Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Промышленность и Производство Промышленность и Производство     Транспорт Транспорт

Оцінка економічної безпеки залізничного транспорту

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

Вступ Тема контрольної роботи «Оцінка економічної безпеки залізничного транспорту». Формування ринкових відносин, перетворення форм власності, зміни факторів мотивації праці визначають необхідність нових підходів до методології та організації управління економічними процесами. У комплексі цих процесів особлива роль відводиться підтриманню належного рівня економічної безпеки як обов'язкової умови сталого функціонування та досягнення зростання національної економіки, її галузей та суб'єктів господарювання. У науковій літературі є безліч напрацювань щодо визначення та підтримки національної економічної безпеки. Деякі дослідники схиляються пов'язати національну економічну безпеку перш за все з безпекою міжнародної економічної системи та додають в її проблематику такі питання, як нерівномірність економічного розвитку, зростання зовнішньої заборгованості, поширення голоду, циклічні коливання та інші аспекти загальної дестабілізації світової економіки. Інші фахівці вважають, що головне – це забезпечення прийнятних умов для найбільш ефективного розвитку конкретної національної економіки, в тому числі вільний доступ до закордонних джерел сировини та енергії, стабільність надходження іноземних інвестицій і гарантії свободи обміну товарами й послугами. Таким чином, узагальнюючи, можна зробити висновок, що стратегічною метою забезпечення економічної безпеки є створення прийнятних умов життя та розвитку особистості, соціально-економічної та військово-політичної стабільності суспільства, а також збереження цілісності держави, успішне протистояння впливу внутрішніх та зовнішніх загроз. Оцінка економічної безпеки залізничного транспорту Нині одним з основних завдань, загальним для транспортної системи держави, на наш погляд, є визначення мети і стратегії державного регулювання забезпечення економічної безпеки транспорту, яка містить формування умов для підтримки такого рівня розвитку транспорту, який дозволив би забезпечувати життєво важливі потреби економіки й населення у перевезеннях, а також його готовність до роботи у можливих надзвичайних ситуаціях та протистояти при цьому внутрішнім і зовнішнім загрозам, які знижують економічну безпеку транспорту. З урахуванням викладеного на рис. 1 подано схему з місцем транспортної складової як самостійного блоку в системі національної безпеки. Рис. 1. Транспортна складова в системі забезпечення національної економічної безпеки Стан транспорту, що відповідає вимогам економічної безпеки, має характеризуватися набором певних ключових ресурсних та вислідних складових стабільності системи, за межами порогових значень яких система втрачає можливість відтворення, а витрати на підтримку її у працездатному стані зростають у геометричній прогресії. Співвідношення складових економічної безпеки держави, в тому числі транспортної системи, поки ще не розроблено. З метою характеристики стану економічної безпеки пропонується здійснювати комплексний аналіз із застосуванням функціональних складових: – фінансової; – техніко-технологічної; – інвестиційної; – людського фактору. Фінансова складова економічної безпеки залізничного транспорту Фінансова складова економічної безпеки залізничного транспорту характеризує його фінансову стійкість.

