Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

Зміст Вступ 1. Теоретично-методологічні основи функціонування обліку і контролю основних засобів 1.1 Основні засоби, як економічна категорія 1.2 Нормативне регулювання обліку і контролю наявності та руху основних засобів 1.3 Огляд наукових джерел 2. Облік наявності та руху основних засобів 2.1 Організаційно-економічна характеристика господарства 2.2 Склад та оцінка основних засобів 2.3 Первинний та зведений облік руху основних засобів 2.4 Синтетичний і аналітичний облік наявності та руху основних засобів 3. Шляхи вдосконалення обліку і контролю наявності та руху основних засобів 3.1. Вдосконалення первинного, синтетичного та аналітичного обліку основних засобів 3.2 Вдосконалення інвентаризації основних засобів 3.3 Вдосконалення контролю наявності та руху основних засобів 4. Організація інформаційної системи обліку та контролю основних засобів 5. Економічна ефективність заходів з охорони праці 6. Екологічна експертиза Висновки та пропозиції Список використаної літератури Додатки Вступ Матеріально-технічна база є однією з основних умов поступового розвитку будь-якого суспільства і його удосконалення. Тому на сучасному етапі розвитку української економіки все більше уваги приділяється питанням дослідження чинників, що призводять до зберігання серед діючих засобів праці значної частки не тільки морально застарілого, але і фізично зношеного устаткування. Одним з ключових завдань, що стоять перед агропромисловим комплексом України, є ефективне використання та відновлення основних виробничих фондів. Вирішення цього завдання призупиняється у зв'язку з кризою платежів, катастрофічною нестачею оборотних коштів і дефіцитом інвестицій. Крім того, слід зазначити, що вітчизняний і зарубіжний ринки пропонують достатню кількість машин та устаткування, життєво необхідних підприємствам переробної галузі, але вони не мають коштів для їх придбання. В цьому плані бухгалтерський облік основних засобів повинен забезпечити: своєчасне і повне документальне оформлення руху основних засобів; контроль за збереженням і ефективним використанням основних засобів, ліквідацією знеосібки у використанні їх; правильну оцінку і визначення амортизаційних відрахувань на відновлення і ремонт основних засобів відповідно до встановлених норм; своєчасне відображення в обліку зносу основних засобів, збитків від списання неповністю амортизованих об'єктів, повноту відшкодування вартості ліквідованих об'єктів; контроль за використанням коштів на капітальні вкладення і капітальний ремонт. В теперешній час по обліку і контролю наявності та руху основних засобів є значна кількість наукових розробок. Однак вони потребують подальшого вдосконалення. Тому тема цієї дипломної роботи є актуальною. Метою написання дипломної роботи являється аналіз обліку та контролю наявності та руху основних засобів та розробка шляхів їх вдосконалення. Об'єктом дослідження нами обрано СК &quo ;Авангард&quo ; Менського району, Чернігівської області. Інформаційною базою дослідження є: закони, постанови, укази, дані первинного, синтетичного та аналітичного обліку, періодичної та річної бухгалтерської звітності, акти ревізій та перевірок.

