Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Охорона авторського права та суміжних прав в Україні

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

КОНТРОЛЬНА РОБОТА З дисципліни: Право інтелектуальної власності За темою ( варіант): 5 Загальна характеристика законодавства України у сфері охорони авторського права та суміжних прав. Київ 2004 р. ПЛАН Вступ . .3 I. Авторське право . .6 I.1 Поняття і види результатів, що охороняються авторськими правами .6 I.2 Об’єкти авторського права . . .9 I.3 Суб’єкти авторського права . . .15 I.4 Особисті немайнові права авторів . 16 I.5 Майнові права авторів та іншої особи, що має авторське право . .20 II. Суміжні права .25 2.1. Поняття суміжних прав . .25 2.2. Суб’єкти суміжних прав . .26 2.3. Суб’єктивні суміжні права . . 31 III. Захист авторського права і суміжних прав .36 Висновок . 19 Література . .20 ВСТУП Двадцять перше століття стане століттям економіки, заснованої на знаннях, у якій інтелектуальна власність буде основною рушій­ною силою. Світло вільної наукової, технічної і художньої творчості з давніх часів наполегливо пробивається до світового визнання. Завдяки бурхливому розвитку науково-технічного прогресу, інтернаціоналі­зації господарських зв’язків, комп’ютеризації виробництва інфор­мація стала таким же об’єктом права власності, як і засоби вироб­ництва. Досвід розвинених країн показав, що саме по собі вироб­ництво вже не є визначальним чинником зростання економічних показників, воно поступово поступається місцем науці, розвитку но­вих технологій. У зв’язку з цим питома значимість інтелектуальної власності в житті людей зростає вже не щодня, а щогодини. Охорона прав на результати інтелектуальної діяльності введена порівняно недавно — дещо більше 200 років тому, — термін, з істо­ричної точки зору, мізерно малий. І відносилася вона тільки до дея­ких видів інтелектуальних продуктів, що є результатами творчої діяльності, які вийшли на той час на ринок, — творів літератури і ми­стецтва, а також винаходів. Відповідно до Конституції України, що гарантує кожному грома­дянину свободу літературної, художньої, наукової і технічної твор­чості, наша незалежна держава послідовно створює свої власні ме­ханізми захисту авторських прав, прав промислової власності, мо­ральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв’язку з різними видами інтелектуальної діяльності. Країни приймають закони з охорони інтелектуальної власності через такі основні причини: по-перше, вони прагнуть законодавчо оформити немайнові та майнові права творців на їхні твори і право суспільства на доступ до цих творів; по-друге, уряди свідомо прагнуть заохочувти творчість, поширення і застосування результатів творчої праці, а також сприяти вільній торгівлі в інтересах економічного та соціального розвитку. У цілому законодавство у сфері інтелектуальної власності прагне захистити інтереси авторів та інших творців інтелектуальних товарів і послуг шляхом надання їм певних визначень, обмежених у часі прав, що дозволяють їм контролювати використання їхньої творчої діяльності. Причому ці права стосуються не матеріального об’єкта, у якому може бути втілений результат творчої праці, а продукту діяльності людського розуму як такого.

