Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Розрахунок строкiв одержання, погашення банківського кредиту

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

План контрольноп роботиВступ . . 2 1. Необхiдність участі банківських кредитів у складі фінансовіх ресурсів підприємства . . .3 2. Кредитування підприємства в оборотнi засоби i в основнi засоби . .6 3. Проценти за кредит . . .9 4. Задача . . 10 Заключеня .12 Список використаноп лiтератури . . .13 ВСТУП В останні роки в Україні відбулися і відбуваються глибокі економічні зміни, зумовлені процесами розбудови ринкової економіки. За роки, що минули від початку радикального реформування адміністративно-командної економіки, значною мірою трансформувалися умови функціонування всіх складових ланок економіки, в тому числі і в першу чергу — сфера фінансових відносин у суспільстві. Це пов'язано з появою значної кількості підприємств, заснованих на недержавних формах власності, докорінною зміною системи ціноутворення, бюджетної системи, а також систем оподаткування, кредитування і розрахунків, певним розвитком ринкової інфраструктури у сфері фінансово-кредитних відносин (створення комерційних банків, фондових бірж, страхових компаній, інвестиційних фондів, інших фінансових інституцій), запровадженням на підприємствах усіх форм власності податкового обліку (паралельно з бухгалтерським обліком). Попри всі труднощі і суперечності перехідного періоду, міцніє і набуває цілісності й адекватності стосовно нових економічних реалій правова база фінансово- кредитних відносин у суспільстві. 1. НЕОБХІДНІСТЬ УЧАСТІ БАНКІВСЬКИХ КРЕДИТІВ У СКЛАДІ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА Ринкові умови господарювання породжують об'єктивну необхідність використання суб'єктами підприємницької діяльності позичених фінансових ресурсів поряд із власними коштами, які є у їх розпорядженні, тобто поряд зі статутними, резервними, амортизаційними та іншими фондами цільового призначення. За питомою вагою перше місце серед позичених ресурсів у більшості підприємств займає банківський кредит. Крім банківського кредиту, у складі позичених фінансових ресурсів підприємств усіх галузей народного господарства значне місце посідає кредиторська заборгованість усіх видів, яка виникає у розрахунках з іншими юридичними і фізичними особами, постачальниками, покупцями, бюджетом, органами соціального страхування, позабюджетними фондами, а також у розрахунках з робітниками і службовцями підприємства. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» кваліфікує частину кредиторської заборгованості, залученої до складу позичених фінансових ресурсів, як товарний кредит і кредит під цінні папери, що засвідчують відносини позики. Вони являють собою дві форми позабанківського кредиту. Товарний кредит — виникає у розрахунках за матеріальні цінності, виконані роботи, надані послуги. Вони передаються у власність підприємства-боржника на умовах угоди, що передбачає відстрочення кінцевого розрахунку на визначений строк та під процент. Товарний кредит передбачає передання права на товари (результати робіт, послуг) покупцю у момент підписання договору або в момент фактичного отримання товарів (робіт, послуг), незалежно від часу погашення заборгованості. У відношеннях товарного кредиту кожний суб'єкт підприємницької діяльності має право виступати або як кредитор, або як одержувач кредитів.

