Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Облік формування та зміни статутного капіталу господарських товариств

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

ВступБез капіталу неможливо почати бізнес, адже навіть найменше підприємство вимагає певної суми, щоби зареєструвати його в органах виконавчої влади, відкрити рахунок в банку, виготовити печатку і штампи, придбати необоротні та оборотні активи, найняти робочу силу тощо. Для цього треба авансувати гроші, які використовуються на різні платежі, а частина вноситься на поточний рахунок в банку. При створенні підприємства інвестується капітал у придбання майна (матеріальних цінностей, основних засобів, необоротних і нематеріальних активів) та фінансові ресурси, які в сукупності становлять статутний капітал. Крім нього в процесі діяльності підприємства нагромаджується інший капітал. У сукупності сума різних капіталів має назву власного капіталу. Утворення власного капіталу дає гарантію для інвесторів, кредиторів, постачальників, позичальників, що підприємство є кредитоспроможним і йому можна довіряти, мати з ним ділові й партнерські стосунки. Після утворення підприємства власний капітал може поповню­ватися за рахунок внесення засновниками грошей та іншого майна, а також за рахунок отриманого у процесі операційної, фінансової чи інвестиційної діяльності прибутку, який залишається у його розпорядженні. До власного капіталу належать: статутний капітал; пайовий капітал (у кооперативних організаціях); додатковий капітал; резервний капітал; вилучений капітал; неоплачений капітал; нерозподілений прибуток (непокриті збитки при поганій роботі). Серед названих видів капіталу найважливіше місце належить статутному. При створенні нового підприємства затверджується його статут, в якому зазначається розмір виділених грошей, основних і оборотних коштів із детальним їх описом, звідки цей капітал і отримав назву статутного. Статутний капітал – це вартісна оцінка внесків, спочатку інвестованих у підприємство його засновниками (учасниками). Це не весь капітал підприємства, а лише та його частина, яка авансована його власниками та вказана в установчих документах. Бухгалтерський показник статутного капіталу відображає загальну вартість активів, що будуть отримані або вже отримані підприємством як внески (внесків) власників (засновників і учасників) у його капітал. Господарськими товариствами визнаються підприємства, установи, організації, створені на засадах угоди юридичними особами і громадянами шляхом об’єднання їх майна та підприємницької діяльності з метою одержання прибутку. Сума вкладів засновників та учасників господарського товариства становить статутний фонд товариства. До господарських товариств належать: – акціонерні товариства, – товариства з обмеженою відповідальністю, – товариства з додатковою відповідальністю, – повні товариства, – командитні товариства. Акціонерним визнається товариство, яке має статутний фонд, поділений на визначену кількість акцій рівної номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов’язаннями тільки майном товариства. Акція – цінний папір без установленого строку обігу, що засвідчує дольову участь у статутному фонді акціонерного товариства, підтверджує членство в акціонерному товаристві та право на участь в управлінні ним, дає право його власникові на одержання частини прибутку у вигляді дивіденду, а також на участь у розподілі майна при ліквідації акціонерного товариства.