Питання охорони і використання інтелектуальної власності в сучасних умовах переходу до ринкових відносин починають відігравати все важливішу роль у комерційній і виробничій діяльності підприємств та установ України усіх форм власності. У цьому відношенні всім, хто займається або готується до подібного роду діяльності, необхідно досить чітко уявляти собі, що таке інтелектуальна власність, у чому полягає її сутність, як вона охороняється в сучасному світі і до яких серйозних матеріальних витрат може привести її права. Інтелектуальна власність, яка охороняється зараз у більшості країн світу, в сучасних умовах є одним з наймогутніших стимуляторів прогресу у всіх галузях розвитку суспільства. Психологи вивчають її як результат розумової праці, новаторського пошуку. Науковці, що вивчають творчу діяльність (фахвці з евристики), розглядають механізм діяльності людини, розкривають закономірності створення новацій. Соціологи встановлюють взаємозв’язок між розвитком творчої діяльності, соціальним і науковим прогресом. Економісти розглядають інтелектуальну власність як засіб підвищення ефективності виробництва. Правознавці вивчають її як об’єкт права у зв’язку їз суспільною цінністю та пов’язані з нею правовідносини. Авторське право Поняття і види результатів творчості, що охороняються авторським правом Духовна творчість народу є показником його мудрості, культури і моралі. В умовах перебудови всіх ланок нашого суспільного життя значення духовної творчості зростає як ніколи. Саме наука, література і мистецтво як результати ду­ховної творчості формують світогляд народу, збагачують його культуру, визначають моральні засади суспільства. Водночас вони самі є відображенням суспільних процесів, що відбу­ваються в країні. Форми, прийоми, методи наукової і художньої творчості можуть бути найрізноманітнішими, але вони завжди є резуль­татом творчого процесу, об’єктивним виявом покликання, пошуку, винахідливості. Основними напрямами духов­ної творчості народу є наукова діяльність, література і мистец­тво. Об’єктивні результати цих видів творчої діяльності люди­ни і є предметом правової охорони. Звичайно, зазначені види діяльності не є вичерпними. Вони перебувають у постійному розвитку; народжуються нові форми, прийоми, виникають но­ві способи об'єктивного вираження духовного багатства люди­ни. Художня творчість щільно пов’язана з науково-технічним прогресом. У зв’язку із створенням творів літератури, мистец­тва й науки виникають певні суспільні відносини, пов’язані з їх використанням. Відносини ці потребують правового регу­лювання, яке бере на себе авторське право. В об’єктивному розумінні — це сукупність правових норм, які регулюють відносини, що виникають внаслідок створення і викорис­тання творів науки, літератури, мистецтва. У суб’єктивному розумінні авторське право є сукупніс­тю прав, які належать автору або його правонаступником у зв’язку зі створенням і використанням творів науки, літератури, мистецтва. Завдання авторського права — створити найсприятливіші правові умови для творчої діяльності, забезпечити доступність результатів цієї діяльності всьому суспільству.

Його основним принципом є поєднання інтересів автора та інтересів усього суспільства. Так, Закон України “Про авторське право і суміж­ні права” дозволяє вільне використання випущених у світ творів без дозволу автора, але в межах Закону. Авторське право проголошує і забезпечує широкий захист особистих немайнових і майнових прав авторів. Джерела авторського права представлені нормативними актами, до яких, перш за все, належать конституційні законо­давчі акти, що визначають основні засади, та інші закони. Так, законодавство, яке безпосередньо регулює відносини власнос­ті, зазначає, що громадянин має виключне право розпоряд­жатися своїми здібностями до продуктивної і творчої праці. Зокрема, Закон України &quo ;Про власність&quo ; проголошує, що об'єктами права власності громадян є твори науки, літе­ратури та мистецтва, відкриття, винаходи, корисні моделі, промислові зразки, раціоналізаторські пропозиції, знаки для товарів і послуг та інші результати інтелектуальної праці. 1.2. Об'єкти авторського права Об'єктом авторського права є твір науки, літератури і мис­тецтва, виражений у будь-якій 'об'єктивній формі. Твір — це результат творчої праці автора, комплекс ідей, образів, поглядів тощо. Стаття 8 Закону України “Про авторське право і суміжні права” (далі — Закон) дає перелік об’єктів авторсь­кого права та їх загальні ознаки. Це можуть бути усні твори (промови, лекції, доповіді, проповіді, виступи), письмові (літературні, наукові), музичні твори, переклади, сце­нарії, твори образотворчого мистецтва. Закон не дає пов­ного переліку об’єктів авторського права, оскільки життя у своєму розвитку може породжувати нові й нові форми об’єк­тивного вираження творчої діяльності людей, але він значно розширив коло об’єктів, що охороняються авторським правом, надавши, зокрема, правову охорону так званим суміжним пра­вам, до яких відніс права виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення. Проте об’єктом авторського права може бути не будь-який твір, а лише той, який має певні, встановлені Законом, ознаки: а) творчий характер; б) вираження в об'єктивній формі. Об’єктом авторського права може бути лише твір, який є результатом творчої праці автора. Не вважається об’єктом ав­торського права суто технічна робота (наприклад, передрук на друкарській машинці чужого твору або навіть його літе­ратурна обробка — редагування, коректура). Твір може бути виражений у будь-якій об’єктивній формі, але так, щоб Його можна було відтворювати, сприймати. Сама об’єктивна форма може бути найрізноманітнішою (усною, письмовою) — ноти, креслення, схеми, запис на платівку, магнітну плівку, фотографії. Але задум письменника чи композитора, який у свідомості автора уже склався у закін­чену форму, образ, певне сполучення звуків, але ще не вира­жений зовні у будь-якій формі, не визнається об'єктом ав­торського права. Об’єктами авторського права визнаються нетільки твори, що втілені в будь-яку матеріальну форму, а й усі твори, наприклад, виголошені виступи, лекції, промови, проповіді та інші усні твори, оскільки усні твори шляхом їх виголошення вважаються опублікованими, тобто такими, що набули об'єктивної форми.