Реалізація вищевказаних завдань під час виконання даної роботи здійснювалася на основі використання загальноприйнятих методів економічних досліджень, зокрема таких, як балансовий, монографічний, економіко-статистичні методи із застосуванням середніх і відносних величин та рядів динаміки, абстрактно-логічних, розрахунково-конструктивний, а також табличний і графічний способи відображення економічної інформації. 1. Теоретичні основи функціонування обліку і контролю основних засобів 1.1 Основні засоби, як економічна категорія Ріст масштабів виробничих фондів та обсягів інвестицій, вдосконалення структури і раціональне їх використання має стати вирішальним чинником зростання виробництва, підвищення його ефективності і соціального прогресу. Дослідження та узагальнення різних визначень основних фондів підприємства дозволяє нам стверджувати, що основні фонди - це частина засобів виробництва, яка в речовій формі відображена в засобах праці, зберігає протягом тривалого часу свою форму, переносить частинами свою вартість на вартість продукції та відшкодовується тільки після проведення декількох виробничих циклів. В інструктивному плані, згідно Закону України &quo ;Про оподаткування прибутку підприємств&quo ; від 22 травня 1997 року, поняття &quo ;Основні фонди&quo ; трактується як матеріальні цінності, що використовуються у господарській діяльності платника податку протягом періоду, який перевищує 365 календарних днів з дати введення в експлуатацію таких матеріальних цінностей, та вартість яких поступово зменшується у зв'язку з фізичним або моральним зносом. З введенням в дію 1 січня 2000 року Закону України &quo ;Про бухгалтерський облік і фінансову звітність&quo ; в Україні почалася реалізація Програми реформування бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів фінансової звітності, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 року №1706. Цей Закон законодавчо закріпив основи ведення бухгалтерського обліку і складання бухгалтерської фінансової звітності, які і зараз є базисними в системі нормативного регулювання бухгалтерського обліку. Введено в дію і затверджено 30 Положення (стандартів) бухгалтерського обліку. Згідно Наказу про виконання Програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів та рішення Урядового комітету економічного розвитку від 3 березня 2000 року затверджено Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 &quo ;Основні засоби&quo ; (далі - Положення (стандарт) 7), схвалене Методологічною радою з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України. Об’єкт основних засобів - закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і приладдям до нього або окремий конструктивно відокремлений предмет, що призначений для використання певних самостійних функцій, чи відокремлений комплекс конструктивно з’єднаних предметів одного або різного призначення, що мають для їх обслуговування загальні пристосування, приладдя, керування та єдиний фундамент, унаслідок чого кожен предмет може виконувати свої функції, а комплекс - певну роботу тільки в складі комплексу, а не самостійно.

По своєму складу і функціональній ролі основні засоби неоднорідні, тому розроблена їх класифікація. Згідно Положення (стандарту) 7, підприємства можуть установлювати вартісні ознаки предметів, що входять до складу малоцінних необоротних матеріальних активів, а основні засоби класифікуються за такими групами: основні засоби; земельні ділянки; капітальні витрати на поліпшення земель; будинки, споруди та передавальні пристрої; машини та обладнання; транспортні засоби; інструменти, прилади, інвентар (меблі); робочі і продуктивні тварини; багаторічні насадження; інші основні засоби; інші необоротні матеріальні активи; бібліотечні фонди; малоцінні необоротні матеріальні активи; тимчасові (нетитульні) споруди; природні ресурси; інвентарна тара. Для здійснення виробничої діяльності сільськогосподарським підприємствам потрібні основні засоби або, інакше кажучи, засоби праці. Від предметів праці вони відрізняються тим, що беруть участь у виробництві протягом кількох років, зберігаючи при цьому свою натуральну форму і фізичні властивості. Засоби праці зношуються поступово, а отже, переносять свою вартість на виробництво продукції частинами. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 &quo ;Основні засоби&quo ; (затверджене наказом Міністерства фінансів України 27 квітня 2000 р. № 92) містить таке визначення основних засобів: &quo ;Основні засоби — матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх в процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік)&quo ;. При визначенні основних засобів необхідно виходити з того, що вони є частиною активів, тобто ресурсів, контрольованих підприємством в результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до надходження економічних вигод у майбутньому. П(С)БО № 7 при встановленні критеріїв віднесення матеріальних активів до основних засобів надає перевагу їх призначенню і не висувають обмеження щодо їх вартості. Бухгалтерський облік основних засобів повинен забезпечити: - узагальнення інформації про наявність та рух власних або отриманих на умовах фінансового лізингу об'єктів і орендованих цілісних майнових комплексів, які віднесені до складу основних засобів; - достовірне визначення вартості (оцінки) основних засобів; - визначення економічних вигод від використання основних засобів; - контроль за наявністю і збереженням основних засобів з моменту придбання і до вибуття із підприємства; - правильне і своєчасне нарахування зносу; - контроль за правильністю та ефективним використанням коштів на реконструкцію, модернізацію відповідно до наявних джерел фінансування; - контроль за ефективним використанням основних засобів залежно від їх потужності; - точне визначення результатів від ліквідації основних засобів. Для обліку й узагальнення інформації про наявність та рух основних засобів, інших необоротних активів, їх зносу передбачені рахунки: 10 &quo ;Основні засоби&quo ;; 11 &quo ;Інші необоротні матеріальні активи&quo ;; 13 &quo ;Знос необоротних активів&quo ;; 18 &quo ;Інші необоротні активи&quo ;.

