Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Методи обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості в будівництві

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

Міністерство освіти і науки України Національний університет водного господарства та природокористування Кафедра обліку і аудиту Реферт на тему: “Методи обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості в будівництві” Рівне – 2008 План1. Економіко – правове регулювання діяльності будівельних підприємств 2. Методи обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості в будівництві Список використаної літератури Економіко-правове регулювання діяльності будівельних підприємств Будівництво - це спорудження нового об'єкта, реконструкція, розширення, добудова, реставрація і ремонт об'єктів, виконання монтажних робіт. Підгалузями будівництва є: житлове, промислове, транспортне, сільськогосподарське, культурно-побутове та інші. До складу будівельної галузі входять групи підприємств і окремі підприємства: будівельні, монтажні та інші підрядні й субпідрядні організації та фірми, які виконують загальнобудівельні, спеціальні, монтажні, пусконалагоджувальні та ремонтно-будівельні роботи. Будівельні організації можуть мати у своєму складі структурні підрозділи, які обслуговують основне виробництво на правах допоміжних виробництв (транспортні підрозділи, щодо забезпечення електроенергією, парою, водою тощо) або виробляють будівельні матеріали, деталі та конструкції. Будівельні організації поділяються на загальнобудівельні та спеціалізовані (що виконують окремі види робіт). Основною госпрозрахунковою одиницею у будівництві є будівельно-монтажна фірма, трест, акціонерне товариство. До їх складу входять: будівельні управління, будівельно-монтажне управління, пересувні механізовані колони. За участю у спорудженні об'єкта виділяють генпідрядні та субпідрядні будівельно-монтажні організації. Будівництво може здійснюватися одним з трьох способів: господарським, підрядним або одночасно господарським і підрядним, тобто змішаним способом. При господарському способі будівництво здійснюється власними силами підприємства (забудовника) без залучення спеціалізованих підрядних будівельно-монтажних організацій. При цьому на підприємстві може створюватися будівельно-монтажний підрозділ (наприклад, відділ капітального будівництва), який здійснює відповідні будівельні роботи, найчастіше з реконструкції та розширення підприємства або будівництва невеликих об'єктів допоміжного призначення. При підрядному способі будівництво здійснюється підрядними будівельними та монтажними організаціями, які мають в розпорядженні будівельні кадри, спеціалізовані машини і устаткування. Здійснення будівництва відбувається за договорами будівельного підряду, що укладаються між замовником і підрядником. При змішаному способі будівництво здійснюється з використанням власних потужностей підприємства із залученням до певної частини робіт підрядних організацій. Головним документом, який регламентує порядок правових і фінансових взаємовідносин між учасниками будівельного процесу, є підрядний контракт. Цей документ визначає перелік обов'язків сторін, їхні права і відповідальність. Згідно П(С)БО 18 «Будівельні контракти» виділяють два види будівельних контрактів: з фіксованою ціною та за ціною «витрати плюс».

