Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Медицина Медицина

Розробка сучасних методів ведення вагітності та пологів у жінок з остеопенічним синдромом

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТАмро Ірина Геннадіївна УДК 618.3 618.5] -06: 616.71-008.9-07-084-085Розробка сучасних методів ведення вагітності та пологів у жінок з остеопенічним синдромом 14.01.01 – акушерство та гінекологіяАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Харків – 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Харківській медичній академії післядипломної освіти МОЗ України. Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Грищенко Ольга Валентинівна, Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, завідувач кафедри перинатології та гінекології. Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор Громова Антоніна Макарівна, Вищий державний навчальний заклад України “Українська медична стоматологічна академія”, м. Полтава, завідувач кафедри акушерства та гінекології; доктор медичних наук, професор Венцківський Борис Михайлович, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України м. Київ, завідувач кафедри акушерства та гінекології № 1. Захист дисертації відбудеться “28” лютого 2008 р. о 13.30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.600.01. при Харківському державному медичному університеті МОЗ України (61022, м. Харків, проспект Леніна, 4). З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Харківського державного медичного університету МОЗ України (61022, м. Харків, пр. Леніна, 4). Автореферат розісланий “28” січня 2008 р. Учений секретар спеціалізованої вченої ради, доктор медичних наук, професор В.В. Лазуренко Загальна характеристика роботиАктуальність проблеми. У сучасних умовах зростає значення прогнозування наслідків пологів, в якому важлива роль відводиться раціональному веденню вагітності і пологів, профілактиці перинатальної захворюваності і смертності. Боротьба з різними видами акушерського травматизму та їх наслідками є однією з найбільш гострих проблем сучасного акушерства (М.С. Бажирова, Є.А. Чернуха, 1990; О.О. Зелінський, Б.М. Венцківський, 1994). Одне з перших місць в структурі захворюваності населення займають хвороби опорно-рухової системи (ОРС) (Є.Л. Насонов, 1998; В.М. Карнацький, 2001). Враховуючи загальносвітові тенденції захворюваності населення планети, ВОЗ проголосила перше десятиріччя XXI століття Декадою хвороб кісток і суглобів (Ю. Франке, Р. Рунге, 1995; Л. Море, 1999; М.О. Корж, В.В. Поворознюк та співав., 2002). Прояви патології кісткової тканини (КТ) в акушерстві постійно привертали увагу дослідників, які по-різному трактували наявність клінічних ознак, про що свідчить численність підходів до оцінки даної проблеми і відмінності в термінології. У післяпологовому періоді акушери зустрічаються з розширеннями і розривами тазових зчленувань, частота яких в деяких випадках досягає 2,2 – 4% (М.Ф. Айзенберг, 1962; Н.М. Глебова, О.А. Коничева, 1983; В. Ф Трубніков та співав., 1989). Зарубіжні автори повідомляють про фізіологічне розслаблення тазового поясу, яке можна узагальнено назвати “біль в ділянці тазу” (M. J. A.

