Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Основи адміністративного права України

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

ЗМІСТ Вступ 1. Поняття державного управління та співвідношення його з виконавчою владою 2. Державна служба: поняття, правовий статус державних службовців 3. Поняття, предмет і метод адміністративного права України 4. Система і джерела адміністративного права. Характеристика Кодексу України про адміністративні правопорушення 5. Адміністративні правовідносини 6. Адміністративне деліктне право 7. Поняття адміністративної відповідальності. Адміністративна відповідальність неповнолітніх 8. Адміністративні стягнення: поняття та види 9. Основи адміністративного процесу 10. Органи (посадові особи), уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення 11. Провадження у справах про адміністративні правопорушення Висновок Список джерел Вступ Термін «управління» має багато значень. У загальному розумінні це будь-який цілеспрямований, організуючий вплив на різноманітні процеси, що здійснюються в природі, техніці, суспільстві тощо. Термін «управління» в перекладі на англійську мову — admi is ra io , тобто адміністрування, керування, управління, що яскраво показує зв'язок адміністративного права з управлінням. Адміністративне право — це управлінське право. Отже, управління тісно пов'язане з адміністративним правом. Але ми вже визначили, що управління — набагато ширше поняття, ніж адміністративне право. Основними ознаками управління є управлінська система, суб'єкт і об'єкт управління, керуючий вплив суб'єкта на об'єкт і зворотний зв'язок. Управлінська система — це єдність управлінських елементів, що взаємодіють як єдине ціле, породжуючи нові якості, не притаманні окремим її компонентам. Суб'єктом управління називають сторону управлінського процесу, що являє собою джерело керуючого впливу. Об'єкт управління — сторона управлінського процесу, що функціонує під керуючим впливом суб'єкта, набуває певних нових якостей та змінюється. Керуючий вплив визначають як комплекс заходів, прийомів, форм, методів і організуючих команд, спрямованих на об'єкт управління, за допомогою яких реально змінюється об'єкт управління. Зворотний зв'язок можна охарактеризувати як певну інформацію для суб'єкта управління стосовно змін, що відбулися в об'єкті управління завдяки керуючому впливу. Тема контрольної роботи – «Основи адміністративного права України». Мета контрольної роботи – ознайомитися з поняттями державного управління; державної служби; предметом і методом адміністративного права України; системою джерел адміністративного права України; адміністративними нормами і правовідносинами; адміністративною відповідальністю; видами адміністративних стягнень; порядком адміністративних проваджень у справах; органами, уповноваженими розглядати справи про адміністративні правопорушення. Поняття державного управління та співвідношення його з виконавчою владою Управлінській процес як багатоманітне явище здійснюється у природі, техніці та суспільстві. Звідси автори-кібернетисти виділяють три різновиди управління, а саме: — біологічне, що реалізується в процесі управління в рослинному і тваринному світі живими організмами; — технократичне, що характеризує управління різноманітними машинами, механізмами, технічними засобами з допомогою математичних формул і символів; — соціальне, тобто управління окремими людьми та їхніми об'єднаннями, що складають суспільство.

Отже, соціальне управління може бути охарактеризоване як управління суспільством. Суспільством вважають найвищий тип соціальної самоорганізації людей. Воно може існувати тільки тоді, коли функціонуватиме як складна цілісна система, а це означає, що без управлінською видиву функціонування суспільства неможливе. Одним з видів соціального управління є державне управління. У широкому значенні слова під ним розуміють діяльність усіх видів органів держави: законодавчих, судових, контрольно-наглядових, виконавчо-розпорядчих з організації суспільного життя. Кожна з названих гілок єдиної державної влади, зберігаючи загальні ознаки соціального й державного управління, має свої специфічні керівні структури, форми та методи, прийоми, способи й засоби керівного впливу на об'єкт управління. Звідси можна виділити такі види державного управління: — законодавче (законотворче); — виконавчо-розпорядче (власне управлінське); — судове (правосудне); — контрольно-наглядове. Причому в кожному із зазначених видів державного управління існує внутрішня та зовнішня сторони. Внутрішня сторона характеризується управлінською діяльністю всередині системи, а зовнішня — спрямована на структурні елементи громадянського суспільства. У вузькому значенні державне управління розглядається як діяльність тільки виконавчо-розпорядчих органів держави: Кабінету Міністрів, міністерств, державних комітетів (служб), інших органів виконавчої влади зі спеціальним статусом, місцевих державних адміністрацій. Державному управлінню властиві такі риси: а) діяльність з реалізації завдань і функцій держави; б) воно здійснюється спеціально створеними для цього державними органами й посадовими особами; в) останні діють за дорученням держави, від її імені і мають державно-владні повноваження; г) форми та методи роботи управлінських органів регламентуються правом. Таким чином, державне управління (у вузькому розумінні) — це підзаконна виконавча й розпорядна діяльність органів державної виконавчої влади, спрямована на практичне виконання законів у процесі повсякденного й безпосереднього керівництва господарським, соціально-культурним та адміністративно-політичним будівництвом. Звідси, державне управління (у вузькому розумінні) співвідноситься з виконавчо-розпорядчою владою та її органами через призму загального й особливого, в якому виявляються загальні риси правотворчої і правореалізаційної діяльності держави та виконавчо-розпорядчої діяльності однієї з гілок єдиної державної влади. Державна служба: поняття, правовий статус державних службовців Організація і діяльність державних органів здійснюється державними службовцями, а це передбачає необхідність з'ясування питань про розуміння державної служби. В Україні склалася і зміцнюється єдина державна служба. її єдність характеризується єдиними організаційними, правовими, кадровими та інформаційними засадами. Отже, державну службу необхідно розглядати як систему організаційно-правових, кадрових та інформаційних суспільних зв'язків і відносин, а не як суму службовців і державних установ. В основі такої системи лежить потреба визначити загальні засади, мету та функції державної служби, а також правове становище державного службовця.