Кінцевий фінансовий результат за будівельним контрактом з фіксованою ціною може бути достовірно оцінений за наявності одночасно таких умов: можливості достовірного визначення суми загального доходу від виконання будівельного контракту; імовірного отримання підрядником економічних вигод від виконання будівельного контракту; можливості достовірного визначення суми витрат, необхідних для завершення будівельного контракту, і ступеня завершеності робіт за будівельним контрактом на дату балансу; можливості достовірного визначення та оцінки витрат, пов'язаних з виконанням будівельного контракту для порівняння фактичних витрат за цим будівельним контрактом, з попередньою оцінкою таких витрат. Кінцевий фінансовий результат за будівельним контрактом за ціною «витрати плюс» може бути достовірно оцінений за наявності одночасно таких умов: імовірного отримання підрядником економічних вигод від виконання будівельного контракту; можливості достовірного визначення витрат, пов'язаних з виконанням будівельного контракту, незалежно від імовірності їх відшкодування замовником. Генпідрядник укладає із субпідрядником контракт субпідряду на виконання окремих видів робіт для забезпечення введення в дію виробничих потужностей і об'єктів будівництва у визначені контрактом строки. Субпідрядник, який за контрактом субпідряду здійснює монтаж основного технологічного і енергетичного устаткування, зобов'язаний разом з генпідрядником і замовником забезпечити введення в дію потужностей і об'єктів в установлені строки. Субпідрядник несе відповідальність перед генпідрядником за якісне, повне та своєчасне виконання окремих видів та комплексів робіт, передбачених субпідрядним контрактом. Генпідрядник зобов'язаний: передати субпідряднику затверджену в установленому порядку проектно-кошторисну документацію на роботи, що підлягають виконанню ним; забезпечити будівельну готовність об'єкта, конструкцій та окремих видів робіт для виконання субпідрядником подальших робіт; своєчасно здійснювати комплексну передачу субпідряднику устаткування, матеріалів і виробів, поставка яких покладена на генпідрядника (замовника), відповідно до графіків їх передачі, узгоджених з термінами виконання будівельно-монтажних робіт і введення в дію потужностей і об'єктів; забезпечити своєчасне відкриття і безперервність фінансування робіт; координувати діяльність субпідрядників, які беруть участь у будівництві; прийняти закінчені види робіт і здійснити оплату виконаних монтажних і спеціальних робіт; здійснювати контроль за відповідністю виконуваних субпідрядником робіт робочим кресленням і будівельним нормам і правилам, а матеріалів, виробів і конструкцій - державним стандартам і технічним умовам, не втручаючись при цьому в оперативно-господарську діяльність субпідрядника. Субпідрядник повинен: виконати за контрактом субпідряду окремі види і комплекси робіт в установлені календарним планом виконання монтажних і спеціальних робіт строки відповідно до робочих креслень і згідно з будівельними нормами; провести індивідуальне випробування змонтованого ним устаткування; брати участь у комплексному випробуванні устаткування, здачі робочій комісії закінчених об'єктів будівництва, підготовлених до випуску продукції чи надання послуг, та забезпечити спільне з генпідрядником і замовником введення їх у дію в установлені строки; - брати участь у здачі закінчених об'єктів будівництва державній комісії.

Процес оформлення документів для будівництва можна поділити на такі етапи: оформлення прав на земельну ділянку; одержання дозволу на будівництво; отримання вихідних даних на проектування; проведення проектно-вишукувальних робіт; одержання дозволу на виконання будівельних робіт. У будівництві для визначення ціни на будівельну продукцію складається кошторисна документація, на підставі якої здійснюється розрахунок кошторисної вартості будівництва. Якщо в технічній документації вказується весь комплекс виконуваних робіт, то в кошторисній документації враховуються всі витрати, які необхідно понести, щоб ці роботи виконати. Склад кошторисної документації залежить від стадії розробки проектної документації та технічної складності об'єкта. Незалежно від того, хто складає кошторисну і технічну документацію - підрядник чи замовник, така документація підлягає узгодженню сторонами, є невід'ємною частиною договору і в більшості випадків залишається незмінною до кінця виконання робіт. На сьогодні будівельна кошторисна документація звичайно складається за допомогою спеціальних комп'ютерних програм. Розробкою проектної документації займаються спеціалізовані організації, що мають ліцензію на право проведення таких робіт. Будівельна діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огороджуючих конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж) та проектування, будівництво нових і реконструкція існуючих меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури належить до галузей, які підлягають ліцензуванню відповідно до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності». Органами, що здійснюють ліцензування будівельної діяльності є Держбуд України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, а ліцензування робіт з проектуванням, будівництва нових і реконструкції існуючих меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури -Держводгосп України. Термін дії ліцензії на впровадження будівельної діяльності становить 5 років, а плата за її видачу справляється у розмірі 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, якщо орган ліцензування є центральний орган виконавчої влади, або 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, якщо органом ліцензування є місцевий орган виконавчої влади. Організація будівельного виробничого процесу має інші особливості та відмінності від організації процесу виробництва в інших галуззях. Зокрема, підприємства будівельної індустрії: у більшості випадків до початку будівельно-монтажних робіт знають конкретного замовника; укладають підрядні договори (контракти), які здебільшого є разовими і передбачають спорудження (будівництво) певного об'єкта з властивими тільки для нього якостями, які залежать від функціонального призначення об'єкта, вимог і фінансових можливостей замовника та інших умов; здійснюють будівельні роботи на тій самій території, на якій експлуатуватимуть побудований об'єкт, тобто без його переміщення від виконавця до покупця; здають об'єкти замовникам, як правило, на місці їхнього спорудження у присутності відповідної комісії; частково змушені вдаватися до залучення позикових коштів, у зв'язку з повільним обігом власних через тривалий операційний цикл будівництва великих об'єктів.