E gele , R. L. Diercks, 1995; I. M. Mogre , A.I. Pohja e , 2005). Практичні лікарі часто обмежуються констатацією скарг вагітних на судоми у м'язах, болі в кістках та зчленуваннях тазу без призначення будь-якого лікування. Проблема стає явною при виникненні ускладнень у новонароджених (патології розвитку кістково-м'язової системи, травматичному пошкодженні ключиці, збільшенні розмірів швів і тім`ячка черепа) і (або) породіль у вигляді післяпологового пошкодження тазових зчленувань, які вимагають тривалого лікування (В.М. Копішко, 1980; В.Г. Климовицький, Г.В. Лобанов та співав., 2003; D. Fry, 1999; . Jai , L. B. S er berg, 2005). У теперішній час цю проблему розглядають з погляду сучасного вчення про остеопороз (ОП) і остеопенічний синдром (ОПС) при вагітності і лактації, а також його локальних проявів з боку кістково-зв'язкового апарату (КЗА) тазу і систем підтримки мінерального гомеостазу в організмі. Вивчення проявів ОП в акушерстві знаходяться в початковій стадії. У той же час є піонерські роботи вітчизняних авторів з даної проблеми (В.В. Поворознюк, 2000; Е.А. Щербавська, 2001; О.В. Грищенко та співав., 2004), які вказують на важливість даної проблеми. Дані літератури про механізми формування ОПС при вагітності, пологах, лактації нечисленні, а в деяких випадках суперечливі. Під впливом гормонів плаценти і яєчників впродовж вагітності в кістках і зчленуваннях тазу матері відбуваються певні зміни, що спрямовані на полегшення проходження плоду через порожнину кісткового тазу (М.Ф. Айзенберг, 1962; В.В. Абрамченко, 1988; Є.А. Чернуха, 2001; C. Samuel, A. Bu kus e al., 1996). Необхідність трансплацентарної передачі в третьому триместрі макроелементів плоду, що росте, є одним з чинників, що обумовлюють порушення рівноваги в КЗА вагітної. Зміни при ОПС включають порушення кальцій-фосфорного обміну і кісткового метаболізму в організмі вагітної, а також призводять до формування кістково-м'язової патології у новонароджених. Крім того, виражені метаболічні зміни в КЗА можуть бути причиною пошкодження зчленувань тазу при пологах, що вимагає тривалого лікування. Брак діагностичної апаратури і можливостей своєчасно проводити лабораторні дослідження обмежують об'єктивну оцінку поширеності явища, що вивчається. Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана відповідно до тематики науково-дослідної роботи, яка проводиться на кафедрі перинатології та гінекології ХМАПО „Вивчення дії патогенетичних факторів ушкодження репродуктивної системи жінки на структуру перинатальних втрат та гінекологічну захворюваність і розробка нових терапевтичних заходів, спрямованих на збереження здоров`я нації” (державний реєстраційний № 0105U002865) згідно Національної програми України “Репродуктивне здоров`я”. Автор виконала фрагмент роботи з вивчення клінічних, інструментальних та лабораторних методів діагностики ОПС під час вагітності і пологів та приймала участь у розробці і впровадженні лікувально-профілактичних засобів у вагітних з ОПС. Мета роботи: визначити особливості клініко-біохімічних характеристик, мінерального обміну і кісткового метаболізму у вагітних і породіль з остеопенічним синдромом та розробити комплекс лікувально-профілактичних заходів.

Для здійснення цієї мети визначені задачі дослідження: Вивчити клінічні особливості остеопенічного синдрому в період вагітності та пологах, що супроводжуються ознаками пошкодження тазових зчленувань. Методом ультразвукової денситометрії вивчити стан кісткової тканини у жінок з остеопенічним синдромом. На підставі комплексного аналізу вивчити стан мінерального обміну, рівень кальційрегулюючих гормонів і особливості кісткового метаболізму у жінок з остеопенічним синдромом. Розробити алгоритм обстеження вагітних з остеопенічним синдромом, а також жінок групи ризику. Запропонувати комплекс лікувально-профілактичних заходів у вагітних з остеопенічним синдромом, який направлений на корекцію змін в опорно-руховій системі під час вагітності. Оцінити ефективність лікувально-профілактичних заходів на перебіг вагітності, результати пологів і стан новонароджених, а також на стан кістково-зв'язкового апарату, мінерального обміну і кісткового метаболізму у жінок з остеопенічним синдромом в період гестації. Об'єкт дослідження - остеопенія і остеопороз у вагітних і породіль. Предмет дослідження - перебіг вагітності, пологів, післяпологового періоду у жінок з остеопенічним синдромом, дослідження мінеральної щільності кісткової тканини, показників загального кальцію, неорганічного фосфору, кальційрегулюючих гормонів і маркерів кісткового метаболізму, розробка лікувально-профілактичних заходів для вагітних з остеопенічним синдромом. Дисертація відповідає сучасним вимогам морально-етичних норм щодо правил ICH / GCP, Хельсинській декларації (1964), Конференції Ради Європи про права людини і біомедицини, а також положенням законодавчих актів України. З кожною жінкою було проведено бесіду про доцільність додаткових методів дослідження та отримана згода на їх проведення. Методи дослідження – клінічні, лабораторні, біохімічні, імуноферментні, імуноелектрохемілюмінісцентні, інструментальні, анкетування, статистичні. Наукова новизна одержаних результатів. Вперше запропонований алгоритм діагностики ОПС при вагітності та пологах, першим етапом якого є проведення ультразвукової денситометрії кістки п'яти в II триместрі у вагітних групи ризику або при появі клінічних ознак патології КЗА в будь-яких термінах гестації, а також вивчення мінерального обміну, рівня кальційрегулюючих гормонів, маркерів кісткового метаболізму і протеоглікана агрекана. При необхідності проведення рентгенографії кісток тазу в післяпологовому періоді. Вперше на підставі скарг і об'єктивних ознак патології ОРС запропоновані оціночні таблиці в балах, що дозволяють уніфікувати підхід до проблеми тазового болю при вагітності та у жінок з пошкодженням тазових зчленувань під час пологів лікарями різних спеціальностей, а також проводити неінвазивний динамічний контроль ефективності лікування. На підставі аналізу ультразвукової денситометрії, вивчення мінерального обміну (МО) і кісткового метаболізму проведено теоретичне і клінічне обгрунтування можливості застосування комплексу лікувально-профілактичних заходів (КЛПЗ) з метою нормалізації стану КЗА матері та забезпечення мінералами і макроелементами плоду, що росте.

