Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Фінансово-економічний аналіз шахти "Південна"

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Кафедра економіки і маркетингу КУРСОВА РОБОТА з дисципліни “Економічний аналіз” на тему: “Фінансово-економічний аналіз шахти «Південна».” 2006 РЕФЕРАТ Пояснювальна записка до курсової роботи:70 стор., 11 табл., 19 джерел, 4 додатки Мета роботи – оволодіння методикою проведення фінансово-економічного аналізу для виявлення основних резервів поліпшення його фінансово-господарського стану, підвищення ефективності використання його засобів і зниження ризику його банкрутства. Для досягнення мети вирішені такі задачі: аналіз фінансового стану підприємства. Методи дослідження: порівняльний аналіз, математична статистика,техніко економічний аналіз, фінансовий аналіз. Об'єктом дослідження при виконанні роботи є шахта Південна та фінансові показники її роботи за 2004 - 2005 роки. Курсова робота призначена для закріплення теоретичних знань по основним темам дисципліни “Економічний аналіз” та опанування прийомів і методів фінансово-економічного аналізу до конкретних завдань підприємства. ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ, ФІНАНСОВИЙ СТАН ПІДПРИЄМСТВА, РИНКОВА УСТАЛЕНІСТЬ, ФІНАНСОВА УСТАЛЕНІСТЬ, РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ, ЛІКВІДНІСТЬ, ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ, БАНКРУТСТВО, ВИРОБНИЧИЙ РИЗИК. ЗМІСТВСТУП 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 1.1 Сутність, цілі та значення оцінки фінансового стану підприємства 1.2 Оцінка фінансового стану фірм – досвід економічно розвинених країн 1.3 Інформаційне та нормативно-правове забезпечення фінансового аналізу Висновки по розділу 2 МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ТА ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 2.1 Загальна оцінка майна підприємства та визначення його ринкової усталеності 2.2 Аналіз взаємозв'язку активу і пасиву балансу: показники фінансової усталеності, визначення типу фінансової усталеності 2.3 Показники інтенсивності та ефективності використання капіталу підприємства 2.4 Аналіз платоспроможності. Методи прогнозування кризового розвитку підприємства Висновки по розділу 3 ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 3.1 Характеристика майнового стану підприємства та оцінка його ринкової стійкості 3.2 Оцінка фінансової усталеності 3.3 Оцінка ділової активності підприємства та ефективності використання капіталу 3.4 Оцінка ліквідності активів підприємства. Визначення ризику кризового розвитку Висновки по розділу 3 ВИСНОВКИ ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ ДОДАТКИ ВСТУП У сучасних економічних умовах діяльність кожного господарюючого суб'єкта є предметом уваги великого кола учасників ринкових відносин (організацій й осіб), зацікавлених у результатах його функціонування. На підставі доступної їм звітно-облікової інформації зазначені особи прагнуть оцінити фінансове становище підприємства. Основним інструментом для цього служить фінансовий аналіз, основною метою фінансового аналізу є одержання невеликого числа ключових параметрів, що дають об'єктивну й точну картину фінансового стану підприємства, за допомогою якого можна об'єктивно оцінити внутрішні й зовнішні відносини аналізованого об'єкта: охарактеризувати його платоспроможність, ефективність і прибутковість діяльності, перспективи розвитку, а потім по його результатах прийняти обґрунтовані рішення.

