Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Фонологічна система мови

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Реферат на тему Фонологічна система мови ПЛАН 1. Передумови фонології 2. Поняття фонеми 3. Фонеми в парадигматиці й синтагматиці 4. Поняття фонологічної системи 5. Фонологічні школи Використана література Вивчення звуків мови, їх акустичних і артикуля­ційних особливостей по суті почалося з часу заро­дження науки про мову. Однак таке вивчення радше стосується фізики й фізіології. Справжнім лінгвіс­тичним об'єктом звуки стали тоді, коли їх почали вивчати у співвіднесенні з планом змісту мови, з їх­нім функціональним аспектом, тобто з виникненням фонології. 1. Передумови фонології Найнижчим рівнем мовної структури, як уже за­значалося, є фонологічний. Основною одиницею фоно­логічного рівня є фонема. Поняття фонеми обґрунтував І. О. Бодуен де Куртене. Він першим помітив, що будь-який конкретний звук є нетривалим, миттєвим, але люди якимось чином зберігають його в пам'яті. Образ звука в пам'яті люди­ни він назвав фонемою. Сам термін фонема з'явився раніше у французькій лінгвістиці у значенні «мовний звук». Вважають, що його ввів А. Дюфріш-Деженетт у 1873 p., а потім використовував Ф. де Соссюр. У Соссюра цей термін запозичив Бодуен де Куртене, надавши йому нового змісту. Він, зокрема, акцентуючи на не­збігу фізичних і функціональних властивостей звука, чітко протиставляє звук як «минуще фізично-акус­тичне явище» і фонему як стійке уявлення про звук, «психічний еквівалент звука» . Отже, Бодуен де Куртене розглядав фоне­му не як носія певного смислу, а скоріше як організа­ційний центр, навколо якого групуються в нашій сві­домості звуки мовлення, що виконують у мові тотожні функції. Учень Бодуена де Куртене Л. В. Щерба розвинув і суттєво збагатив теорію фонеми. Психічний підхід до фонеми він об'єднав з функціональним. Смислорозрізнювальна роль фонеми виходить на передній план: «Фонемою називається найкоротше спільне фонетич­не уявлення даної мови, здатне асоціюватися зі смис­ловими уявленнями і диференціювати слова» . У своїй праці «Фонетика французької мови» (1937) він пише: «У живому мовленні вимовля­ється значно більша, ніж ми це звичайно думаємо, кількість різноманітних звуків, які в кожній мові об'єднуються в порівняно невелике число звукових типів, здатних диференціювати слова та їх форми, тобто служити цілям людського спілкування. Ці зву­кові типи мають на увазі, коли говорять про окремі звуки мови. Ми будемо називати їх фонемами. Різні звуки, які реально вимовляють, є тим конкретним, у якому реалізується загальне (фонема), будемо назива­ти відтінками фонем» . Праці Бодуена де Куртене і Щерби заклали основу для створення теорії фонем. Творцем цієї теорії вважають М. С. Трубецького. У ґрунтовній новаторській праці «Основи фонології» (вийшла в 1939 р. в Пра­зі німецькою мовою, а російською мовою в Москві в 1960 р.) він виклав свою теорію фонем. Зі структур­но-семантичного і функціонального підходів автор дав визначення таких важливих фонологічних по­нять, як фонема, фонологічна опозиція, диференційна ознака, встановив три класи фонологічних ознак (во-калічні, консонантні, просодичні), увів поняття нейт­ралізації, архіфонеми (абстрактна одиниця, яка об'єд­нує фонеми, що нейтралізуються, наприклад, &l ;д/т&g ; і &l ;а/о&g ;), розробив детальну класифікацію фонологіч­них опозицій.