З усх 700 румунських унатських священикв подали просьбу лише 38. Московщина визнала цих 38 за уповноважених представникв усх 700, вся Румунська унатська церква пдпорядкувалася Румунському православному патрархов, а той уже був пдпорядкований московському патрархов офцйно, тобто московському мперському урядов. У такий самий спосб Московщина знищила 1946 року й Укранську унатську церкву з тою рзницею, що  глава митрополит Андрй Шептицький не захотв пти шляхом румунського патрарха, вдмовився кликати свох врних до зднання з московською церквою. Ще дяла в Галичин Органзаця Укранських Нацоналств (ОУН),  галичани були настльки нацонально свдомими, що сам розумли причину тотожност московсько монархчно  соцалстично полтики. Наступник А. Шептицького митрополит Й. Слпий та 9 пископв Укрансько унатсько церкви не захотли приднатися до московсько православно церкви,  Московщина всх х увязнила  вигубила. Живим лишився лише Й. Слпий. По 18 роках увязнення Московщина випустила його до Рима

1. Шляхи вдосконалення організації обліку виробництва продукції свинарства на прикладі ТОВ "Агрофірми "Колос"

2. Синтетичний та аналітичний облік дебіторської заборгованості на ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод"

3. Аналіз обліку платників податків в Україні

4. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

5. Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)

6. Вдосконалення організації бухгалтерського обліку на ТОВ "СКОП"
7. Стан та шляхи удосконалення обліку адміністративних витрат
8. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства

9. Організація обліку грошових коштів

10. Основи побудови обліку праці та її оплати

11. Склад і класифікація об’єктів бухгалтерського обліку в комерційному банку

12. Діюча практика обліку операцій з векселями

13. Шляхи вдосконалення кредитної діяльності ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"

14. Стан та напрямки удосконалення бухгалтерського обліку тварин на вирощуванні та відгодівлі

15. Вибір форми ведення бухгалтерського обліку

16. Вибуття запасів: оцінка та відображення в обліку

Набор капиллярных ручек "Triplus 334", 36 цветов.
Количество цветов: 36 ярких цветов. Эргономичная форма для удобного и легкого письма. Пишущий узел завальцован в металл. Защита от
1996 руб
Раздел: Капиллярные
Настольная игра №23 "Стану отличником. Азбука + арифметика".
НИ "Стану отличником: Азбука-арифметика" предназначена для игр и занятий с детьми от 3 до 8 лет. Игра включает в себя
479 руб
Раздел: Алфавит, азбука
Набор для автолюбителя зимний "3 в 1".
Замучились удалять снег на автостоянке подручными средствами? Тратите уйму времени на осторожную очистку стёкол и кузова от ледяной корки?
1316 руб
Раздел: Прочее

17. Іноземний досвід ведення бухгалтерського обліку

18. Курсові різниці: поняття, порядок визнання та відображення в обліку

19. Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати виробництва, визначені П(С)БО 16 "Витрати". Вимоги до визначення та оцінки витрат, облік за елементами, відображення у фінансовій звітності

20. Облік виробничих запасів. Застосування програми "1С:Бухгалтерія" для їх обліку

21. Організації обліку ЗЕД - зовнішньоекономічної діяльності

22. Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії
23. Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії
24. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

25. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

26. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

27. Організація обліку

28. Організація обліку в Франції та Люксембурзі

29. Організація обліку власного капіталу підприємства України

30. Організація обліку запасів на підприємствах

31. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу

32. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"

Настольная игра "Битва полов", артикул 7747.
Предлагаем вам принять участие в извечном противостоянии мужчин и женщин. В настоящей битве сойдутся мужское мышление и женская логика,
568 руб
Раздел: Игры для взрослых (18+)
Рамочка на 12 фотографий "Первый год" (белая).
Рамочка с отпечатком - это особый подход к созданию очаровательного подарка на память для этого особого периода жизни, с картинкой и
2503 руб
Раздел: Мультирамки
Доска магнитно-маркерная "Premium", 450x600 мм.
Доска магнитно-маркерная "Premium". Увеличенная толщина магнитно-маркерной поверхности, ДВП основа. Полочка для аксессуаров и
940 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

33. Організація обліку реалізації сільськогосподарської продукції, робіт і послуг

34. Організація обліку та контролю в Біловодському районному центрі зайнятості

35. Організація складського обліку запасів в установах

36. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

37. Організація управлінського обліку на підприємстві

38. Основи бухгалтерського обліку
39. Поняття документу та діловодства в бухгалтерському обліку
40. Предмет, об’єкти і метод бухгалтерського обліку

41. Рахунки бухгалтерського обліку

42. Роль обліку в управлінні підприємством

43. Системи обліку в бюджетних організаціях (меморіально-ордерна система)

44. Судово-бухгалтерська експертиза обліку основних засобів

45. Сучасні моделі управлінського обліку

46. Теоретичні основи обліку та аудиту

47. Теоритичні основи бухгалтерського обліку

48. Форми бухгалтерського обліку

Настольная игра "Коварный Лис".
В городе был замечен Коварный Лис, который сумел увести пирог прямо у вас из-под носа! Все лисы теперь попали под подозрение, но кто же из
1196 руб
Раздел: Классические игры
Чехол на лобовое стекло всепогодный (арт. TD 0334).
Каждое зимнее утро встречаете со скребком и щеткой, тихо ненавидя вечную ледяную корку и «сугробы» на лобовом стекле?
402 руб
Раздел: Прочее
Пазл "Новогодний праздник", 600 элементов.
Пазл может понравиться детям и взрослым, его можно собирать и всей семьей. При сборке пазла открывается замечательная картина. В комплект
303 руб
Раздел: Пазлы (400-999 элементов)

49. Автоматизація обліку зносу (амортизації) необоротних активів

50. Аудит обліку готової продукції та порядок проведення аудиторської перевірки на підприємстві громадського харчування

51. Аналітичні жанри

52. Автоматизація обліку в пунктах обміну валют

53. Автоматизована система обліку праці та зарплати

54. Вбудовані WEB-сервери. Автоматизовані системи в обліку підприємства
55. Об’єктно-орієнтована програма обліку продуктового магазину
56. Розробка автоматизованого обліку та руху товарів на складах засобами СУБД Microsoft Access

57. Фінансове моделювання та аналіз інвестиційного проекту з використанням фінансово-аналітичної інформаційної системи Project Expert

58. Автоматизована система комерційного обліку електроенергії

59. Інформаційно-аналітичні методи і моделі підтримки прийняття маркетингових рішень

60. Аналітична маркетингова оцінка ринку горілки

61. Стратегія ціноутворення в системі управлінського обліку

62. Шляхи вдосконалення бізнес-планування на підприємстві (на прикладі ПП "Агро-тера")

63. Шляхи вдосконалення проблеми оцінювання в навчальному процесі початкової школи