Аналіз фінансового стану дає можливість оцінити: майновий стан підприємства; ступінь підприємницького ризику, зокрема можливість погашення зобов'язань перед третіми особами; достатність капіталу для поточної діяльності й довгострокових інвестицій; потребу в додаткових джерелах фінансування; здатність до нарощення капіталу; раціональність залучення позикових коштів; обґрунтованість політики розподілу й використання прибутку й т.д. У ринковій економіці підприємства несуть повну матеріальну відповідальність за свої дії. Це визначає іншу особливість фінансового керування: потрібен глибокий аналіз фінансового стану не тільки свого підприємства, але й підприємства-конкурентів і ділових партнерів. Виходячи з цього, метою даної курсової роботи є проведення аналізу фінансово-господарського стану підприємства для обґрунтування рішень по підвищенню ефективності його діяльності і зниження ризику його банкрутства; ознайомлення із нормативними актами, що законодавчо забезпечують фінансовий аналіз. Завдання курсової роботи – об’єктивно оцінити господарсько-фінансову діяльність підприємства; виявити фактори, які впливають на відхилення від норми; розробити і внести відповідні пропозиції Об’єктом нашого дослідження та аналізу стала шахта „Південна”. 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 1.1 Сутність, цілі та значення оцінки фінансового стану підприємства Фінансова діяльність підприємства становить систему грошових відносин у процесі утворення, розподілу та використання різних фондів коштів. Фінанси підприємства насамперед мають забезпечити грошовими ресурсами безперервний виробничий процес через своєчасну й повну сплату необхідних для підприємства засобів виробництва. Успіх фінансової діяльності віддзеркалює добрий (міцний, стійкий, задовільний) фінансовий стан підприємства . Фінансовий стан підприємства – сукупність показників, що відображають наявність, розміщення і використання ресурсів підприємства, реальні й потенціальні фінансові можливості підприємства . Задовільний фінансовий стан – стійка ліквідність, платоспроможність та фінансова стійкість підприємства, його забезпеченість власними оборотними засобами та ефективне використання ресурсів підприємства. Проте фінансовий стан може бути поганим, нестійким, незадовільним, коли мають місце ті чи інші недоліки у фінансах підприємства. Незадовільний фінансовий стан – характеризується неефективним розміщенням ресурсів та неефективним використанням їх, незадовільною платоспроможністю підприємства, наявністю простроченої заборгованості перед бюджетом, з заробітної плати, недостатньою фінансовою стійкістю у зв'язку з несприятливими тенденціями розвитку виробництва та збуту продукції підприємства. Наслідком цього є виникнення потреби в аналізі фінансового стану підприємства. Треба розрізняти поняття “фінансовий аналіз” і “аналіз фінансового стану”. Фінансовий стан підприємства – сукупність показників, що відображають наявність, розміщення і використання ресурсів підприємства, реальні й потенційні фінансові можливості підприємства.

Фінансовий аналіз діяльності підприємства – комплексне вивчення фінансового стану підприємства з метою оцінки досягнутих фінансових результатів що проводиться за допомогою методів фінансового аналізу за даними бухгалтерської (фінансової) звітності підприємства. Метою фінансового аналізу підприємства є оцінка фінансового стану підприємства на останню звітну дату з урахуванням динаміки його змін, які склалися за результатами господарської діяльності підприємства за два останні роки; визначення факторів, що вплинули на зміни, та прогнозування майбутнього фінансового стану підприємства. Результати проведеного аналізу використовуються для підготовки рекомендацій щодо доцільності перетворення підприємства у ВАТ або його реструктуризації. Задовільний фінансовий стан – це стійка ліквідність, платоспроможність та фінансова стійкість підприємства, його забезпеченість власними оборотними засобами та ефективне використання ресурсів підприємства. Незадовільний фінансовий стан – характеризується неефективним розміщенням ресурсів та неефективним використанням їх, незадовільною платоспроможністю підприємства, наявністю простроченої заборгованості перед бюджетом, з заробітної плати, недостатньою фінансовою стійкістю у зв’язку з несприятливими тенденціями розвитку виробництва та збуту продукції підприємства. Під час аналізу потрібно вирішити такі основні завдання: 1. Виконати оцінку виконання фінансового плану і фінансового стану підприємства. 2. Визначити вплив факторів на фінансові показники й платоспроможність підприємства. 3. Знайти, визначити резерви і розробити спеціальні заходи щодо їх реалізації. Проте крім цих головних завдань є такі: 1. Оцінка розрахунково-платіжної дисципліни і стану незавершених розрахунків. 2. Оцінка дебіторсько-кредиторської заборгованості. 3. Оцінка забезпеченості підприємства обіговими коштами, зокрема, власними. 4. Оцінка взаємовідносин з банками і фінансовими організаціями. 5. Розробка заходів, метою яких є більш ефективне використання наявних фінансових ресурсів та покращення фінансового стану підприємства. Для аналізу використовують такі дані: фінансовий план, бухгалтерський баланс (форма №1), звіт про фінансові результати та їх використання (форма №2), дані бухгалтерського обліку та поточні матеріали фінансового відділу, інші не облікові матеріали. Основні фактори, що визначають фінансовий стан підприємства є: виконання фінансового плану і поповнення в міру потреби власного оборотного капіталу за рахунок прибутку; швидкість оборотності оборотних коштів. 1.2 Оцінка фінансового стану фірм - досвід економічно розвинених країн Ринкова економіка сприяє не тільки посиленню, але і якісній зміні ролі фінансового аналізу, що перетворюється в основний метод оцінки фінансового стану підприємства. Він дозволяє виявити ефективність використання ресурсів, оцінити рентабельність і фінансову стабільність господарюючого суб'єкта, установити його положення на ринку, а також кількісно виміряти ступінь ризикованості діяльності й конкурентноздатність. Практика використання прийомів фінансового аналізу українськими підприємствами недостатня з погляду сучасних вимог економіки.

