Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Тенденції розвитку управлінської думки. Методи досліджень у психології управління

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

Реферат Тенденції розвитку управлінської думки. Методи досліджень у психології управління На зламі століть у розвитку управлінської думки проявляються такі тенденції: професіоналізація науки управління. Завдяки виданню величезної кількості робіт з управління, поширенню програм навчання з менеджменту, узагальненню управлінського досвіду різних країн, широким міжнародним контактам учених управлінська мудрість усе більше стає надбанням усіх, хто її потребує; Управлінська думка все більше звертається до здорового глузду, простих істин, добре засвоюваних рецептів, доступних для розуміння й використання тими, хто несе нелегкий тягар управління чи обирає цей шлях; •орієнтація на кількісне збільшений, багатоскладовість управлінського апарату, посилення диференціації управлінської праці. На сучасному етапі суспільного розвитку потреба в керівниках не зменшується, а, навпаки, збільшується. Наприклад, частка адміністративно-управлінських працівників у загальній чисельності зайнятих навіть в обробній промисловості США підвищилася з 15 % (кінець 50-х років XX ст.) до ЗО % (середина 80-х). А в деяких фірмах ця частка сягає й 70-80 %. Не спостерігається помітних тенденцій до скорочення держапарату і в провідних країнах Заходу; посилення технічної оснащеності та технологічне ускладнення управлінської праці. Сучасна управлінська праця внаслідок широкого використання досягнень сучасної цивілізації (комп'ютери; різна оргтехніка; усілякі засоби обробки, передавання та нагромадження інформації; засоби, що дають змогу майже миттєво встановлювати зв'язок з найвіддаленІшими точками світу, й ін.) став принципово іншим навіть порівняно з минулим десятиліттям. Дія цієї тенденції суперечлива. З одного боку, управлінська праця в результаті технологізації спростилася і стала оперативнішою, з іншого — це спричинило ускладнення діяльності керівника з огляду на ряд причин. Розвиток науково-технічного прогресу змушує приймати рішення в набагато коротші терміни, ніж раніше. Означився ряд серйозних психологічних проблем у взаєминах «людина — машина». Технологізація управлінської праці вимагає суворішого підходу до прийняття управлінських рішень, оскільки в умовах тісного взаємозв'язку між усіма ланками системи управління посилюються ризик і негативні наслідки неправильних рішень; орієнтація на людину як на найвищу цінність в усьому процесі управління. У центрі сучасних концепцій управління перебуває людина. Вона розглядається як найвища цінність в організації. Виходячи із цього, усі системи управління націлені на пробудження різноманітних здібностей працівників для того, щоб задіяти їх максимальною мірою в процесі спільної діяльності, щоб людина прагнула до процвітання організації, у якій вона працює. З огляду на все це було розроблено різні моделі управління, головним для яких є те, що в центрі їхньої уваги перебуває людина, Такі моделі, попри всі розбіжності між ними, як правило, містять чотири взаємозалежних блоки: персонал організації, ретельний облік знань і здібностей працівників, стиль і культуру ділових взаємин в організації, довгострокові цілі розвитку організації.

