Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Розвиток місцевого самоврядування і формування та розвиток бюджетних відносин

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

Реферат з курсу Бюджетна система України : «Розвиток місцевого самоврядування і формування та розвиток бюджетних відносин» Київ 2010 План Вступ Історія розвитку місцевого самоврядування; Сучасний стан місцевого самоврядування та його особливості Висновок Використана література Вступ Після проголошення державної незалежності України перед суспільством і державою постали важливі проблеми, пов'язані з розбудовою місцевого самоврядування як одного з ключових елементів взаємодії територіальних громад, держави та особи. У колі цих проблем особлива роль належить утвердженню правових засад місцевого самоврядування відповідно до Конституції України 1996 p., яка фактично вивела місцеве самоврядування на рівень одного з провідних інститутів демократичного конституційного ладу. Місцеве самоврядування, як і парламентаризм, розподіл влади, незалежні суди та інші атрибути демократичного політичного режиму, поступово входить в політико-правове життя українського суспільства. Після тривалого панування тоталітарного режиму відродження місцевого самоврядування має на меті не повернення назад, а рух вперед, до створення самобутньої системи самоврядування. Ця система має спиратися на минулий вітчизняний досвід (позитивний і негативний), враховувати тенденції розвитку українського суспільства, а також багатий досвід комунальних (муніципальних) реформ в зарубіжних країнах і вихід на міжнародні стандарти розвитку місцевого самоврядування, закладені, зокрема, у Всесвітній декларації місцевого самоврядування 1985р. та Європейській хартії про місцеве самоврядування 1985р. 1. Історія розвитку місцевого самоврядування Коріння місцевого самоврядування виходить з територіальної сусідської общини стародавніх слов'ян. Така община влаштовувала свої справи самостійно, на власний розсуд і в межах наявних матеріальних ресурсів. З часів Київської Русі набуває розвитку громадівське самоврядування. В його основу покладено виробничу та територіальну ознаки, тобто громади які самоврядовувались, формувались на виробничій (громади купців, ремісників) або територіальній основі (сільська, міська та регіональна громади). Територіальне громадівське самоврядування розвивається на основі звичаєвого права, а його елементи виявляються у вічах. Суб'єктом міського самоврядування виступала міська громада, а суб'єктом сільського — сільська громада (верв), яка об'єднувала жителів сіл, мала землю в своїй власності, представляла своїх членів у відносинах з іншими громадами, феодалами та державною владою. За часів Великого Князівства Литовського місцеве самоврядування набуло розвитку у формі війтівства. У середньовіччі міста в Україні за своїм політико-правовим статусом поділялися на державні, приватні та церковні. У перших існувала державна адміністрація на чолі зі старостою (вона відала заміром, центральною частиною міста і приписаними селянами з навколишніх сіл, опікалася питаннями оборони, збирала податки). Міську громаду представляв війт. Компетенції війта та старости розмежовувалися. У приватних містах війт захищав інтереси громади перед феодалом, інколи, навіть, у суді.