Материнское молоко не приготовишь на фабрике. Его тщательно создала природа. Для каждого новорожденного. Здесь мы имеем дело с правом частной собственности, не подлежащим сомнению. Если голодный украл кусок хлеба, его называют вором, наказывают, изолируют от общества. Право частной собственности — основа нашего социума. Управляющий, ограбивший своего хозяина, продавший его имущество и растративший деньги ради собственного удовольствия, совершил хитроумное преступление. С маленькими детьми подобные преступления случаются ежедневно. Какая собственность может быть священнее, чем молоко собственной матери для младенца. В его законных правах на эту собственность нет никаких сомнений. Это единственный капитал ребенка — молоко, оно появляется вместе с ним и для него. Здесь все его сокровища. Сила жизни, роста — все в этой пище. И если лишенный молока младенец вырастет слабым, рахитичным, обреченным на нищету и плохую работу, что будет с ним? Кто возместит утраченное? Кто удивится, когда этот ребенок, превратившись в мужчину, предстанет перед общественным судом за преступление? Не признавать прав ребенка, но уважать права взрослых — какое лицемерие! Признавать права тех, кто может постоять за себя, может протестовать и оставаться варварами по отношению к слабым

1. Розвиток стосунків України з Європейським Союзом у галузі авторського права і суміжних прав

2. Юридична відповідальність за порушення авторських та суміжних прав

3. Вдосконалення правових гарантій захисту прав платників податків

4. Правове регулювання охорони та використання надр

5. Юридичні гарантії як правові засоби реалізації та захисту службово-трудових прав працівників СБ України

6. Організація роботи органів та посадових осіб місцевого самоврядування
7. Вибір між патентною охороною та засекречуванням
8. Шуми у роботі приймачів та детекторів

9. Дисертація: вимоги до написання та захист

10. Правова держава та громадянське суспільство

11. Формування якості та захисту поверхневих вод

12. П. Буагільбер: Критика меркантилізму та захист сільського господарства. Теорії цінності, багатства, грошей

13. Правове регулювання гарантійних операцій банків. Документи, що регулюють використання гарантій в міжнародних операціях

14. Господарське право зарубіжних країн

15. Державне конституційне право зарубіжних країн

16. Забезпечення боротьби із недобросовісною конкуренцією в Україні (правовий аспект)

Доска магнитно-маркерная, 100x150 см.
Размер: 100х150 см. Поверхность доски позволяет писать маркерами и прикреплять листы при помощи магнитов. Перед началом работы – удалить
3857 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Простыня на резинке "Беж", 160x200 см.
Трикотажная простыня "Tete-a-Tete" изготовлена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
741 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Конструктор металлический для уроков труда №3 в деревянной упаковке.
Из трех конструкторов, входящих в серию, этот содержит наибольшее количество деталей, следовательно возможностей собрать что-то
578 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы

17. Міжнародно-правовий режим Антарктики

18. Експертиза, оцінка якості какао-бобів та какао-продуктів і їх митне оформлення при переміщенні через митний кордон України