Для оцінки фінансової стійкості застосовується загальна формула стійкості фінансового стану кожної юридичної особи: Js К ≥ F U Z, (1) де Js К – сума власного капіталу та резервів, які прирівняні до власних пасивів, і кредиторської заборгованості; F – необоротні активи; U-запаси; Z – витрати та збитки. Ця залежність визначає два основних напрямки оцінки фінансової стійкості щодо ступеня покриття джерелами запасів і витрат або необоротних активів. Найбільш загальним показником фінансової стійкості є залишок або нестача коштів для покриття витрат, розрахованих як різниця між величиною джерел та величиною витрат. Залежно від ступеня покриття розглядаються три показники, які характеризують: – наявність власних джерел: Еs = Js-F-U; (2) – наявність власних та довготривалих джерел Ет = Js – F – U Кт; (3) – наявність загальних джерел Е° = Js – F – U Кт K ; (4) Цим показникам відповідають три показника фінансової стійкості: – залишок або нестача власних джерел; ± Еs = Еs – Z; (5) Рис. 2. Потреба та забезпеченість в інвестиціях, 2001–2007 роки Таблиця 1. Ступені зносу основних фондів Клас стану основних засобів Ступінь зносу основних фондів Пожвавлення від 0 до 25% незначний знос Підйом від 25 до 50% середній знос Депресія від 50 до 75% сильний знос Криза від 75 до 100% критичний знос – залишок або нестача власних та довготривалих джерел; ±E = E -Z; (6) – залишок або нестача загальної величини джерел; ± Е° = Е° – Z. (7) За допомогою цих трьох показників визначається трьохкомпонентний індикатор фінансової ситуації S(E) = {S1 (±Еs), S2 (±ЕТ), S3 (±Е°)}, (8) Si={} (9)На підставі такого індикатора можна виділити 4 типи фінансової стійкості; – абсолютна стійкість S = (1,1,1); – нормальна стійкість S = (0,1,1); – нестійкий фінансовий стан S = (0,0,1); – кризовий фінансовий стан S = (0,0,0). Необхідно зазначити, що практичне застосування методу фінансової стійкості потребує додаткового пошуку та відпрацювання на конкретних прикладах господарської діяльності. Техніко-технологічна складова безпеки залізничного транспорту Техніко-технологічна складова характеризується перш за все технічним станом та рухом основних виробничих засобів, які визначаються на підставі показників: Показники руху: – коефіцієнт введення; – коефіцієнт оновлення; – коефіцієнт вибуття; – коефіцієнт ліквідації; – коефіцієнт розширення. Показники технічного стану: – коефіцієнт зносу та старіння основних засобів; – коефіцієнт придатності; – коефіцієнт заміни. Показники ефективності: – фондовіддача основних засобів; – фондоємність основних засобів. Із всіх вказаних вище показників основним є коефіцієнт зносу та старіння основних засобів, що характеризує їх стан. Як порогові можна прийняти такі значення цього коефіцієнту з визначенням їх класів (див. табл. 1). У сучасних умовах залізничний транспорт працює з основними засобами, знос яких становить близько 80%. Через відсутність нормативного оновлення тільки за роки незалежності України знос зріс на 34 пункти (від 46%). Особливо високим є рівень зносу рухомого складу, який перевищує критичну величину. Так, тяговий рухомий склад є зношеним на 89%, вантажні вагони – на 70,7%, пасажирські вагони – на 82,9%.

Масово експлуатується тяговий рухомий склад, пасажирські та вантажні вагони, які відпрацювали встановлений нормативний термін служби. Все це призводить до накопичення фізично та морально застарілої техніки, скорочує провізні можливості залізничної мережі, погіршує умови безпеки. Коефіцієнт зносу щодо основних засобів колійного господарства становить 55%. Кількість кілометрів колії з простроченим ремонтом останніми роками збільшується і досягла 6400 км (30% від загальної протяжності). З 324 млн. дерев'яних шпал майже 38% непридатні для експлуатації. Внаслідок цього обмежується швидкість руху поїздів, виникає реальна загроза безпеці перевезень пасажирів, загроза виникнення техногенних катастроф. На залізницях експлуатується 4856 (35%) прогонових споруд, що мають термін служби 50 і більше років; 905 (11,5%) залізничних мостів є дефектними або слабкими. Все це вимагає збільшення коштів на поточне утримання й капітальний ремонт. Старіння основних засобів електропостачання та зв'язку також відбувається випереджаючими темпами порівняно з їх відновленням та модернізацією. З простроченими термінами експлуатуються: 81% тягових підстанцій, 38% контактної мережі, 57% стрілок; 84% АТЗ морально застарілі, з яких 63% фізично зношені. Інвестиційна складова економічної безпеки Інвестиційна складова економічної безпеки тісно пов'язана з попередньою компонентою. Порогове значення цього показника визначається мінімально потрібними інвестиціями на щорічне оновлення основних виробничих засобів, що забезпечують можливість розширеного відтворення. Експертним шляхом визначити порогове значення цього показника вкрай важко, адже воно залежить від безлічі факторів і загального стану економіки держави. За досвідом європейських країн рівень інвестицій у розвиток залізничного транспорту становить 10–11% вартості основних засобів. Для України ця величина повинна бути уточнена додатковими дослідженнями. Наявність значних резервів перевізних потужностей залізниць України у пострадянські часи сформувало сталу думку про їх нескінченність. А по суті всі ці роки залізничний транспорт, не оновлюючись, кредитував розвиток держави та наповнення бюджету, а також підтримував безліч благодійних акцій. З 2000 року, коли резерви перевізних можливостей почали відчутно вичерпуватися, потреби залізничного транспорту задовольнялись лише на третину. Рис. 3. Потреба залізничного транспорту в інвестиціях у 2007–2015 роках за напрямками, млрд. грн. Таблиця 2. Розрахункова таблиця інтегральної бальної оцінки економічної безпеки Функціональні складові Вагові коефіцієнти Кількість балів від 8 до 10 від 5 до 8 від 2 до 5 від 0 до 2 Фінансова Kф Абс. Норм. Нестійка Криза Техніко – технологічна Ктт Оновлення Підйом Депресія Криза Інвестиційна Кі Абс. Норм. Нестійка Криза Людський фактор Кл Абс. Норм. Нестійка Криза Всього Таблиця 3. Класи підприємств Клас Бали Коментар 1-й 30–40 Підприємство з високим ступенем економічної безпеки, стійке до можливих криз 2-й 20–30 Підприємство з нормальним ступенем економічної безпеки; наслідки зовнішніх загроз будуть суттєві, але усунуті 3-й 10–20 Підприємство з проблемним станом економічної безпеки.