Поширеною формою одержання товарного кредиту є видача підприємством векселів своїм постачальникам. Кредит під цінні папери, що засвідчують відносини позики, — це кошти, які залучаються підприємством-боржником від інших юридичних або фізичних осіб шляхом випуску (емісії) і продажу облігацій згідно з діючим законодавством. Вищезгаданим законом України в господарський лексикон введене також поняття «фінансовий кредит». Під фінансовим кредитом розуміється надання коштів банком-резидентом, іноземним банком (банківською установою), небанківською фінансовою установою у позику на визначений термін для цільового використання та під відсотки. Правила надання фінансових кредитів встановлюються Національним банком України (стосовно кредитів, що надаються комерційними банками, тобто банківських кредитів), а також Кабінетом Міністрів України (стосовно небанківських фінансових організацій) відповідно до законодавства. Якщо кредиторська заборгованість усіх видів, особливо її перманентне зростання, є найчастіше показником негараздів у фінансовому господарстві підприємства, то банківський кредит — це закономірне явище ринкової економіки, притаманне нормальному і ефективному функціонуванню господарюючих суб'єктів. Це, природно, аж ніяк не свідчить про те, що господарська практика не знає випадків використання банківських кредитів як джерела покриття збитків та інших прорахунків у діяльності підприємств. Проте для нормально функціонуючої ринкової економіки такі явища не характерні, вони мають місце, як правило, у разі порушення підприємствами і банками чинного банківського законодавства. Необхідність кредиту як джерела фінансових ресурсів підприємств визначається характером кругообігу і обігу основних і оборотних коштів. Відомо, що в процесі кругообігу і обігу основні і оборотні кошти підприємств постійно переходять з однієї функціональної форми в іншу: спочатку з грошової форми вони переходять у продуктивну, потім набувають товарної форми і знову грошової. Інакше не може відбуватися процес виробництва та реалізації продукції, процес відтворення. Перехід коштів підприємств з однієї функціональної форми в іншу не може мати ідеального характеру. Об'єктивні та суб'єктивні чинники ринкової економіки викликають у реальному господарському житті порушення ритму зміни функціональних форм кругообігу коштів, вкладених у виробничі засоби і засоби обігу. Наприклад, підприємство виробило свою готову продукцію, тобто певна частина його виробничих засобів перейшла у товарну форму, але ще до реалізації цієї продукції, тобто до набуття грошової форми у підприємства є необхідність вкласти кошти у купівлю сировини, матеріалів, що означає їх авансування у новий кругообіг. З'являється потреба в позичених ресурсах, які залучаються на якийсь час і на поворотній основі. Те ж саме спостерігається, якщо підприємству необхідні додаткові кошти для збільшення обсягу виробництва, а також для подолання тимчасових збоїв у ході виробництва та реалізації продукції. З іншого боку, особливості і умови кругообігу фінансових ресурсів у народному господарстві породжують появу тимчасово вільних коштів, які чекають свого використання і формують так званий позичковий фонд.

Основні джерела цього позичкового фонду (кредитних ресурсів, як їх називають на практиці) формуються за рахунок таких економічних явищ: — незбіг у багатьох підприємств моменту реалізації продукції, тобто вивільнення фінансових ресурсів у грошовій формі з їх черговим авансуванням, вкладенням у діло, в результаті чого тимчасово вільні кошти осідають на розрахункових, поточних, депозитних та інших банківських рахунках; — встановлений законодавством порядок виплати заробітної плати робітникам та службовцям (як правило, два рази на місяць), в результаті якого в обігу підприємст установ, організацій постійно є кошти у вигляді заборгованості по оплаті праці, які можуть тимчасово не бути нікуди вкладеними і осідати на банківських рахунках; — кошти амортизаційних фондів, які накопичуютьс постійно, по мірі нарахування зносу основних засобів реалізації продукції, і які нагромаджуються на рахунках підприємств для фінансування реновації основних засобів або їх поліпшення; — вільні кошти у вигляді тимчасово невикористаного прибутку, що створюється в галузях матеріального виробництва і в сфері послуг, і призначений як для фінансування загальнодержавних потреб, так і для цілей виробничо-технічного і соціального розвитку суб'єктів підприємництва; — постійна наявність коштів підприємств, організацій, установ у розрахунках як результат розриву у часі між моментом списання грошової суми з банківського рахунку платника і моментом її зарахування на рахунок одержувача; — наявність тимчасово вільних коштів державного бюджету, що осідають на банківських рахунках у ході його касового виконання; — вільна грошова маса у населення у вигляді грошових заощаджень на банківських рахунках або залишків готівки. Таким чином, з одного боку, у підприємств періодично з'являється об'єктивна необхідність залучення кредитних ресурсів, з іншого боку, — у господарстві в силу ряду обставин є у наявності тимчасово вільні кошти, які можуть бути одержані підприємствами у вигляді кредитів. Найчастіше потреба в кредитах має відносно короткотерміновий характер (до одного року) і виникає для поповнення оборотних коштів. Справа в тому, що за рахунок власних оборотних коштів підприємства створюють мінімальні запаси товарно-матеріальних цінностей. Але потреба в коштах для створення запасів протягом року коливається. Особливо наочно це можна спостерігати на прикладі підприємств із сезонним характером виробництва, у багатьох підприємств, які переробляють сільськогосподарську сировину, у підприємств лісової, торфодобувної промисловості, у підприємств будівельних матеріалів. Наприклад, підприємства, що переробляють сільгоспсировину, в період збирання врожаю повинні створити такі запаси сировини, яких би вистачило на весь термін переробки. Природно, що в цей період у них виникає підвищена потреба в оборотних коштах для оплати і накопичення сировини, що надходить від її виробників — колективних сільськогосподарських підприємств, фермерських господарств; після ж закінчення сезону переробки запаси цієї сировини зменшуються до мінімуму (або повністю зникають), а з ними зменшується або зовсім зникає потреба в оборотних коштах на формування запасів цієї сировини.