19. Правове регулювання участі прокурора в адміністративному судочинстві щодо захисту прав та свобод громадянина

20. Законодавство про охорону праці та правила охорони праці

21. Захист прав і свобод людини та карний процес

22. Зміст права на фірмове найменування та його охорона
23. Судовий захист прав та свобод людини і громадянина у сфері виконавчої влади
24. Джерела права та правова система Запорізької Січі

25. Захист прав споживачів в Україні та система розподілу товарів

26. Сумісна діяльність психолога та логопеда при роботі з дітьми логопедичних груп

27. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

28. Административно-правовое обеспечение личных прав и свобод граждан

29. Вещно-правовые способы защиты права собственности

30. ЦивЁльно правовЁ вЁдносини - батькЁвство (Гражданско-правовые отношения - родительские права и обязаности)

31. Административно-правовое обеспечение личных прав и свобод граждан

32. Правовые системы современности. Мусульманское право

Велосипед трехколесный Moby Kids "Comfort. EVA", цвет: красный.
Детский трёхколёсный велосипед Moby Kids "Comfort 10х8 EVA". В данной модели предусмотрены дополнительные функции и аксессуары,
4216 руб
Раздел: Трехколесные
Дневник школьный "Наушники".
Формат: А5 (215x170 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: тонированный офсет 70 г/м2. Материал обложки: искусственная кожа. Способ
370 руб
Раздел: Для младших классов
Шторка антимоскитная "Завитки" с магнитными замками (серая).
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
424 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

33. Конституцiя США та реальнi права громадян

34. Международно-правовая охрана прав на "Промышленную собственность" (Контрольная)

35. Правовое положение юридических лиц в международном частном праве

36. Правова регламентацiя организацii та дiяльностi судових органiв Украiни

37. Правовое государство. Права и свободы человека и гражданина

38. Римское право, его значение в истории правового развития человечества и в современной юриспруденции
39. Понятие права и признаки правового государства
40. Теория государства и права. Правовой статус личности

41. Общепризнанные принципы и нормы международного права как составная часть правовой системы России

42. Історія держави та права України

43. Гражданско-правовые способы защиты прав

44. Правовая природа прав доверительного управляющего по договору доверительного управления имуществом

45. Теория государства и права. Правовые отношения

46. Вещно-правовые способы в системе защиты гражданских прав

47. Сравнительно-правовой анализ российской и германской государственной регистрации прав на недвижимость

48. Принцип права. Правовая доктрина

Экспресс-скульптор "Эврика", большой.
Настоящее искусство в Ваших руках! Экспресс-скульптор - это не только стимулятор творческих способностей, но и точечный
943 руб
Раздел: Антистрессы
Коврик для ванной "Kamalak Tekstil", 60x100 см (коричневый).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
562 руб
Раздел: Коврики
Развивающая настольная игра "Хронолёт", новая версия.
Выполняя разные интересные и забавные дела, игроки будут перемещаться по игровому полю-циферблату. Задача игроков — выполнить как можно
1024 руб
Раздел: Классические игры

49. Правовое регулирование деятельности органов федерального казначейства. Задачи и права

50. Защита прав человека-международно- правовые аспекты

51. Правовое положение различных категорий лиц в Римском праве

52. Право как информационно-правовые технологии

53. Правовая защита трудовых прав работников

54. Лица участвующие в деле: классификация, права и обязанности, краткая характеристика правового положения
55. Некоторые проблемы правового регулирования топонимических отношений и формирования топонимического права
56. Приоритет прав человека в правовом государстве

57. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

58. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

59. Правила определения гражданской сделки как торговой и правовые последствия такой классификации

60. Правовая природа прав доверительного управляющего по договору доверительного управления имуществом