64. Автоматизована інформаційно-аналітична система Міністерства фінансів України

Коробка подарочная "Прованс".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки
Стержень для шариковых ручек "QuinkFlow", синий, F.
Стержень для шариковых ручек "QuinkFlow". Цвет чернил: синий. Длина: 98 мм. Линия письма: F.
343 руб
Раздел: Стержни для ручек
Транспортир для класса, деревянный, с держателем.
Материал - дерево.
388 руб
Раздел: Транспортиры

65. Організація обліку грошових коштів в касі

66. Шляхи вдосконалення ринку цінних паперів в Україні

67. Вирішення задач по аналітичній хімії

68. Аналітичні записки

69. Основні види інвестицій та шляхи їх залучення в економіку України

70. Облік основних засобів та шляхи його вдосконалення в умовах переходу до ринкової економіки
71. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)
72. Облік і аналіз фінансових результатів

73. Економіко-статистичний аналіз і шляхи підвищення ефективності виробництва соняшника в СООО ім. "Суворова" Луганської області

74. Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства

75. Облік запасів і аналіз ефективності їх використання

76. Облік та аналіз виробничих запасів на сільскогосподарських підприємствах

77. Аналіз ефективності і облік витрат на виробництво овочів відкритого ґрунту

78. Шляхи розвитку та вдосконалення антимонопольного законодавства України на основі світового досвіду

79. Українське студентство Cхідної Галичини у середині 70-х років ХІХ століття: пошуки нових шляхів розвитку та зміни національно-політичного обличчя

80. Аналіз жыццёвага і творчага шляху В. Зуёнка

Глобус "Двойная карта" диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, может использоваться в
1141 руб
Раздел: Глобусы
Сетка москитная белая.
Сетка москитная препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
372 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Ручка-стилус шариковая сувенирная "Никита".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а именная надпись
415 руб
Раздел: Металлические ручки

81. Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")

82. Лейкози та лімфоми в дітей. Гемолітичні анемії

83. Вплив віку на шкірний аналізатор

84. Довгострокова політика України по забезпеченню енергетичної безпеки на підставі аналізу геополітичних планів і перспектив головних провідних країн світу–Росії та США

85. Психологічний аналіз причин та шляхів корекції девіантної поведінки особи

86. Вдосконалення системи матеріально-технічного постачання процесу технічного обслуговування на основі аналізу надійності парку ПС авіакомпанії
87. Аналіз інвестиційної діяльності в Україні та шляхи її розвитку
88. Науково-практичні основи аналізу банкрутства підприємства та шляхи його подолання

89. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

90. Жизнь и творчество Рэя Бредбери (Життя і творчий шлях Рея Бредбері)

91. Лексическая эквивалентность при переводе художественного текста с нидерландского языка на русский. Особенности перевода метафор. (на материале перевода отрывка из романа Анны Энквист "Тайна")

92. "Реквием" Анны Ахматовой

93. Анна Андреевна Ахматова

94. Анна Герман

95. Применение"Сравнительная терапевтическая и экономическая эффективность антимикробного препарата "Фармазин" при лечении бронхопневмонии у телят, применяемого раздельно и в сочетании с аутогемотерапией" в СПК "Чартолы", Тюкалинского района, Омской обл

96. АНТИТЕХНОЛОГІЇ У ПОЛІТИЧНІЙ БОРОТЬБІ: ВИКОРИСТАННЯ ЗМІ

Глобус Марса диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре; может
1338 руб
Раздел: Глобусы
Набор цветных гелевых ручек, 30 цветов.
Набор цветных гелевых ручек, 10 цветов с блестками, 5 цветов пастельных, 5 цветов - мультицвет, 10 цветов - гель. Размер ручки 15 см.
545 руб
Раздел: Цветные
Стерилизатор "Care" для микроволновой печи (на 3 бутылочки).
Стерилизатор Care предназначен для стерилизации детских бутылочек. С помощью данного устройства можно эффективно простерилизовать
1045 руб
Раздел: Стерилизаторы, сушилки

97. Применение экспресс-анализаторов АН-7560, АН-7529 и АС-7932 в аналитической химии

98. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

99. Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)

100. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.