Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Формування художньо-конструктивного мислення у молодших школярів

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

Дипломна робота Формування художньо-конструктивного мислення у молодших школярів (на основі використання побутового галицького костюма) ЗМІСТ ВСТУП Розділ І. Науково-теоретичні основи формування художньо-конструктивного мислення у школярів 1.1 Художньо-конструктивне мислення та його характеристика 1.2 Сутність та етапи формування українського національного одягу 1.3 Педагогічні умови розвитку конструктивного мислення у школярів Розділ 1. Формування художньо-конструктивного мислення молодших школярів 2.1 Методика формування художньо-конструктивного мислення засобами галицького побутового костюма 2.2 Особливості використання галицького побутового костюма на уроках образотворчого мистецтва 2.3 Організація, зміст та результативність дослідження ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТКИ ВСТУП Актуальність проблеми. Пізнання навколишнього світу починається з відчуттів і сприймань та породжує людське мислення. Воно супроводжує усі розумові процеси особистості. Саме мислення забезпечує „можливість виходу за межі чуттєвого, розширює межі і глибину пізнання, відображає істотні зв’язки і відношення між предметами, через відоме веде нас до невідомого” . До розумової діяльності людину спонукають здебільшого проблемні ситуації, що є вихідним моментом мислення. На сучасному етапі розвитку психолого-педагогічної та методичної науки спостерігається значний інтерес до проблеми розвитку мисленням у різних видах конструктивної й образотворчої діяльності. У даному контексті виділяється проблема конструктивного мислення та його співвідношення з образотворчим потенціалом особистості. Численні дослідження переконливо доводять необхідність розвитку конструктивного мислення дітей в умовах образотворчої діяльності. Особливо ця проблема актуальна для початкової школи, коли закладається підґрунтя для всебічного розвитку школяра та інтенсивно формуються всі психічні процеси і властивості особистості. Як свідчать експериментальні дані , значними можливостями для розвитку конструктивного мислення учнів початкових класів володіють уроки образотворчого мистецтва, особливо ті, на яких передбачається аналітико-синтетичний підхід до розгляду образотворчих явищ. Образотворче мистецтво як один із навчальних предметів початкової школи має важливе значення у формуванні всебічно розвиненої людини, здатної до активної участі в усіх сферах людської діяльності. У школі навчання образотворчої грамоти ґрунтується на вивченні реальної дійсності. Завдяки цьому учні опановують метод реалістичного зображення. В образотворчому мистецтві важливе значення мають закономірності лінійної та повітряної перспектив, теорії тіней, кольорознавства, пластичної анатомії, композиції . Тільки на основі відповідних теоретичних знань можна на бути практичних умінь і навичок з образотворчого мистецтва. З давніх часів художники і теоретики мистецтва вважали, що у процесі навчання образотворчому мистецтву треба постійно спиратися на досягнення психолого-педагогічної науки. В основу всіх практичних завдань з малюнка слід покласти розвиток конструктивного мислення у молодших школярів .