На прикордонні пункти уряд покладав великі надії. Для контролю за ефективністю їх праці були призначені комісари з широкими повноваженнями, і слід визнати, що вони зіграли певну позитивну роль в цій справі [255]. Регіональні підрозділи Державної варти та прикордонні пункти при виконанні своїх завдань тісно взаємодіяли з Окремим Корпусом кордонної охорони, очолюваним генерал-хорунжим Л.С.Байковим. Корпус мав 9 кордонних бригад, зокрема, Волинську, Курську, Азовську, Хоперську, три Чорноморських. Вони докладали зусилля для зміцнення кордонів України з більшовицькою Росією [256]. В інтересах безпеки в межах країни існували так звані "райони залізничної варти": Київський, Лівобережний, Катеринославський, Харківський, Одеський, Південний. На станції Бахмач, Гребінка, Київ, Фастів, Козятин, Жмеринка були відряджені спеціальні співробітники для вивчення настроїв місцевого населення й відвернення злочинних дій на транспорті. Існував штатний розклад "районів" та інструкція для їх особового складу [257]. Потрібно сказати ще про одну важливу ділянку праці центрального Освідомчого відділу ДДВ

1. Еколого-економічна оцінка природоохоронної діяльності підприємства СП "Шахта ім. В.І. Леніна"

2. Розробка конструкції та техніко-економічне обґрунтування таймера-регулятора потужності

3. Проектування потокової лінії механічної обробки деталі і розрахунок її техніко-економічних показників

4. Техніко-економічне обґрунтування водогосподарських комплексів

5. Продуктивність праці: економічна суть, методи вимірювання та планування росту за техніко-економічними факторами

6. Проблеми правового забезпечення екологічної безпеки у процесі видобування надр
7. Проблеми та песпективи підвищення рівня економічного розвитку України та ступеня її участі в міжнародних відносинах
8. Використання комплексних вправ у техніко-тактичній підготовці волейболістів

9. Актуальні проблеми у сфері екологічної безпеки

10. Економічна безпека підприємства в сучасних умовах та економічні ризики

11. Підвищення ефективності діяльності підприємства ВАТ "Поліпромінвест" на основі використання економіко-математичних методів

12. Трубопроводный транспорт мира (Сучасний стан та особливості розміщення трубопровідного транспорту світу)

13. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

14. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

15. Матеріально-технічне забезпечення підприємства

16. Оцінка фінансового стану позичальника – проблеми та шляхи розвитку (на базі матеріалів АКБ "Приватбанк")

Набор штампов в портфельчике "Бакуган".
В наборе: - 7 штампов; - 1 коробочка со штемпельной подушечкой; - 3 фломастера на водной основе. - 1 блокнот. Материал: дерево, резина,
708 руб
Раздел: Штемпельная продукция, губочницы
Набор мебели для спальни "Коллекция".
Очень стильный и яркий набор кукольной мебели "Спальня" станет прекрасным украшением кукольного домика. Миниатюрная кровать
579 руб
Раздел: Спальни, кроватки
Накладка на унитаз "Disney. Frozen" (белая).
Унитазная накладка подходит всем стандартным туалетам. Благодаря прорезиненным краям накладка не скользит, что гарантирует безопасность
406 руб
Раздел: Сиденья

17. Економічна оцінка кредитного процесу

18. Економічний аналіз та фінансові показники підприємства

19. Державно-економічне регулювання виробничо-господарської діяльності видавництв

20. Економічне піднесення в Межиріччі у ІІІ-ІІ тис. до н.е.

21. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.

22. Визначення та оцінка цільових ринків підприємства: проблеми сегментації та позиціювання
23. Значення маркетингу в підвищенні ефективності роботи підприємства в умовах ринкової економіки
24. Клініко – патогенетична оцінка, прогноз і корекція реакцій систем адаптації на ендогенну інтоксикацію у хворих на менінгоенцефаліт

25. Клініко-імунохімічна оцінка ефекту захисту мозку при тяжкій черепно-мозковій травмі

26. Клініко-патогенетичне та хронобіологічне обгрунтування диференційованого застосування спелеотерапії та керованої галоаерозольтерапії у відновлювальному лікуванні хворих на бронхіальну астму

27. Хіміко-токсикологічне дослідження лікарського препарату "Тетлонг-250"

28. Єдиний економічний простір як інтеграційне економічне угрупування

29. Безпека діяльності підприємства

30. Організаційно-економічне обґрунтування діяльності підприємства з виробництва макаронних виробів

31. Економічне виховання молодших школярів

32. Соціологічне дослідження на визначення ролі молоді у вирішенні екологічної проблеми країни

Горка для ванной "Веселое купание".
"Веселое купание" - это удивительная водная горка, в виде спирали, по которой съезжают фигурки зверей на спасательных кругах и
569 руб
Раздел: Игровые и разнопредметные наборы
Бумага самоклеящаяся, А4, 25 листов, глянец, 85 г/м2.
Глянцевая самоклеящаяся фотобумага с перманентным клеевым слоем. Для печати на всех струйных принтерах систем Epson, HP, Canon, Lexmark и
385 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Брелок с кольцом "Lord of the Rings" Ring.
Брелок с тем самым Кольцом из известного произведения жанра фэнтези романа-эпопеи "Властелин Колец" английского писателя Дж. Р.
1590 руб
Раздел: Металлические брелоки

33. Економічна оцінка пасиву балансу підприємства

34. Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності

35. Фінансова стійкість в економічній діагностиці сучасного підприємства

36. Поняття екологічної безпеки та її правові форми

37. Юридична відповідальність за правопорушення в галузі екологічної безпеки

38. Аналіз економічного стану підприємства під час кризи
39. Безробіття як економічне явище
40. Економіка підприємства

41. Економічна оцінка екологічних збитків

42. Економічне зростання. Транспортні послуги

43. Основи економіки підприємства малого бізнесу

44. Розрахунок основних економічних показників діяльності підприємства

45. Фінансовий потенціал як складова економічного потенціалу підприємства

46. Економічне моделювання в економічному аналізі

47. Підвищення економічних показників державного підприємства "Дніпропетровські магістральні електричні мережі"

48. Економічне моделювання у прогнозуванні показників фінансової звітності підприємства (на матеріалах ВАТ "Дніпропетровськгаз")

Шар для принятия решений.
Волшебный шар для принятия решений, на русском языке. Принцип действия: для начала нужно понять, на какой вопрос вы хотите получить ответ.
448 руб
Раздел: Прочее
Блокнот в точку. Bullet Journal.
Bullet Journal — эффективная система органайзеров, в основе которой лежит чистая страница в точку. В Bullet journal нет строгих правил —
422 руб
Раздел: Блокноты художественные
Кружка "Кастет", черная.
Оригинальная керамическая кружка с ручкой в виде кастета. Металлизированное напыление. Упаковка стилизованная, качественный
382 руб
Раздел: Кружки

49. Реалізація функцій менеджменту на підприємствах залізничного транспорту

50. Розвиток та розміщення залізничного транспорту України

51. Правове регулювання договору перевезення вантажу залізничним транспортом

52. Внесок винахідників, інженерів і вчених в розвиток залізничного транспорту

53. Экологические проблемы развития автомобильного транспорта

54. Охорона здоров’я і техніка безпеки працівників
55. Екологічні проблеми розвитку і розміщення продуктивних сил Карпатського економічного району
56. Проблемы управления безопасностью движения на железнодорожном транспорте: стратегия, социальная ответственность

57. Економічна безпека Росії

58. Логистика автомобильного транспорта: проблемы методического обеспечения

59. Бесіди з техніки безпеки

60. Економіко-статистичний аналіз і шляхи підвищення ефективності виробництва соняшника в СООО ім. "Суворова" Луганської області

