Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Теорія держави і права

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

Поняття та класифікація юридичних наук Наука – сфера людської діяльності, що передбачає отримання нових знань про суспільство, природу чи техніку. В залежності від особливостей діяльності людини та змісту відносин, що виникають в суспільстві, науки прийнято класифікувати на три групи: технічні; природничі; суспільні; Технічні науки – система знань, що визначає закономірності взаємодії людини та технічних засобів. Природничі науки – система знань, що визначає закономірності функціонування людини як живої істоти та взаємодії людини та живої природи. Суспільні науки - система знань, що визначає закономірності функціонування суспільства та діяльності особи як суспільної одиниці. В системі суспільних наук розрізняють: філософія; історія; соціологія; психологія; юридична наука; Юридична наука є суспільною, оскільки предметом її вивчення є держава і право як суспільні категорії. Держава і право мають багатоаспектну структуру, тому їх вивчення визначає необхідність існування системи юридичних наук, що можуть бути розділені на три групи: Загальнотеоретичні (теоретикоісторичні) науки, предметом вивчення яких є загальні закономірності виникнення, становлення, функціонування, розвитку та вдосконалення держави і права. Серед них: теорія держави і права; історія держави і права; історія політичних і правових вчень; філософія права; політологія. Галузеві науки. Предметом їх вивчення є особливості державно-правового впливу на певну сферу суспільних відносин, що здійснюється завдяки наявності чітко визначеного предмету та методу регулювання. Серед них: конституційне право; адміністративне право; сімейне право; земельне право; кримінальне право; процесуальне право; виправно-трудове право; екологічне право і т. д. Спеціально-прикладні науки – різновид юридичних наук, предметом вивчення яких є можливості використання знань неюридичного характеру в процесі вирішення конкретних юридичних справ. Серед них: судова медицина; юридична психологія; правова соціологія; правова статистика; судова психіатрія; кримінологія; криміналістика. Отже, юридична наука є різновидом суспільної, що завдяки своєму комплексному характеру найбільш повно досліджує державно-правові явища. 3. Предмет теорії держави та права і його особливості Предметом науки є система категорій чи відносин, які досліджуються наукою з метою отримання певного приросту знань. Предметом теорії держави і права є загальні закономірності зародження, виникнення, функціонування та вдосконалення держави і права. Оскільки теорія держави і права характеризується як самостійна юридична наука, то її предмету властиві певні особливості, що визначають його своєрідність. Оскільки держава і право функціонують в рамках суспільства і взаємодіють з ним, а суспільство розвивається за певними законами та закономірностями, то предметом теорії є вивчення тих закономірностей суспільного розвитку, що безпосередньо випливають на державу та право. Теорія вивчає закономірності, що мають об’єктивний характер. Вони визначаються впродовж тривалого періоду розвитку державності і залежать від рівня розвитку суспільних відносин.

Закономірності, що вивчаються теорією, мають загальний характер. Вони характеризують державу і право як логічно завершені явища, не враховуючи історичних та національних особливостей певної держави. Оскільки основу будь-якого суспільства складають економічні відносини, то предметом теорії є визначення взаємодії державно-правових інститутів та економічних відносин. Окрім держави існує система органів та організацій що приймають участь у розробці, прийнятті та реалізації політичних рішень. Ці організації складають поняття політичної системи. І предметом теорії є визначення взаємодії держави та інших елементів політичної системи в процесі реалізації владних повноважень. Оскільки держава і право регламентують суспільні відносини як самостійно так і в процесі взаємодії між собою, то закономірності, що вивчаються теорією, можуть бути притаманні як державі і праву одночасно, так і окремо кожній з цих категорій. Регулююча функція держави і права визначає необхідність упорядкування відносин між людьми. Тому предметом теорії держави і права є визначення ступеню впливу державно-правових інститутів на особистість. Саме теорія вивчає такі категорії як закон, законність, правовідносини, громадянство, правосвідомість, правова культура, правомірна поведінка, правопорушення, юридична відповідальність. Оскільки держава і право є динамічними явищами що постійно розвиваються, то теорія вивчає закономірності та перспективи їх розвитку (правова держава, громадянське суспільство). Отже, теорія держави і права є суспільною юридичною наукою і належить до загальнотеоретичних юридичних наук. 4. Методи пізнання держави і права: поняття та різновиди Самостійність будь-якої з юридичних наук визначається за двома критеріями: предмет дослідження; метод дослідження. Метод дослідження – система способів та прийомів, за допомогою яких досліджується предмет науки. Сукупність методів складає поняття “методологія”. Методологія юридичної науки складається з трьох груп методів: Загальнонаукові; Спеціальнонаукові; Приватнонаукові. Загальнонаукові методи дослідження держави і права Загальнонаукові методи – це способи, що характеризують процес дослідження будь-яких явищ. Вони використовуються всіма науками, а в юридичній складають поняття “філософський рівень юриспруденції”. Роль теорії держави і права в процесі використання загальнонаукових методів зводиться до надання їм юридичного змісту. Серед загальнонаукових методів розрізняють: Матеріалістичний, що визначає залежність державно-правових інститутів від рівня розвитку матеріальної основи суспільства. Застосовується в процесі вивчення співвідношення держави, права та економічних відносин. Ідеалістичний – характеризує державу і право як першооснову розвитку суспільства. Застосовується в процесі дослідження впливу держави на суспільство, на суспільні інститути. Діалектичний . Характеризує державу і право як категорії що розвиваються та вдосконалюються. Поштовхом до розвитку є необхідність вирішення певних протирічь. Розвиток держави і права безпосередньо залежить від розвинутості суспільства.

