Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Охрана природы, Экология, Природопользование Охрана природы, Экология, Природопользование

Поняття екологічного права

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

Pеферат: Поняття екологічного права Екологічне право як галузь права являє собою сукупність правових норм, які регулюють екологічні відносини щодо приналежності, використання, відтворення природних ресурсів у їх нерозривному зв’язку з природним середовищем, охорони навколишнього природного середовища з метою реалізації інтересів відповідних суб’єктів та забезпечення сталого екологічного розвитку в країні та окремих її регіонах. Поняття екологічного права - інтегрована правова спільність (комплексна галузь права), яка об’єднує сукупність еколого-правових норм, що регулюють екологічні відносини з метою ефективного використання, відтворення, охорони природних ресурсів, забезпечення якості навколишнього природного середовища, гарантування екологічної безпеки, реалізації захисту екологічних прав. Назва галузі походить від терміна &quo ;екологія&quo ; (грецьк. oicos — будинок, житло, місце мешкання, logos — наука) і буквально означає наука про місце і умови життя людини. У науковий вжиток слово &quo ;екологія&quo ; вперше увів німецький учений-біолог Е. Геккель у 1866 р. Тоді воно мало вузьку сферу застосування, головним чином у рамках біології. Ширшого змісту термін &quo ;екологія&quo ; набув у другій половині XX ст. у зв’язку з посиленням впливу людини на природу. Поступово екологія набуває значення наукової основи організації раціонального природокористування. Нині вона визначається як вчення про взаємодію живих організмів з навколишнім середовищем (довкіллям). У 70-х роках XX ст. із загальної екології виділилася соціальна екологія (екологія людини) — наука про взаємодію суспільства з навколишнім природним середовищем. Вона є теоретичною базою для розв’язання практичних проблем охорони навколишнього природного середовища й організації раціонального природокористування. Назва &quo ;екологічне право&quo ; установилась у 70-80-х роках XX ст. у результаті &quo ;екологізації&quo ; природоохоронного права. Поряд з нею під впливом Стокгольмської конференції ООН з навколишнього середовища 1972 р. набули поширення й інші назви — &quo ;право навколишнього середовища&quo ; та &quo ;право охорони навколишнього природного середовища&quo ;. А в Україні був прийнятий Закон &quo ;Про охорону навколишнього природного середовища&quo ; (1991 p.). За змістовної близькості понять &quo ;навколишнє середовище&quo ; і &quo ;навколишнє природне середовище&quo ; перше з них точніше відображає об’єкт правової охорони. Природне середовище — це фактично природа, проте її у чистому вигляді вже практично не існує. Понад 90 % екосистем у світі є штучними. Під впливом науково-технічного прогресу в останні півстоліття утворилося нове антропогенно-природне середовище, яке й отримало назву навколишнього середовища. В навколишньому середовищі виділяють природні об’єкти; природні ресурси та природні комплекси. До природних об’єктів відносять землю, надра, води, ліси, нелісову рослинність, тваринний світ та атмосферне повітря. Серед природних ресурсів виділяють земельні, мінеральні, водні, лісові, фауністичні, екологічні, економічні, енергетичні та кліматичні ресурси.