) К отображению в образах искусства прошлого нашей страны, поскольку дело касается ее религиозной жизни, едва ли можно подходить с методами и мерками современного атеизма, являющего собой не столько философскую систему, сколько в гораздо большей мере практику антицерковности, сводящейся по большей части к попоедству, - у меня совершенно иная задача в той же плоскости: во всех мною изданных книгах, кто не слеп - разглядит отчетливо в них проведенную тему, составляющую одну из главных магистралей, тему богоборчества, чрезвычайно родственную складу и природе русского народа, в области духа очень одаренного и в особливицу беспокойного, как бы на землю пришедшего с одной извечной мыслью, с неотступным сокрушени-ем о том, что "и впрямь не перепутаны ль вечные, прекрасные строки о правде, добре и о человечес-кой справедливости здесь у нас, на земле, не перепутаны ль строки в той книге, которая, как верили деды, лежит на высоком облаке в небе, как на подставке, раскрытая перед очами создателя в часы восхода и заката на

1. Ділові взаємовідносини в апараті управління

2. Інституційний тип взаємовідносин державних службовців та підприємців

3. Діагностично-прогностичні аспекти матково-плацентарно-плодових взаємовідносин при внутрішньоутробному інфікуванні плода, профілактичне лікування

4. Взаємовідносини людей

5. Взаємовідносини підлітків

6. Історія взаємовідносин людини і природи. Основні поняття популяційної екології людини
7. Правовое регулирование арендных отношений в Украине (ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ)
8. Дружні та ворожі взаємовідношення тварин між собою і з рослинами

9. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

10. Поняття документу та діловодства в бухгалтерському обліку

11. Теоретико-правова база обліку і аудиту виробництва свинарства на сільськогосподарському підприємстві України

12. Аудит обліку готової продукції та порядок проведення аудиторської перевірки на підприємстві громадського харчування

13. Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини, їх особливості та види

14. Взаємодія суб’єктів навчального процесу на уроці іноземної мови

15. Розробка фінансового плану будівельного підприємства на основі аналізу його фінансового стану

16. Взаємодія національних правових систем як принцип міжнародного приватного права

Шахматы обиходные, деревянные с доской.
Шахматы - настольная логическая игра со специальными фигурами на 64-клеточной доске для двух соперников, сочетающая в себе
660 руб
Раздел: Шахматы
Одноразовые стаканы, 3000 штук.
Изготовлены из экологически чистого полимера – полипропилена. Для горячих и холодных напитков. Пригодны для использования в микроволновых
2048 руб
Раздел: Одноразовые стаканы, рюмки
Хлебная форма прямоугольная, 0,5 кг.
Материал: алюминий. Вес: 0,5 кг. Высота: 10 см. Размеры по верхнему краю: 10x21 см.
334 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

17. Принципы технического регулирования, порядок разработки, принятия технических регламентов

18. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України

19. Добро, зло та моральний обов’язок, як головні етичні категорії

20. Правове регулювання гарантійних операцій банків. Документи, що регулюють використання гарантій в міжнародних операціях

21. Вклади та депозити банків як головне джерело банківських ресурсів

22. Електронна книга як вид документа
23. Порядок складання фінансової звітності
24. Международно-правовой документ о правах и свободах человека и гражданина