Управління як соціальний процес не в усьому підпорядковується дії інструкцій і формулярів, не завжди прогнозується. Крім формально встановленої посадової субординації, між членами організації існує найскладніша система неформальних зв'язків, соціальних залежностей і міжособистісних відносин. Під впливом особистіших факторів відбувається неконтрольовапий перерозподіл функцій керівництва, прав і посадових обов'язків, відповідальності та повноважень. Реальні функції, права Й обов'язки конкретної особи можуть істотно відрізнятися від передбачених посадовими інструкціями. От чому заходи з раціоналізації управлінської діяльності не завжди приводять до успіху; не враховуються індивідуальні особливості працівників, психологічний аспект їхнього ставлення до начальства, підлеглих, до дорученої справи і, зрештою, до самих себе. Отже, сучасна наука управління послідовно змінює орієнтацію в напрямі соціологізації й психологізації. Нині пошук шляхів активізації людського фактора всередині організації та врахування соціально-психологічних особливостей персоналу визнано вирішальною умовою для підвищення ефективності спільної діяльності будь-якої організації. Усе частіше підкреслюється необхідність багатосторонньої розробки психології управління як особливої, окремої галузі психологічної науки зі своїми об'єктом і предметом дослідження. Глибокі зміни в суспільстві на межі XX і XXI ст. зумовили інтерес до соціального знання, увагу до проблем взаємозв'язку між суспільством і особистістю, керівником і підлеглим. Серед дисциплін, що вивчають суспільство й суспільні відносини, не останнє місце посідає психологія управління. Вона покликана інтегрувати знання про психологічний зміст управлінських рішень. Як уже було сказано, заходи з раціоналізації управлінської діяльності не завжди приводять до успіху, оскільки не враховуються індивідуальні особливості працівників, психологічний аспект їхнього ставлення до дорученої справи й до самих себе. Вивчити й врахувати ці проблеми в управлінській діяльності дає змогу психологія управління. Термін «психологія управління» почав поширюватися в СРСР у 20-ті роки минулого століття. На II Всесоюзній конференції з наукової організації праці (НОП) (березень 1924 р.) одна з доповідей була повністю присвячена психології управління й пов'язаним з нею проблемам. Психологія управління була покликана вирішити два завдання: «підбір співробітників відповідно до виконуваних функцій і відповідно до їх індивідуальних особливостей; вплив на психіку працівників через стимулювання.» У численних роботах з наукової організації праці (праці А. К. Гастєва, В.В. Добриніна, П.М. Керженцева, С.С. Чахотіна й ін.), що вийшли у 20- 30-х роках, містилося чимало цікавих підходів до вирішення психологічних проблем управління. Однак недостатній рівень розробленості цих проблем не дав психології управління можливості виділитися в самостійну сферу знань. У середині 60-х років усе більш активною стає взаємодія між психологічними знаннями та теорією і практикою управління. Серед дослідників минулого одними з перших питання про необхідність розробки психології управління як науки поставили Є.

Е. Вендров і Л.І. Уманський. Як основні аспекти психології управління виробництвом вони розглядали соціально-психологіч-ні проблеми виробничих груп і колективів, психологію особистості та діяльності керівника, питання підготовки й підбору керівних кадрів тощо. Іншу точку зору висловив А. Г, Ковальов, включивши до сфери психології управління лише соціально-психологічну проблематику. Психологія управління має два основні джерела свого виникнення й розвитку. Особливістю сучасного етапу суспільного розвитку є те, що людина виступає і об'єктом, і суб'єктом управління. Це вимагає вивчення і врахування психічних даних про людину із цих двох точок зору; потреби розвитку психологічної науки. Коли психологія перейшла від феноменалістичного опису психічних явищ до безпосереднього вивчення механізмів психічного, то як першочергове постало завдання управління психічними процесами, станами, властивостями й у цілому діяльністю і поведінкою людини. Поступово в розділах про трудову діяльність виділилося самостійне питання про психологію управлінської діяльності. Розвиток психології управління відтоді відбувається за двома взаємозалежними напрямами — у надрах психології й у суміжних галузях знання. На межі XX і XXI ст. психологія управління переживає особливо інтенсивний розвиток, ЇЇ ідеї і практичні рекомендації стають модним віянням. Саме в цей період з'явилася велика кількість книг із психолого-управлінської проблематики. Для цього періоду характерний ряд рис: • прикладний характер проблем, які досліджує психологія управління. Більшість виданої в цей період літератури є, по суті справи, настільними посібниками для керівників різних рівнів; • інтеграція психолога-управлінського знання, що відбувається шляхом об'єднання досягнень різних галузей науки. Образно кажучи, своєрідне «свідоцтво про народження» психології управління ще тільки заповнюється, й у ньому зроблено лишеперші записи; • головний наголос робиться на розгляді особливостей управлінця у сфері бізнесу та ділових відносин, менше уваги приділяєтьсяіншим галузям знань. Є спроби звести психологію управління до психології менеджменту. Наразі склалися дві точки зору на об'єкт психології управління. Так, відповідно до першої, її об'єктом є системи «людина — техніка» і «людина — людина ., розглянуті з метою оптимїзацїї управління цими системами (функціонально-структурний аналіз управлінської діяльності; інжеперно-психологічний аналіз побудови й використання автоматизованих систем управління (АСУ); соціально-психологічний аналіз виробничих та управлінських колективів; взаємини людей у них; дослідження психології керівника, відносин між керівником і керованими, психологічних аспектів підбору й розміщення керівних кадрів, психолого-педагогічних питань підготовки кадрів керівників). Відповідно до іншої точки зору, об'єктом психології управління може бути лише система «людина — людина , що розглядається також з метою оптимізації управління цією системою. Поряд із нею розглядається ще ряд підсистем: «особистість — група», «особистість — організація», «група — група», «група — організація», «організація — організація».