Застосовується в процесі характеристики еволюції держави. Метафізичний. Характеризує державу і право як сталі категорії, що мають незмінне призначення – підкорення волі меншості більшості. Застосовується в процесі вивчення конкретного етапу розвитку державності. Дослідження держави і права передбачає необхідність використання всіх названих методів, а надання переваги хоча б одному з них - говорить про однобічність науки. Спеціальнонаукові методи: поняття та види Спеціальнонаукові методи – система способів дослідження, що використовуються групою юридичних наук відповідно до їх класифікації. Методологічний характер теорії держави і права визначає її роль як основної науки, що визначає зміст спеціальнонаукових методів, які використовуються іншими юридичними науками. Серед спеціальнонаукових методів розрізняють: Історичний, що надає можливість визначити історичні умови становлення та розвитку держави, а також прийняття державно-правових рішень. Порівняльний. Дає можливість визначити загальні та особливі риси подібних юридичних явищ. Він застосовується в три етапи: Вивчення явищ, що порівнюються, кожного окремо; Співставлення отриманих характеристик; Визначення спільних та відмінних рис. Логічний. Дає можливість дослідити державу і право як логічно завершені категорії, що мають особливий юридичний зміст. Метод абстрагування. Дає можливість досліджувати державно-правові інститути відокремлюючись від особливостей умов їх існування. Статистичний. Визначає кількісні зміни в державно-правових інститутах. Соціологічний. Дає можливість визначити відношення населення до державно-правових рішень шляхом опитування та анкетування. Метод моделювання – передбачення різноманітних юридичних ситуацій та визначення можливостей їх реалізації в майбутньому. Мовний метод. Характеризує особливості мовної стилістики в сфері юриспруденції та юридичної техніки. Отже, спеціальнонаукові методи, що розробляються теорією, дають можливість встановити особливості досліджень юридичного характеру. Вони використовуються всіма юридичними науками і забезпечують їх єдність. Функції теорії держави та права Місце теорії держави і права в системі юридичних наук визначається функціями, які вона виконує. Функції теорії – це основні напрямки її діяльності в процесі вивчення державно-правових явищ. Розрізняють наступні функції теорії: Політична, що визначається політичним змістом та призначенням держави і права. Ідеологічна, змістом якої є розробка категорій та ідей, що складають окрему частину ідеологічної системи суспільства. Пізнавальна, в процесі якої розкриваються зміст та особливості державно-правових категорій та інститутів. Системостворююча, що реалізується шляхом вироблення загальних понять що використовуються іншими юридичними науками та складають основу їх єдності. Комунікативна, змістом якої є обмін інформацією між юридичними науками та переклад на мову юриспруденції знань неюридичного характеру. Еврістична – дає можливість переосмислювати минуле в розвитку державності та дати характеристику його позитивних та негативних аспектів. Прогностична – надає можливість визначити перспективи та напрямки розвитку державно-правових інститутів.