До кінця ХІІІ ст. збиралися міські віча, що існували ще за Київської Русі. З ХІІІ ст. в українських містах починає запроваджуватися Магдебурзьке (німецьке) право. Хоча перший документ про надання німецького права зберігся лише від 1339 р. (про надання Болеславом Тройденовичем німецького права місту Сяноку), але можна припустити, що фактично німецьке право було заведене у містах Галицько-Волинської держави ще з кінця ХІІІ ст. Наприкінці XIV століття починають надавати українським містам самоврядування за німецьким правом литовські князі. У 1374 р. таке право дістав Кам'янець на Поділлі, в 1390 р. — Берестя, а далі — цілий ряд інших міст. В кінці XV століття Магдебурзьке право отримав Київ. Суть Магдебурзького права полягала у вивільненні міського населення від юрисдикції урядової адміністрації та наданні місту самоуправління на корпоративній основі. Міщани складали громаду із власним судом і управою. На чолі управи ставали виборні бурмістри і райці, на чолі суду — війт і лавники. Їхній юрисдикції підлягали не тільки міщани, а й цехові ремісники та приписані до міста селяни. Надання місту Магдебурзького права означало ліквідацію влади над його громадянами з боку феодалів та адміністраторів великих князів. Міське самоврядування передбачало право громадян обирати собі повноважну раду строком на один рік. Колегія райців обирала бурмістра. Рада на чолі з бурмістром здійснювала керівництво містом всіма господарськими справами громади. Магдебурзьке право передбачало також обрання лави — органу судової влади на чолі з війтом. Лавники обиралися на все життя. Війт, як правило, призначався королем і був найвищою посадовою особою міста. В Україні тільки громада Києва обирала війта самостійно. Разом з Магдебурзьким правом міста отримували і майнові повноваження. Вони володіли нерухомим майном, землею, запроваджували податки тощо. Українське населення міст прагнуло до участі в місцевому самоврядуванні. Після битви козаків з польським військом під Зборовом між Хмельницьким і поляками був укладений мирний договір (Зборівський трактат, затверджений сеймом наприкінці 1649 р.), що передбачав право православних міщан входити до складу муніципальних урядів. За часів Гетьманщини «з-під юрисдикції полковників були вилучені міста, що мали самоврядування на основі магдебурзького права, підтверджене царськими грамотами». Ці міста дістали у власність значні земельні володіння: поля, сінокоси й ліси. На утримання органів міського самоврядування йшло мито з привізного краму, з ремісників, із заїжджих дворів та лазень, з млинів, броварень, цегелень, «мостове», «вагове», «комірне» тощо. У 1764—1783 рр. було ліквідовано Гетьманщину й автономний устрій України, а з ним і Магдебурзьке право в її містах. У 1785 р., відповідно до виданої імператрицею Катериною ІІ «Жалованой грамоты городам», на Лівобережній та Слобідській Україні створюються нові органи станового місцевого самоврядування — міські думи. Це знаменувало уніфікацію форм організації суспільного життя в Росії та Україні. У 1796 р. імператор Павло І спробував поновити існуючу раніше структуру управління в Україні, але відродити Магдебурзьке право вже не вдалося.

У 1831 р. було видано царський указ про офіційну відміну Магдебурзького права. Указом царя Миколи І від 23 грудня 1834 р. Магдебурзьке право було скасовано і в Києві. Після цього в Україні тривало формування загальноімперських органів місцевого самоврядування. У 1838 р. Микола І запровадив місцеве станове самоврядування для державних селян та вільних трудівників. Значний вплив на суспільне життя України мала проведена Олександром II у 1864 р. земська реформа. В Європейській частині Російської імперії, включаючи Лівобережну та Слобідську Україну, засновувалися земські установи як органи місцевого (регіонального) самоврядування. Введення в дію в 1864 р. «Положення про земські установи» здійснювали тимчасові волосні комісії, що складалися з представника дворянства, міського голови, чиновників від палати державного майна і від контори удільних селян. Положення 1864 р. ділило виборців на три курії: землевласники всіх станів; власники нерухомого майна в місті; сільські товариства. Вибори проводились окремо: від перших двох курій — на з'їздах їх представників. На з'їзді представників першої курії могли перебувати великі і середні поміщики; другої — домовласники, фабриканти, купці тощо. У виборах не могли брати участь: особи молодші 25 років; судимі і не виправдані судом; звільнені з посади; що знаходяться під слідством; виключені з духовного відомства. Вибори гласних від селян були багаторівневими. Гласні обиралися на три роки. Після обрання гласних обирались уїзні земські збори. На першому засіданні уїзні гласні обирали зі свого середовища губернських гласних: від 6-ти волостей — один губернський гласний. Губернські збори проводились один раз на рік, але могли скликатися і позачергові збори. Для поточної роботи і уїзні, і губернські збори обирали Управи у складі 3-х чоловік: голови і двох членів. В основі Положення 1864 року був закладений принцип майнового цензу, з селянами рахувались мало. Домінуючий вплив на місцеві справи належав дворянству. У віданні земських установ знаходилося: утримання доріг, мостів, перевезень; винаймання будівель для станових приставів, судових слідчих; утримання канцелярій посередницьких комісій; утримання місцевих установ з селянських справ; утримання статистичних комітетів; розвиток торгівлі і промислу. Земство розпоряджалось мізерними матеріальними можливостями. Головним джерелом доходів було право оподатковувати платників новими податками. Земство могло асигнувати певні суми на справи народної освіти, але розпоряджатися цими сумами не мало права. Земства не користувалися повною свободою і самостійністю. Будь-яка постанова могла бути опротестована губернатором. 16 червня 1870 р. було прийнято Містове Положення Олександра ІІ. Згідно з ним виборче право (активне і пасивне) надавалось кожному жителю міста, якщо він був російським підданими, не молодшим 25 років та володів в межах міста будь-яким нерухомим майном. Нове Земське Положення фактично не мало зв'язку з ідеєю самоврядування. Воно позбавляло виборчого права духовенство, селянство, товариства, селян, які володіють в волості приватною землею, власників торгових, промислових установ, а також євреїв.