До природних комплексів відносяться: заповідники, заказники, національні природні парки, пам’ятки природи, курортні, зелені, приміські зони, типові, рідкісні ландшафти, лісопарки, заповідні урочища, дендрологічні парки, ботанічні сади, зоологічні парки, парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва. Концепція права навколишнього середовища є офіційною концепцією ООН, її органів і установ, зокрема Програми ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП). Вона сприйнята європейським співтовариством і багатьма країнами світу (США, Канада, Велика Британія, Японія та ін.). Певний рух у цьому напрямі є і в Україні. Чинна Конституція ввела в екологічний вжиток термін &quo ;довкілля&quo ; (ст. 50). Звідси походить &quo ;право охорони довкілля&quo ;. Термін &quo ;довкілля&quo ; є більш адекватним термінові &quo ;навколишнє середовище&quo ;, ніж &quo ;навколишнє природне середовище&quo ;. Якби було навпаки, то відповідний конституційний термін мав би назву &quo ;природне довкілля&quo ;. Отже, зроблено крок до гармонізації екологічного права України з міжнародним правом навколишнього середовища. Екологічне право виступає регулятором екологічних відносин, а формою екологічного права є сукупність нормативних актів, які регулюють весь спектр екологічних відносин. Цю сукупність нормативних актів прийнято вважати екологічним законодавством. Слід відрізняти екологічне право як галузь права від екологічного законодавства. Екологічне право як галузь права регулює переважно однорідні екологічні відносини, які виникають у різних напрямках екології. Екологічне законодавство регулює різнорідні суспільні відносини, зокрема, екологічні відносини та зв’язані з ними деякі управлінські відносини, фінансові відносини в частині плати (зборів) за користування природними ресурсами, їх забруднення та деякі інші. Щодо визначення поняття екологічного права як галузі права, то тут поки що не досягнуто єдиної думки. Одні автори вважають, що екологічне право належить до числа комплексних (інтегрованих) галузей права, до складу якої входить декілька самостійних галузей права, що регулюють різні види екологічних відносин. На їх думку, кожна галузь права, яка входить до складу екологічного права, регулює самостійний вид екологічних відносин, в основі яких лежать різні екологічні об’єкти. Тому й існують такі самостійні галузі права, як земельне, лісове, водне, гірниче, фауністичне, атмосфероповітряне та інші. Інші автори, підтримуючи дану думку, вважають, що єдині екологічні відносини мають декілька різновидів (земельні, водні, лісові, гірничі, фауністичні, атмосфероповітряні та інші), для яких характерні свої істотні специфічні особливості і спеціальні правові форми у вигляді підгалузей екологічного права: земельного, водного, лісового, гірничого, фауністичного, атмосфероповітряного, природно-заповідного та ін. На їх думку, такий підхід до розуміння екологічного права забезпечує його єдність як самостійної (некомплексної) галузі права і внутрішню диференціацію. Але деякі фахівці стверджують, що екологічне право з огляду на його предмет є сукупністю однорідних суспільних екологічних відносин, тому його не слід відносити до комплексних галузей права.

У літературі справедливо стверджується, що екологічні відносини є єдиними. Викладене дає підстави зробити висновок про те, що в науці йде активний пошук оптимального розуміння сутності екологічного права, його місця в системі права. Найбільш прийнятною є думка тих авторів, які розглядають екологічне право як самостійну (некомплексну) галузь права з підгалузевою структурою. Немає достатніх наукових підстав розглядати екологічне право як комплексну галузь права. У науці панує думка, що галузь права регулює однорідні суспільні відносини, тоді як галузь законодавства — як однорідні, так і різнорідні відносини. Оскільки екологічні відносини за своєю сутністю є однорідними та єдиними, то відпадають обґрунтування для віднесення екологічного права до комплексної галузі права. Галузі права не вигадуються людьми, їх поява обумовлена об’єктивними факторами. Виникнення екологічних відносин і екологічного права обумовлено об’єктивно існуючою взаємодією суспільства і природи. Тому є справедливим твердження, що система права та її галузі — це явище об’єктивної реальності. Підгалузева структура галузей права також відома науці теорії права. Оскільки існують різновиди екологічних відносин у межах єдиних екологічних відносин, то правовою формою різновидів цих відносин виступають підгалузі екологічного права: земельне, водне, гірниче, лісове, фауністичне, атмосфероповітряне, природно-заповідне право. Екологічні відносини єдині, а їх юридичною формою є екологічне право зі своїми підгалузями з урахуванням різновидів екологічних відносин. Немає нічого виняткового в тому, що екологічне право має в своєму складі згадані підгалузі права. Багато галузей права структурно складаються з підгалузей. У цивільному праві, наприклад, виділяються такі підгалузеві структури: право власності; зобов’язальне право; авторське право; право на відкриття та інші. Джерела А.А.Герасимчук „Основи екології”, Київ, 1999 Н.Л. Магура „Біологія навколишнього середовища”, „Громада”, 2001 Г.О.Білявський, Р.С.Фурдуй „Основи екологічних знань”, Либідь, 1997

Окрм того, псля багатьох змн  перетворень це може стати пдAрунтям для вдродження спльноти в новй форм; Греця править за взрець такого вдродження й ново дентичност через сталсть назви, мови й етнчного тла[74]. Повторювансть етносв  нацй значно складнш. Тут справа не тльки у виявленн коренв окремих нацй за середньовчно доби й дал, а в доведенн, що нацональна форма колективно культурно дентичност й спльнота повторюються за ншо доби й на нших континентах, а тому так вдбуватиметься  в майбутньому. ¶накше кажучи, поняття нац стосуться такого типу культурного ресурсу й суспльного обднання, що потенцйно наявний за будь-яко сторично доби. Такий тип взамозвязку мж минулим, сучаснстю й майбутнм зближуться з переналстичними твердженнями. Але вдрзняться вд хнх засад тим, що припускаються сторичн перерви, розриви в цлсност, як мж рзними нацями на тй же самй територ, так  мж нацональними формами набутими тим же самим суспльством на тй чи ншй територях