При цьому основним засобом розвитку конструктивного мислення у даному віці є формування уявлень про форму, оскільки уявлення про форму в дитини починає створюватися у ранньому віці, коли вона, сприймаючи об'єктивну дійсність, ознайомлюється з формою предметів. Українське народне декоративно-прикладне мистецтво є важливим засобом розвитку художньо-конструктивного мислення на уроках образотворчого мистецтва. У його образах, зручних утилітарних формах і динамічних образах орнаменту містяться символи втаємниченої, чарівної природи, перипетії нашої історії, особливості побуту . Декоративно-прикладне мистецтво є важливою складовою частиною системи художньої освіти школярів. Народне декоративно-прикладне мистецтво „живе на основі спадковості традицій, яке розвивалось в історичній послідовності як колективна художня діяльність. Воно має глибинні зв'язки з історичним минулим. Ніколи не розриває ланцюжка локальних і загальних законів, які передаються із покоління в покоління, збагачуються новими елементами” . Життя підтверджує, що декоративно-прикладне мистецтво збагачується новими аспектами філософсько-естетичного звучання, його змістовна краса потрібна людині, в наш час зростає його художньо-культурна цінність. Важливим видом мистецтва і разом з тим практично-утилітарними виробами є комплекси українського народного одягу, що формувалися впродовж століть. Вони найяскравіше виявляють особливості різних етнографічних груп і водночас є важливим етнографічним джерелом для вивчення етногенезу українського народу . Національний костюм є виявом національної самосвідомості, етнічної самоідентифікації і водночас могутнім засобом їх формування, утвердження як в індивідуальній, так і в суспільній свідомості. Костюм має яскраво виражений знаковий характер, визначає приналежність людини, у даному разі – етнічну. Він створює художній образ, втілює естетичний ідеал нації. Знаходять в ньому вираз і етичні норми, уявлення. Костюм складався протягом століть, тому втілює в собі й історію нації, її національні цінності. У сучасному світі національний одяг служить знаком „свідомої національної самоідентифікації, тобто є виразом патріотичних почуттів” . Формування у молодших школярів конструктивного мислення на уроках образотворчого мистецтва є важливою проблемою теорії і практики. З іншого боку, відповідно до сучасних процесів в освіті й тенденцій національного відродження в сучасній культурі образотворче мистецтво не можна розглядати без дослідження особливостей народного одягу та його впливу на ефективність навчального процесу. З огляду на значущість теми, її актуальність у плані розумового розвитку учнів і була обрана тема дипломної роботи – “Формування художньо-конструктив-ного мислення у молодших школярів (на основі використання побутового галицького костюма)”. Об’єкт дослідження – художньо-конструктивне мислення молодших школярів. Предмет дослідження – використання побутового галицького одягу як засобу розвитку художньо-конструктивного мислення учнів. Мета дипломної роботи – обґрунтувати педагогічні умови використання побутового галицького одягу як засобу розвитку художньо-конструктивного мислення учнів початкових класів.

Завдання дослідження: Вивчити стан дослідження проблеми у тематичній літературі. Визначити сутність, етапи формування та класифікацію українського національного одягу. Обґрунтувати педагогічні умови використання побутового галицького одягу як засобу розвитку художньо-конструктивного мислення учнів початкових класів. Методи дослідження: аналіз та узагальнення наукової інформації з проблеми дослідження; аналіз, синтез, узагальнення і систематизація історичних та теоретичних даних. Практична значущість дослідження полягає у систематизації змісту й специфіки галицького святкового одягу ХІХ століття, аналізі святкового одягу в єдності власне одягу, його прикрас та доповнень, та виявленні впливу використання побутового галицького одягу як засобу розвитку художньо-конструктивного мислення молодших школярів. Дипломна робота складається із вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури, додатків. Обсяг роботи – 99 сторінок. Розділ І. Науково-теоретичні основи формування художньо-конструктивного мислення у школярів Художньо-конструктивне мислення та його характеристика Мислення як процес узагальненого й опосередкованого пізнання дійсності завжди продуктивне, тобто спрямоване на здобуття нових знань. Проте у ньому „в єдності переплетені продуктивні й репродуктивні компоненти” . Репродуктивне мислення забезпечує розв'язання задачі, спираючись на відтворення вже відомих людині способів. Нове завдання співвідноситься з уже відомою схемою розв'язання. Незважаючи на це, репродуктивне мислення завжди потребує виявлення певного рівня самостійності. У продуктивному, конструктивному мисленні „найповніше виявляються інтелектуальні здібності людини, її творчий потенціал. Творчі можливості дістають вияв у швидкому темпі засвоєння знань, у широті їх перенесення в нові умови, у самостійному оперуванні ними” . Таким чином, конструктивне мислення є „процесом пошуку істотних ознак, властивостей предметів та явищ і зв'язків між ними, а також характеристик, спільних для однорідних явищ або предметів дійсності” . Вирізнення, аналіз найістотніших ознак предмета лежать в основі конструктивного мислення, розкриваючи певну закономірність або тенденцію його побудови, структури. У структуру конструктивного мислення входять такі компоненти, як змістовий та операційний . Названі аспекти конструктивного мислення вирізнені абстрактно, насправді вони є онтологічною єдністю. Так, змістовий аспект конструктивного мислення залежить від того, як суб'єкт володіє операціями, діями з аналізу і синтезу об’єкта, а в засвоєні знання входять і такі, які характеризують функції мисленнєвих операцій. На якість протікання конструктивного мислення впливають аналітико-синтетичні характеристики мислительного процесу, їх сформованість у людини. Для глибшого розуміння своєрідності конструктивного мислення розглянемо конкретно мислення як процес, як безперервну операційну взаємодію суб'єкта з об'єктами пізнання. Операційний компонент конструктивного мислення, що забезпечує його процесуальність, складають операції аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, абстрагування, класифікації, систематизації, конкретизації тощо .

