Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Международные экономические и валютно-кредитные отношения Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Міжнародний поділ факторів виробництва

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

Кафедра міжнародної економіки Контрольна робота з дисципліни: Міжнародна економіка Міжнародний поділ факторів виробництва План 1. Типи факторів виробництва 2. Міжнародний поділ праці. 3. Міжнародний поділ інших факторів виробництва (землі, капіталу, технології) 4. Мобільність факторів виробництва. Практичне завдання Список літератури 1. Типи факторів виробництва Для здійснення процесу виробництва необхідні певні умови — фактори виробництва. Фактори виробництва — це всі необхідні елементи, які використовуються для виробництва матеріальних і духовних благ. В економіці фактори виробництва - це все те, що, бере участь у виробничому процесі, створює товари та послуги. Економісти початку XIX в. говорили звичайно про три фактори виробництва - землю, працю і капітал. Помітимо, що серед факторів немає головних і другорядних. Участь кожного з них однаково необхідний, і усі вони доповнюють один одного у виробничому процесі. Зрозуміло, що земля, праця і капітал - це деякі узагальнення, агреговані фактори виробництва. Під землею економісти розуміють і власне землю з властивою їй родючістю, і запаси мінеральної сировини, і ліс, і воду з усіма їх природними багатствами - словом, усе те нерукотворне середовище, у якій живе людина. Праця містить у собі усі види людської діяльності, використовувані у виробництві. Капітал - це, взагалі говорячи, усе, що використовується у виробництві, але не є ні землею, ні працею, тобто це створені людиною засоби виробництва, знаряддя праці, матеріали і т.д. Підкреслимо, що такий капітал часто називається реальним на відміну від капіталу фінансового (грошей і близьких до них фінансових інструментів - таких, як акції, облігації і т.д.). Пізніше, наприкінці XIX в., економісти виділили четвертий фактор виробництва - підприємництво, тобто діяльність по організації роботи факторів у виробництві деякого товару, пов'язану з прийняттям на себе ризику і відповідальності за економічні результати виробництва. Поява в економічній літературі &quo ;четвертого&quo ; фактора виробництва була обумовлена реаліями того часу: у суспільстві зросла роль людей, що, часто не маючи у власності жодного з &quo ;трьох факторів&quo ;, вміли &quo ;вгадувати&quo ;, яке виробництво потрібно ринку в даний момент, і залучати в це виробництво всі необхідні фактори. Доход підприємців економісти назвали прибутком. Сучасна вітчизняна і світова економічна наука до складу факторів виробництва відносить: працю, капітал, землю, підприємницькі здібності, науку, інформацію, екологію (рис. 1). Праця як фактор виробництва є фізичною та інтелектуальною діяльністю людини, спрямованою на виробництво економічних благ і надання послуг. В економічній науці протягом останнього часу сформувалася концепція &quo ;людського капіталу&quo ;, згідно з якою праця освіченого та кваліфікованого працівника розглядається як головний фактор економічного і соціального прогресу суспільства. Рис. 1 Фактори виробництва Людський капітал — сформований у результаті інвестицій і накопичений людиною певний запас знань, навичок, здібностей, мотивацій і стан здоров'я, які доцільно й ефективно використовуються в тій чи іншій сфері суспільного виробництва.