Загальні положення діяльності й статус державного службовця передбачені Законом України «Про державну службу» від 16 грудня 1993 р. Державна служба в Україні — це професійна діяльність осіб, які займають посади в державних органах та їх апараті для практичного виконання завдань і функцій держави, заробітну плату вони одержують за рахунок державних коштів. Ці особи є державними службовцями, мають відповідні службові повноваження та обіймають певні посади. Посада — це визначена структурою і штатним розкладом первинна структурна одиниця державного органу та його апарату, на яку покладено встановлене нормативними актами коло службових повноважень. Посадовими особами, відповідно до цього Закону вважаються керівники і заступники керівників державних органів та їх апарату, інші державні службовці, на яких законами або іншими нормативними актами покладено здійснення організаційно-розпорядчих і консультативно-дорадчих функцій. До основних принципів державної служби закон відносить: а) служіння народу України; б) демократизм і законність; в) гуманізм і соціальна справедливість; г) пріоритет прав людини і громадянина; ґ) професіоналізм, компетентність, ініціативність, чесність, відданість справі; д) персональну відповідальність за виконання службових обов'язків і дисципліни; е) дотримання прав і законних інтересів органів місцевого й регіонального самоврядування; є) дотримання прав підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян. Мета державної служби включає два основні напрями: а) формування суспільно-політичних і державно-правових умов її зв'язку з життям народу на тлі її соціальної природи; б) створення об'єктивної системи виявлення та добору людей для служби в державному апараті. Функції державної служби — це напрями її діяльності, що відображають її роль і призначення в суспільстві. До них належать: а) забезпечення ефективного функціонування всіх гілок державної влади; б) забезпечення реалізації прав, свобод і законних інтересів та обов'язків людини й громадянина. Призначення державної служби полягає в тому, що через неї повинна реалізуватися демократична сутність держави, підтримуватися вільна життєдіяльність суспільства та забезпечуватися лідерство державного апарату в суспільному розвитку. Іншими словами, вона є головним засобом реалізації функцій соціальної держави. Державна служба повинна стати повсякденним каналом зв'язку держави з народом. Основні завдання державної служби: а) охорона інтересів суспільства, прав і свобод людини й громадянина; б) досягнення і зміцнення цілісності держави; в) забезпечення ефективної діяльності державних органів; г) демократизація шляхів формування та діяльності державного апарату тощо. Державний службовець повинен: а) сумлінно виконувати свої службові обов'язки; б) шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування; в) не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби чи негативно вплинути на репутацію державного службовця. Правовий статус Президента України, Голови Верховної Ради України та його заступників, голів постійних комісій Верховної Ради України та їх заступників, народних депутатів України, Прем'єр-міністра України, членів Кабінету Міністрів України, Голови та членів Конституційного Суду України, Голови та суддів, Верховного Суду України, Голови та арбітрів Вищого арбітражного суду України, Генерального прокурора України та його заступників регулюється Конституцією та спеціальними законами України.