Астробологя, родоначальником яко був наш великий учений Олександр Чижевський, вивча тсн зв'язки земно босфери з динамкою Сонця й зоряного космосу. Жива тканина планети чутливо реагу на кожний навть найменший енергосплеск у далеких свтах. Так зван пероди бурхливого або спокйного Сонця запускають або зупиняють маховик епдемй чи пандемй на Земл, впливають на здоров'я, врожа, цноутворення, психонастро тобто, практично на все. Нагромаджена нформаця да змогу зробити висновок, що життя й розум мрадами ниток пов'язан з Мегасвтом, з Безмрнстю. Гелобологя довела це неспростовно: ритми сонячно активност чтко фксуються рослинним свтом планети. Проте добутий експериментальний матерал не лише розв'язував давн вузли, а й наплутував безлч нших. Наприклад, виника запитання: чому максимум сонячно активност життдайно вплива на флору  цлком негативно та руйнвно на людину? Якщо життя взагал  мисляча стота зокрема виникли в результат дяльност Сонця  основою генезису босфери  промениста динамка нашого свтила, то чому окрем фази космчних ураганв пригнчують нас? Чи не втратило людство десь у минулому високу вдповднсть космчним процесам  тепер змушене ховатися в щлинах будвель, скафандрв, лкарень вд вимогливого потоку материнського джерела? ¶ ще одне запитання: чому тепер на Земл вдсутн будь-яке житттворення? Вчен, маючи напрочуд тонк методи дослджень  аналзу, не вдзначили ще жодного факту переходу «мертвого» в «живе», неорганчних структур у якийсь, бодай найпримтивнший, органзм

1. Будова, функції та методи дослідження мітохондрій

2. Виникнення історичного мовознавства і порівняльно-історичного методу дослідження мов

3. Предмет і завдання гігієни, основні методи досліджень

4. Методи дослідження затрат робочого часу

5. Матеріали і методи дослідження

6. Соціологічні методи дослідження у педагогіці
7. Методи досліджень паводків р. Дністер з метою будівництва туристичних комплексів
8. Методи та етапи статистичного дослідження

9. Метод лінгвістичної географії. Зіставний метод. Структурний метод у лінгвістичних дослідженнях

10. Дистрибутивний аналіз. Методика безпосередніх складників. Трансформаційний аналіз – методи лінгвістичних досліджень

11. Дослідження методів інтерполяції

12. Дослідження методів чисельного інтегрування

13. Дослідження чисельних методів інтегрування

14. Кабінетні методи маркетингових досліджень

15. Дослідження збіжності рішень для диференціальних рівнянь у частинних похідних, отриманих методом сіток

16. Сучасні методи і підходи до обробки результатів медико-біологічних досліджень

Настольная игра 48 "Морской бой".
В наборе: игровое поле - 2 штуки, эскадра из 10 кораблей - 2 комплекта, фишки для обозначения выстрелов. Размеры: 27х18х7 см.
492 руб
Раздел: Классические игры
Карандаши цветные "Jumbo", трехгранные, 12 цветов + точилка.
Мягкие, но при этом очень прочные карандаши, легко затачиваются и не крошатся. Насыщенные штрихи на бумаге. Не токсичны!. В комплекте: 12
410 руб
Раздел: 7-12 цветов
Настольная игра "Паника в лаборатории".
Подопытные амёбы разбежались во все стороны, срочно нужно найти их! Все игроки одновременно ищут беглянок по особым приметам — форме,
862 руб
Раздел: Карточные игры

17. Організація інформаційного обслуговування менеджера. Методи матеріального заохочення. Документація управлінської діяльності

18. Методи науково-педагогічних досліджень

19. Методи наукових і експериментальних досліджень

20. Експертні системи в дослідженнях умов і методів обробки нових матеріалів

21. Програма соціологічного дослідження спрямована на вивчення громадської думки городян про роботу міського громадського транспорту

