Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Кредитні операції банків

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

Зміст Вступ 1. Теоретичні основи кредитування комерційних банків України 1.1 Сутність кредиту та його види 1.2 Значення кредитування та його принципи 2. Специфіка кредитних операцій комерційних банків 2.1 Кредитні операції комерційних банків, їх сутність та ризикове середовище 2.2 Динаміка розвитку кредитних операцій комерційних банків України 3. Основні напрямки здійснення кредитних операцій в Україні на сучасному етапі розвитку Висновки та пропозиції Список використаних джерел Вступ Роль комерційних банків як головних суб'єктів грошово-кредитних відносин у суспільстві визначається їхніми можливостями залучати тимчасово вільні кошти та спроможністю ефективно використовувати акумульовані ресурси для задоволення фінансових потреб реального сектору економіки з метою забезпечення безперервності індивідуального обігу капіталів підприємств. Саме від здатності банківської системи забезпечувати потреби суб'єктів господарювання необхідними грошовими ресурсами значною мірою залежать перспективи подолання спаду вітчизняної економіки та її подальшого зростання. У перехідній економіці спостерігається суттєве обмеження ресурсної бази комерційних банків, що, в свою чергу, зменшує масштаби банківського кредитування. Банківське кредитування та отримання процентів за кредит є важливим джерелом отримання прибутків комерційним банком, а також головним джерелом фінансування діяльності підприємств у перехідній економіці. Актуальність даної теми пов'язана із проблемами підвищення рівня капіталізації банківської системи України та забезпечення вітчизняних підприємств коштами для їх безперебійної й ефективної діяльності, а також із важливістю ролі, що відіграє кредит у вирішенні окремих соціальних проблем населення. Мета дослідження — розкрити суть кредитних операцій комерційних банків, проаналізувати обсяги банківського кредитування в Україні, з'ясувати вплив банківського кредиту на розвиток підприємництва і зростання економіки України в цілому. Предметом дослідження є визначення проблем розвитку кредитування в Україні та обслуговування перспективних напрямів у сфері банківського кредитування. Досліджували проблеми банківського кредитування і банківського капіталу такі учені-економісти, як О. Дзюблюк, В. Сусіденко, Т. Клименко, В. Лагутін, І. Аванесова, Ю. Потійко, М. Алексєєнко та інші. У своїх працях вони вивчали суть поняття &quo ;кредитування&quo ;, визначали класифікацію банківських кредитів, а також форми забезпечення, умови і механізми надання кредитів комерційними банками. Досягти поставленої мети роботи допомагає необхідним чином побудована структура. Курсова робота складається з вступу, трьох розділів та висновків. В першому розділі розкрито теоретичні засади кредиту ,а саме його сутність, види та основні принципи кредитування. В другому розділі проаналізовано сучасний стан кредитних операцій, практичне використання принципів банківського кредитування. Третій розділ роботи присвячений основним напрямам покращення кредитних операцій в Україні. Економічна наука довела, а господарська практика підтвердила, що кредит є універсальним інструментом розподілу й перерозподілу національного доходу, фінансових, матеріальних і трудових ресурсів, вирівнювання рівнів рентабельності підприємств на основі переливання капіталів, що сприяє прогресивним структурним зрушенням у народному господарстві.