Однако проблему соотношения природы и права, которая стала для них центральной, они решали (например, софисты) далеко не однозначно, а подчас и с диаметрально противоположных позиций. Для разработки этой проблемы особенно много сделал Сократ, рассматривая соотношение права и морали общества с точки зрения соответствия их природе вещей. Отталкиваясь от идей софистов и развивая их, Платон и Аристотель заложили основы теории естественного права. Природа рассматривалась как гармоничное целое, структура, функция и цель существования которого отражает существование некоторого разумного и рационального начала. Из этого вытекало представление о естественном праве и естественной справедливости, вечных и неизменных этических принципах, лежащих в основе как природы, так и общества, которым люди должны следовать, чтобы разумно устроить свою жизнь. Учение об общественном договоре получило свое обоснование в рамках теории естественного права. Следует также отметить, что связанная с теорией естественного права и генетически, и исторически, концепция общественного договора прошла в своем развитии сходные этапы и представляет собой, по-существу, основной философско-правовой вывод из естественно-правовой доктрины

1. Методологія теоріїї держави і права

2. Основні теорії походження держави і права

3. Теорія держави і права

4. Происхождение права, теории происхождения права, понятие признаки, виды, функции, принципы

5. Современные теории происхождения права

6. Держава і право Франції у Новий час
7. Наказание в теории уголовного права
8. Поняття держави і права

9. Практикум и теория по праву зарубежных стран

10. Суспільство, держава і право

11. Школа софістів: уявлення про державу і право

12. Значення війни за незалежність для розвитку держави і права США

13. Співвідношення держави, права, закону і людини у філософії

14. Римська держава Ё цивЁльне право (шпаргалка)

15. Лекции (часть) по теории государства и права

16. Договорная теория возникновения государства и права

Деревянные часы своими руками "Котенок".
Деревянные часы для сборки, выполненные в виде конструктора для детей, станут отличным времяпрепровождением. Такой набор для творчества
343 руб
Раздел: Обучающие, игровые
Бустер Happy Baby "Booster Rider" (цвет: aqua, 15-36 кг).
Rider — бустер группы II-III (от 15 до 36 кг). Бустер без спинки с мягкими подлокотниками. Форма бустера обеспечивает правильное положение
999 руб
Раздел: Группа 2 (15-25 кг)
Ручки шариковые "Replay. Пиши-стирай", 4 штуки, 1 мм.
Шариковая ручка со стираемыми чернилами. Исправления делаются просто, и поэтому она идеальна для использования в школе. Стирательная
307 руб
Раздел: Цветные

17. Теория государства и права

18. Теория государства и права

19. Теория государства и права (Шпаргалка)

20. Теория Государства и Права как юридическая наука

21. Шпаргалка по теории государства и права

22. Теория государства и права. Правовой статус личности
23. Ответы к экзаменационным билетам по Теории государства и права
24. Шпаргалки по теории государства и права

25. Теория государства и права (шпаргалки для госэкзамена)

26. Теория государства и права (ТГП) в таблице

27. Основные теории происхождения государства и права

28. Історія держави та права України

29. Теория Родиона Раскольникова: "твари дрожащие" и "право имеющие"

30. Возможна ли интегральная теория права?

31. Теория государства и права (1)

32. Билеты по теории государства и права

Зубная щетка электрическая "Oral-B DB4", цвет красный.
Эргономичная, прорезиненная ручка зубной щетки не скользит во время чистки. В щетку встроен 2-ух минутный таймер, чтобы ребенок чистил
1680 руб
Раздел: Зубные щётки
Тележка для супермаркета.
Размер: 31х30х50 см. Материал: пластмасса. Цвет тележки представлен в ассортименте, без возможности выбора.
384 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты
Набор "Доктор №2" (в контейнере).
Все дети любят играть в доктора. В наборе Доктор есть все необходимое чтобы эти игры были очень увлекательными и познавательными. В набор
711 руб
Раздел: Наборы доктора

33. Злоупотребление правом: теория проблемы с точки зрения применения статьи 10 гражданского кодекса РФ в арбитражном процессе

34. Теории государства и права

35. Методы запоминания экономических и юридических статей, правил, определений, теорем

36. Билеты по теории государства и права 100

37. Теологическая теория права

38. Теория государства и права
39. Теория государства и права
40. Теория государства и права России

41. Проблемы теории права

42. Теория Государства и права

43. Теория государства и права

44. Теория становления государства и права

45. Вчення Гегеля про державу та право

46. Значение изучения теории государства и права в подготовке юристов-специалистов

47. Место дисциплины теории государства и права среди других наук

48. Методология общей теории права и государства

Потолочная сушилка "Лиана", 1,9 м.
Сушилка может использоваться в ванной комнате, лоджии или на балконе. Сушилка изготовлена из прочных, экологически чистых
632 руб
Раздел: Сушилки потолочные
Набор детской посуды "Лисичка" (3 предмета).
Набор детской посуды "Лисичка" в подарочной упаковке. В наборе 3 предмета: - кружка 240 мл; - тарелка 19 см; - миска 18
310 руб
Раздел: Наборы для кормления
Часы "Камасутра".
Оригинальные часы с прямым обычным ходом. Высокое качество исполнения, веселые картинки, механизм обычный - тикающий. Диск выполнен из
958 руб
Раздел: Прочее

