Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Аналіз використання трудових ресурсів

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

Зміст Вступ4 Аналіз операцій з оплати праці6 1. Заробітна плата: сутність та принципи формування6 1.1 Заробітна плата як основна форма трудових доходів: її сутність, функції і принципи6 1.2 Формування заробітної плати в умовах ринку. Вартість робочої сили. Заробітна плата як ціна робочої сили10 2. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів підприємства15 2.1 Аналіз чисельного складу працівників15 2.2 Аналіз продуктивності праці.21 2.3 Аналіз стану оплати праці29 2.4 Аналіз формування та використання фонду оплати праціError: Refere ce source o fou d 3. Стратегічне управління трудовими ресурсамиError: Refere ce source o fou d Висновки47 Список використаної літератури49 Вступ В сучасних умовах розвитку суспільства дуже важливим аспектом успішної діяльності підприємства є його стратегія щодо системи оплати праці та ефективності використання трудових ресурсів. Згідно з визначенням стратегічного набору, необхідною є координація стратегій різного типу. Підприємство може досягти загальних цілей за умови збалансованості стратегій, обґрунтованості взаємодії окремих видів у «стратегічному наборі», що сприяє їхньому взаємопідсиленню, тобто досягненню ефекту синергії. «Сила» загальних стратегій підприємства збільшується за допомогою збалансованості «портфеля», де відображено напрямки його діяльності. Окремі напрямки діяльності реалізуються ефективно, коли функціональні та ресурсні стратегії узгоджені та пристосовані одна до одної та до стратегій вищого рівня. Координація між окремими видами стратегій — це «концептуальний клей», що поєднує окремі види діяльності — як виробничі (бізнесові), так і управлінські.Одна з головних цілей стратегічного управління на підприємстві — забезпечення раціонального розподілу ресурсів між напрямками діяльності (СЗГ) і їх ефективного використання для якнайкращого досягнення поставлених стратегічних цілей. Метою даної роботи є розкрити сутність заробітної плати, її принципи та функції, аналіз ефективності використання трудових ресурсів та фонду оплати праці, стратегію щодо управління трудовими ресурсами. У ході фінансово-економічного аналізу підприємства необхідно визначити ефективність прийнятої ним системи оплати праці як з точки зору впливу на ефективність роботи, в першу чергу — на збереження трудового колективу і підвищення продуктивності праці робітників, спеціалістів, інших працівників, так і з точки зору зна­чення заробітної плати як однієї з найважливіших складових час­тин витрат на виробництво. Аналіз операцій з оплати праці 1. Заробітна плата: сутність та принципи формування 1.1 Заробітна плата як основна форма трудових доходів: її сутність, функції і принципи Заробітна плата є елементом доходу найманого робітника, фор­мою економічної реалізації права власності на ресурс праці, що йому належить. Разом з тим для роботодавця вона є одним з еле­ментів витрат на виробництво. Згідно із Законом України «Про оплату праці» заробітна плата — це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором, власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.