Найважливіші нумізматичні терміни. —Львів, 1966. 7. Ковальчак Г. Економічний розвиток західноукраїнських земель. — К., 1988. 8. Котляр М. Галицька Русь у другій половині XIV — першій чверті XV ст. — К., 1968. 9. Котляр М. Грошовий обіг на території України в епоху феодалізму.-К., 1971. 10. Котляр М. Літописи Самовидця, Грабянки та Величка про грошовий обіг України XVII ст. // Український історичний журнал. — 1970.-№ 1. - С 18 - 25. 11. Котляр Н. К вопросу о правовом положении Львовского монетного двора в XIV — XV вв. // Нумизматика и сфрагистика. — 1965. — №2. - С. 113 - 121. 12. Котляр Н. Монеты Владимира Ольгердовича // Нумизматика и сфрагистика. — 1971. — № 1. — С. 52 — 58. 13. Котляр Н. Монеты Червоной Руси в денежном обороте Польского государства в XIV— XV вв. // Нумизматика и сфрагистика. — 1965. -№ 5. - С. 18 - 32. 14. Котляр Н. Проблемы и основные итоги исследований монет Червоной Руси // Нумизматика и сфрагистика. — 1965. — № 2. — С. 91 — 11З. 15. Крип'якевич I. Богдан Хмельницький. — К., 1954. 16. Крип'якевич І. Монети Б. Хмельницького і П

1. Економічний аналіз підприємств

2. Техніко-економічний аналіз ефективності виробництва

3. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

4. Аналіз фінансово-економічного стану ЗАТ "АВК"

5. Аналіз фінансово-економічної діяльності ТОВ "Трансмаш"

6. Технічний аналіз фондового ринку
7. Економічний аспект забруднення навколишнього середовища
8. Японія: економічний огляд

9. Донецький економічний район. Роль агропромислового комплексу в економіці України

10. Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту

11. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

12. Політичний та економічний розвиток Македонії у 1990-2005 рр.

13. Політичний та економічний розвиток Румунії у 1990–2005 рр.

14. Політичний та економічний розвиток Угорщини у 1990–2005 рр.

15. Політичний та соціально-економічний розвиток Болгарії у 1990–2005 рр.

16. Політичний та соціально-економічний розвиток Естонії у 1990–2005 рр.

Увлекательная настольная игра "Фрукто 10", новая версия.
«Фрукто 10» Вам нужно быть самым быстрым, чтобы первым найти фруктовую десятку на двух карточках, громко ее объявить и забрать карточки
392 руб
Раздел: Карточные игры
Простыня на резинке "ЭГО", 90х200 см, салатовая.
Трикотажная простыня "ЭГО" на резинке выполнена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
589 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Форма разъемная Regent "Easy" круглая, 18x7 см.
Форма для выпечки разъемная из углеродистой стали с антипригарным покрытием. Удобная застежка. Поверхность устойчива к царапинам. Диаметр:
310 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

17. Політичний та соціально-економічний розвиток Словаччини у 1993-2005 рр.

18. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі

19. Соціально-економічний розвиток Західно-Українських земель у складі Австро-Угорщини у ХІХ столітті

20. Соціально-економічний розвиток Російської імперії після реформ 60-х років ХІХ століття

21. Соціально-економічний розвиток українських земель наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.

22. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії наприкінці XVIII—у першій половині XIX ст.
23. Українські землі у складі ВКЛ. Соціально-економічний розвиток Гетьманщини
24. Економічний інтерес та шляхи його реалізації в рекламній діяльності

25. Порівняльний фармакологічний аналіз імунотропних властивостей ряду антибактеріальних препаратів, які застосовуються при туберкульозі легенів

26. Економічний розвиток нових індустріальних країн

27. Єдиний економічний простір як інтеграційне економічне угрупування

28. Економічний розвиток Індії

29. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства: оцінка привабливості стратегічних зон господарювання

30. Педагогічний аналіз уроку в системі внутрішньошкільного контролю

31. Психологічний аналіз причин та шляхів корекції девіантної поведінки особи

32. Населення Бессарабії за урядовими переписами другої половини XIX ст. – початку XX ст.: історико-демографічний аналіз

Чехол с поролоном, антипригарный, для гладильной доски (тефлон).
Чехол для гладильной доски антипригарный. Размер чехла: 129х48 см. Максимальный размер доски: 125х40 см. Рисунок ткани в ассортименте без
364 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски
Игра "Супер Твистер".
Игра "Твистер" известна по всему миру людям от мала до велика. У нее простые правила, которые будут понятны как взрослым, так и
378 руб
Раздел: Подвижные игры, твистеры
Доска магнитно-маркерная, 90x120 см.
Размер: 90х120 см. Для письма маркерами и крепления листов при помощи магнитов. Перед началом работы удалить защитную пленку. Возможность
2107 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

33. Моделювання бізнес-ситуації: інвестування запропонованих до реалізації проектів і автоматизація маркетингових досліджень і фінансово-економічних розрахунків в бізнес-плануванні

34. Технічний аналіз ринку форексних операцій

35. Економічний механізм природокористування та охорони навколишнього середовища

36. Платежі, як економічний інструмент ресурсокористування

37. Історія розвитку економічного аналізу

38. Теорія економічного аналізу
39. Экономічний аналіз підприємства
40. Предмет та метод економічного аналізу

41. Економічне моделювання в економічному аналізі

42. Аналіз фінансової звітності та прогнозування економічного потенціалу ТОВ "Агрофірма "Колос" та СТОВ "Степове"

43. Поняття фінансового аналізу в ринковій економіці

44. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

45. Аналіз та поліпшення фінансового стану підприємста

46. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

47. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

48. СППР фінансового аналізу на базі алгоритмів нечіткої логіки

Антискользящий резиновый коврик для ванны "Roxy-kids", 35x76 см, белый.
Резиновый коврик с отверстиями ROXY-KIDS создан специально для детей и призван обеспечить комфортное и безопасное купание в ванне. Мягкие
529 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Настольная игра "Собери урожай".
Игра на развитие познавательных способностей, зрительно-моторной координации движений. Познакомит с ролевой игрой и укрепит социальное
631 руб
Раздел: Классические игры
Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х22,5 см (коричневая).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 22,5 см. Цвет: коричневый.
340 руб
Раздел: Корзины для стеллажей

49. Облік і аналіз фінансових результатів

50. Аналіз ефективності і активності фінансових операцій ВАТ "Міжнародний комерційний банк"

51. Аналіз фінансово-господарської діяльності ЗАТ "Перший український міжнародний банк" (ЗАТ "ПУМБ")

52. Аналіз економічної ефективності КГ "Зоря"

53. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

54. Фінансовий аналіз руху грошових коштів на підприємстві ТОВ "Автополюс"
55. Аналіз та аудит фінансового стану
56. Економіко-географічний комплекс Харківської області

57. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Угорщини, Франції та Бразилії

58. Аналіз фінансових показників та зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Алчевський металургійний комбінат"

59. Економічні ефекти фінансових методів торгової політики

60. Комплексний аналіз соціології праці в умовах підприємства ВАТ "Шахта Красноармійська-Західна №1"