Посилаю Григорієва, щоби розібрав справу на місці. Лише покінчив я цю розмову, як до мене зголошується досить кремезний чоловік з трохи рябуватим, але відкритим обличам у сірій селянській свиті та чорній шапці з червоним денцем, озброєний в гарну шаблю та пістоль і, назвавши себе командантом "Червоних Козаків", спитав, які їм будуть накази. По його словам, в "Червоному Козацтві" було коло 200 багнетів, що є багато юнаків зі школи "прапорщиків" та що до 200 люда розбіглося по селах, бо не хотіли відходити з большевиками. На жаль, не пам'ятаю добре прізвища цієї людини, чи не Бокитько. Умовляємось з ним, що він негайно вишле стежі по цілому місті, а щоби їх відріжнити від чужих і мародерів, швидко робимо для них за допомогою місцевого самоврядування жовто-блакитні обвязки з печаткою міста Полтави. Поки все це діється, стрілянина над Ворсклою все змагається, зокрема крісова в стороні горіючого моста. До місцевого самоврядування під'їздить 3. сотня та доповідає, що на залізничий двірець Полтава-Київська входить уже піша розвідка нашої піхоти, а від німецької сотні над Ворсклою пригнав гонець з донесенням, що німці попали під такий сильний огонь від ст

1. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

2. Стан і перспективи розвитку СНД

3. Ринок цінних паперів та перспективи розвитку в Україні

4. Історія, перспективи розвитку та класифікація стрілецької зброїІсторія розвитку стрілецької зброї

5. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

6. Орендні відносини в сільському господарстві України. Проблеми і перспективи розвитку
7. Проблеми та перспективи розвитку агропромислового комплексу України
8. Перспективи розвитку і розміщення господарського комплексу Житомирської області

9. Особливості місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим, повноваження місцевого самоврядування у соціальній сфері

10. Аналіз сучасного стану і перспективи розвитку систем IP-телебачення

11. Перспективи розвитку соціально-орієнтованої економіки Швеції

12. Україна в системі сучасних міжнародних відносин: проблеми і перспективи розвитку

13. Історія та перспективи розвитку російської професійно-технічної освіти

14. Текстильна промисловість України. Основні проблеми та перспективи розвитку

15. Сучасна оцінка та перспективи розвитку оздоровчої рекреації в Запорізькій області

16. Бюджетна система України: стан, перспективи розвитку

Тетрадь общая с магнитной закладкой "ONE COLOR. Черный", А4, 120 листов, клетка.
Формат - А4. Внутренний блок - офсет, клетка. Обложка - ламинированный картон. Скрепление - книжный переплет. Отделка -
527 руб
Раздел: Прочие
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike (цвет каркаса: графит).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на колесах ПВХ – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
3600 руб
Раздел: Трехколесные
Сортер-матрешка "Волшебный куб".
Деревянный сортер-матрешка представляет собой развивающий комплекс для детишек возрастом от 3 лет. Игра состоит из 5 кубов различной
568 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки

17. Особистості та перспективи розвитку фондового ринку України

18. Проблеми та перспективи розвитку податку на додану вартість в Україні

19. Інвестиційні фонди: стан та перспективи розвитку

20. Актуальні проблеми розвитку і територіальна організація легкої промисловості світу

21. Правовий статус територіальної громади

22. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів
23. Органи місцевого самоуправління на Вінниччині в роки фашистської окупації (1941-1944)
24. Основи розвитку регіону. Видатки місцевих органів влади