Заробітна плата класифікується: 1) за видами — основна й додаткова, а всередині видів — за окремими елементами; 2) за працівниками облікового і необлікового складу (безлюдний фонд заробітної плати); 3) за категоріями персоналу — заробітна плата промислово-виробничого персоналу, у т.ч. робітників, інженерно-технічних працівників (ІТП), службовців, молодшого обслуговуючого персоналу (МОП), учнів і заробітна плата непромислового персоналу. Основний елемент заробітної плати — її ставка. Однак він не враховує індивідуальних відмінностей у здібностях працівників, їх фізичній силі і витривалості, швидкості реакції, ретельності та ін., що неминуче впливають на результат праці. Тому в структурі за­робітної плати варто виділити ще один елемент — змінну частину, що відображає розходження в індивідуальних результатах трудової діяльності (премії, доплати, відрядний заробіток і т. ін.). Крім того, існують різні види доходів, які працівник може отримувати тому, що працює в даній організації (матеріальна допомога, оплата харчу­вання, оплата путівок і лікування, коштовні подарунки, додаткове медичне і пенсійне страхування тощо). У сукупності заробітну плату й ці види доходів можна розглядати як трудовий дохід працівника даної організації. До ринкових чинників впливу на ставку заробітної плати й кон'юнктуру ринку праці варто віднести такі: зміни попиту та пропозиції на ринку товарів і послуг, при виробництві яких використовується дана праця; корисність ресурсу для підприємця — співвідношення вели­чини надможливого доходу від використання чинника праці і надможливих витрат на цей чинник; еластичність попиту на працю за ціною, тобто реакція попитуна коливання ціни праці; взаємозамінність ресурсів, можливість заміщення живої пра­ці більш продуктивною технікою; зміна цін на споживчі товари й послуги; неринкові чинники: державне регулювання, пов'язане ізвстановленням мінімального рівня заробітної плати, рівня гаранто­ваних законодавством компенсаційних виплат, а також: заходи ре­гулювання зайнятості та захисту внутрішнього ринку праці. Суть заробітної плати виявляється у функціях, які вона виконує у фазах суспільного виробництва. Зазначимо, що заробітна плата виконує три основні функції і низку менш вагомих функцій. Основ­ними її функціями є: стимулююча, відтворювальна, соціальна, формування платоспроможного попиту населення, вимірювально-розподільча, ресурсорозміщувальна. Стимулююча функція — встановлення залежності заро­бітної плати працівника від його трудового внеску, від результатів виробничо-господарської діяльності підприємства. Така залежність викликає зацікавленість працівника у постійному поліпшенні ре­зультатів своєї праці. Відтворювальна функція — забезпечення працівників, а та­кож: членів їхніх родин необхідними життєвими благами для відтво­рення робочої сили, відтворення поколінь. Ця функція тісно пов'я­зана з особливостями державного регулювання заробітної плати, встановленням на законодавчому рівні такого мінімального її роз­міру, який забезпечував би відтворення робочої сили. Функція формування платоспроможного попиту населення відображає зв'язок платоспроможного попиту, під яким розуміється форма вияву потреб, забезпечених коштами покупців, і виробництва споживчих товарів.

Оскільки платоспроможний попит формується під впливом двох основних чинників — потреб і доходів суспільства, то за допомогою заробітної плати в умовах ринку встановлюються не­обхідні пропорції між: товарною пропозицією та попитом. Вимірювально-розподільча функція — відображення міри живої праці при розподілі фонду споживання між найманими ро­бітниками і власниками засобів виробництва. За допомогою заробітної плати визначається індивідуальна частка у фонді спожи­вання кожного учасника виробничого процесу відповідно до його трудового внеску. Ресурсорозміщувальна функція нині істотно зростає через мінімальне державне регулювання розміщення трудових ресурсів. Суть її полягає в оптимізації розміщення трудових ресурсів по регіонах, галузях економіки, підприємствах. При ослабленні однієї із зазначених функцій слабшають інші, тому визначення міри їх взаємозв'язку і пропорційності — важлива умова мотивації високопродуктивної праці. Для реалізації зазначених вище функцій заробітної плати треба дотримуватись таких найважливіших принципів: Підвищення реальної заробітної плати у міру зростан­ня ефективності виробництва і праці. Цей принцип пов'яза­ний з дією об'єктивного економічного закону збільшення потреб,відповідно до якого більш повне їх задоволення можливе тільки прирозширенні можливостей отримувати за свою працю більшу кіль­кість матеріальних благ і послуг. Така сама можливість повиннабути ув'язана з результатами виробничої діяльності, з ефективністюпраці. Забезпечення випереджальних темпів зростання продуктивності праці порівняно з темпами зростання серед­ньої заробітної плати (чи темпів зростання обсягів випускупродукції порівняно з темпами зростання фонду споживан­ня). Сутність цього принципу — максимізація трудових доходів наоснові розвитку і підвищення ефективності виробництва. Дотри­мання його забезпечує безперервність процесу нагромадження, роз­ширеного відтворення і є неодмінною умовою розвитку та про­цвітання підприємства. Порушення цього принципу призводить довиплати незабезпечених товарами грошей, а отже, до інфляції,застійних явищ в економіці країни. Диференціація заробітної плати залежно від трудо­вого внеску працівника в результати діяльності підприєм­ства, змісту й умов праці, району розташування підпри­ємства, його належності до певної галузі (останнє встанов­лює Кабінет Міністрів України). Цей принцип ґрунтується на необхідності посилення матеріальної зацікавленості працівників у підвищенні кваліфікації своєї праці, забезпеченні високої якості продукції. Рівна оплата за рівну працю. В умовах ринку цей при­нцип запобігає дискримінації в оплаті праці за статтю, віком, на­ціональністю та ін., забезпечує дотримання принципу справедли­вості в розподілі всередині підприємства чи фірми, що допускає адекватне оцінювання однакової праці через її оплату. Заробітна плата виплачується в грошових, знаках,банківськими чеками, через ощадний банк чи в натурально­му вираженні. Працівники за сумісництвом одержують заробітнуплату за фактично виконану роботу. Оплата праці працівників регулюється прибутковимподатком. Облік впливу на заробітну плату ринку праці.