Банківський кредит відображає економічні відносини між суб'єктами господарювання: кредитором — банком, який надає кредити, і позичальником — суб'єктом кредитних відносин, який отримує в тимчасове користування кредитні кошти. 1. Теоретичні основи кредитування комерційних банків України 1.1 Сутність кредиту та його види Сутність кредиту, як і його форма, постійно розвивається й ускладнюється. В основі цього процесу лежить розвиток і вдосконалення економічних відносин у суспільстві, що визначають зміни в характері формування вільних коштів, ускладнення і розширення потреб економічних суб'єктів у додаткових коштах, удосконалення організаційних та правових відносин між суб'єктами кредиту тощо У міру розвитку кредитних відносин та підвищення їх ролі в житті суспільства кредит все більше привертав до себе увагу науковців. Попервах економічна думка зосереджувалася переважно на самому понятті кредиту, на пізнанні його сутності. Лише з XVIII ст. розпочалися дослідження механізму зв'язків кредиту з суспільним виробництвом, що відкривало шлях для формування суто наукової теорії кредиту. На сьогодні економічна наука визнає дві провідні теорії кредиту: натуралістичну та капіталотворчу. За своєю сутністю та механізмом впливу на процес суспільного відтворення кредит є однією з найскладніших економічних категорій. Щодо цього він поступається хіба що тільки категорії грошей. Тому в економічній теорії протягом кількох століть ведуться дискусії навколо питань, пов'язаних із сутністю та роллю кредиту. Ці дискусії тривають і досі. Найбільш поширеними в економічній літературі є два підходи до визначення сутності кредиту: - ототожнення кредиту з цінністю, яка передається одним економічним суб'єктом іншому в позичку. При такому підході увага дослідника зміщується на саму позичку, її правову форму, що зумовлює вихолощування з кредиту його економічного змісту; - ототожнення кредиту з певним видом економічних відносин, які формуються в суспільстві. Такий підхід дає можливість глибше дослідити економічні аспекти кредиту, економічні чинники його існування, основи та закономірності його руху. Тому цей підхід у сучасній літературі переважає. За своєю сутністю кредит - це суспільні відносини, що виникають між економічними суб'єктами у зв'язку з передачею один одному в тимчасове користування вільних коштів (вартості) на засадах поверненості, платності, строковості та добровільності . Кредити, які надаються банками, можна класифікувати за різними ознаками. Лише комплексний підхід до виділення видів банківського кредиту дозволяє найповніше охарактеризувати кредитні операції комерційних банків. За строками користування банківські кредити поділяють на: короткострокові (до 1 року); середньострокові (від 1 до 3 років); довгострокові (понад 3 роки). Кожному з цих видів банківського кредиту притаманні конкретні ознаки, організаційні способи надання позик та їх погашення. Короткострокові кредити надаються банками позичальникам на цілі поточної господарської діяльності у разі виникнення у них тимчасових фінансових труднощів у зв'язку із витратами, які не забезпечені надходженнями коштів у відповідному періоді.

Середньострокові кредити надаються на оплату обладнання, на поточні витрати, фінансування капітальних вкладень. Довгострокові кредити надаються банками позичальникам для формування основних фондів. Об'єктами кредитування при цьому є капітальні витрати на реконструкцію, модернізацію та розширення вже діючих основних фондів, на нове будівництво, приватизацію та інше. У західній банківській практиці виділяють позики до запитання (онкольний кредит), що повертаються позичальниками на першу вимогу банку (з попередженням). Ставки відсотка за онкольним кредитом нижчі, ніж за строковими позичками. Онкольний кредит розглядається як різновид короткострокового кредиту. За забезпеченням, виділяють такі види банківського кредиту: забезпечені заставою (майном, майновими правами, цінними паперами); вартість застави звичайно перевищує суму кредиту; гарантовані (банками, фінансами чи майном третьої особи); з іншим забезпеченням (поручительство, свідоцтво страхової організації); незабезпечені (бланкові кредити). Банківський кредит під заставу цінних паперів називається ломбардним кредитом. За ступенем ризику банківські позики поділяються на: стандартні кредити та кредити з підвищеним ризиком. В умовах наявності кризової ситуації в національній економіці України закономірно підвищується ризик кредитних операцій комерційних банків. Кредити з підвищеним ризиком посідають у таких умовах провідне місце в кредитному портфелі банків. У ринковій економіці в умовах економічної невизначеності будь-якій позиції властивий певний ризик несплати відсотків чи неповернення внаслідок непередбачених обставин. У стратегічному плані для комерційних банків важливо нарощувати обсяги кредитних операцій, в тому числі й за рахунок тих позик, яким притаманний підвищений ризик. Адже саме для таких кредитів характерна більша доходність у порівнянні з малоризикованими. Відповідно до Положення НБУ &quo ;Про порядок формування і використання резерву для відшкодування можливих втрат за позиками комерційних банків&quo ; банківські позики поділяють на п'ять груп: стандартні, під контролем, субстандартні, сумнівні, безнадійні . Стандартні позики характеризуються мінімальним ступенем ризику (2%), що відповідає умовам стабільного фінансового стану позичальника. Для позик під контролем ступінь ризику дорівнює 5%. Робота з цими позиками не створює проблем для фінансової діяльності комерційних банків. Субстандартні позики — це позики з підвищеним ризиком (ступінь ризику — 20%). Фінансовий стан позичальника на момент оцінки при такому виді банківського кредиту викликає серйозні побоювання. Сумнівними є кредити, повернення яких викликає сумнів у банку. Для сумнівних позик характерний ступінь ризику в 50%. До цих позик відносять пролонговані і прострочені кредити. Пролонгація означає продовження терміну погашення позики після настання договірних строків погашення через фінансову неспроможність позичальника. Простроченими є позики, не повернені банкові у встановлений строк. У разі прострочення терміну повернення позики банк може відповідно до чинного законодавства використати своє заставне право, тобто спрямувати виручку від реалізації заставного майна безпосередньо на погашення позички.