В ході курсової роботи ми детальніше розповімо про види акціонерних товариств і акцій. Метою даної роботи є аналіз господарських товариств, а саме акціонерних, для кращого розуміння механізму створення господарських товариств в сучасній економіці. Завдання курсової роботи полягає в тому, щоб розглянути формування статутного капіталу господарських товариств та порядок випуску акцій акціонерними товариствами. Питання створення господарських товариств є досить актуальним в наш час, оскільки такі об’єднання характерні для ринкової економіки, які хоче створити Україна. Об’єктом даної роботи є господарська діяльність підприємства. Предметом є облік формування та зміни статутного капіталу господарських товариств. Поняття, формування та зміни статутного капіталуПри організації підприємства формується первісне й основне джерело капіталу – внесок засновників у статутний капітал. Відповідно до П(С) БО 2 у статті балансу «Статутний капітал» наводиться зафіксована в установчих документах загальна вартість активів, які є внеском власників (учасників) до капіталу підприємства. Підприємства, для яких не передбачена фіксована сума статутного капіталу, відображають у цій статті суму фактичного внеску власників до статутного капіталу підприємства. Тобто, статутний капітал це вартісна оцінка внесків, спочатку інвестованих у підприємство його засновниками (учасниками). Це не весь капітал підприємства, а лише та його частина, яка авансована його власниками та вказана в установчих документах. Бухгалтерський показник статутного капіталу відображає загальну вартість активів, що будуть отримані або вже отримані підприємством як внески (внесків) власників (засновників і учасників) у його капітал. Статутний капітал, будучи майновою основою діяльності підприємства, визначає частку кожного учасника в управлінні підприємством, у чистому прибутку, а також гарантує дотримання інтересів його кредиторів. Розмір частки у статутному фонді (капіталі) впливає на розмір корпоративних прав. Згідно ст. 167 Господарського кодексу України корпоративні права – це права особи, частка якої визначається у статутному фонді (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами. Документальне фіксування і державна реєстрація загальної вартості і складових майна, переданого у власність підприємства, є обов'язковими для визначення категорії статутного капіталу такого підприємства. Іншими словами, загальна вартість переданого підприємству майна тільки тоді буде вважатися статутним капіталом, коли таке майно і його вартість визначені як внесок у статутний фонд в установчому документі такого підприємства (статуті, установчому (засновницькому) договорі або меморандумі) і вартість такого внеску зареєстрована при державній реєстрації підприємства або реєстрації змін у його установчий документ. Сума статутного капіталу, зареєстрована в установчих документах називається оголошеним капіталом, оскільки не весь оголошений капітал на якийсь момент може бути внесено, тобто реально забезпечено активами.

Порядок формування статутного капіталу регулюється законодавством та установчими документами. Види вкладів до статутного капіталу можна розбити на такі групи: – грошові кошти (національна та іноземна валюта); – матеріальні активи (будівлі, споруди, обладнання, товари та ін.); – нематеріальні активи (авторське право, право на винахід та ін.); – інші майнові права (право оперативного управління та ін.); – цінні папери (акції, облігації, векселя та ін.). Нормами діючого законодавства визначені обмеження щодо джерел формування статутного капіталу.Можливості й обмеження в оплаті статутного капіталу Можливі види вкладів у статутний фонд згідно ст. 13 Закону про господарські товариства Обмеження в оплаті статутного капіталу – будинки, споруди, устаткування та інші матеріальні цінності; – цінні папери; – права користування землею, водою й іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, устаткуванням, а також інші майнові права (у тому числі на інтелектуальну власність); – грошові кошти, у тому числі в іноземній валюті – забороняється використовувати для формування статутного фонду бюджетні кошти, а також кошти, отримані в кредит і під заставу (ст. 13 Закону про господарські товариства); – забороняється використовувати векселя як внесок у статутний фонд господарського товариства (ст. 12 Закону про векселі) Порядок формування статутного капіталу залежить: – від організаційно – правової форми підприємства; – від виду власності. Статутний капітал державних підприємств формується за рахунок асигнувань з бюджету або внесків державних підприємств. Він є мінімальним розміром майна підприємства, що гарантує інтереси його кредиторів. На підприємствах недержавної форми власності статутний капітал формується із внесків засновників. Статутний капітал підприємств заснованих на одноосібній або груповій власності, формується за рахунок особистих внесків громадян, які утворили це підприємство. Він дорівнює номінальній вартості часток його учасників. Статутний капітал акціонерних товариств утворюється шляхом розміщення акцій і дорівнює номінальній вартості акцій незалежно від фактично сплаченої за них суми. При створенні нового підприємства затверджується його статут, в якому зазначається розмір виділених грошей, основних і оборотних коштів із детальним їх описом, звідки цей капітал і отримав назву статутного. При створенні приватного підприємства, фермерського господарства, колективного сільськогосподарського підприємства (пайовий фонд), діюче законодавство України не вимагає створення статутного капіталу, власник такого підприємства має право самостійно визначати необхідність створення та розмір такого капіталу. У разі, коли власник приватного підприємства приймає рішення про створення статутного капіталу, джерелом його формування може бути майно, що знаходиться у приватній власності та грошові кошти, що належать фізичній особі. Сільськогосподарські кооперативи створюють пайовий та неподільний фонди за рахунок внесків членів кооперативу. Сальдо рахунка 40 «Статутний капітал» повинно відповідати розміру статутного капіталу, відображеному в установчих документах і статуті підприємства, незалежно від форми власності.