25. Организационно-правовые документы

26. Понятие жилого помещения. Норма жилой площади, ее правовое значение и порядок применения

27. Порядок выплаты заработной платы, правовая охрана. Удержание из заработной платы и его размер

28. Право на самовизначення як один з головних принципів міжнародного права

29. Правове регулювання ринків фінансових послуг

30. Правовое положение, порядок и особенности прохождения службы в органах внутренних дел

31. Правовой порядок ведения и хранения трудовых книжек работодателем

32. Территориальное общественное самоуправление: правовые основы, формы и порядок организации

Пакеты фасовочные в евроупаковке, 25х40 см (1000 штук), 10 мкм.
Пакеты фасовочные из пищевого полиэтилена низкого давления, используется для фасовки, хранения и перевозки пищевых и непищевых
481 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Планшет для пастелей "Бабочка" А3, 20 листов.
Планшет для пастелей "Бабочка" на жесткой подложке - незаменимый помощник художника. Благодаря жесткому основанию, бумага на
320 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Шкатулка музыкальная "Сидящая балерина".
Музыкальная шкатулка для украшений с классической музыкой. Когда шкатулка открыта - звучит музыка и фигурка кружится. Необычное зеркальце,
1511 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные

33. Устав муниципального образования - необходимый элемент правовой основы местного самоуправления. Порядок его принятия

34. Фінансово-правова відповідальність за порушення податкового законодавства

35. Світовий порядок як система

36. Формы документов и порядок их заполнения для проведения процедуры "Мозговой штурм"

37. Текст як основа службового документа

38. Взаємозв’язок пияцтва, як форми девіантної поведінки у підлітків, з акцентуаціями характеру
39. Соціометрія і референтометрія як основні методи діагностування міжособистісних взаємин в організації
40. Сиблінгові позиції як поняття про порядок народження

41. Бюджетування як сучасна технологія внутрішньофірмового фінансового планування

42. Порядок создания предприятия: финансовые и нормативно-правовые аспекты

43. фінансовий менеджмент як інтегральне явище з різними формами прояву

44. Якісні методи оцінки фінансових ризиків

45. Взаємозв’язок біосфери та агросфери як її складової

46. Фінансова санація підприємства: сутність, роль, джерела та порядок здійснення

47. Фінансово–господарська діяльність електродепо "Оболонь" комунального підприємства "Київський метрополітен" як структурного безбалансового підрозділу

48. Правовые аспекты борьбы с терроризмом

Набор цветных карандашей STABILO GREENcolors, 12 штук.
STABILO GREENcolors - цветные карандаши, сертифицированные FSC. • Изготовлены на 100% из возобновляемой древесины и покрыты лаком на
414 руб
Раздел: 7-12 цветов
Тележка, арт. 15-11017.
Удобная ручка и проходимые колеса помогут Вашему малышу с легкостью возить всё необходимое для строительства дворцов, замков, дорог и
325 руб
Раздел: Тележки
Багетная рама "Emma" (цветной), 40х50 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
698 руб
Раздел: Размер 40x50

49. Организация и порядок использования в бою мотопехотной (пехотной, танковой) (бригады армий вероятного противника)

50. Сертификация пожароопасной продукции и информирование населения. Общие положения и порядок надзора

51. Налоговая система России в новом правовом поле

52. Порядок исчисления налога на прибыль организаций торговли на примере ЗАО «…»

53. Гражданское общество и правовая страна

54. Административно правовые отношения (Контрольная)
55. Административное пресечение как мера административно-правового принуждения
56. Правовое регулирование государственной службы

57. Правовые акты управления

58. Классификация документов и составление номенклатуры дел на предприятии

59. Административно-правовой статус гражданина как субъекта административного права

60. Состав нормативных документов, регламентирующих организацию работы с документами

61. Государственный служащий и его административно-правовой статус. Классификация государственных служащих