Капітал — це економічний ресурс, що визначається як сукупність усіх технічних, матеріальних і грошових засобів, використовуваних для виробництва товарів та послуг. Земля як фактор виробництва включає в себе землю, лісові й водні ресурси, родовища корисних копалин та інші природні багатства, що використовуються у виробничому процесі. Наука — це специфічна форма людської діяльності, спрямована на отримання та систематизацію нових знань про природу, суспільство і мислення. Втілюючись у виробничій діяльності людей у вигляді створення нових засобів праці, впровадження прогресивних технологій, використання нових видів енергії, матеріалів, передових методів організації виробництва та праці тощо, наука перетворилась на головну продуктивну силу суспільства. Інформація в сучасних умовах виступає найважливішим фактором суспільного виробництва, який можна визначити як систему збирання, обробки та систематизації різноманітних знань людини з метою використання їх у різних сферах її життєдіяльності й насамперед в економічній сфері. Відбувається поступове скорочення матеріальних та зростання інформаційних джерел економічної життєдіяльності людини. Тому значно зростає інформаційномісткість виробництва, праці та продукту. Екологічний фактор — це система спеціалізованих видів трудової діяльності та витрат, спрямованих на раціональне використання природних ресурсів, охорону навколишнього середовища, а також на його відтворення. На мікроекономічному рівні господарювання екологічний фактор може або здешевлювати випуск конкретної продукції, або, навпаки, значно збільшувати витрати виробництва. На макроекономічному рівні зростання суспільних екологічних витрат суттєво впливає на динаміку продуктивності суспільної праці, обсягів ВНП та національного доходу. Підприємницькі здібності — особливий, специфічний фактор виробництва, що відображає діяльність людини стосовно поєднання та ефективного використання всіх інших факторів виробництва з метою створення благ та послуг. Співвідношення між будь-яким набором факторів виробництва й обсягом продукції, що виробляється за допомогою цього набору факторів, характеризує виробничу функцію. Виробнича функція — це технологічне співвідношення, що висвітлює залежність між сукупними витратами факторів виробництва і максимальним обсягом випуску продукції. Виробнича функція з двома факторами виробництва (працею і капіталом) записується такою формулою: Q = f(L,K) де Q — обсяг випуску продукції; L — затрати праці; К — затрати капіталу; f — функція. Якщо врахувати весь набір факторів виробництва (працю, капітал, матеріали та інші фактори), то виробнича функція матиме такий вигляд: Q = f(L,К,С,.„Х ), де С — витрати матеріалів; Х — витрати інших ресурсів. Виробнича функція вказує на існування альтернативних можливостей, за яких різне поєднання факторів виробництва або їхня взаємозаміна забезпечують такий самий максимальний обсяг випуску продукції (рис. 2). Рис. 2. Графік варіантів використання факторів виробництва Лінія XI — Х4 характеризує рівень використання фактора А. Лінія А — А — кількість продукту, який може бути отриманий при оптимальному використанні фактора А.

Лінія Q — Q характеризує реально вироблений продукт за наявності того чи іншого рівня використання фактора А. Якщо процес виробництва постійно відображається лінією А — А, то це означає, що фактор виробництва використовується оптимально. Якщо лінія опускається нижче, значить, фактор недовикористовується, якщо вище — використовується з надлишком. 2. Міжнародний поділ праці Найважливішою базовою категорією, що виражає сутність, зміст міжнародних економічних відносин, є міжнародний поділ праці (МРП). Усі країни світу так чи інакше включені в МРП, його поглиблення диктується розвитком продуктивних сил, що випробують вплив НТР. Участь у МРП дає країнам додатковий економічний ефект, дозволяючи повніше і з найменшими витратами задовольняти свої потреби. Поділ праці — це історично визначена система суспільної праці. Вона складається в результаті якісної диференціації діяльності в процесі розвитку суспільства. Поділ праці існує в різних формах. МРП зародився в мануфактурний період розвитку капіталізму (ХVІІ – ХVІІІ вв.) і до промислового перевороту (кінець XVIII — перша половина XIX в.) базувався на природній основі: розходженнях у природнокліматичних, географічних умовах існування окремих країн, у запасах сировини і джерел енергії. Сутність сучасного МРП виявляється в діалектичній єдності поділу й об'єднання процесу виробництва. Виробничий процес припускає відокремлення і спеціалізацію різних видів трудової діяльності, а також обмін ними, їхню взаємодію. Поділ праці виступає не тільки як процес розриву, але як спосіб об'єднання праці, особливо у світовому масштабі. Підприємства багатьох країн, що беруть участь у МРП, виробляють значно більше продукції, ніж це необхідно для задоволення внутрішнього споживчого чи виробничого попиту. Господарюючі суб'єкти окремих країн, свідомо роблячи зайву продукцію, реалізують її на світовому ринку, здобуваючи необхідну для них продукцію, що є надлишковою для споживачів інших країн. Нарощуючи, зміцнюючи спеціалізацію на виробництві визначеної групи товарів, конкретні країни одержують необхідні їм товари на міжнародному ринку за рахунок обміну з іншими країнами, що спеціалізуються на інших групах товарів. У підсумку міжнародний поділ праці з'являється як спосіб організації світової економіки, при якому підприємства різних країн спеціалізуються на виготовленні визначених товарів і послуг, потім обмінюються ними. Теорія МРП одержала своє обґрунтування і розвиток у роботах класиків політекономії А. Сміта і Д. Рікардо. Аналізуючи МРП, А. Сміт у роботі &quo ;Дослідження про природу і причини багатства народів&quo ; доводив необхідність свободи торгівлі і підприємництва, оскільки, на його думку, різні обмеження свободи торгівлі перешкоджають подальшому поглибленню поділу праці між окремими регіонами і цілими країнами. Знищення цих бар'єрів і розширення міжнародного обміну повинні вести до спеціалізації національних економік і росту їхньої взаємозалежності, до складання загальносвітового господарства. Головним досягненням класиків у науковій теорії МРП вважається теорія порівняльних витрат виробництва (порівняльних переваг), що розцінюється як основа економічного навчання про міжнародну торгівлю, економічний обмін.