Но тем сильнее мешает ему спокойно наслаждать­ся жизнью недовольная, жаждущая обновления бедность тех, которые не желают больше спокойно терпеть и страдать, а начинают «сумасбродствовать» и бунтовать. Заприте бродягу под замок, запрячьте мятежника в самую глухую тюрьму. Он хочет «возбудить недовольство в государстве и подстрекает против существующих постановлений»; побейте его каменья­ми; убейте его! Но именно эти самые недовольные рассуждают таким образом: «Доброму буржуа» совершенно безразлично, кто защищает его и его принципы, – абсолютный или консти­туционный король, республика и т. д., главное, чтобы была защита. Но каков же этот принцип, защитника которого они постоянно будут «любить»? Конечно, не принцип труда, также и не знатности рода. Они – сторонники посредственности, золотой середины: немного знатности и немножко работы, то есть приносящая проценты собственность. Собственность для них и есть твердое данное, унаследованное (знатность рода); процентный рост – плата за труды, оборотный капи­тал. Только бы не излишек, не чрезмерность, не радикализм! Они – за права родовитости, но в смысле состояния, имеющегося от рождения, они – за работу, только в небольшом количестве и не собственную, а работу капитала и… подчинен­ных рабочих

1. Громадянська освіта та формування національної свідомості на уроках історії України

2. Ринок капіталів та його роль у розвитку економіки України

3. Формування бюджетів фондів соціального страхування України

4. Розвиток та розміщення хімічної промисловості України

5. Еколого-ценотичні особливості та представленість родини бобових у флорі України

6. Поняття, встановлення, зміна цільового призначення земель України
7. Клініко-морфологічна та функціональна характеристика стану гепатобіліарної системи у хворих з синдромом холестазу та його етіопатогенетична корекція
8. Вибори та їх роль у політичному житті України

9. Вплив податкових пільг та штрафних санкцій на економіку України

10. Матеріальна та духовна культура євреїв Півдня України у XIX ст.

11. Формування власного капіталу підприємств

12. Аналіз формування капіталу комерційного банку АКБ "Приватбанк"

13. Організація і шляхи вдосконалення обліку власного капіталу на прикладі ВАТ "Луганськмлин"

14. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

15. Особливості управління формуванням основного капіталу малих підприємств

16. Формування украiнськоi народностi. Походження та поширення назви "Украiна"

Набор детской посуды "Домашние животные" (3 предмета).
Набор детской посуды "Домашние животные" в подарочной упаковке. В наборе 3 предмета: - кружка 240 мл; - тарелка 19 см; - миска
310 руб
Раздел: Наборы для кормления
Тележка багажная ручная ТБР-02.
Грузоподъемность: 30 кг. Предназначена для перевозки грузов. Удобна для любого путешествия. Легко собирается в транспортное положение,
538 руб
Раздел: Хозяйственные тележки
Полотенце махровое "Нордтекс. Aquarelle", серия "Палитра", цвет: аметистовый, 70х130.
Полотенца махровые гладкокрашеные изготовлены из 100% хлопка, плотность 300 г/кв.м. Размер: 70х130 см.
361 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см

17. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах

18. Авторитет батьків та їх вплив на формування особистості дитини

19. Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові

20. Контроль НБУ у механізмі формування рівноваги на грошовому ринку

21. Адвентивна флора Чернігівської області: історія формування та сучасний стан

22. Інженерний менеджмент у формуванні та зайнятості механізаторських кадрів агропромислового комплексу
23. Проблеми ефективності виробництва та формування ринку зерна
24. Формування облікової політики підприємства