Тычины (1939), "Судьба поэта" С. Е. Голо-ванивского (1939), драма в стихах "Камо" А. С. Левады (соч. 1936). Героич. страницы революц. борьбы трудящихся зап. областей Украины, подпавших под иго польской шляхты, фашизма, и образы передовых борцов-коммунистов воссоздаёт Я. А. Галан в пьесе "Ячейка" (1932). Др. пьеса Галана - "99%" (1930) разоблачает укр. бурж. националистов, предающих интересы народа. В годы Отечеств, войны были созданы: пьеса "Фронт" Корнейчука (1942), критиковавшая отжившие методы ведения войны, прославляющая отважных воинов - защитников Родины, и "Ярослав Мудрый" Кочерги (1944, Гос. пр. СССР, 1947) - нар. эпопея о героич. прошлом укр. и рус. народов, о любви к Отечеству. В послевоенные годы героика Отечеств, войны остаётся одной из ведущих тем в У. д. Художеств, выявление источников сов. патриотизма, показ высоких моральных качеств сов. людей, начатые в пьесе "Фронт", продолжены в пьесах "Генерал Ватутин" Л. Д. Дмитерко (1947), "Профессор Буйко" Я. В. Баша (1949), "За вторым фронтом" (1949), "Жизнь начинается снова" (1950), "Киевская тетрадь" (1963) В. Н

1. Особливості ведення вагітності та пологів у жінок із передчасним розривом плодових оболонок при недоношеній вагітності

2. Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами. Пенсії за віком на пільгових умовах

3. Розробка інтегрального методу діагностики, прогнозування наслідків критичних станів, післяреанімаційного періоду та способів підвищення ефективності інтенсивної терапії

4. Спосіб лікування бактеріального вагінозу у вагітних з не виношуванням вагітності

5. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

6. Аналіз фінансової звітності та прогнозування економічного потенціалу ТОВ "Агрофірма "Колос" та СТОВ "Степове"
7. Закономірності будови плаценти і лімфоїдної тканини, асоційованої з нею, протягом третього періоду вагітності
8. Сучасні методи і підходи до обробки результатів медико-біологічних досліджень

9. Визначення вагітності у тварин

10. Сучасні методи управління проектами

11. Сучасні методи психологічної корекції у системі охорони здоров’я. Групова психологічна корекція

12. Методика вивчення методів практичного виявлення та вимірювання радіоактивного випромінювання

13. Калькулювання продукції, сучасні методи калькулюванн

14. Сучасні тенденції розвитку логістики та логістичні системи

15. Особливості гіпертрофії лівого шлуночка у хворих артеріальною гіпертензією з метаболічним синдромом в залежності від статі, ступеня ожиріння та порушення вуглеводного обміну

16. Трубопроводный транспорт мира (Сучасний стан та особливості розміщення трубопровідного транспорту світу)

Магнит "Harry Potter HBP" Death Eater Masks.
Маска "пожирателей смерти". Пожиратели Смерти — группа тёмных волшебников последователей лорда Волан-де-Морта, сражающиеся в
773 руб
Раздел: Прочие
Ручка перьевая "Silver Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус черный.
Перьевая ручка Silver Prestige. Цвет корпуса: черный. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий.
361 руб
Раздел: VIP-ручки
Набор мебели игровой "Малыш-2".
Замечательный набор детской мебели "Малыш-2" отлично подойдет для деток от 2 до 6 лет. Набор включает в себя столик и стульчик.
2025 руб
Раздел: Наборы детской мебели

17. УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

18. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

19. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

20. Розробка та обгрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства

21. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

22. О некоторых методах «экономии» при ведении коммерческого учета воды и тепла
23. Амортизаційні відрахування та методи їх розрахунку
24. Бухоблік та аудит в сучасних умовах господарювання на Черкаському МППЗТ

25. Біосфера та сучасні погляди на її проблеми

26. Проектування та розробка засобами Delphi 5 програмного забезпечення “Автоматизоване робоче місце менеджера