Существует так называемый ежемесячный период погашения кредита. Например, кредит был выдан 9 августа. Соответственно, период погашения назначается ежемесячно с 10 по 18 число. Многие заемщики спрашивают, почему нет конкретного расчетного числа? На что сотрудники банков отвечают, что погасить кредит можно в любой из этих дней. И только при дальнейших детальных расспросах заемщик узнает, что платежи не по 10, а, скажем, по 11 числам каждого месяца приведут к существенному удорожанию кредита. При окончательных расчетах, то есть при подтверждении полного погашения, банк возьмет плату за пользование кредитом еще и за эти дни. Как говорят заемщики, погашавшие, например, пятилетний кредит, им при такой схеме погашения пришлось заплатить на 15 ООО рублей больше. То есть получается, что заемщик косвенно, поскольку не знает этих деталей, вводится банком в заблуждение. Ведь банкиры утверждают, что без всяких штрафных санкций платеж может быть сделан в любой из дней периода погашения. Шпаргалка «нерадивого» заемщика Многие думают, что стоит только просрочить платеж, банк тут же потребует немедленного погашения кредита. Это не так

1. Основи банківського маркетингу

2. Присутність іноземного банківського капіталу в Україні

3. Види банківського переказу

4. Забезпечення виконання господарських зобов’язань у сфері банківського кредитування

5. Розвиток банківського кредитування

6. Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення
7. Розрахунки обов’язкових економічних нормативів регулювання діяльності комерційних банків
8. Роль банків у міжнародних розрахунках

9. Федеральный банк Германии

10. Договор кредита

11. Коммерческий банк как субъект налогового правонарушения

12. Шпоры по финансам и кредиту (2005г.)

13. Методичні вказівки до виконання розрахунко роботи "дослідження за допомогою еом коливань системи з одним ступенем вільності"

14. Розрахунки й оптимізація характеристик систем електрозв’язку. (Расчёты и оптимизация характеристик систем электросвязи)

15. Коммерческий банк

16. Европейский Банк Реконструкции и Развития

Набор детской посуды "Ангел".
Набор посуды детский "Ангел". В комплекте 3 предмета: - тарелка суповая диаметром 15 см, - тарелка обеденная диаметром 17,5
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Машинка "Бибикар (Bibicar)" с полиуретановыми колесами, красная.
Детская машинка «Бибикар» станет идеальным источником не только развлечения, но и развития для любого ребёнка, которому уже исполнилось 3
2650 руб
Раздел: Каталки
Пенал-косметичка "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (чёрный, синий).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
799 руб
Раздел: Без наполнения

17. Виды банковского кредита (Контрольная)

18. Нацiональний Банк Украiни: статус i завдання

19. Коммерческий банк, его роль в экономике страны

20. Прохождение практики в ЗАО "Альфа Банк"