Поясним возможность этого вида управления типичным примером. Для этого нам придется заняться немного арифметикой. Предположим, что целевой функцией некоего предприятия является его суммарный доход. Пусть оно производит определенный набор "продуктов", например несколько типов металлорежущих станков. В зависимости от того, какие типы станков оно собирается выпускать, и от тех производственных факторов (трудовых ресурсов, оборудования, материалов), которые оно выделит на их производство, и будет зависеть конечный результат: объем выпусков отдельных станков. Значит, в руках директора предприятия находится такой рычаг управления, как распределение производственных факторов по отдельным типам станков. Рассмотрим теперь доход предприятия. Из чего он будет складываться? Прежде всего из тех денег, которые оно выручит от продажи станков. (Предполагается, что цена на станки твердо установлена и зависит от их типа.) Но из этой суммы предприятие должно выдать зарплату рабочим, оплатить стоимость материалов, используемой энергии, произвести необходимые отчисления и т. д

1. Економічна сутність вивчення аналізу статистики зовнішньої торгівлі

2. Особливості аналізу та ефективності використання основних засобів підприємства

3. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

4. Аналіз використання чистого прибутку підприємства

5. Обґрунтування стратегії ефективного використання потенціалу підприємства “УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ”

6. Удосконалення механізмуу ефективного використання основних фондів підприємств промисловості на прикладі тернопільської області
7. Аналіз використання персоналу на промисловому підприємстві
8. Аналіз використання трудових ресурсів, оплати і продуктивності праці

9. Інформаційна система аналізу діяльності підприємства для фінансового забезпечення інвестиційної діяльності

10. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

11. Підвищення ефективності використання техніки при вирощуванні багаторічних трав і заготівлі сіна з застосуванням підбирачів кормів і досушування сіна методом активного вентилювання

12. Аналіз ефективності використання основних засобів

13. Інформаційні потреби управлінського апарату підприємства

14. Аналіз ефективності використання оборотного капіталу

15. Сутність та класифікація грошових потоків підприємства

16. Підвищення ефективності використання основних виробничих фондів

Чайник со свистком из нержавеющей стали "Mayer & Boch", 2,5 л.
Чайник со свистком металлический. Материал: нержавеющая сталь, бакелит, литое дно. Объем: 2,5 литра. Чайник выполнен из высококачественной
400 руб
Раздел: Чайники из нержавеющей стали
Ручка-стилус шариковая сувенирная "Максим".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а именная надпись
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Коляска-трость Everflo "Simple blue".
Коляска-трость - идеальный вариант для путешествий и поездок в общественном транспорте. Характеристики: - Стальная рама. - Одно положение
1300 руб
Раздел: Коляски-трость

17. Фінансова санація підприємства: сутність, роль, джерела та порядок здійснення

18. Облікова політика та її призначення з метою ефективного використання в теорії та практиці бухгалтерського обліку

19. Інформаційні системи і технології на підприємстві

20. Аналіз використання робочого часу менеджера

21. Сутність і роль управлінськї рішення в процесі управління підприємством

22. Оцінка ефективності використання рухомого складу
23. Аналіз використання оборотних засобів
24. Напрямки ефективного використання основних фондів в сучасних умовах господарювання на базі ДП "Лужанський експериментальний завод"