Будь-який образ художній, якщо він виписаний душею, а не лише рукою, — самовияв, саморозкриття, самосповідь письменника. Творити янгола з письменника — перша ознака провінційного, зашореного мислення. Перечитайте уважно «Дневник» Тараса Шевченка — кожна сторінка його свідчить про ЖИВОГО письменника. Або — щоденникові записи Володимира Вин-ниченка. А які ЖИВІ, які ЛЮДИ Толстой і Достоєвський з усіма їхніми внутрішніми боріннями, моральними муками, болісними пошуками усього того високого, що ми звемо БОГОМ. Саме живою, животворною силою душі художника, опріч, звісно, таланту, визначається його вплив на майбутні покоління. Якщо мистецтво розуміти як Мистецтво, а не прихалупку до політики… Історія ЖИВОЇ душі письменника — це і є чи не найправдивіша історія часу, в якому він живе. Бо саме в письменницькій душі акумулюються всі плюси і мінуси епохи. І коли я сміюсь і плачу над собою, юним галіфетчиком, це сміх і плач не лише над самим собою. Як би ми не ставилися до минулого в залежності від наших політичних поглядів, мусимо визнати: суспільство було поділене на дві касти — тих, хто «загадував» (новотвір колгоспного часу; бригадир загадує на роботу), і тих, хто робив, хто руками чи мозком будував соціалізм… Ще декількома роками раніше того, хто «загадував», досить легко було відрізнити від того, хто справді працював. Навіть зовні. І справа не лише в чорних «Волгах», хутряних шапках чи пальті, пошитому у спецательє. Їх, хто «загадував», вирізняв навіть вираз обличчя, владного, впевненого, ситого… Перехід із касти до касти, звісно, відбувався, на те — і соціалізм… Рідше — з вищої до нижчої (пам'ятаєте анекдот про вареники в макітрі?..)

1. Аналіз педагогічного досвіду формування графічних умінь у молодших школярів на уроках трудового навчання

2. Формування комунікативних умінь і навичок у молодших школярів

3. Теоретичні основи формування і розвитку загальнотрудових умінь і навичок в учнів 8-11 класів при вивченні профілю "Деревооброрбка"

4. Формування у молодших школярів організаційних умінь і навичок

5. Розвиток комунікативно-мовленнєвих умінь молодших школярів при вивченні частин мови у 3 класі

6. Формування комунікативно-мовленнєвих умінь під час вивчення лексики
7. Формування умінь і навичок виразності голосного читання в учнів початкової школи
8. Використання дитячої літератури для формування екологічної культури молодших школярів

9. Розвиток умінь розв’язувати задач на пропорційне ділення у початковій школі

10. Формування геометричних понять у молодших школярів

11. Формування екологічної культури молодших школярів у сучасній початковій школі

12. Формування здорового способу життя молодших школярів

13. Формування читацьких інтересів молодшого школяра на основі використання ілюстрованого матеріалу

14. Формування комунікативних вмінь менеджера

15. Формування у молодших школярів читацьких інтересів у процесі роботи з дитячою художньою книжкою

16. Використання відеоспостереження з метою формування вмінь педагогичного менеджменту у майбутніх учителів іноземних мов

Блюдо для запекания "Тайга", 2250 мл.
Блюдо для запекания. Размер: 37x25x7 см. Объем: 2250 мл. Материал: керамика.
758 руб
Раздел: Прочее
Набор столовый детский "Непоседа" (4 предмета).
Набор детских столовых приборов: - ложка столовая - 1 шт; - вилка столовая - 1 шт; - ложка чайная - 1 шт; - нож столовый - 1
532 руб
Раздел: Ложки, вилки
Развивающая игра "Магнитные истории. Времена года".
Игра «Магнитные истории. Времена года» - это познавательная для Вашего ребенка игра, позволяющая в игровой форме познакомиться с временами
499 руб
Раздел: Игры на магнитах