З цього погляду для Тимчасового Правительства було-б тяжко видати якийсь акт у справ автоном Украни, бо сей поступок мав би випереджуюче значння. Крм того видання акту прнцпального значння, без докладного означення змсту поняття автоном Украни, могло-б повести до ржнородних терторальних  инших непорозумнь. Отсe вдмовне ршення в справ видання акту про автономю Украни приняло Тимчасове Правительство одноголосно. Так само Тимчасове Правительство признало, що воно не ма права установляти новий адмнстративний лад Украни з видленням в  терторальний склад 12 Aубернй  утворенням окремих комсарв, бо тим самим наперед розв'язувано-б справу будучого ладу Украни, котра на думку Тимчасового Правительства цлком належить до компетенц Установчих Зборв. Щодо справи самостйного укранського вйська-Тимчасове Правительство признало можливим тимчасове поршення се справи тльки в тм об'м, в якм се означив мнстер вйни в свох заявах укранськм орAанзацям у Кив. Приймаючи таке ршення в справ предложених укранською делеAацю жадань, Тимчасове Правительство пдчерку рвночасно, що воно призна нацональн окремшности та свордн умови життя Украни й вдповдну необхднсть розв'язки будучого ладу Украни, яка в повному об'м належить Установчим Зборам

1. Адміністративне право України

2. Основи цивільного права України

3. Адміністративне право: погляди українських вчених часів незалежності (Т.О. Коломоєць)

4. Адміністративне право як галузь права, навчальна дисципліна і наука. Предмет і метод адміністративного права

5. Адміністративно-правові норми

6. Обласні державні адміністрації як суб’єкт адміністративного права
7. Адміністративне право: концептуальні підходи вчених дорадянського періоду
8. Основы государства и права

9. Основы римского гражданского права

10. Цивільне право України

11. Основы государства и права

12. шпори з цивільного права України

13. Аграрне право України

14. Державне право України

15. Звільнення від покарання та його відбування за Кримінальним правом України

16. Кримінальне право України

Настольная игра "Свинтус. Правила Этикета" (новая версия).
Об игре Перед вами расширенная версия карточного бестселлера «Свинтус»! Помимо полного набора карт из оригинала, в игру добавлены новые 12
390 руб
Раздел: Игры в дорогу
Мозаика-чемодан со схемами "Мозайкин".
Состав набора: игровое поле, 16 картинок, 48 деталей мозаики. Размер поля: 28x21,5 см. Диаметр фишки: 3 см. Материал: картон, пластик.
399 руб
Раздел: Пластмассовая
Комод четырехсекционный "Орнамент" (белый/мраморный).
Комод поможет вам поддерживать порядок и сделает интерьер уютнее. В нём найдётся место для канцтоваров, игрушек, сувениров, текстиля и
1302 руб
Раздел: Комоды

17. Основи діяльності прокуратури України

18. Основы жилищного гражданского права

19. Основы уголовно-процессуального права

20. Поняття злочину у кримінальному праві України

21. Поняття, функції та система трудового права України

22. Право України другої половини XVII-XVIII ст.
23. Система цивільного права України
24. Основи адміністрування в Linux

25. Держава і право України в період перебудови соціалізму

26. Адміністративна відповідальність в Україні

27. Адміністративно-правова відповідальність в Україні

28. Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи

29. Поняття, система та принципи адміністративно-територіального устрою України

30. Правові основи надання та виплати соціальних допомог сім’ям з дітьми в Україні

31. Проблеми впровадження адміністративно-територіальної реформи в Україні

32. Адміністративний примус в правоохоронній діяльності міліції в Україні

Письменные принадлежности "Набор первоклассника", 28 предметов.
В наборе: акварель, альбом для рисования, блокнот, доска для лепки, 2 карандаша чернографитных, карандаши цветные, картон цветной формата
688 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Игра магнитная "Одевашки. Лиза".
Это магнитная история про то, как одеть куклу Лизу. Она простая, но при этом очень увлекательная и не вызовет сложности у ребенка старше
343 руб
Раздел: Бумажные куклы
Прыгунки "три в одном" (прыгунки - тарзанка - качели).
Это базовая модель прыгунков. Амортизатор пружинный, крепление в одной точке. О детских прыгунках: К пяти месяцам ребенок уже очень
710 руб
Раздел: Прыгунки, вожжи

33. Політичні права і свободи громадян України

34. Основы уголовного права (Контрольная)

35. Основы государственного права Российской Федерации

36. Системные основы правосубъектности в приложение к естественным правам биологических видов

37. Основы семейного права

38. Основы земельного права
39. Конституционные основы защиты трудовых и социальных прав
40. Основы права

41. Основы права

42. Основы конституционного права Украины

43. Основы права

44. Державний бюджет України і бюджетне право

45. Припинення адміністративних правопорушень

46. Ответы на некоторые вопросы билетов по Основам Права

47. Гражданско-правовая ответственность: понятие, особенности, виды, условия (контрольная по основам права)

