоративний рівень). І, нарешті, на персональному рівні працівника культура значною мірою визначається метасередовищем (особистісними культурними контактами людини). Інструменти формування та розвитку культури міжнародних корпорацій включають, як звичайні, для великих компаній, форми та засоби (обряди, церемонії, ритуали, міфи, легенди, розповіді), так і специфічні елементи, характерні для міжнародного бізнесу: універсальна знаково-символічна система, що включає знаки, систему ідентифікації корпорації; система комунікацій («офіційна» мова корпорації, різноманітні мови, система неформального спілкування); постійна ротація керівників і спільне навчання працівників.

Это вызывает серьёзную тревогу. В течение многих лет руководители проявляли определённый фатализм в отношении индивидуальных различий. Они утверждали, что различия присущи людям, так что с ними ничего нельзя поделать. Гораздо труднее проявлять фатализм по поводу эффекта накопления. В некоторых компаниях дела обстоят гораздо хуже, чем в других. Что-то в среде и корпоративной культуре этих компаний противодействует привлечению и сохранению хороших сотрудников или не позволяет им эффективно работать. Влияние рабочего места Суровая правда жизни такова, что многие компании предоставляют разработчикам места столь тесные, шумные и подверженные внешним воздействиям, что невозможно работать, не испытывая раздражения. Один этот факт может объяснить пониженную эффективность, а также тенденцию перехода хороших сотрудников в другие компании. Гипотеза о том, что свойства рабочего места могут сильно влиять на эффективность труда разработчика, легко поддаётся проверке. Достаточно разработать набор фиксированных тестовых задач, сходных с теми, которые разработчики обычно выполняют во время работы, и понаблюдать, насколько хорошо люди справляются с этими задачами в различной обстановке

1. Корпоративная культура организации

2. Корпоративная культура (на примере ЮКОСА)

3. Корпоративная культура

4. Корпоративная культура - инструмент конкурентной борьбы

5. Стандарты обслуживания клиентов как составляющая корпоративной культуры организации

6. Использование материального стимулирования в задании векторов поляризации корпоративной культуры
7. Корпоративная культура как предмет системного философского исследования
8. Понятие и принципы корпоративной культуры

9. Алгоритм формирования корпоративной культуры на предприятии

10. Исследование влияния корпоративной культуры на деятельность предприятия

11. Корпоративная культура

12. Корпоративная культура

13. Корпоративная культура как компонент инновационной культуры студента педагогического вуза

14. Корпоративная культура как основополагающий фактор успешного развития фирмы

15. Мотивация и корпоративная культура компании

16. Особенности формирования корпоративной культуры в японских и американских компаниях

Деревянный конструктор "Три поросенка", 31 деталь.
Игровые наборы-конструкторы из дерева серии «Сказки» познакомят детей с героями детских сказок, подарят много часов увлекательных игр в
374 руб
Раздел: Настольный деревянный театр
Стиральный порошок "Сарма. Актив. Ландыш", универсал, 2400 грамм.
Стиральный порошок sarma active Ландыш для всех типов стирки предназначен для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических
310 руб
Раздел: Стиральные порошки
Шар для принятия решений.
Волшебный шар для принятия решений на русском языке. Принцип действия: для начала нужно понять, на какой вопрос вы хотите получить ответ.
434 руб
Раздел: Прочее

17. Совершенствование менеджмента с учетом корпоративной культуры на примере Студии Лебедева

18. Типологии корпоративной культуры и её диагностика на примере книжного магазина "Эрудит"

19. Формирование корпоративной культуры

20. Формирование корпоративной культуры как фактор повышения эффективности управления персоналом

21. Корпоративная культура в международных компаниях и пути ее совершенствования

22. Взаимосвязь типа корпоративной культуры, удовлетворенности трудом и преданности сотрудников организации
23. Корпоративная культура в индустрии гостеприимства
24. Корпоративный дух и организационная культура

25. СВОЕОБРАЗИЕ ЯПОНСКОЙ КУЛЬТУРЫ

26. Викинги : жизнь, быт, культура, связь с русской нацией

27. История и культура народов Огненной Земли

28. Формирование советской культуры: основные направления

29. Культура эпохи средневековья

30. Культура и духовная жизнь Руси в XIV-XVI веках

31. Деловой язык и культура речи юриста - тема "Разработка стратегии общения"

32. Формирование правовой культуры общества

Мозаика для малышей Игродром "Кнопик", 10 трафаретов.
Настольная игра "Кнопик" из серии "Игродром" предлагает ребенку с интересом и пользой провести время. Комплект
701 руб
Раздел: Пластмассовая
Копилка-раскраска "Сова".
Набор для творчества. Копилка-раскраска. Пластиковая копилка легкая, приятная на ощупь, не бьется при падении и ее легко раскрашивать. В
324 руб
Раздел: Копилки
Настольная игра "Активити. Вперед".
Интересная и увлекательная настольная игра "Вперед" из серии "Активити" сможет легко и быстро поднять настроение
345 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение

33. Правосознание и правовая культура

34. Корпоративный имидж (Advertising and public relations)