49. Общая теория государства и права

50. Общая характеристика теории государства и права

51. Основные положения теории государства и права

52. Поняття адміністративного права та його місце у правовій системі держави

53. Правові засади фінансової діяльності держави

54. Предмет и методология теории государства и права
55. Принципы права (вопросы теории и методологии)
56. Проблемы теории государства и права

57. Содержание предмета теории государства и права

58. Співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства в контексті вимірів свободи, права і власності

59. Теория государства и права

60. Теория государства и права

61. Теория государства и права

62. Теория государства и права

63. Теория государства и права

64. Теория государства и права

Микрофон "Пой со мной! Любимые песенки малышей".
Этот микрофончик светится под музыку, а на каждой его кнопочке записано 5 весёлых песенок, включая «Песню Львёнка и Черепахи»,
314 руб
Раздел: Микрофоны
Стиральный порошок Ушастый нянь, 9000 г.
Стиральный порошок "Ушастый нянь" создан специально для новорожденных детей. Активные добавки, которые входят в состав порошка,
999 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Игровой набор "Строим дом".
Игровой набор "Строим дом" из серии "Детский сад" от компании ПК "Форма" состоит из домика и строительного
646 руб
Раздел: Наборы строительной техники

65. Теория государства и права

66. Теория государства и права в системе юридических знаний

67. Теория наследования в гражданском праве и ее составляющие

68. Теория прав человека

69. Теорії походження держави

70. Теорія суспільного договору походження держави
71. Теория и методика обучения праву
72. Проблема громадянської свободи у політико-правовій теорії Вольтера

73. Строительные Нормы и Правила (СНиП 2.08.02-89*)

74. Теории и гипотезы о Луне

75. Происхождение человека. Эволюция человека. Теории и гипотезы

76. Теории зарождения жизни на Земле

77. Теория Дарвина

78. Антропогенез: эволюционная теория происхождения человека

79. Правила приема в военно-учебные заведения (Доклад)

80. ГО Правила поведения и действия населения при производственных авариях и стихийных бедствиях

Авто-вентилятор с функцией обогрева.
Каждый автомобилист знает, что нередко погода на улице заставляет нас дискомфортно чувствовать себя и в салоне собственного автомобиля. В
600 руб
Раздел: Прочее
Блюдо "Пасхальное", диаметр 25 см.
Блюдо. Диаметр: 25 см. Высота: 3 см. Материал: фарфор. В ассортименте, без возможности выбора.
515 руб
Раздел: Прочее
Органический солнцезащитный крем Mommy care для тела, 100 мл, арт. MC_1115.
Органический солнцезащитный крем для тела идеален даже для городских условий, а такие натуральные компоненты, как ромашка, кунжутное
1140 руб
Раздел: Солнцезащитная косметика

81. Бюджетный дефицит и государственный долг: теория проблемы и ее проявление в российской экономике

82. Актуальные вопросы государственного контроля соблюдения законодательства о защите прав потребителей

83. Инвестиционное право РФ (Шпаргалка)

84. АДВОКАТЫ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

85. Граждане как субъекты административного права

86. Административное право (Контрольная)
87. Административное Право Республики Казахстан
88. Граждане, как субъекты административного права

89. Соотношение административного права со смежными отраслями права

90. Административное право РБ

91. Граждане как субъекты международного права

92. Административно право (шпаргалки)

93. Административное право РФ

94. Административно-правовое обеспечение личных прав и свобод граждан

95. Арбитражное процессуальное право

96. Арбитражный суд, право на обращение в арбитраж, представительство

Карандаши цветные "Lyra Groove", 10 цветов.
Карандаши с эргономичным захватом по всей длине, с европодвесом. Идеальные для раннего развития ребенка. Диаметр грифеля 4,25 мм!
879 руб
Раздел: 7-12 цветов
Настольная игра "Скоростные цвета".
Вдохните жизнь в чёрно-белые картинки! Бросьте взгляд на цветную версию, переверните карту и постарайтесь раскрасить её точно так же... и
1085 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Карандаши цветные, 24 цвета.
Цветные карандаши в картонной коробке. Прочный грифель. Яркие цвета. Мягкое письмо и ровное закрашивание. Материал корпуса: дерево. Форма
357 руб
Раздел: 13-24 цвета

97. Банковское право

98. Учебник по банковскому праву

99. Содержание договора о передаче прав на программу для ЭВМ

100. Авторское право


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.