А хозрасчетный центральный банк это нонсенс. Кредитная мультипликация Следующий принципиально новый эффект, возникший в денежной системе благодаря созданию банковской системы, есть явление кредитной мультипликации. В счетно-денежной системе кредитная операция описывается кредитным Т-сче-том, приведенном выше. Очень важно, что кредитные операция банков не отражаются в пассиве центрального банка. Другими словами, в пассиве центрального банка находят отражение исключительно депозитные денежные средства банков. Полная сумма лоро-счетов банков в центральном банке и есть сумма депозитных денежных средств в денежной системе. Эта величина называется денежной базой. Отсутствие отражения кредитных денежных средств банков на счетах центрального банка создает возможности умножения кредитов. Действительно, кредит, выданный банком и перечисленный в другой банк, превращается в этом втором банке уже в депозит. Но этот депозит может стать основой выдачи кредита вторым банком, и пересланный в первый банк он становится депозитом в этом первом банке

1. Кредитные операции банков (на примере Ростовского филиала ОАО "Альфа-банк")

2. Кредитные операции коммерческих банков. Кредитный риск и методы управления им

3. Кредитные операции коммерческих банков и перспективы их развития

4. Аудит кредитных операций

5. Кредитные операции международных финансовых организаций

6. Кредитные операции коммерческих банков
7. Кредитные операции. Виды и формы кредитов
8. Кредитные операции коммерческого банка

9. Учет кредитных операций

10. Кредитные операции банка

11. Кредитные операции коммерческого банка на примере отделения Сбербанка России

12. Удосконалення механізму здійснення кредитних операцій

13. Аудит кредитных операций банка

14. Депозитні операції банків на фінансовому ринку України (за матеріалами АТЗТ "АК ПРОМІНВЕСТБАНК")

15. Кредитные операции кредитных организаций и их учет

16. Учет заемных средств и кредитных операций

Шар магический "Счастливая восьмерка", 10 см.
Магический шар - шар ответов, шар предсказаний — это игрушка, с помощью которой можно узнать ответ на любой вопрос. Магический шар 8
501 руб
Раздел: Прочее
Брелок аварийный, для автомобилиста (арт. TD 0395l).
Аварийный брелок для автомобилиста повысит уровень Вашей безопасности на дороге. Он не поможет избежать столкновения и не уберет с дороги
310 руб
Раздел: Металлические брелоки
Логическая игра "IQ-Фокус", арт. SG 422 RU.
Сфокусируйтесь на центральной части игрового поля, чтобы решить 120 заданий этой IQ-головоломки. Заполните сетку 10 разноцветными деталями
512 руб
Раздел: Игры логические