25. Розвиток місцевого самоврядування і формування та розвиток бюджетних відносин

26. Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі

27. Особливості державотворення та формування бюджетної системи в період гетьманату Павла Скоропадського

28. Мова як засіб і матеріал формування та становлення особистості людини

29. Сучасні вимоги до формування та реалізації ефективної маркетингової стратегії

30. Формування асортименту ниток в умовах ринку та їх якість

31. Формування асортименту, контроль якості та організація торгівлі напівкопченими ковбасними виробами

32. Імуногенетична характеристика та критерії формування груп ризику розвитку гастродуоденальної патології у дітей

Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Вперед!", 240 мл.
Объем: 240 мл. Материал: фарфор.
313 руб
Раздел: Кружки, посуда
Чехлы для коляски с поворотными колесами Bambola, 4 штуки.
Чехлы на коляску помогут Вам поддерживать чистоту в Вашем доме. После прогулки надеваются на колеса коляски и плотно удерживают грязь и
326 руб
Раздел: Чехлы для колес
Пенал школьный "Мышка", цвет малиновый.
Школьный пенал. Цвет: малиновый. 1 отделение. Материал: силиконовый полимер. В раскрытом виде выполняет роль подставки, возможность
372 руб
Раздел: Без наполнения

33. Фізіолого-імунологічні аспекти формування епідемій та пандемій

34. Інноваційний менеджмент та формування маркетингової стратегії

35. Система формування та підготовки кадрів для підприємства

36. Вища бібліотечно-інформаційна освіта в сучасній Україні: формування документологічної складової

37. Традиційні народні промисли і ремесла як засіб формування смаків та ідеалів у молодших школярів

38. Формування народознавчих знань та вмінь учнів
39. Політичний менеджмент виборчої кампанії: формування стратегії та тактики
40. Поняття та основи формування громадянського суспільства в Україні

41. Діагностика та формування у співробітників органів внутрішніх справ мотивації професійного самовдосконалення

42. Вольові якості особистості та шляхи їх формування у спорті

43. Грошові фонди і фінансові ресурси підприємств, їх формування та використання

44. Механізм формування доходної частини місцевих бюджетів

45. Формування доходів Державного Бюджету України стан та напрямки розвитку

46. Формування та використання фондів цільового призначення

47. Діяльність озер та боліт у формуванні мінеральних ресурсів

48. Акціонерний капітал та дивіденти

Стул-стол для кормления Вилт "Алекс" (салатовый).
Удобный стульчик-трансформер для кормления Вашего малыша. Можно использовать без столешницы, поэтому по мере взросления вашего малыша, вы
1337 руб
Раздел: Стульчики для кормления
Говорящий ростомер "Лесная школа".
Обучающий плакат-ростомер поможет и рост измерить, и выучить буквы с цифрами! Нажимай на картинки – играй и учись, слушай любимые потешки
482 руб
Раздел: Ростомеры
Подставка для ножей AK-208ST "Alpenkok", 10x10x22 см.
Размеры: 10х10х22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: полипропиленовое волокно. Предназначена для безопасного и гигиеничного
822 руб
Раздел: Подставки для ножей

49. Капітал і праця: механізм взаємодії

50. Ринок праці та капіталу

51. Теорія структури капіталу підприємства та їх вплив на фінансування

52. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

53. Господарство України періоду утвердження капіталізму

54. Формування рок- культури
55. Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств
56. Характеристика сутності та змісту класичної школи управління

57. Формування духовності учнів у навчальному процесі

58. Фінансові методи збільшення капіталу

59. Формування недержавного сектору економіки на прикл приватизації

60. Формування ресурсів коммерційних банків

61. Облік зносу та амортизації основних засобів

62. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

63. Заходи Держави щодо залучення іноземного капіталу

64. Зміст і завдання БЖД та об’єктивні умови її виникнення

Набор цветных карандашей STABILO GREENcolors, 12 штук.
STABILO GREENcolors - цветные карандаши, сертифицированные FSC. • Изготовлены на 100% из возобновляемой древесины и покрыты лаком на
414 руб
Раздел: 7-12 цветов
Тележка, арт. 15-11017.
Удобная ручка и проходимые колеса помогут Вашему малышу с легкостью возить всё необходимое для строительства дворцов, замков, дорог и
325 руб
Раздел: Тележки
Багетная рама "Emma" (цветной), 40х50 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
698 руб
Раздел: Размер 40x50