61. Правова охорона навколишнього природного середовища

62. Гражданско-правовой способ защиты прав потребителей

63. Право как механизм функционирования правового государства

64. Правовое положение физических лиц по римскому праву

Шкатулка "Мишка", 7x10 см.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Регулярно удалять
332 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Рюкзачок "Снеговик".
Симпатичный детский рюкзачок сшит из мягкой ткани ярких расцветок и украшен изображением снеговика. Во внутреннее отделение поместятся
706 руб
Раздел: Детские
Качели детские подвесные "Вятушка".
Подвесные качели "Вятушка" станут необходимым атрибутом активного отдыха. Качели имеют цельный, жесткий трубчатый каркас с
557 руб
Раздел: Качели

65. Гражданско-правовая ответственность: понятие, особенности, виды, условия (контрольная по основам права)

66. Захист права власності

67. Камерний хор "Оранта". Концертна діяльність та творчі принципи роботи

68. К вопросу о природе публичного и частного права: теоретико-правовые проблемы

69. Методы правового регулирования. Коллизионные нормы в современном международном частном праве

70. Право собственности в международном частном праве. Правовое регулирование иностранных инвестиций
71. Проблемы правового регулирования государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ней
72. Страхові правовідносини та страхування цивільної відповідальності

73. Поняття про норми охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії

74. Вивчення та добір засобів індивідуального захисту в сільськогосподарському виробництві

75. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

76. Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах

77. Охорона праці та техніка безпеки

78. Головні шкідники картоплі та заходи захисту культури від них

79. Обґрунтування технічних регулювань та розрахунок технологічних, конструктивних і енергетичних показників роботи жатки зернозбирального комбайна

80. Організація роботи та документне забезпечення районної Ради

Сиденье для ванны (снежно-белое).
Выдерживает нагрузку до 200 кг. Располагается практически на уровне ванны, а не вставляется внутрь, что особенно важно для удобства людей
604 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Детская машинка "Вихрь", голубая.
Маленькие гонщики в возрасте от 1 до 3 лет будут в восторге от маневренной машинки "Вихрь". Легкая и невероятно простая в
1350 руб
Раздел: Каталки
Подставка для книг "Brauberg", малая.
Предназначена для книг, учебников и журналов. Регулируемый угол наклона. Металлическая подставка. Держатель для страниц. Экономит место на
616 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

81. Робота з документами, що містять комерційну таємницю

82. Військова токсикологія, радіологія та медичний захист

83. Авторское право как институт правовой защиты прикладного программно-математического обеспечения ЭВМ

84. Авторське право. Правила написання дисертації

85. Адмнистративно-правовые нормы в современном российском праве

86. Аналіз змісту та політико-правових наслідків конституційної реформи 2004 року
87. Боротьба зі злочинністю та забезпечення прав людини
88. Гармонізація національного законодавства України з нормами Європейського товариства в сфері захисту прав людини і громадянина

89. Гражданско-правовая защита авторских прав

90. Гражданско-правовая защита права собственности на землю

91. Гражданско-правовое положение унитарного предприятия основанного на праве хозяйственного ведения

92. Гражданско-правовые способы защиты вещных прав

93. Гражданско-правовые способы защиты права собственности и иных вещных прав

94. Державне управління і контроль у сфері використання та охорони лісів та рослинного світу

95. Завдання та джерела нотаріального процесуального права

96. Загальновизнані принципи та норми міжнародного права та їх відображення в кримінальному процесі України

Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: оранжевый).
Детский трехколесный велосипед колясочного типа, для малышей от 10 месяцев до 3 лет. Модель с удлиненной рамой, что позволяет подобрать
1440 руб
Раздел: Трехколесные
Антискользящий резиновый коврик для ванны "Roxy-kids", 35x76 см, белый.
Резиновый коврик с отверстиями ROXY-KIDS создан специально для детей и призван обеспечить комфортное и безопасное купание в ванне. Мягкие
529 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Настольная игра "Собери урожай".
Игра на развитие познавательных способностей, зрительно-моторной координации движений. Познакомит с ролевой игрой и укрепит социальное
631 руб
Раздел: Классические игры

97. Захист прав громадян при встановленні фактів, що мають юридичне значення

98. Захист прав споживачів в Україні

99. Заходи безпеки в кримінальному праві (порівняльно-правовий аналіз)

100. Институт омбудсмена - защитника прав и свобод человека в историко-правовом аспекте


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.