1. Джерела екологічного права

2. Підзаконні нормативно-правові акти як джерела екологічного права

3. Екологічні права громадян: поняття, форми і види

4. Виникнення науки и поняття логічного закону

5. Екологічне право як галузь права

6. Україна, як суб’єкт міжнародного економічного права
7. Поняття психічного захворювання. Методи діагностики
8. Дослідження екологічного стану техногенного навантаження на навколишнє природне середовище підприємством "Чернігівське Хімволокно"

9. Екологічні права громадян

10. Особливості екологічного та біологічного моніторингу

11. Проблеми розвитку та здійснення екологічного аудиту в Україні

12. Екологічний аудит, як основний інструмент екологічного менеджменту

13. Поняття підприємницького права

14. Екологічні проблеми розвитку і розміщення продуктивних сил Карпатського економічного району

15. Структура, основні поняття і закони екології

16. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

Пелёнка-кокон "Карапуз" на липучке.
Пеленка-кокон для пеленания с удлиненными краями, оснащенными липучками. Дарит чувство комфорта и безопасности новорожденному малышу,
419 руб
Раздел: Пелёнки
Асборн - карточки. Готовимся к школе.
Набор из 50 двусторонних многоразовых карточек. Вас ждут задания для подготовки к школе, игры, головоломки, задачки на внимательность,
389 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Жидкое средство для стирки AQA baby, 1500 мл.
Разработано специально для детского белья - с первых дней жизни. Содержит энзимы – высокоэффективные натуральные компоненты, усиливающие
331 руб
Раздел: Для стирки детских вещей

17. Поняття адміністративного права та його місце у правовій системі держави

18. Поняття злочину у кримінальному праві України

19. Поняття і види співучасті у кримінальному праві

20. Поняття підстави та умови матеріальної відповідальності за трудовим правом

21. Поняття права природокористування та його види

22. Поняття та загальна характеристика договору довічного утримання
23. Поняття та система принципів трудового права
24. Поняття, предмет, метод, система, джерела, суб’єкти і зміст правовідносин по праву соціального забезпечення

25. Поняття, функції та система трудового права України

26. Формування поняття "птахи" на основі екологічних знань

27. Екологічна безпека виробничих процесів технічного обслуговування і ремонту сільськогосподарських машин

28. Поняття глобальної екологічної кризи ХХІ століття

29. Право на одержання екологічної інформації

30. Строительные Нормы и Правила (СНиП 2.08.02-89*)

31. ГО Правила поведения и действия населения в очагах поражения

32. Классификация коллективных средств защиты и правила поведения людей в убежищах

Детская горка, розовая.
Стабильная и прочная пластиковая горка с пологим спуском. Горка характеризует высокое качество и непревзойденный дизайн! Изготовлена из
1941 руб
Раздел: Горки
Детский шампунь-гель для волос и тела Weleda "Апельсин", 150 мл.
Натуральное средство 2 в 1 с нежнейшей кремовой текстурой и растительной моющей основой бережно очищает и ухаживает за чувствительной
542 руб
Раздел: Гели, мыло
Настольная подставка "Berlingo BR", вращающаяся.
Комбинированная черная/красная.
388 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

33. ПРАВО НА ТРУД В РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

34. Некоторые вопросы обеспечения прав обвиняемого на предварительном расследовании

35. Административное право

36. Проблемы связанные с правами, свободами и обязанностями иностранных граждан и лиц без гражданства

37. Административное право (шпаргалка)

38. Государственное и административное право (Контрольная)
39. Проблемы избирательного права современной России
40. Административное право

41. Предмет, метод, источники Административного права

42. Административная ответственность за нарушение порядка государственного управления и правил охраны здоровья. Органы, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях

43. Административно-правовой статус гражданина как субъекта административного права

44. Административно-процессуальное право РФ

45. Природа и система административного права

46. Роль арбитража в судебной защите прав предпринимателей

47. Шпаргалки для госэкзамена по теории государства и права

48. Банковское право

Музыкальная игрушка "Осьминог".
Веселый "Осьминог" станет настоящим музыкальным центром для вашего малыша, в нем так много звуков! Ребенок будет с восторгом
335 руб
Раздел: Животные
Брелок оленёнок "Rike. Принцезин Лиллифи. Prinzessin Lillifee".
Брелок олененок Rike с карабином. Отличное украшение для сумки и рюкзака.
886 руб
Раздел: Детские брелоки
Набор насадок для кондитерского мешка BE-0389/4 "Webber", 4 штуки.
Размеры: Ø3,5х2,5х4 см. Набор кондитерских насадок открывает невообразимое число возможностей сделать десерт роскошным и неповторимым
307 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности

49. Учебник по банковскому праву

50. Содержание договора о передаче прав на программу для ЭВМ

51. Авторское право

52. Субъекты гражданского права

53. Защита авторских прав

54. Авторское право
55. Брачно-семейное право мусульман
56. Вещно-правовые способы защиты права собственности

57. Гражданское и семейное право

58. Гражданское право

59. Гражданское право (Контрольная)

60. Гражданское право (Шпаргалка)

61. Гражданское право (экзаменационная шпаргалка)

62. Гражданское право РФ (шпаргалка)

63. Договорное право

64. Граждане как субъекты гражданского права (физические лица)

Блюдо для блинов с крышкой "Лавандовый букет", 23 см.
Блюдо для блинов с крышкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Диаметр: 23 см.
737 руб
Раздел: Блюда
Прыгунки 3 в 1 "Спортбэби" (прыгунки, качели, тарзанка) с качельным крюком.
Характеристики: Петля из стропы для крепления на крепежный крюк или на специальный зажим. Пряжка для регулировки высоты (при правильной
659 руб
Раздел: Прыгунки, вожжи
Глобус Земли физический + политический, с подсветкой, 250 мм.
Глобус Земли физический + политический, с подсветкой. Диаметр: 250 мм. Расцветка подставки в ассортименте, без возможности выбора!
769 руб
Раздел: Глобусы

65. Гражданское право

66. Засоби захисту права власностi

67. Значение срока в Гражданском праве

68. Наследственное право: завещание

69. Объекты Гражданского права

70. Ответственность в гражданском праве
71. Понятие гражданского права как отрасли права
72. Права ребенка

73. Право интеллектуальной собственности /гражданское право Украины/

74. Право собственности на природные ресурсы

75. Право: сделки

76. Предмет и метод гражданского права

77. Проблемы защиты авторского права в сфере web-журналистики Рунета

78. Способы защиты гражданских прав

79. Ценные бумаги как объект гражданского права

80. ЦивЁльно правовЁ вЁдносини - батькЁвство (Гражданско-правовые отношения - родительские права и обязаности)

Чайник эмалированный ЕМ-25001/41 "Сицилия", 2,5 л (со свистком).
Объем: 2,5 л. Внешнее высокопрочное японское трехслойное эмалевое покрытие. Внутреннее эмалевое покрытие, устойчивое к воздействию пищевых
979 руб
Раздел: Чайники эмалированные
Подставка для ручек с часами, 11,8х10,2х5,2 см.
Подставка для ручек с часами. Материал корпуса: пластик. Механизм: электронный. ЖК дисплей. Дополнительные функции: часы, будильник,
540 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Туалетная бумага "Zewa Deluxe" (без запаха), трехслойная, 12 рулонов.
Подарите себе удовольствие от ежедневного ухода за собой. "Zewa Deluxe" с новыми впитывающими «подушечками» деликатно
343 руб
Раздел: Бумага туалетная

81. Шпаргалка по гражданскому праву

82. Юридические лица: субъекты гражданских прав и обязанностей

83. Защита прав потребителей по Российскому законодательству

84. Представительство по гражданскому праву

85. Осуществление гражданских прав

86. Шпаргалки по гражданскому праву
87. Шпора по гражданскому праву
88. Отчет о производственной практике (Гражданское право)

89. Гражданско-правовые способы защиты права собственности и ограниченных вещных прав

90. Билеты к экзамену по гражданскому праву (СПбГПУ)

91. Граждане как субъекты гражданского права

92. Субъекты патентного права

93. Развитие наследственного права в России

94. Шпаргалки по гражданскому праву

95. Имущественные права и обязанности супругов

96. Вещные права на землю

Карандаши металлик, трехгранные, 12 цветов.
Карандаши цветные металлик. Трехгранные. Удобно точить. Прочный грифель. Количество цветов: 12. В ассортименте, без возможности выбора.
324 руб
Раздел: 7-12 цветов
Рюкзак детский "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (розовый, цветной горох).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1581 руб
Раздел: Детские
Флаг "Россия", шёлк, 90х135 см.
Размер: 90х135 см.
479 руб
Раздел: Наградная продукция

97. Гражданское право РФ

98. Шпаргалка по Гражданскому Праву РФ (часть первая и вторая)

99. Защита авторских прав в интернете


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.