22. Дослідження розвитку швидкості у підлітків загальноосвітньої школи
23. Методи економіко-статистичних досліджень
24. Маркетингове дослідження посередницьких операцій банку з векселями

25. Дослідження харчування

26. Ефективність управлінської діяльності і шляхи її формування

27. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

28. Дослідження протоколу TCP/IP /укр./

29. Астрономічні експерименти з дослідження елементарних частинок

30. Метеорологічні дослідження

31. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

32. Дослідження метеорологічних умов (мікроклімату) у виробничих приміщеннях

Конверт почтовый "Куда-Кому", С4 (229х324 мм), стрип, 50 штук.
Конверт выполнен из офсета, имеет клеевое нанесение типа стрип (отрывная силиконовая лента) и почтовый подсказ "Куда-Кому".
316 руб
Раздел: Прочее
Каталка-автомобиль "Sokol" (с ручкой).
Каталка-автомобиль "Sokol" рекомендуется для малышей, которые пока еще неуверенно сидят и часто падают. Эта модель каталки
2249 руб
Раздел: Каталки
Пазл "Арктика", 75 элементов.
Яркий красочный пазл познакомит ребенка с удивительным миром животных Северного полюса. Это и белые медведи, и морские котики, и белый
548 руб
Раздел: Пазлы (54-99 элементов)

33. Дослідження динаміки вологості грунту під посівами люцерни

34. Методика гідрогеологічних досліджень

35. Кримiналiстичне дослідження людини за ознаками зовнішності (габітологія)

36. Правове регулювання створюваних в інноваційних проектах результатів досліджень і розробок

37. Основи журналістикознавчих досліджень. Українська школа журналістикознавства та теорії масової комунікації

38. Семантична структура запозичень як джерело історико-лексикологічних досліджень
39. Урок-дослідження з елементами групових форм роботи
40. VHDL - технології дослідження цифрових пристроїв

41. Дослідження перехідних характеристик цифрових САК

42. Історико-краєзнавче дослідження міста Березне (Рівненської області)

43. Історія відкриття та дослідження пітекантропів

44. Медичні дослідження Герофіла

45. Дослідження активних фільтрів

46. Дослідження властивостей лiнiйних динамічних кіл

47. Дослідження розбавлювача димових газів по каналу регулювання "витрата повітря – температура димових газів"

48. Синтез і дослідження оксидно-ідієвої кераміки з неомічною провідністю

Универсальный бокс, средний (3 секции).
Универсальные боксы прекрасно подходят для хранения любых мелочей: шурупов, гаек в мастерской, лекарств в домашней аптечке, маленьких
526 руб
Раздел: Более 10 литров
Музыкальный мобиль Жирафики "Рыбки" (арт. 939489).
Этот музыкальный мобиль станет одной из первых игрушек вашего малыша. Сначала кроха будет фокусировать взгляд на ярких забавных рыбках. Со
1250 руб
Раздел: Мобили
Стиральный порошок Ушастый нянь, 4500 г.
Стиральный порошок "Ушастый нянь" создан специально для новорожденных детей. Активные добавки, которые входят в состав порошка,
533 руб
Раздел: Для стирки детских вещей

49. Мистецтво, як об’єкт наукового дослідження. Види мистецтва

50. Різноманіття й багатозначність підходів у дослідженні культури

51. Дослідження Шекспірівської комедійної творчості

52. Кон’юнктурне дослідження світового ринку великої побутової техніки

53. Маркетингове дослідження готелю "Премєр Палац"

54. Маркетингове дослідження підприємства громадського харчування (на прикладі ООО "Кафе Молодіжне")
55. Маркетингові дослідження
56. Маркетингові дослідження діяльності фірми

57. Маркетингові дослідження конкурентоспроможності ДП "Спектр"

58. Маркетингові дослідження ринку кави торгової марки "Якобз"