65. Формування загально-лінгвістичної компетенції учнів в процесі вивчення особливостей адаптації

66. Венчурний капітал: сьогодні і завтра

67. Механізм забезпечення кредитування банками України та шляхи удосконалення на прикладі ЗАТ КБ "ПриватБанк"

68. Монетарний режим таргетування обмінного курсу - сутність та зміст

69. Присутність іноземного банківського капіталу в Україні

70. Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст
71. Формування резервів для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями комерційних банків (на прикладі АКБ "Приватбанк")
72. Вибір форм кредиту комерційного банку для фінансування капітальних та поточних потреб підприємства

73. Механізм дії високого тиску і температури на деякі мікроорганізми та вітаміни

74. Особливості формування зимових скупчень Горлиці кільчатої

75. Формування ботанічного саду навколо школи

76. Заходи щодо формування стада української чорно-рябої молочної породи великої рогатої худоби

77. Стан та напрямки удосконалення бухгалтерського обліку тварин на вирощуванні та відгодівлі

78. Формування екологічно сталих агроландшафтів на території Слобідської сільської ради Кагарлицького району, Київської області

79. Формування ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні

80. Морфолічно-біологічні особливості формування урожайності зерна гібридами кукурудзи селекції компанії "Піонер" в умовах лісостепу України

Настольная игра "Скоростные колпачки".
Настольная игра "Скоростные колпачки" - быстрая и очень веселая игра для детей и взрослых! Каждый игрок получает по пять
1479 руб
Раздел: Карточные игры
Копилка "Банкомат", синяя.
Забавная электронная игрушка - копилка выполнена в виде банкомата. Распознаёт номинал Российских монет. Широкий набор функций. Размеры
1919 руб
Раздел: Копилки
Тетрадь на резинке "Study Up", В5, 120 листов, клетка, фиолетовая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: фиолетовый.
442 руб
Раздел: Прочие

81. Вибуття запасів: оцінка та відображення в обліку

82. Готельні послуги: документація та облік

83. Документальне оформлення та облік фінансових результатів

84. Курсові різниці: поняття, порядок визнання та відображення в обліку

85. Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства

86. Облік витрат та собівартості продукції технічних культур та шляхи їх зниження
87. Облік готової продукції та її реалізації
88. Облік матеріалів і малоцінних та швидкозношувальних предметів

89. Облік нематеріальних активів та довгострокових зобов’язань

90. Облік основних засобів та шляхи його вдосконалення в умовах переходу до ринкової економіки

91. Облік праці та її оплати

92. Облік та амортизація необоротних активів

93. Облік та аналіз виробничих запасів на сільскогосподарських підприємствах

94. Облік та аудиту комерційних банках

95. Облікова політика та її призначення з метою ефективного використання в теорії та практиці бухгалтерського обліку

96. Організація бухгалтерського обліку в Пакистані та Фінляндії

Чудо трусики для плавания, от 0 до 3-х лет, трехслойные, арт. 111, для мальчиков.
Детские специальные трусики для плавания в бассейне и открытом водоеме. Плотно прилегают, отлично защищают! Изготовлены из хлопка, имеют
376 руб
Раздел: Многоразовые
Простыня на резинке "ЭГО", 160х200 см, салатовая.
Трикотажная простыня "ЭГО" на резинке выполнена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
760 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Перчатки виниловые одноразовые, размер L, 100 шт.
Виниловые одноразовые перчатки применяются во время разных видов работ: в пищевой сфере, косметологии, при уборке. Перчатки мягкие и
305 руб
Раздел: Перчатки

97. Організація бухгалтерського обліку у Франції та Китаї

98. Організація обліку в Франції та Люксембурзі

99. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.