25. Комунальні проблеми. Сутність проблеми вивезення сміття та її правове підґрунтя

26. Інформаційні ресурси економічної діяльності

27. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті

28. Аналіз теорій економічної інтеграції в реальному секторі провідних західних вчених. Можливість застосування теоретичних концепцій економічної інтеграції України з ЄЕП

29. Передумови, рушійні сили та перспективи еволюції російсько-грузинського конфлікту у Південній Осетії

30. Диференційований підхід у процесі навчання молодших школярів розв’язувати текстові задачі

31. Сутність бюджетної політики та аналіз її основних напрямків в сучасних умовах

32. Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання

Мелки восковые супер мягкие в пластиковом держателе, 6 цветов.
Мелки восковые супер мягкие в пластиковом держателе. Количество цветов: 6. Возраст: с 3 лет.
324 руб
Раздел: Восковые
Мешок для обуви "Monster Truck", 2 отделения, светоотражающая полоса.
Количество отделений - 2. Материал - полиэстер. Размер - 370x470 мм. Цвет - цветной/рисунок. Светоотражающий элемент - есть.
316 руб
Раздел: Сумки для обуви
Сиденье детское для купания (бирюзовый).
Сиденье детское для купания. Материал: пластик. Цвет: бирюзовый. Ширина: 320 мм. Длина: 320 мм. Высота: 222 мм.
325 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания

33. Ефективність використання ресурсів підприємства

34. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства

35. Аналіз фінансових ресурсів підприємства

36. Аналіз та удосконалення системи оцінки ефективності виробничої діяльності інструментального цеха оснастки допоміжного виробництва підприємства по виробництву меблів ЗАТ "Новий Стиль Україна" (м. Харків)

37. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

38. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн
39. Аналіз відпрацьовування елементів дресирування собак для захисно-караульної служби (ЗКС) в умовах підприємства
40. Економічний аналіз та фінансові показники підприємства

41. Попередній фінансовий аналіз підприємства

42. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства

43. Аналіз технології виготовлення варених ковбасних виробів і проект м’ясопереробного підприємства потужністю 3 т виробів за зміну

44. Аналіз зовнішнього середовища підприємства ВАТ "АртВітраж"

45. Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")

46. Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефективність

47. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

48. Ефективність стратегії розвитку переробного підприємства молокопродуктового підкомплексу АПК України

Кувшин "Ирис", 1000 мл.
Кувшин. Диаметр: 14 см. Высота: 18 см. Объем: 1000 мл. Материал: керамика.
330 руб
Раздел: Кувшины, графины
Скалка силиконовая большая.
Силиконовая скалка - полезный аксессуар для каждой хозяйки. Изделие предназначено для раскатывания любого теста. Эргономичные ручки скалки
391 руб
Раздел: Скалки
Чайник заварочный "Лавандовый букет", 950 мл.
Заварочный чайник поможет вам в приготовлении вкусного и ароматного чая, а также станет украшением вашей кухни. Материал: доломит. Объем: 950 мл.
427 руб
Раздел: Чайники заварочные

49. Ефективність використання логістичних схем руху матеріальних запасів та продукції на підприємстві

50. SWOТ-аналіз підприємства

51. Аналіз та розроблення стратегій ЗЕД для підприємства харчової промисловості

52. Комплексний аналіз соціології праці в умовах підприємства ВАТ "Шахта Красноармійська-Західна №1"

53. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємства

54. Трудовий потенціал промислового підприємства
55. Аналіз діяльності підприємства ТМ "Фанні"
56. Аналіз вхідних і вихідних грошових потоків підприємства

57. Аналіз нормативно–правової бази по податку на прибуток підприємства

58. Аналіз фінансово-господарського стану підприємства

59. Аналіз фінансового стану підприємства

60. Аналіз фінансового стану підприємства "Комфорт"

61. Аналіз фінансового стану підприємства АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА"

62. Аналіз фінансового стану підприємства та місце довгострокових зобов’язань у цьому процесі

63. Грошові фонди і фінансові ресурси підприємств, їх формування та використання

64. Інвестиційна діяльність промислового підприємства й оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту

Нож для чистки овощей "Victorinox", универсальный, двустороннее зубчатое лезвие, чёрный.
Изумительный нож для кухни. Небольшой и удобный, он идеально подходит для чистки овощей. А яркий цвет порадует глаз и не даст ножу
410 руб
Раздел: Овощечистки, рыбочистки
Говорящий планшетик "Новогодний праздник".
В этом планшетике Умка поёт, говорит и рассказывает сказки! 16 новогодних песенок («Песенка Умки», «Белые снежинки», «Снеговик», «Дед
344 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Набор диких животных.
В наборе: 12 фигурок диких животных. Средний размер: 10 см. Возраст: 3 лет. Фигурки в наборе представлены в ассортименте, без возможности выбора.
461 руб
Раздел: Дикие животные

65. Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності

66. Розробка фінансового плану будівельного підприємства на основі аналізу його фінансового стану

67. Фінансовий аналіз становища підприємства в умовах ТОВ "ТПО "Аріста" в 2006 році"

68. Аналіз активів підприємства

69. Аналіз впливів на суму витрат підприємства

70. Аналіз діяльності підприємства
71. Аналіз діяльності приватного підприємства "Вовняночка"
72. Аналіз економічного стану підприємства під час кризи

73. Аналіз ліквідності підприємства

74. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства та розробка шляхів її вдосконалення на прикладі ВАТ "АТП-16354"

75. Аналіз фінансового стану підприємства "Київська кондитерська фабрика кондитерської корпорації "ROSHEN""

76. Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ВАТ "Костопільський ЗТП"

77. Аналіз фінансової стійкості підприємства в умовах обмеженості зовнішніх джерел фінансування

78. Ефективність використання оборотних коштів на підприємстві

79. Науково-технічний прогрес: напрямки та економічна ефективність. Порядок створення підприємства

80. Теоретичні аспекти ефективності діяльності підприємства

Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike (цвет каркаса: графит).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на колесах ПВХ – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
3600 руб
Раздел: Трехколесные
Сортер-матрешка "Волшебный куб".
Деревянный сортер-матрешка представляет собой развивающий комплекс для детишек возрастом от 3 лет. Игра состоит из 5 кубов различной
568 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Пазл-ваза "Поющие птицы в летнем саду", 160 элементов.
Ваза-пазл – это трехмерный пазл в виде вазы. Оригинальный дизайн; идеальная сцепка деталей; специальная колба для воды;
587 руб
Раздел: Прочие

81. Підвищення ефективності роботи підприємства на основі застосування економіко-математичних методів (на прикладі ВАТ "Дніпрополімермаш")

82. СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ВАЛОВОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

83. Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО "Рако-принт")

84. Планування діяльності підприємства

85. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

86. Корпоративні підприємства
87. Планування діяльності підприємства
88. Аналіз та поліпшення фінансового стану підприємста

89. Фінанси підприємства контрольна

90. Формування основних фондів підприємства

91. Визначення ефективності та опрацювання напрямків поліпшення сітуації на підприємстві

92. Конкурентоспроможність торгівельного підприємства

93. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

94. Персонал підприємства

95. Рентабельність підприємства

96. Економічний аналіз підприємств

Игра настольная "Ктояжка".
Развлекательная настольная игра-угадайка для компании «Ктояжка» очень простая на первый взгляд, но тем не менее она требует от всех
328 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение
Подставка для книг "Brauberg", большая.
Подставку возможно расширить по бокам для работы с большими книгами. Максимальная высота: 37 см, максимальная ширина: 33 см. Регулируемый
1112 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Пробка для шампанского "CooknCo".
Диаметр: 4,5 см. Высота: 5 см. Цвет: металл. Материал: нержавеющая сталь. Внешняя отделка: сатиновая.
410 руб
Раздел: Аксессуары для вина

97. Використання та облік вексельного обігу в Україні, його контроль, значения в діяльності підрпиємства

98. Методи статистичного аналізу показників кредитних ресурсів та їх використання

99. Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові

100. Іпотечне кредитування як механізм залучення фінансових ресурсів для підприємницької діяльності


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.