25. Вексельний обіг і перспективи його розвитку в Українi

26. Податкова система Японії, Місцеві податки в Україні

27. Повноваження місцевих органів самоврядування

28. Місцеві позики і їх розвиток в Україні

29. Проблеми іпотечного кредитування та перспективи його розвитку в Україні

30. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

31. Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи

32. Бюджетна компетенція України та місцевих утворень

Дорожка массажная "Морской Берег", с "камнями".
Массажная дорожка с камнями «Морской берег» является отличным средством профилактики плоскостопия, рефлексотерапии и расслабления.
1268 руб
Раздел: Коврики
Ваза декоративная "Цветочный каприз", 10x10x24,5 см.
Ваза декоративная. Размер: 10x10x24,5 см. Материал: керамика.
311 руб
Раздел: Вазы
Ручка гелевая "BLGP-G1-5", синяя, 0,3 мм, 3 штуки.
Гелевая ручка Pilot имеет пластиковый корпус с резиновой манжеткой, которая снижает напряжение руки. Стержень с чернилами синего цвета в
345 руб
Раздел: Синие

33. Загальна характеристика фінансової основи організації діяльності місцевих рад

34. Місцеве самоврядування

35. Місцеві органи виконавчої влади

36. Місцеві суди в Україні

37. Основні теорії походження місцевого самоврядування

38. Проблеми правового регулювання діяльності виконавчих органів місцевих рад
39. Прохождення служби в органах місцевого самоврядування
40. Стратегічне планування економічного розвитку великого міста як інструмент підвищення ефективності його управління

41. Зміни в системі місцевого самоврядування, внесені реформою Катерини II

42. Клінічні особливості, лікування та запобігання розладів місцевого і загального характеру при застосуванні зубних протезів на основі сплавів металів

43. Особливості порушень деяких факторів місцевого захисту та їх корекція при лікуванні хворих на вперше діагностований туберкульоз легень у поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень

44. Роль, значення і перспектива інформаційної технології управління

45. Тенденції розвитку управлінської думки. Методи досліджень у психології управління

46. Управління інноваційним розвитком підприємств

47. Управління процесами технічного розвитку ВАТ "Галактон"

48. Аналіз виконання і планування місцевих бюджетів

Аптечка "Скорая помощь" большая.
Аптечка необходима в каждом доме. Высота аптечки позволяет хранить не только таблетки, но и пузырьки с жидкостью в вертикальном положении.
310 руб
Раздел: Прочее
Сетка москитная, 1х30 метров, в рулоне, белая.
Полиэстеровая мелкоячеистая сетка в рулоне. Предназначена для защиты помещения от насекомых. Свободно пропускает воздух, обеспечивая
1131 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Пелёнка-кокон "Карапуз" на липучке.
Пеленка-кокон для пеленания с удлиненными краями, оснащенными липучками. Дарит чувство комфорта и безопасности новорожденному малышу,
419 руб
Раздел: Пелёнки

49. Кошти місцевих бюджетів

50. Система місцевого самоврядування Франції

51. Фінансові ресурси місцевого самоврядування

52. Видатки місцевих бюджетів

53. Місцеві бюджети, міжбюджетні відносини та доходи і видатки місцевих бюджетів

54. Мале підприємництво і його роль у реформуванні економіки та зміцненні місцевих бюджетів
55. Перспективы телескопии
56. Перспективы совершенствования Вооружённых Сил Российской Федерации

57. Великобритания (расширенный вариант реферата 9490)

58. Основные проблемы и перспективы развития и размещения отраслей агропромышленного комплекса в Донецком экономическом районе

59. Пищевая промышленность Украины. Проблемы и перспективы развития

60. Экономика, география, политическое устройство и место в современной мировой экономике Южной Кореи

61. Перспективы развития петербургского порта

62. Основные тенденции, перспективы развития современного мирового хозяйства

63. Кора выветривания

64. Проблемы и перспективы развития денежной системы России

Наклейка "Дерево", 190x180 см.
Интерьерная наклейка обязательно станет украшением вашей квартиры. Придайте яркий и оригинальный вид комнате вашего ребенка с новым
324 руб
Раздел: Интерьерные наклейки
Пазл Maxi "В аэропорту", 40 элементов.
Пазлы от Castorland — это не только интересное, но и очень полезное для развития логики и мышления занятие. Пазл изготовлен из
331 руб
Раздел: Пазлы (Maxi)
Дополнение "Геометрика Extra" к настольной игре "Геометрика", новая версия.
Набор дополнительных карт к базовому комплекту «Геометрики». С ним любимая игра станет интереснее, разнообразнее и сложнее. В «Геометрике
392 руб
Раздел: Математика, цифры, счет

65. Экономическая сказка-реферат "НДС - вражья морда" или просто "Сказка про НДС"

66. Банковская система Республики Казахстан: проблемы и перспективы.