48. Адміністративно-правове забезпечення управління освітою і наукою

Кубок Россимвол, 24 см.
Материал: металл, пластик, мрамор. Диаметр: 80 мм. Высота: 24 см.
485 руб
Раздел: Наградная продукция
Бустер Happy Baby "Booster Rider" Lime (15-36 кг).
Rider — бустер группы II-III (от 15 до 36 кг). Бустер без спинки с мягкими подлокотниками. Форма бустера обеспечивает правильное положение
999 руб
Раздел: Группа 3 (22-36 кг), бустеры
Органайзер подвесной "Фиксики" (5 карманов).
Органайзер подвесной с 5 карманами. Высота: 65 см. 5 карманов размером 15x13 см. Материал: полиэстер, плотностью 600 ден.
317 руб
Раздел: Карманы на детскую кроватку

49. Право лісокористування в Україні

50. Стан та шляхи удосконалення обліку адміністративних витрат

51. Адміністративна відповідальність

52. Адміністративна відповідальність юридичних осіб за порушення податкового законодавства

53. Адміністративне правопорушення

54. Адміністративний примус
55. Адміністративні провадження
56. Адміністративно-правове регулювання діяльності органів місцевої міліції

57. Елементи адміністративного позову

58. Захист прав споживачів в Україні

59. Інформаційно-правові основи забезпечення безпеки мореплавства

60. Международно-правовые основы авторского права

61. Найдавніші державні утворення і право на сучасних українських землях

62. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

63. Основи господарського права

64. Основи спадкування у Римському цівільному праві

Фоторамка Crystocraft "Бабочка", 10x19 см.
Цвет: золотистый. Материал: сталь. Размер: 10x19 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
383 руб
Раздел: Прочие
Набор перьев для каллиграфии, 5 штук.
В наборе: 5 перьев (для рисования, орнамента, плаката, шрифта и перо с круглым острием).
442 руб
Раздел: Прочее
Настольная игра "Для тебя".
Романтическая игра для влюбленной пары. Игроки получают по конверту с 15 заданиями. Каждое из них — это сюрприз для второй половины — фант
590 руб
Раздел: Игры для взрослых (18+)

65. Основы административного права

66. Основы административного права и уголовного права

67. Основы государственного права ФРГ

68. Основы земельного права

69. Основы и истоки семейного права

70. Основы конституционного права США
71. Основы конституционного строя как институт конституционного права
72. Основы налогового права

73. Основы права

74. Основы права

75. Основы права

76. Основы предпринимательского права

77. Основы римского права

78. Основы судопроизводства в гражданском праве

79. Основы трудового права в Республики Узбекистан

80. Основы уголовного права. Уголовный Кодекс Украины

Карандаши цветные автоматические "Inspira", 12 цветов.
Карандаши цветные автоматические. В наборе: 12 цветов. Круглый корпус. Диаметр грифеля: 2 мм.
383 руб
Раздел: 7-12 цветов
Пенал, 1 отделение, 20x14x4 см, серый/зеленый.
Пенал школьный с 2 откидными планками, для канцелярских принадлежностей. Размер: 20x14x4 см. Застежка: молния. Количество отделений:
317 руб
Раздел: Без наполнения
Смываемые фломастеры "Супер чисто" с толстым наконечником, 8 штук.
В картонной коробке 8 разноцветных фломастеров. Они выполнены из качественных экологически чистых материалов. Созданные на основе
393 руб
Раздел: 7-12 цветов

81. Основы экологического права в Узбекистане

82. Підсудність адміністративних справ

83. Поняття та види адміністративного примусу

84. Право приватної власності за законодавством України

85. Правовий статус юридичних осіб нафтогазового комплексу України (цивільно-правові аспекти)

86. Правові засади співробітництва України і Європейського союзу
87. Правові основи підприємницької діяльності
88. Проблеми адміністративно-правового регулювання застосування спеціальних засобів адміністративного припинення міліцією

89. Розвиток стосунків України з Європейським Союзом у галузі авторського права і суміжних прав

90. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

91. Судова влада в Україні: захист прав громадян, чи дискредитація системи правосуддя

92. Теоретические и практические основы механизма реализации норм уголовно-исполнительного права, регулирующих наказание в виде лишения свободы

93. Трансформація цінностей в сучасній правовій системі України

94. Виникнення і здійснення права довірчої власності за законодавством України

95. Види адміністративних порушень митного законодавства

96. Основи журналістикознавчих досліджень. Українська школа журналістикознавства та теорії масової комунікації

Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: розовый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы
Молокоотсос ручной "Avent" с контейнерами для хранения молока.
Ручной молокоотсос Avent с контейнерами для хранения молока - это необходимая вещь для молодых мам, которые испытывают сложности со
2872 руб
Раздел: Молокоотсосы, аксессуары
Подарочная расчёска для волос "Настенька".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос

97. Адміністративні і економічні реформи Петра I

98. Реформи адміністративно-політичного управління 60-70-х років XIX ст.

99. Захист прав споживачів в Україні та система розподілу товарів


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.