21. Центральный банк

22. Кредит, функции кредита, сущность кредита
23. Центральный банк и его функции
24. Статистика денежного обращения и кредита

25. Банк и банковское дело

26. Центральный банк Российской Федерации. Его функции и деятельность на современном этапе

27. Роль кредита в социально-экономическом развитии страны

28. Необходимость, сущность и формы кредита. Принципы кредитования

29. Мониторинг кредитов, его цель и задачи

30. Учет кредитов банка

31. Учет кредитов, займов и средств целевого финансирования

32. Отчет о прохождении учебно-ознакомительной практики в ОАО "АТФ Банк" в Костанае

Мощный стиральный порошок с ферментами для стирки белого белья "Super Wash", 1 кг.
Этот порошок идеально подходит для белого белья. Ферменты в составе средства, расщепляют любые сложные загрязнения и они с легкостью
314 руб
Раздел: Стиральные порошки
Закаточная машинка автомат ТМ "Лось", окрашенная.
Закаточная машинка ЛОСЬ марки ЗМ-2/8 предназначено для герметической укупорки стеклянных банок (отечественного производства емкостью 0,5
445 руб
Раздел: Консервирование
Мат для швабры Vileda "Ultra MaX" для швабры.
Насадка изготовлена из микрофибры, крепится на кнопках. • Эффективно и быстро, без чистящих средств удаляет любые загрязнения. • Насадку
889 руб
Раздел: Тканевые, микрофибра

33. Кредит и порядок их учета. Аудит банковских кредитов

34. Африканский банк развития

35. Розрахунок кошторису, та витрат на вироби народного вжитку

36. Национальный банк клеточного материала

37. Международный Банк Реконструкции и Развития и его роль в МЭО

38. Особливості оподаткування прибутків комерційних банків
39. Банк как особый участник налоговых правоотношений
40. Розрахунок теплової частини ТЕЦ

41. Розрахунок редуктору

42. Моральный смысл ограничения человеческого ума и расширение границ веры в философии И. Канта. Проблема звільнення людини і нації у творах мислителів Кирило-Мифодіївського товариства. Общественное сознание

43. Влияние ставки рефинансирования Банка России на экономику Динамика ставки рефинансирования и процентной ставки по кредитам в 1992-2001 годах

44. Методи рефінансування центральним банком комерційних банків

45. Формы кредита в экспортно-импортных операциях

46. Банк Англии

47. Курсовая разница по кредитам и займам, полученным в иностранной валюте

48. Сравнительная оценка эффективности использования финансового лизинга и банковского кредита при приобретении основных фондов

Микрофон-караоке "Чунга-чанга".
Новые оригинальные микрофоны-караоке для будущих звезд сцены! В каждом микрофоне – 12 популярных песенок В. Шаинского, Е. Крылатова, М.
301 руб
Раздел: Микрофоны
Набор "Мимимишки. Кеша и Лисичка" (3 предмета).
Набор с изображениями героев из мультсериала "Ми-ми-мишки" - отличный подарок для вашего ребенка! Подходит для холодных и
454 руб
Раздел: Наборы для кормления
Паста-гель зубная детская "Weleda", 50 мл.
Детский зубной гель с календулой от Weleda разработан специально для детей и обеспечивает естественный уход за молочными зубами,
360 руб
Раздел: Зубные пасты

49. Необходимость, сущность и функции кредита

50. Формы и виды кредита

51. Центральный Банк России и его роль в проведении единой денежно-кредитной политики

52. Коммерческий банк – основное звено банковской системы

53. Теории кредита

54. Роль кредита в рыночной экономике
55. Обеспечение по кредитам
56. Контрольная работа по теории статистики финансов и кредита