Будучнсть закономрно штовхатиме совцьку економку на шлях ще бльших суперечностей, все дал вд первсно  доктрини. Економчна, еволюця комунзму переходила в умовах опозицйних потряснь внутр компарт. Сучасна генераль]на лня Стална, з  ндустралзацю, й колективзацю не властиво програма лво опозиц компарт: троцькзму. Знищивши троцькзм у боротьб за владу, Сталн позичив певн елементи його економчно програми. Але для троцькзму його економчна програма була лише частиною загального завдання; центр завдання лежав у приспшенн свтово революц. Сталнзм вдмовився революцйно концепц троцькзму та заступив  формулою соцалзму в однй кран що означала зл замаскований вдворот вд початкових революцйних теорй. На цю нову тактику вплинули: нацонально-консервативне й програмове переродження московського комунзму, його внутршня слабсть  крах мжнародного комунстичного руху. Сучасна тенденця сталнзму до спльного фронту з мжнародною соцал-демократю  пд оглядом дегенерац комунзму вельми характерна! Комунзм закнчу цикль свого розвитку; вдорвавшись колись вд помркованого офцйного соцалзму в якост непримиримого революцйного фактора, вн вичерпаний у свой потенц верта на рейки спеку]лятивного угодовства

1. Особливості формування попиту на фактори виробництва

2. Характеристика факторів розміщення галузей матеріального виробництва

3. Міжнародні економічні організації та їх роль в інтернаціоналізації виробництва

4. Аналіз інтелектуального капіталу як фактору сучасного виробництва

5. Ефективність виробництва та фактори її зростання

6. Співвідношення факторів виробництва
7. Факторы вызывающие мутацию (Доклад)
8. Поражающие факторы ядерного оружия и способы защиты от него

9. Минеральные ресурсы как определяющий фактор экономического роста в России

10. Миграция элементов и ее факторы

11. Пространство и время как факторы специфики культуры

12. Влияние климатического фактора на развитие древних цивилизаций

13. Религиозный фактор в политической жизни и национальном развитии Ирландии

14. Стратегические и ядерные вооружения периода "холодной войны" и фактор их влияния на мировую политику

15. ФАТ (фактор активации тромбоцитов)

16. Факторы неспецефической защиты - продолжение: Эндоцитоз, экзоцитоз, фагоцитоз, фагоцитарная активность

Пенал-книжка для начальной школы "Ever After High", 21x14 см.
Пенал-книжка для начальной школы. 1 отделение, держатели письменных принадлежностей. Застегивается на молнию. Размер: 21х14х3 см.
303 руб
Раздел: Без наполнения
Набор инструментов.
Помогаю папе - отличный игровой набор для юных мастеров. Научит начальным профессиональным навыкам. Поможет ребенку почувствовать себя
589 руб
Раздел: Инструменты и мастерские
Рюкзачок малый "Вспыш".
Легкий и компактный дошкольный рюкзачок - это красивый и удобный аксессуар для вашего ребенка. В его внутреннем отделении на молнии легко
436 руб
Раздел: Детские

17. Факторы лесной среды и сердечно-сосудистые заболевания

18. Некоторые факторы, влияющие на развитие головного мозга

19. Изменение физических характеристик почв под влиянием антропогенного фактора

20. Влияние факторов окружающей среды на человека

21. Человек как творческий экологический фактор. Основные направления и результаты антропогенных изменений в окружающей среде. Компенсационные механизмы и возможности среды в этих условиях