67. Налоги: тенденции, перспективы развития

68. Налоговая политика России: тактика и стратегия, позитивные и негативные тенденции и перспективы развития

69. Страховой рынок: состояние, перспективы

70. Реферат перевода с английского языка из книги “A History of England” by Keith Feiling
71. Реферат по книге Фернана Броделя
72. Зарубежные статистические пакеты: возможности, недостатки, перспективы развития

73. Процессоры нового поколения и перспективы их развития

74. Перспективы цифрового видео

75. Перспективы развития компьютерной техники (новейшие разработки 2005г.)

76. АРМ и перспективы его развития

77. Достаточно общая теория управления (Расовые доктрины в России: их возможности и целесообразность следования им в исторической перспективе)

78. Корь, краснуха, скарлатина

79. Субъект преступления ("подновлённая" версия реферата 6762)

80. Роль народного декоративно-прикладного мистецтва в естетичному розвитку учнiв (WinWord 7.0 На укр. яз)

Игра магнитная "Одевашки. Настя".
Это магнитная история про то, как одеть куклу Настю. Она простая, но при этом очень увлекательная и не вызовет сложности у ребенка старше
343 руб
Раздел: Бумажные куклы
Подушка, с лузгой гречихи, 40x60 см.
Подушка с гречневой лузгой - самая натуральная ортопедическая подушка: она высококачественная, "дышащая", экологична. Размер
520 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
Контейнер "Рукоделие", 10 л.
Контейнер выполнен из прозрачного пластика. Для удобства переноски сверху имеется ручка. Внутрь вставляется цветной вкладыш с одним
324 руб
Раздел: 5-10 литров

81. Дистанционное обучение: идеи, технологии, проблемы и перспективы

82. Реферат по технологии приготовления пищи "Венгерская кухня"

83. Либерализм в России:основные этапы, идеи, особенности и перспективы

84. Предмет и перспективы национальной политики

85. Ветроэнергетика. Перспективы использования в Республике Беларусь

86. Перспективы развития автомобильного двигателестроения (zip 1.6 Mb)
87. Психология труда (Обзорный реферат по психологии труда)
88. Несколько рефератов по Исламу

89. Искусственное осеменение коров

90. Рапс, выращивание и перспективы в РБ

91. Свойства сплавов кремний-германий и перспективы Si1-xGex производства

92. "Русский Тарзан" (реферат о российском пловце Александре Попове)

93. Перспективы становления ноосферной цивилизации

94. Молекулярная нанотехнология и перспективы её развития

95. Реферат по статье П. Вайнгартнера «Сходство и различие между научной и религиозной верой»

96. Русская духовная культура, история, перспективы

16 разноцветных восковых смываемых, треугольных мелков.
Мамы и папы могут быть уверены, что выбрав восковые мелки Crayola, они доставят радость своим детям. С их помощью можно нарисовать
419 руб
Раздел: Восковые
Подгузники-трусики "Pampers Pants", 6 ( 15+ кг), 44 штуки.
Когда малыши вертятся или ползают, подгузники надевать сложно. Тогда стоит использовать трусики Pampers Pants. Трусики Pampers легко
1117 руб
Раздел: Более 11 кг
Кружка с сердцем на дне (для правши или левши).
Пусть утро станет добрым! Кружка с забавной фигуркой на дне - это шанс вызвать улыбку близкого человека. По мере выпивания напитка фигурка
390 руб
Раздел: Оригинальная посуда

97. Перспективы развития и применения нанотехнологий. углеродные нанотрубки – революция в сфере технологии наночастиц

98. Банковская система Республики Беларусь: проблемы и перспективы развития

99. Банковская система Республики Казахстан: проблемы и перспективы.


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.