61. Аналіз досвіду організації фінансового менеджменту на підприємстві

62. Аналіз фінансових результатів від реалізації зернових культур

63. Аналіз фінансово-господарського стану підприємства

64. Аналіз фінансового стану підприємства

Медицинская карта истории развития ребенка, синяя, А5, по форме 112/У.
История развития ребенка — основной медицинский документ, который ведется на каждого ребенка от рождения и до 14 лет включительно. В этот
498 руб
Раздел: Бланки, книги учета
Фляга "S.Quire", 0,27 л, сталь, натуральная кожа, вставка черная.
Очень строгий, классический, элегантный подарок для мужчины. Металлическая фляга "S.Quire", выполнена из нержавеющей стали,
1013 руб
Раздел: Фляжки сувенирные
Спиннер "Артефакт", перламутровый.
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
465 руб
Раздел: Спиннеры

65. Аналіз фінансового стану підприємства

66. Аналіз фінансового стану підприємства (на матеріалах ЗАТ "АТБ Групп")

67. Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ВАТ "Галактон"

68. Аналіз фінансового стану сільськогосподарського підприємства ООО "Степове"

69. Банкрутство: метод комплексного фінансового аналізу

70. Основи фінансового аналізу
71. Фінансова стійкість в економічній діагностиці сучасного підприємства
72. Фінансовий аналіз ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод"

73. Фінансовий аналіз роботи товариства з обмеженою відповідальністю "Променергозахист"

74. Фінансовий ринок і його роль в ринковій економіці

75. Аналіз екологічної системи мікрорайону "Північний"

76. Еколого-економічна оцінка природоохоронної діяльності підприємства СП "Шахта ім. В.І. Леніна"

77. Аналіз динаміки і циклічності економічних процесів

78. Аналіз економічної ефективності виробництва молока

79. Аналіз загальної рівноваги та дослідження ефективності виробництва в ринковій економіці

80. Аналіз основних фондів в умовах шахти ім. О.О. Скочинського

Настольная игра "Битва полов", артикул 7747.
Предлагаем вам принять участие в извечном противостоянии мужчин и женщин. В настоящей битве сойдутся мужское мышление и женская логика,
568 руб
Раздел: Игры для взрослых (18+)
Рамочка на 12 фотографий "Первый год" (белая).
Рамочка с отпечатком - это особый подход к созданию очаровательного подарка на память для этого особого периода жизни, с картинкой и
2503 руб
Раздел: Мультирамки
Доска магнитно-маркерная "Premium", 450x600 мм.
Доска магнитно-маркерная "Premium". Увеличенная толщина магнитно-маркерной поверхности, ДВП основа. Полочка для аксессуаров и
940 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

81. Аналіз фінансово-господарської діяльності ВАТ "Малинський хлібозавод"

82. Аналіз фінансового стану підприємства "Київська кондитерська фабрика кондитерської корпорації "ROSHEN""

83. Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ВАТ "Костопільський ЗТП"

84. Аналіз фінансового стану підприєсвта

85. Аналіз фінансової сталості та її забеспечення

86. Економіко-статистичний аналіз продуктивності праці в тваринництві
87. Економічна сутність вивчення аналізу статистики зовнішньої торгівлі
88. Науково-технічний прогрес та його значення в економіці і суспільстві

89. Підвищення економічних показників з урахуванням сезонних коливань в умовах шахти "Добропільська"

90. Інформаційна система аналізу діяльності підприємства для фінансового забезпечення інвестиційної діяльності

91. Методи фінансового аналізу та його спеціальні прийоми

92. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

93. Лексическая эквивалентность при переводе художественного текста с нидерландского языка на русский. Особенности перевода метафор. (на материале перевода отрывка из романа Анны Энквист "Тайна")

94. "Реквием" Анны Ахматовой

95. Анна Андреевна Ахматова

96. Анна Герман

Набор кукол "Шарлотта Земляничка" (с одеждой).
Игровой набор "Шарлотта Земляничка" состоит из четырех мини-кукол высотой 8 см и массы полезных аксессуаров. Благодаря
1599 руб
Раздел: Шарлотта Земляничка
Именная ложка с надписью "София".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу - именная ложка. Ложка изготовлена из нержавеющей стали, а ее
388 руб
Раздел: Прочее
Сушилка для белья напольная складная, 180x55x96 см, голубая.
Сушилка для белья напольная складная. Размеры: 180x55x96 см. Цвет каркаса: бело-голубой.
936 руб
Раздел: Сушилки напольные

97. Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)

98. Электроснабжение участка шахты

99. Подготовка и вскрытие шахтного поля шахты Полосухинская


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.