22. Семья алкоголиков как фактор риска, обуславливающий положительное отношение подростков к спиртным напиткам
23. Исследование факторов эмоционального выгорания педагогов
24. Геополитические факторы формирования российской цивилизации

25. Факторы, способствующие завоеванию политической власти

26. Ресурси виробництва

27. Биологические факторы формирования личности

28. ВПФ, нейропсихологический синдром и фактор, блоки мозга

29. Факторы развития агрессивности в детском возрасте

30. Некоторые факторы, влияющие на развитие головного мозга

31. Факторы, влияющие на формирование cпособностей у мужчин и женщин

32. Органiзацiя та планування виробництва потококонвеєрноi лiнii десяткового суматора з корекцiєю результата ([Курсовая])

Сидение для купания (голубое).
Сидение очень легкое и в тоже время устойчивое, так как внизу имеются 4 присоски, которые прекрасно фиксируются к поверхности ванны. С
492 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Патроны для рапидографа, черные.
Для копировальной бумаги, веленевой чертежной бумаги и чертежных досок. В комплекте: 3 штуки. Цвет: черный.
307 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Сувенир "Собака в шарфе", 15 см.
Год Собаки наступает в 2018 году. Фигурка большого, благородного пса выполнена из полирезины и отличается качественной прорисовкой
303 руб
Раздел: Животные

33. Программа социологического исследования о факторах, влияющих на выбор формы (платная или бесплатная) (обучения абитуриентами)

34. Проблема суицида. Анализ, социальные факторы

35. Культура как фактор общения

36. Двигательная активность как важнейший фактор взаимодействия организма человека с внешней средой и повышение его устойчивости к вредным воздействиям

37. Вредные и опасные факторы при работе лазерных установок"

38. Экологические факторы риска, влияющие на здоровье и продолжительность жизни человека
39. Влияние физических и химических факторов на основность алкиламинов
40. Природные ресурсы как экономический фактор

41. Факторы, определяющие значимость клиента для коммерческого банка

42. Как Запад стал богатым: институциональне факторы роста

43. Сущность, классификация и показатели измерения издержек обращения в книжной торговле. Основные факторы, влияющие на уровень издержек книготоргового предприятия

44. Влияние внешнеэкономических факторов на трансформационные процессы в России

45. Факторы инвестиционной привлекательности страны

46. Факторы эффективности управленческих решений

47. Производство товаров и услуг как основная функция фирмы. Факторы производства

48. Концепция убывающей производительности факторов производства

Набор детской посуды "Ангел".
Набор посуды детский "Ангел". В комплекте 3 предмета: - тарелка суповая диаметром 15 см, - тарелка обеденная диаметром 17,5
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Машинка "Бибикар (Bibicar)" с полиуретановыми колесами, красная.
Детская машинка «Бибикар» станет идеальным источником не только развлечения, но и развития для любого ребёнка, которому уже исполнилось 3
2650 руб
Раздел: Каталки
Пенал-косметичка "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (чёрный, синий).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
799 руб
Раздел: Без наполнения

49. Эконометрика (оценить тесноту связи между факторами при помощи коэффициентов корреляции рангов Спирмена и Кендела и другие задачи)

50. Ценообразование на факторы производства

51. Крива IS. Сутнiсть, графiчна побудова. Фактори, що впливають на кут нахилу кривоi IS

52. Понятие экономического роста, его типы и факторы

53. Труд как фактор производства: спрос и предложение

54. Экономический рост, его типы и факторы
55. Факторы и резервы в экономичексом анализе
56. "Окинава как фактор многообразия Японии - историко-культурные аспекты"

57. Факторы самобытности российской истории

58. Технологічний процес виробництва кисломолочних напоїв

59. Национальные и культурные ценности народов карачаевочеркесии как фактор воспитания межэтнической толерантности

60. Ключевые факторы успеха торговых марок на российском рынке

61. Анализ конкурентов. Факторы, влияющие на выбор охвата рынка

62. Туризм XXI века: факторы и тенденции развития спроса на рынке туристических услуг