35. Хип-хоп культура. Возникновение хип-хопа

36. Ценообразование в сфере культуры

37. Расцвет критического реализма в театральной культуре и литературе России

38. Культура Древней Индии
39. Культура Древней Греции (XXX-IV вв.)
40. История развития музыкальной культуры Хакасии (ее взаимодействие и взаимообогащение с русской музыкальной культурой)

41. Культура Древней Руси

42. Культура Индии

43. Культура Древнего Рима

44. Структура культуры. Классификация ее видов

45. Культура: особенности и значение, взгляды и понятия

46. Массовая и Элитарная культура

47. Наука и культура Китая

48. Сад и дом в Китайской культуре

Зеркало, 27x9x30 см, арт. 22368.
Зеркало станет идеальным подарком представительнице прекрасного пола. Размер: 27x9x30 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
1983 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки
Термомозаика "В мире животных".
Ваш ребенок любит изучать животных, а еще — играть и придумывать что-то новое? С термомозаикой "В мире животных" все это можно
383 руб
Раздел: Термомозаика
Кувшин "Бистро", 1,8 л.
Кувшин прозрачный, с крышкой. Материал: стекло. Объем: 1,8 л.
314 руб
Раздел: Кувшины, графины

49. Краткая характеристика культуры Древнего Египта

50. Монастыри - как центры русской культуры

51. Основные достижения русской культуры XIX века: романтизм в России; корни русского романтизма; русская национальная музыкальная школа и живопись во второй половине XIX века

52. Сравнительный анализ культуры Средневековья и Возрождения

53. Проблемма адаптации "чужого" в русской культуре XVIII века

54. Мусульманский тип культуры
55. Внутренняя и внешняя культура
56. Дольменная культура

57. Духовная и художественная культура Древней Греции

58. Естественная и гуманитарная культуры. Научный метод

59. Имя - средство закрепления и систематизации фактов культуры

60. Концепция культура Карла Юнга

61. Культура

62. Культура

63. Культура барокко

64. Культура древнего Востока

Точилка механическая "Classic", черная.
Цветной пластиковый корпус с прозрачным контейнером, объемный контейнер для стружки, стальные самозатачивающиеся ножки. Цвет корпуса - черный!
317 руб
Раздел: Точилки
Кружка "Котик белый".
Смешная щурящаяся мордочка кота и его маленькие ушки - вот, что делает эту кружку такой неотразимо милой! Округлая, сужающаяся кверху
367 руб
Раздел: Кружки
Магнитная игра "Пингвины на параде".
Если вы любите игру «Пингвины на льдине», то вам придется по вкусу и эта игра! Это новое магнитное путешествие маленьких забавных
512 руб
Раздел: Игры на магнитах

65. Культура Древнего Рима

66. Культура Древней Греции

67. Культура древних цивилизаций (Шпаргалка)

68. Культура как предмет исследования

69. Культура как социальное явление. Ее основные функции

70. Культура первобытного общества
71. Культура ранних человеческих цивилизаций (Контрольная)
72. Культура России начала XIX века

73. Культура Руси XIV - XVII веков

74. Культура русской дворянской усадьбы

75. Культура эпохи античности

76. Культура эпохи Возрождения и Реформации

77. Культурогенез и ценности культуры

78. Многообразие и многозначность культуры

79. Основные черты и значение "Серебряного века" для культуры России

80. Отношение к смерти в различных культурах и религиях

Сумка-транспортный чехол Baby care "TravelBag" для коляскок "Трость", чёрный.
Размер: 380х180х1100 мм. Цвет: черный.
634 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Перчатки Paclan, виниловые, 100 штук, размер M.
Материал: поливинилхлорид. Без внутреннего напыления. Для одноразового применения. Размер M (средний). Комплект: 50 пар (100 шт).
360 руб
Раздел: Перчатки
Сумка-мешок "Серая".
Сумка мешок с ремнем. Круглое дно. Цвет сумки: серый. Материал: текстиль. Высота: 45 см. Диаметр: 25 см. Дизайн может отличаться от
422 руб
Раздел: Сумки для обуви

81. Православие и культура. Особенности вероучения и культа.

82. Проектирование как самостоятельная сфера культуры

83. Психологические трактовки культуры

84. Русская культура XVI века

85. Русская культура в начале XX века: Символизм. Религиозные течения в философии

86. Русское юродство как феномен культуры, его национальное значение
87. Феномен любви в русской национальной культуре
88. Хозяйство и материальная культура австралийцев до прихода европейцев

89. Религия и культура

90. Цивилизация Ацтеки. Особенности ее культуры

91. Культура и искусство Японии

92. Культура Ассирии

93. Особенности культуры Китая

94. Культура как система

95. Культура в современном её понимании

96. Обзор книги К. Куманецкого "История культуры Древней Греции и Рима"

Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х22,5 сантиметров, бежевая.
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 22,5 см.
340 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Чайник "Birds", 1050 мл.
Чайник. Размер: 21,5x12x17 см. Объем: 1050 мл. Материал: керамика.
389 руб
Раздел: Чайники заварочные
Кухня для кукольного домика "Конфетти".
Кухня для кукольного домика состоит из: плиты с раковиной в сборе; холодильника; подставки стола в сборе; стойки стула в сборе, сиденья
886 руб
Раздел: Кухни, столовые

97. Культура как предмет исследования

98. Культура Рима

99. Микенская культура как начало европейской цивилизации


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.