59. Організація маркетингових досліджень в туризмі

60. Товарознавчі аспекти дослідження ринку взуття

61. Характеристика маркетингового дослідження товару

62. Дослідження впливу факторів макросередовища на кон’юнктуру ринку

63. Дослідження життєвого циклу товарів на прикладі продуктів компанії Danone

64. Дослідження поведінки споживачів на ринку товарів і послуг

Шторка антимоскитная универсальная, с магнитными замками ТД7-009.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
424 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Альбом для коллекционирования наклеек "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018" (35 наклейки в.
Альбом "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018" - это место для хранения 682 коллекционных наклеек. Формат альбом: 232х270 мм. В
392 руб
Раздел: Канцтовары, хобби
Подушка "Verossa" (заменитель лебяжьего пуха), 50х70 см.
Одеяла и подушки торговой марки Verossa с инновационным наполнителем из микроволокна — искусственный лебяжий пух - обладают всеми
843 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см

65. Дослідження ринку комп’ютерної техніки та супровідних послуг в місті Рівне

66. Загальне дослідження ринку дитячого харчування та конкретно дитячих соків

67. Дослідження антагоністичних властивостей сучасних пробіотиків

68. Дослідження механізму дії гіпервисокочастотного випромінювання на загоювання шкірних ран в експерименті

69. Дослідження рухово-тонічних та вегетативних розладів у відновному періоді півкульового ішемічного інсульту

70. Комплексні ультразвукові дослідження в діагностиці та визначенні поширеності раку підшлункової залози
71. Можливість судово-медичної діагностики раптової серцевої смерті за результатами лабораторних досліджень
72. Променеве дослідження молочної залози

73. Судово-медична діагностика раптової кардіальної смерті за допомогою комплексу лабораторних досліджень

74. Хіміко-токсикологічне дослідження лікарського препарату "Тетлонг-250"

75. Променеве дослідження щитоподібної залози

76. Тенденції розвитку міжнародної економіки

77. Маркетингове дослідження зовнішнього ринку

78. Дослідження ділової кар’єри менеджера

79. Дослідження мотивації на досягнення

80. Контролювання — вид управлінської діяльності

Шкатулка Jardin D'Ete "Розовая глазурь", 11x10x8 см.
Шкатулка Jardin D’ete превосходно подойдет для хранения украшений. Она исполнена из стекла и металла. Шкатулка сочетает в себе
1077 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Шарики, 50 шт.
Шарики из мягкого пластика. Диаметр: 6 см. Цвет представлен в ассортименте, без возможности выбора.
342 руб
Раздел: Шары для бассейна
Папка для труда, А4.
Формат листов: А4. Материал: картон, текстиль. Товар в ассортименте, без возможности выбора! На фото представлен не весь ассортимент товара!
366 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением

81. Методи прийняття стратегічних управлінських рішень

82. Професіоналізм, культура та дисципліна управлінської діяльності

83. Формування системи моніторингу управлінської діяльності органів управління освітою як основи ефективної діяльності регіональної системи управління освітою

84. Інформаційне забеспечення наукових досліджень з документознавства

85. Методологія науково-педагогічного дослідження

86. Особистісно орієнтована підготовка соціального педагога та працівника – нова парадигма дослідження соціальної педагогіки
87. Пізнавальний інтерес, його структура і особливості дослідження
88. Технології навчання як дослідження

89. Тенденції розвитку університету в Європейському регіоні

90. Дослідження сучасного стану статусу національних меншин в України

91. Дослідження надійності твердосплавних пластин для токарних різців з надтвердих матеріалів

92. Дослідження сервоприводу з урахуванням нелінійності

93. Предмет дослідження соціальної психології

94. Дослідження групової згуртованості учнівських груп

95. Дослідження мотиваційно-ціннісної сфери в юнацькому віці

96. Дослідження ціннісних орієнтацій у осіб молодшого шкільного віку

Настольная игра "Дети Каркассона" (новая версия).
14-го июля каждого года народ Франции отмечает национальный праздник. В Каркассоне в этот день ребетня из окрестных деревень с шумом и
1190 руб
Раздел: Классические игры
Игра-баланс "Морской мир".
Игра-баланс "Морской мир" от производителя "Жирафики" предназначена для мальчиков и девочек в возрасте от трех лет.
640 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Подгузники Libero Newborn, 24 штуки, 0-2,5 кг.
Первые в жизни подгузники для малыша должны быть особенно мягкими и комфортными. Подгузники "Libero Newborn" специально созданы
345 руб
Раздел: 0-5 кг

97. Релігія як предмет філософського дослідження. Основи теології

98. Анкета, як основний інструмент соціологічного дослідження

99. Дослідження теоретичної концепції системи освіти с позиції соціології


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.