17. Международные кредитные операции

18. Сущность и роль кредита. Кредитные операции банков

19. Банк России: его функции и взаимоотношения с кредитными организациями

20. Центральный Банк России и его роль в проведении единой денежно-кредитной политики

21. Отзыв у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций как элемент процедуры банкротства

22. Коммерческие банки: операции, функции и роль в кредитно-денежной политике правительства
23. Центральный банк-проводник кредитной политики
24. Операції комерційних банків щодо залучення вкладів населення

25. Организация, оформление и учет лизинговых операций в кредитных организациях

26. Особенности отражения операций с ценными бумагами в учете кредитных организаций

27. Правове регулювання гарантійних операцій банків. Документи, що регулюють використання гарантій в міжнародних операціях

28. Работа кредитного отдела ОАО "Альфа-Банк"

29. Розвиток операцій банківської системи на сучасному етапі економічних відносин в Україні (на прикладі АППБ "Аваль")

30. Центральный банк как орган банковского регулирования, надзора и контроля за деятельностью кредитных организаций

31. Шляхи вдосконалення кредитної діяльності ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"

32. Аналіз ефективності банківських операцій з пластиковими картками та шляхи їх вдосконалення

Подставка деревянная для ножей Regent (сосна, 5 отверстий).
Подставка деревянная с отверстиями для кухонных ножей. Деревянная опорная стойка. 5 отверстий для ножей. Материал: сосна.
374 руб
Раздел: Подставки для ножей
Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: оранжевый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы
Подушка "Нордтекс. Влюбленный скворец", 40х40 см.
Декоративные подушки являются непременным элементом современного интерьера. Они могут послужить прекрасным украшением не только спальни,
454 руб
Раздел: Подушки

33. Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ "Укрпромбанк"

34. Банківські операції з кредитування юридичних осіб

35. Валютні операції банку (на прикладі діяльності ВАТ "Райффайзен Банк Аваль")

36. Бухгалтерский учет операций по кредитному договору

37. Факторингові операції в діяльності комерційних банків

38. Міжнародні кредитні розрахунки та валютні операції
39. Денежно-кредитная политика
40. Денежно-кредитная политика России

41. Кредитно-денежная политика в Республике Узбекистан

42. Денежно-кредитная политика государства

43. Правовое регулирование банкротства кредитных организаций в России и США"

44. Центральный Банк Российской Федераци как орган государственного контроля и регулирования

45. Несостоятельность (банкротство) кредитной организации

46. Особенности несостоятельности (банкротства) кредитных организаций

47. Национальный банк Республики Казахстан

48. Коммерческий банк как субъект налогового правонарушения

Коврик для сборки пазлов.
Специальный коврик для сборки пазлов удобен тем, что собираемый пазл не деформируется и не распадается. Коврик незаменим для хранения
565 руб
Раздел: Сопутствующие товары для пазлов
Бумага "IQ Color", А4, 80 г/м2, 5 цветов по 50 листов, цветная пастель.
Формат: А4. Плотность: 80 г/м2. Цвета: кремовый, желтый, розовый, зеленый, голубой. 250 листов в пачке (5 цветов по 50 листов). Прекрасная
595 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Вспышка для селфи, черная, 65x35x11 мм (арт. TD 0399).
Не можете и дня прожить не сделав снимок на смартфон? Для тех кто не любит упускать удачные снимки из-за плохого освещения - съемная
462 руб
Раздел: Прочее

49. Кредитные институты Германии

50. Пражская наступательная операция Великой Отечественной войны

51. Разработка АИС по учету складских операций и реализации продукции на предприятии

52. Изучение методики перевода из одной системы исчисления в другую и разработка программы для этой операции

53. Автоматизированная обработка учета складских операций и реализации продукции

54. Матричные операции в вейвлетном базисе
55. Операции в вентральной области шеи
56. Берлинская операция

57. Технологические операции штамповки

58. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ ЛЕЗВИЙНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ

59. Анализ операций умножения и деления в конкретной модели АЛУ

60. Денежно-кредитная политика государства

61. Коммерческий банк

62. Государственный банк России

63. Лизинговые операции банков

64. Коммерческий банк и система денежных расчетов

Точилка механическая, с механизмом автофиксации карандаша.
Большая настольная точилка для карандашей в цветном пластиковом корпусе, с удобной рукояткой и объемным прозрачным контейнером для
695 руб
Раздел: Точилки
Набор маркеров, металлик, 5 цветов.
Высокое качество, выдерживают сильный нажим. Защита от высыхания чернил, долгий срок службы. Ширина линии: 1-2 мм. В наборе: 5
457 руб
Раздел: Для творчества, рисования
Лото пластиковое. Орнаменты. Комплект из трех игр.
Набор «Орнаменты» – это комплект из трёх игр для развития для развития логики, образного мышления, внимания и восприятия цвета. В него
549 руб
Раздел: Лото детское

65. Виды ценных бумаг и операций с ними коммерческих банков

66. Управление кредитными рисками в России и зарубежный опыт

67. Современная структура банковской системы и ее роль в осуществлении государственной денежно-кредитной политики

68. Операции коммерческих банков на валютном рынке (Контрольная)

69. Корреспондентские отношения между коммерческими банками РФ и основные виды операций, осуществляемые между ними

70. ЦБ РФ и его роль в осуществлении денежно-кредитного регулирования
71. Кредитный рынок и его участники (Контрольная)
72. Нацiональний Банк Украiни: статус i завдання

73. Антикризисное управление в кредитных организациях

74. Цели и задачи управления банковскими рисками на кредитном рынке

75. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації

76. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

77. КРЕДИТНІ КАРТКИ (Кредитные карточки)

78. Денежно-кредитные системы

79. Денежно-кредитная политика Банка Англии

80. Прохождение практики в ЗАО "Альфа Банк"

Мультиплеер с проектором "Спокойной ночи, малыши!".
"Спокойной ночи, малыши!" от компании "Азбукварик" - это музыкальная игрушка из серии "Мультиплеер с
330 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры
Грамота "С гербом и флагом", вертикальная, 200 штук (количество томов: 200).
Размер: 210x297 мм. Материал: бумага мелованная, плотностью 140 г/м2. В упаковке: 200 штук.
1024 руб
Раздел: Грамоты без текста
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение", размер: 5/XL (11-25 кг), 48 штук.
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение" сделаны по японской технологии в сотрудничестве с японской корпорацией WATASHI
801 руб
Раздел: Более 11 кг

81. Управление ликвидностью коммерческого банка посредством активных операций

82. Центральный банк

83. Трастовые операции банков

84. Реформа кредитно-банковской системы в Российской Федерации

85. Учет депозитных операций коммерческих банков

86. Учет лизинговых операций
87. Механизм денежно-кредитного регулирования
88. Документарные операции, как форма банковских расчетов.

89. Роль Центрального банка и его территориальных управлений в развитии кредитной системы

90. Активные операции коммерческих банков

91. Центральный банк Российской Федерации. Его функции и деятельность на современном этапе

92. Рынок кредитных и платежных карточек и направления его равития

93. Фьючерсные операции товарных бирж в России (Доклад)

94. Организация аналитического и синтетического учета расходов в кредитной организации

95. Учет денежных средств и расчетных операций /Украина/

96. Методика аудиторской проверки операций с основными средствами

Ручки шариковые "Replay. Пиши-стирай", 4 штуки, 1 мм.
Шариковая ручка со стираемыми чернилами. Исправления делаются просто, и поэтому она идеальна для использования в школе. Стирательная
307 руб
Раздел: Цветные
Эжектор концентрат Dr.Klaus от муравьёв других насекомых, 1 л.
Концентрированное средство Dr.Klaus "Insect Super" используется для уничтожения муравьев, клещей, блох, тараканов и других
674 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых
Рюкзак школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (Тролли).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
2082 руб
Раздел: Без наполнения

97. Бухгалтерский учет: лизинговые операции

98. "Учет денежных средств и операций в иностранной валюте"

99. Бухгалтерский учет валютных операций


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.