62. Источники правового регулирования банковской деятельности

63. Правовой статус Центрального Банка РФ

64. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации

Шарики, 50 шт.
Шарики из мягкого пластика. Диаметр: 6 см. Цвет представлен в ассортименте, без возможности выбора.
342 руб
Раздел: Шары для бассейна
Папка для труда, А4.
Формат листов: А4. Материал: картон, текстиль. Товар в ассортименте, без возможности выбора! На фото представлен не весь ассортимент товара!
366 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Карандаши цветные "Lyra Groove Slim", 12 цветов + точилка.
Карандаши с эргономичным захватом по всей длине. Диаметр грифеля 3,3 мм! Точилка. Уникальные карандаши с канавками! Запатентовано! Научите
540 руб
Раздел: 7-12 цветов

65. Государственно-правовое регулирование банковской деятельности в РФ

66. Правовое положение Акционерного Общества

67. Вещно-правовые способы защиты права собственности

68. Гражданско-правовая ответственность (TXT)

69. Гражданско-правовой договор: понятие, виды, формы, особенности расторжения и заключения

70. Гражданско-правовые сделки с квартирами
71. Исковая давность и ее гражданско-правовое значение
72. Организационно-правовые формы юридических лиц

73. Правовая охрана товарных знаков

74. Правовое регулирование и содержание хозяйственных договоров, опосредствующих оказание услуг

75. Правовой режим уставного капитала акционерного общества

76. Правовые аспекты применения сети "Интернет" в России

77. Учредительные документы и государственная регистрация юридического лица

78. Понятие, виды и условия действительности гражданско-правовых сделок

79. Лизинг и его правовое регулирование

80. Правовые основы наследования в Российской Федерации

Коллекция "Гардероб".
Кукольный гардероб для одежды кукол. У гардероба две распашные дверцы, нижний ящик с откидной крышкой, внутренние полочки, перекладина для
362 руб
Раздел: Гардеробные, прихожие
Коробка подарочная "Прованс".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки
Стержень для шариковых ручек "QuinkFlow", синий, F.
Стержень для шариковых ручек "QuinkFlow". Цвет чернил: синий. Длина: 98 мм. Линия письма: F.
343 руб
Раздел: Стержни для ручек

81. Гражданско-правовое регулирование залога

82. Гражданско-правовое регулирование договора строительного подряда

83. Правовое регулирование и формы воспитания детей, оставшихся без родителей

84. Правовое положение индивидуального предпринимателя

85. Метод гражданско правового регулирования

86. Особенности и проблемы правового регулирования договора строительного подряда
87. Международные документы о правах женщин
88. Гражданско - правовой иск

89. Обязательство как гражданско-правовой институт. Место обязательственного права в системе гражданского права

90. Порядок предъявления иска

91. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения

92. Правовое регулирование оборота земель промышленности

93. Типология правовых систем. Романо-германская, Англо-американская, религиозно-традиционного, социалистического права

94. Правовой строй Древнего Вавилона

95. Правовой статус Королевства Польского в составе Российской Империи

96. Введение «Временного положения» 1867-1868 гг. и политико-правовые последствия для казахов

Чехлы для коляски с поворотными колесами Bambola, 4 штуки.
Чехлы на коляску помогут Вам поддерживать чистоту в Вашем доме. После прогулки надеваются на колеса коляски и плотно удерживают грязь и
326 руб
Раздел: Чехлы для колес
Пенал школьный "Мышка", цвет малиновый.
Школьный пенал. Цвет: малиновый. 1 отделение. Материал: силиконовый полимер. В раскрытом виде выполняет роль подставки, возможность
372 руб
Раздел: Без наполнения
Сменная кассета "Барьер 4", универсальная, для всех типов фильтров "Барьер".
Средний ресурс кассеты: 350 литров. Подходит для всех типов фильтров "Барьер".
303 руб
Раздел: Фильтры для воды

97. Политические и правовые учения Древней Греции

98. Краткие лекции по истории политических и правовых учений (к зачету-тестированию)

99. Политико-правовые взгляды М.М.Сперанского и политические идеи Н.М.Карамзина.

100. Политические и правовые учения в России в период образования и укрепления абсолютизма


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.