61. Економіко- і політико-географічне положення України

62. Економіко-географічна характеристика Румунії

63. Економіко-географічний комплекс Харківської області

64. Юридичний аналіз складу злочину "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами"

Демонстрационные шахматы, магнитные.
Об этих шахматах говорит само их название. Они предназначены для шахматных школ, кружков или секций. Основное преимущество
2295 руб
Раздел: Шахматы
Фоторамка "Asti" (30х40 см).
Рамка для фото формата 30х40 см. Материал: дерево. Материалы, использованные в изготовлении рамок, обеспечивают высокое качество хранения
431 руб
Раздел: Размер 30x40
Свеча "Gardex Family" репеллентная от комаров.
Свеча обеспечивает защиту от комаров на открытом воздухе и в жилых помещениях в течение всего времени горения (до 30 часов) за счет
355 руб
Раздел: Спираль

65. Проблема вступу України до міжнародних економічних організацій

66. Теоретичні моделі економічного зростання (economic growth models) та їхня роль для країн, що розвиваються і країн з перехідною економікою

67. Техніка безпеки на уроках фізичного виховання

68. Вимоги безпеки до технічного стану легкових автомобілів

69. Організація станції технічного обслуговування автомобільного транспорту

70. Проблемы сбалансированности и развития морского транспорта Украины
71. Логіко-методологічні аспекти технічного знання
72. Економіко-правові аспекти форфейтингу в Україні

73. Еколого-економічні проблеми водокористування та шляхи їх вирішення

74. Економіко-статистичний аналіз продуктивності праці в тваринництві

75. Економічна безпека України

76. Економічна криза, держава, суспільство: проблеми та шляхи їх подолання

77. Ринкова економіка: проблеми, моделі, методи

78. Економіко-математичне моделювання в управлінні підприємством аграрно-промислового комплексу

79. Економіко-математичне моделювання процесу ціноутворення на ринку опціонів

80. Економіко-математичне обґрунтування підвищення ефективності виробництва МКВП "Дніпроводоканалу"

Цветные акварельные карандаши "Lyra Osiris Aquarell", 24 цвета.
Цветные акварельные карандаши, треугольные с кистью, диаметр грифеля 3,3 мм.
753 руб
Раздел: 13-24 цвета
Подушка детская Dream Time.
Приятная на ощупь подушка сделан из материала, который отличается надежностью, прочностью и легкостью ухода. В качестве наполнителя
698 руб
Раздел: Подушки для детей
Пенал школьный "Космос".
Пенал школьный с откидной планкой, без наполнения. Одно отделение, эластичные держатели для канцелярских принадлежностей, в прозрачном
460 руб
Раздел: Без наполнения

81. Економіко-математичні моделі управління інвестиційним портфелем

82. Економіко–математичне моделювання

83. Економіко-математична модель оптимізації раціону годівлі великої рогатої худоби

84. Проблема внеземных цивилизаций

85. Проблема Великого Молчания Внеземных Цивилизаций

86. Проблемы антропогенного воздействия на биосферу
87. Основные проблемы генетики и механизм воспроизводства жизни
88. Проблемы обеспечения продовольствием и перенаселение Земли

89. Химическое оружие и проблемы его уничтожения в России

90. Демографические проблемы России

91. Основные проблемы и перспективы развития и размещения отраслей агропромышленного комплекса в Донецком экономическом районе

92. Проблема занятости трудовых ресурсов, их численность. Центральный экономический район.

93. Проблемы Аральского моря

94. Проблемы размещения производительных сил. Карпатский регион

95. Продовольственная проблема мира

96. Индия. Проблемы и пути их решения

Настольная игра "Звезда Африки".
Звезда Африки - настольная игра, целью которой является добыть алмаз и доставить его в пункт назначения.Историческая справка. Звезда
327 руб
Раздел: Классические игры
Пупс "Baby Love Nursery".
Пупс изготовлен с хорошей степенью детализации, порадует ребенка наличием дополнительных аксессуаров, позволяющими создать реалистичную
369 руб
Раздел: Классические пупсы (без пола)
Набор детской посуды "Авто", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления

97. Социально-экономические проблемы угольной промышленности

98. Роль транспорта в организации экономического пространства России

99. Глобальные проблемы человечества. Использование Мирового океана

100. Автомобильный транспорт


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.