27. Освоєння космосу: історія та сучасність

28. Методи ідентифікації та нейтралізації ризиків на фінансовому ринку (на прикладі операцій АКБ "Приватбанк" на міжнародному та внутрішньо-українському ринку золота)

29. Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни

30. Адвентивна флора Чернігівської області: історія формування та сучасний стан

31. Екологічні методи інтенсифікації ведення рибного господарства на прикладі ЗАТ ім. Т.Г. Шевченка "Червона Слобода" Черкаської області

32. Види, форми та методи внутрішнього банківського контролю

Маркеры для доски, 8 цветов, футляр.
8 разноцветных маркеров для рисования на демонстрационных досках.
358 руб
Раздел: Для досок
Брелок с кольцом "Lord of the Rings" Wearable One Ring.
Брелок с тем самым Кольцом из известного произведения жанра фэнтези романа-эпопеи "Властелин Колец" английского писателя Дж. Р.
1590 руб
Раздел: Металлические брелоки
Подгузники Merries (S), 4-8 кг, экономичная упаковка, 82 штуки.
Большая экономичная упаковка мягких и тонких подгузников. Подгузники пропускают воздух, позволяя коже малыша дышать. Внутренняя
1374 руб
Раздел: 6-10 кг

33. Контроль дотримання порядку і процедур державних закупівель. Типові порушення та методи їх виявлення

34. Нормативна база, методика та методи перевірки

35. Аналіз балансу та фінансової звітності ВАТ "Енергопостачальна компанiя "Закарпаттяобленерго"

36. Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики

37. Моделі та методи розразунку внутрішніх течій з урахуванням анізотропії відкритих турбулентних потоків

38. Державотворення як визначальна складова сучасного та майбутнього у розвитку України
39. Основні права та свободи людини, механізми та методи їх захисту
40. Предмет, метод, джерела та система фінансового права

41. Техніко-криміналістичні засоби та методи дослідження речових доказів

42. Реалії в сучасній англійскій мові та їх переклад на рідну мову

43. Метод низпадаючої розробки структури програми

44. Методи розробки структури програми

45. Мова програмування C++ та середовище розробки Microsoft Visual C++

46. Носії інформації, їхній склад та характеристика. Розробка АРМ прибуток підприємства

47. Розробка автоматизованого обліку та руху товарів на складах засобами СУБД Microsoft Access

48. Розробка дизайну та друкування оригінал-макету брошюри спеціальності "Монтаж і експлуатація гідроенергетичних установок"

Ручка-стилус шариковая "Людмила".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Настольная игра "Много-Много", новая версия.
«Много-Много» — единственная в своём роде игра, в которой дети знакомятся с арифметической операцией умножения. С помощью специально
792 руб
Раздел: Математика, цифры, счет
Настольная игра "Живые картинки (Schau Mal)".
Рисунки на карточках настольной игры Живые картинки действительно оживают! Свет в окнах гаснет, щенок засыпает, рыбка выпрыгивает из
608 руб
Раздел: Внимание, память, логика

49. Розробка програмного забезпечення системи збору даних про хід та параметри технологічного процесу

50. Розробка системних програмних модулів та компонент систем програмування

51. Економічні аспекти розробки та впровадження єдиного інформаційного простору університету

52. Кримські татари: історія та сучасні проблеми

53. Сучасна освіта та наука в незалежній Україні

54. Цивілізації середньовіччя та сучасності
55. Компоненти та функції сучасних транспортно-навігаційних глобальних інформаційних систем ГІС. Супутникові радіонавігаційні системи СРНС для менеджменту
56. Розробка конструкції та техніко-економічне обґрунтування таймера-регулятора потужності

57. Історія виготовлення, виробництво та сучасний стан ринку коньяку

58. Специфікація та виокремлення особливостей художнього методу в творчості Чарльза Діккенса

59. Ребрендинг бренду. Причини, суть та методи

60. Сутність маркетингу та його сучасна концепція

61. Сучасні вимоги до формування та реалізації ефективної маркетингової стратегії

62. Дослідження ринку керамічної цегли та розробка маркетингової стратегії ТОВ "Євротон"

63. Акустичні характеристики звуків дихання та методи їх реєстрації і обробки

64. Діагностичне значення аналізу хвилі р методом електрокардіографії високого підсилення у хворих на пароксизмальну та персистуючу форми фібриляції передсердь

Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: коричневый).
Детский трехколесный велосипед колясочного типа, для малышей от 10 месяцев до 3 лет. Модель с удлиненной рамой, что позволяет подобрать
1440 руб
Раздел: Трехколесные
Кружка фарфоровая "Королевские собаки", 485 мл.
Кружка фарфоровая. Объем: 485 мл.
322 руб
Раздел: Кружки
Карандаши цветные "Triocolor", 24 цвета, трехгранный корпус.
Трехгранная эргономичная форма корпуса. Яркие, насыщенные цвета, линии мягко ложатся на бумагу. Грифель устойчив к механическим
464 руб
Раздел: 13-24 цвета

65. Малоінвазивні методи в лікуванні гастродуоденальних виразок, що кровоточать, у хворих похилого та старечого віку

66. Методи обстеження в спортивній медицині та фізичній реабілітації

67. Опрацювання складу, технології та дослідження вагінальних супозиторіїв противірусної дії з протефлазідом

68. Особливості клініки, діагностики, профілактики та лікування захворювань пародонта у вагітних із акушерською патологією

69. Особливості перебігу гепаторенального синдрому у хворих на хронічну серцеву недостатність та методи лікування

70. Предмет, завдання та методи патології
71. Розробка і стандартизація складу та промислової технології одержання очних крапель антиалергічної дії
72. Фармакогностичне дослідження надземної частини кульбаби лікарської (taraxacum officinale wigg.) та розробка способів аналізу біологічно активних речовин

73. Використання засобів та методів лікувально-фізичної культури при лікуванні слабкої форми короткозорості (міопії)

74. Глобальні проблеми сучасності та шляхи їх подолання

75. Політика протекціонізму в сучасному світі та Україні

76. Дослідження та розробки на підприємстві

77. Конфлікти та методи управління ними

78. Моделі та методи прийняття управлінських рішень в умовах економіки України

79. Структура теорії управління та сучасні тенденції її розвитку

80. Удосконалення існуючих та розробка нових форм мотивації праці

Двухколесный мотоцикл-каталка со шлемом, значком и протоколом.
Двухколесный мотоцикл-каталка снабжен шлемом, значком и протоколом. Такая игрушка предназначена для детей старше одного года. Она
1765 руб
Раздел: Каталки
Комплект пеленок для мальчика Idea Kids однотонный из бязи (3 штуки, 120х75 см).
Пеленки - это самые первые вещи, в которые Вам предстоит одеть Вашего малыша. Комплект пеленок - станет верным помощником в первые месяцы
357 руб
Раздел: Пелёнки
Набор посуды "Peppa Pig".
Яркая фарфоровая посуда с героями из самого популярного мультфильма "Peppa Pig". Набор, несомненно, привлечет внимание вашего
547 руб
Раздел: Наборы для кормления

81. Характеристика організаційних структур та методів керування ТОВ "Україна"

82. Інноваційні методи позакласної та позашкільної роботи у початковій школі

83. Методи психології та педагогіки

84. Методи та форми активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів

85. Організація та методики,проведення занять із застосування методів проблемного навчання

86. Основні риси та якості педагога в сучасній школі
87. Розвивальний потенціал бесіди як методу навчання у сучасній початковій школі
88. Сучасна українська освіта в контексті перспектив світового розвитку

89. Сучасний урок: форми, структура, зміст і методи проведення

90. Дослідницький метод опитування та методологічна основа його проведення

91. Політична еліта сучасної України: генеза й особливості формування

92. Газифікація с. Козіївка Харківської області природним газом одноступеневою системою, з розробкою газифікації житлового будинку та рекомендацій по забезпеченню водопостачання, водовідведення та опалення будинку

93. Дослідження технічного рівня та тенденцій розвитку розточувального інструменту з розробкою матеріалів заявки, комерціалізація прав на винахід

94. Ідеї Юнга та сучасна психологія

95. Розділи та методи практичної психології

96. Погляди Фрейда на релігію та деякі проблеми сучасності

Глобус Земли физический, 250 мм.
Глобус Земли физический. На пластиковой подставке. Диаметр: 250 мм.
504 руб
Раздел: Глобусы
Подставка для ванны "Мишка", антискользящая, цвет: бежевый.
Подставка для ног предназначена для того, чтобы помочь малышу самостоятельно садиться на унитаз или пользоваться умывальником. Небольшой
353 руб
Раздел: Подставки под ноги
Магнитная доска для фото, с маркером, 30x48 см.
Классический вариант магнитной доски найдет свое место в любом доме. Подойдет для игр и обучения, для крепления заметок и для надписей.
447 руб
Раздел: Прочие

97. Історична ґенеза та сучасний стан соціальної структури суспільства

98. Розвиток та сучасний стан соціології

99. Соціологія: становлення та сучасність


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.