57. Сущность гос. кредита

58. Учет курсовых разниц по валютным кредитам и займам

59. Ценные бумаги с выплатой процентов в момент погашения

60. Розрахунок стратегій діяльності автотранспортних підприємств

61. Розрахунки чеками

62. Ответственность заемщика за несвоевременный возврат займа или кредита

63. Учет и контроль привлеченных денежных средств в депозиты и вклады банка на примере Филиала ОАО Банк "Менатеп

64. Административное право в системе управления финансов и кредита

Фоторамка "Poster black" (70х100 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 70х100 см. Материал: пластик.
460 руб
Раздел: Размер 50x60 и более
Демонстрационные шахматы, магнитные.
Об этих шахматах говорит само их название. Они предназначены для шахматных школ, кружков или секций. Основное преимущество
2295 руб
Раздел: Шахматы
Фоторамка "Asti" (30х40 см).
Рамка для фото формата 30х40 см. Материал: дерево. Материалы, использованные в изготовлении рамок, обеспечивают высокое качество хранения
431 руб
Раздел: Размер 30x40

65. Амортизаційні відрахування та методи їх розрахунку

66. Банк

67. Банківська система України

68. Банківські ресурси

69. Виды кредитов коммерческих банков

70. Грошові розрахунки в господарському обороті України
71. Комерційний банк
72. Коммерческий банк как основное звено банковской системы

73. Обеспечение возвратности кредита

74. Порівняльний аналіз механізмів рефінансування комерційних банків

75. Проблемы совершенствования порядка установления, начисления и взимания процентов по кредитам в коммерческих банках (на материалах АКБ «Украина»).

76. Системный анализ и управление кредитами

77. Сущность и значение банковского кредита в современных экономических условиях

78. Формування ресурсів коммерційних банків

79. Центральный Банк РФ: его функции и роль. Правовая основа деятельности ЦБ РФ

80. Центральный банк-проводник кредитной политики

Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: зеленый).
Облегченный трехколесный велосипед с родительской ручкой, для малышей от 2 до 4 лет. Удобный, маневренный, отличная модель для получения
2500 руб
Раздел: Трехколесные
Настольная игра "Упрямый Шарик".
Любимый игровой автомат теперь у вас дома! Упрямый Шарик - игра, знакомая многим с детства: нужно провести шарик по долгому и тернистому
976 руб
Раздел: Игры на ловкость
Игра настольная "Ктояжка".
Развлекательная настольная игра-угадайка для компании «Ктояжка» очень простая на первый взгляд, но тем не менее она требует от всех
328 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение

81. Альфа-Банк

82. Альфа банк

83. Центральный банк Российской Федерации.

84. Учет кредитов в банках Казахстана

85. Кредиты банков для работников

86. Приморский банк Сбербанка России
87. Условия предоставления международного банковского кредита
88. Контрольная по Финансам, денежному обращению и кредиту

89. Кредиты как основной элемент, структура кредитной системы Украины

90. Роль банковского кредита в условиях рыночной экономики

91. Сущность кредита

92. Формы и виды кредита

93. Банк как субъект привлечения иностранных инвестиций в регион (на примере КБ Центр-Инвест)

94. Валютний ризик в діяльності банківської системи

95. Сущность и формы кредита. Структура современной кредитной системы

96. Установление по кредитам в коммерческих банках

Подушка с наполнителем "Лебяжий пух. Стандарт", 50x70 см.
Размер: 50x70 см. Цвет: синий. Ткань: 100% хлопок. Наполнитель: заменитель лебяжьего пуха - микроволокно DownFill.
1047 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
Конструктор-присоска "Sibelly. Животные", 54 элемента.
Конструктор - присоска "Sibelly" (Сибелли) – это комплект ярких разноцветных присосок различной формы. Благодаря липучкам все
740 руб
Раздел: Мягкий конструктор
Магнитный держатель для ножей, 40 см.
Магнитный настенный держатель для ножей и других металлических кухонных инструментов. В комплекте шурупы для крепежа. Длина: 40 см.
335 руб
Раздел: Подставки для ножей

97. Кредиты на паях

98. Государственный долг и его погашение

99. Центральный банк Монголии и его денежная политика


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.