63. Сосудистые факторы риска развития глаукомы с нормальным давлением

64. Алкоголизм как фактор социального поражения

Увлекательная настольная игра "Турбосчет Форсаж".
Продолжение самой "хитовой" игры "Турбосчет", еще больше карт с условиями, еще больше "прокачиваем" устный
392 руб
Раздел: Математика, цифры, счет
Настольная игра "Имаджинариум".
Каждый игрок выбирает себе слона и набор карточек для голосования того же цвета, что и слон. Карточек для голосования семь. Вам пригодится
1750 руб
Раздел: Карточные игры
Картриджи чернильные "Cartridge Quink", синие, 5 штук.
Картриджи подходят для всех перьевых ручек Parker. Картриджи с чернилами позволяют легко и просто заправить перьевую ручку, при этом не
309 руб
Раздел: Чернила, тушь, штемпель

65. Значение иммунологических факторов бесплодия

66. Показатели красной крови у новорожденных детей юга и севера тюменской области, больных гемолитической анемией по аво-системе и rh-фактору

67. Здоровье и факторы риска

68. Жизненно-необходимые факторы среды для организма человека. Вода

69. Світовий ринок: поняття, структура, умови та фактори кон’юнктури, ціни

70. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах
71. Образование как фактор профессионального успеха
72. Cоциально психологические факторы, влияющие на работоспсобность

73. Методы диагностики потенциальных факторов риска (рискогенных сотрудников) в работе с персоналом

74. Основные факторы эффективности коммерциализации технологий

75. Стратегия запуска новой продукции на внешние рынки: эмпирическое исследование факторов современности

76. Науково-технічний прогрес – основа розвитку виробництва

77. Дискриминация профессиональных прав ученых как фактор «утечки умов»

78. Молодежные субкультуры как фактор наркотизации

79. Социально–психологический климат и основные факторы его формирования

80. Культура как фактор национальной безопасности

Подставка для украшений Jardin D’ete "Розовая глазурь".
Подставка для ювелирных изделий не оставит равнодушной ни одну любительницу изысканных вещей. Сочетание оригинального дизайна и
851 руб
Раздел: Подставки для украшений
Электрощетка аккумуляторная телескопическая "Суперуборщик".
Очистка сантехники, кафеля и полов – самая раздражающая хозяйку часть уборки, ведь это занимает много времени и отнимает силы. Больше
1498 руб
Раздел: Щётки для уборки пыли
Фотобумага "Lomond" для струйной печати, А4, 200 г/м2, 50 листов, односторонняя, глянцевая.
Формат: А4 (210х297 мм). Плотность - 200 г/м2. Глянцевая. Односторонняя. Упаковка - 50 листов.
470 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати

81. Межрегиональные ассоциации как фактор региональной политики РФ

82. Государственная дисциплина как фактор правопорядка и развития общества

83. Поняття, предмет і система міжнародного приватного права

84. Суицид и шизофрения: иентификация факторов риска и превентивная стратегия

85. Карнавальная составляющая как один из факторов коммуникативного феномена чатов

86. Культура как фактор неврозов
87. Интеллектуальный фактор в творческом воображении
88. Конфликты постсоветского пространства: фактор стабильности?

89. Личность руководителя как фактор восприятия его подчинёнными

90. Психологические факторы эффективности познавательной деятельности

91. Психолого-педагогическое сотрудничество как фактор повышения качества образования

92. Факторы, способствующие приобщению к употреблению психоактивных веществ несовершеннолетней молодежью

93. Взаимодействие педагога и ребенка как фактор развития творческой активности дошкольника

94. «Высота планки» при постановке учебных целей как один из факторов успешности обучения

95. Деструктивность семейных отношений как фактор нарушений психического развития у детей

96. Инновационная деятельность как фактор развития творчества педагогов

Ручки шариковые "Replay. Пиши-стирай", 4 штуки, 1 мм.
Шариковая ручка со стираемыми чернилами. Исправления делаются просто, и поэтому она идеальна для использования в школе. Стирательная
307 руб
Раздел: Цветные
Эжектор концентрат Dr.Klaus от муравьёв других насекомых, 1 л.
Концентрированное средство Dr.Klaus "Insect Super" используется для уничтожения муравьев, клещей, блох, тараканов и других
674 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых
Рюкзак школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (Тролли).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
2082 руб
Раздел: Без наполнения

97. Факторы превосходства

98. Факторы риска при употреблении наркотических средств

99. Факторы успеха в PR

100. Психографика: факторы, влияющие на поведение потребителей


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.