17. Комплексне використання засобів наочності в процесі формування природничих знань молодших школярів

18. Методика формування навичок зображення форми у процесі графічної діяльності молодших школярів

19. Методика формування у молодших школярів навичок живопису у процесі малювання пейзажу

20. Твори українського народного мистецтва як чинник формування національно-культурної свідомості молодших школярів

21. Традиційні народні промисли і ремесла як засіб формування смаків та ідеалів у молодших школярів

22. Формування в молодших школярів пізнавального інтересу засобами усної народної творчості на уроках курсу "Я і Україна"
23. Формування здорового способу життя школярів засобами фізичної культури
24. Формування мовленнєвих навичок у молодших школярів

25. Формування мотивів природоохоронної діяльності у молодших школярів

26. Формування народознавчих знань та вмінь учнів

27. Формування системи композиційних закономірностей у молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва

28. Формування у молодших школярів граматичних понять роду, числа і відмінка іменників

29. Формування у молодших школярів мотивації до навчання

30. Формування у молодших школярів самостійності в процесі роботи з дитячою книжкою

31. Формування читацької компетентності у школярів

32. Діагностика і формування пізнавальних здібностей молодших школярів у процесі навчання

Дорожная игра "Голодные бегемотики".
Забавная игра «Голодные бегемотики» не даст соскучиться! Она рассчитана на двух человек, каждый из которых играет за голодного бегемота:
543 руб
Раздел: Игры на ловкость
Швабра для пола "Помощница".
Использование швабры позволяет очистить любые поверхности от пыли и грязи, даже без использования химических средств. Благодаря насадке
314 руб
Раздел: Швабры и наборы
Комплект детского постельного белья "Пираты".
Постельное белье из бязи выполнено из высококачественного хлопка, что гарантирует крепкий и здоровый сон. Комплект не требует особого
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое

33. Основные этапы развития и конструктивной эволюции техники в области самолетостроения

34. Формування украiнськоi народностi. Походження та поширення назви "Украiна"

35. Образ Чацкого в комедии "Горе от ума"

36. Образы “Горя от ума”

37. Просвещение, наука, педагогика в понимании персонажей комедии "Горе от ума"

38. Проблема выражения авторской позиции в комедии А. С. Грибоедова "Горе от ума"
39. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)
40. Рене Декарт и его трактат "Правила для руководства ума"

41. Рене Декарт и его трактат "Правила для руководства ума"

42. Формування статутного фонду підприємств різних форм власності

43. Виникнення та формування українського етносу

44. Грибоедов: Горе от ума

45. Формування рок- культури

46. Художественный мир комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума»

47. Своеобразие конфликта комедии "Горе от ума" Грибоедова

48. Софья и Лиза в комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума»: два характера и две судьбы

Фляга S.Quire "Птицы" 0,24 л, сталь, серебристый цвет с рисунком.
Фляги S.Quire изготавливаются из высококачественной нержавеющей пищевой стали с применением современных методов производства и
760 руб
Раздел: Фляжки сувенирные
Тарелка Lubby "Веселые животные" с присоской.
Тарелка "Lubby" для кормления незаменима в период, когда Ваш малыш учится есть самостоятельно. Присоска препятствует свободному
345 руб
Раздел: Тарелки
Набор "Грибочки".
Игра используется в качестве пособия в предметной деятельности. В комплект входит деревянная платформа и 15 грибочков разной формы и
571 руб
Раздел: Счетные наборы, веера

49. Софья в комедии Грибоедова "Горе от ума"

50. Сюжет и композиция "Горя от ума"

51. Фамусовская Москва в комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума»

52. Молчалин и Софья. Значение образов в комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума»

53. Дух времени в "Горе от ума"

54. Александр Сергеевич Грибоедов "Горе от ума". Трагедия Чацкого
55. Москва в комедии А. С. Грибоедова "Горе от ума"
56. Образ Софьи в пьесе А. С. Грибоедова "Горе от ума"

57. "Горе от ума" произведение непревзойденное, единственное в мировой литературе, не разгаданное до конца"

58. Век “ нынешний ” и век “ минувший ” в комедии Грибоедова “ Горе от ума ”

59. Новаторство комедии "Горе от ума"

60. Новаторство комедии "Горе от ума"

61. Комедия А. С. Грибоедова "Горе от ума"

62. Идеи декабризма в комедии Грибоедова "Горе от ума"

63. Роль внесценических персонажей в комедии "Горе от ума"

64. Современна ли комедия А.С.Грибоедова "Горе от ума"

Сушилка для посуды P&C "Лилия", двухъярусная.
Наша уникальная двухъярусная сушилка позволит сушить или хранить большое количество посуды, при этом сэкономит полезную площадь на столе
511 руб
Раздел: Настольные
Глобус Марса диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре; может
1338 руб
Раздел: Глобусы
Набор цветных гелевых ручек, 30 цветов.
Набор цветных гелевых ручек, 10 цветов с блестками, 5 цветов пастельных, 5 цветов - мультицвет, 10 цветов - гель. Размер ручки 15 см.
545 руб
Раздел: Цветные

65. Комедия "Горе от ума" А.С.Грибоедова - реалистическое произведение

66. Комедия "Горе от ума"

67. Комедия А. С. Грибоедова Горе от ума

68. Ідейно-тематичний перегук поезії 20-х і 60-х років ХХ ст. як втілення генетичної спадкоємності ренесансних поколінь

69. Персонажи комедии Горе от ума

70. "Горе от ума" как формула жизни
71. Степени ума
72. "Иди, куда влечет тебя свободный ум..."

73. Ідейно-тематичний перегук поезії 20-х і 60-х років ХХ ст. як втілення генетичної спадкоємності ренесансних поколінь

74. Грибоедов. "Горе от ума"

75. "Герой времени" в "Горе от ума" Грибоедова

76. Пища для ума

77. Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств

78. IQ: горе от ума

79. Відображення питань автоматизації формування фондів

80. Формування духовності учнів у навчальному процесі

Развивающая настольная игра "Хронолёт", новая версия.
Выполняя разные интересные и забавные дела, игроки будут перемещаться по игровому полю-циферблату. Задача игроков — выполнить как можно
1024 руб
Раздел: Классические игры
Качели подвесные детские.
Изготовлены из полипропилена. Для детей старше 3 лет, весом до 25 кг. Перед использованием необходимо убедиться в надежном закреплении
452 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Табурет "Плетенка" складной (большой).
Табурет, сделанный из пластмассы высокого качества. Ширина: 310 мм. Длина: 270 мм. Высота: 445 мм. Размеры сидения: длина - 230 мм, ширина
450 руб
Раздел: Стульчики

81. Секреты блестящего ума или тренируйте свои мозги

82. Конструктивная психология

83. Конструктивная психология и психические культуры

84. О конструктивной функции методов обучения

85. Правила конструктивной критики

86. Умай и Дзерасса - богини-сестры
87. Шляхи формування правової держави в Україні
88. Ограничение человеческого ума

89. Трактат Плотина "Об уме, идеях и сущем" (5, V.9) в связи с проблемой природы

90. Международная миграция рабочей силы и «перекачка умов»

91. Интеллектуальная собственность и утечка умов

92. Формування прибутку промислового підприємництва

93. Формування ресурсів коммерційних банків

94. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

95. Ресурсно - природний потенціал Китаю та його вплив на формування економіки Китаю

96. Роль та функції експресем у художньому тексті

Настольная игра "Земляничные тропинки".
Очень милая и добрая игра, в которой не может быть проигравших, что очень важно для малышей! Игроки должны помочь собрать медвежатам как
1220 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Счеты "Математика".
Благодаря такой интересной игрушке ребёнок очень быстро научится считать! Игрушка состоит из основания, таблички с примерами и 10-ти дуг с
819 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Подарочная расчёска для волос "Полина".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос

97. Нефі у турецькій літературі дивану та художньо-стилістичні особливості його сакінаме

98. Використання новітніх інформаційних технологій для формування іміджу держави

99. Художнє осмислення чоpнобильської тpагедії в поемі Івана Дpача "Чоpнобильська мадонна"

100. Камінний хpест як художній символ тpагізму життя укpаїнського селянина-бідняка в новелі Василя Стефаника "Камінний хpест"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.