Трубецькому належить уведення терміна фоноло­гія і виокремлення фонології в окрему науку, яка ви­вчає структурні й функціональні закономірності звуко­вої будови мови. Фонологія відрізняється від фонети­ки, що вивчає звучне мовлення в його фізичному, акустико-артикуляційному аспекті. Фонологію ще на­зивають функціональною фонетикою. У фонології розрізняють два рівні — сегментний і суперсегментний (просодичний). Сегментний рівень складається з одиниць, які виділяються на основі сег­ментації. Суперсегментний рівень складається з оди­ниць, які виділяються відносно сегментних одиниць (просодія складу, слова, фрази). Основною одиницею сегментного рівня більшості мов світу є фонема, в дея­ких мовах Південно-Східної Азії — силабема. 2. Поняття фонеми Слова різняться між собою звучанням. Для того щоб розрізнити два слова, потрібно їх зіставити і про­тиставити. Протиставлення, або опозиція, — основне поняття фонології. Опозиції бувають релевантні, тоб­то такі, які служать для розрізнення значеннєвих оди­ниць, і нерелевантні — які не служать для розріз­нення значеннєвих одиниць мови. Наприклад, опо­зиція &l ;а&g ;, &l ;и&g ;, &l ;у&g ; у словах дам — дим — дум є релевантною, бо саме цими протиставленими одини­цями різняться наведені слова і відповідно їхні значення. Опозиція в російській мові є не­релевантною, бо не впливає на розрізнення смислів: . Фонема (від грец. pho ema «звук, голос») — мінімальна одиниця звукової будови мови, яка служить для розпізнання і розрізнення значеннєвих одиниць — морфем, до складу яких вона входить як найменший сегментний компонент, а через них — і для розпізнан­ня та розрізнення слів. Опозиція приголосних на початку таких слів, як біг — ліг — ніг — ріг — фіг (у фонетичній транскрипції ) засвідчує наяв­ність в українській мові фонем &l ;б'&g ;, &l ;л'&g ;, &l ;н'&g ;, &l ;р'&g ;, &l ;ф'&g ;, а протиставлення голосних у словах рос. спгол «би­тися об заклад» — bu «бити», «удар» — bough «кажан» — boo «чере­вик» засвідчує наявність у російській мові фонем &l ;о&g ;, &l ;а&g ;, &l ;у&g ;, а в англійській — &l ;е&g ;, &l ;л&g ;, &l ;і&g ;, &l ;і:&g ;, &l ;о:&g ;, &l ;ае&g ;, &l ;и:&g ;. Фонема як найменша лінійно неподільна величина використовується для утворення, розпізнавання й роз­різнення морфем і слів. У зв'язку з цим говорять про конститутивну та дистинктивну функції фонем. Конс­титутивна функція пов'язана з творенням одиниць вищого рівня, дистинктивна — з розпізнаванням й ототожненням значеннєвих одиниць. Дистинктивна функція може бути розщеплена на перцептивну (роз­пізнавальну) і сигніфікативну (смислорозрізнювальну). У сфері перцептивної функції звукові одиниці пов'яза­ні відношенням контрасту, а в сфері сигніфікативної — відношенням опозиції. Дехто сигніфікативну функцію поділяє на смислорозрізнювальну і форморозрізнювальну. Але таке розмежування не має принципового зна­чення, оскільки зміна форми слова також пов'язується зі зміною смислу. Відомі й делімітативна та кульмінативна функції фо­нем. Делімітативна (розмежувальна) функція пов'я­зана з сигнальною вказівкою на межі слів і морфем (пограничні сигнали).

Це є можливим завдяки наяв­ним обмеженням на появу певних елементів у мовлен­нєвому ланцюжку. Так, зокрема, в чеській мові наголос завжди є сигналом початку слова; в англійській — сигналізує про відсутність перед цією фонемою мор­фемної (словесної) межі; в японській — алофон можливий тільки на початку слова і тим самим вказує на межу слова, а в інших позиціях фонема &l ;д&g ; реалі­зується в алофоні . Кульмінативна функція полягає в забезпеченості цілісності та виділеності слова, що досягається завдя­ки наголосу і сингармонізмові. 3. Фонеми в парадигматиці й синтагматиці Хоча фонема — найменша сегментно (лінійно) непо­дільна мовна одиниця, однак вона є складним явищем: має багато ознак. Ознаки бувають диференційні (розрізнювальні) й інтегральні (нерозрізнювальні). Пояс­нимо це на прикладі російських приголосних (див. схему). Фонеми російської мови &l ;д&g ; і &l ;г&g ; мають по чоти­ри ознаки. Для першої фонеми — це передньоязиковість, дзвінкість, твердість і проривність, для другої — задньоязиковість, дзвінкість, твердість і проривність. Якщо у першому випадку всі ознаки використовують­ся для протиставлення іншим фонемам (передньоязиковість &l ;д&g ; протиставляється губності &l ;б&g ; (дар — бар), дзвінка &l ;д&g ; має парну глуху &l ;т&g ; (дом — том), твердість &l ;д&g ; протиставляється м'якості &l ;д'&g ; (дома — Дёма ), а проривність — фрикативним, африка­там тощо (дам — зам), то в другому випадку для про­тиставлення іншим фонемам використовується лише дві ознаки — задньоязиковість (гор — бор) і дзвінкість (гол — кол). Усі перелічені ознаки фонем &l ;д&g ; і &l ;г&g ; є диференційними, бо саме за ними фонеми &l ;д&g ; і &l ;г&g ; протиставляються відповідно фонемам &l ;б&g ;, &l ;т&g ;, &l ;д'&g ;, &l ;з&g ; і &l ;б&g ; та &l ;к&g ;. Ознаки твердість і проривність фонеми &l ;г&g ; не використані для розрізнення: в російсь­кій мові немає жодної пари слів, які б розрізнялися твердим і м'яким чи проривним і фрикативним на фрикативний не впливає на смисл). Однак без цих ознак не може існувати фонема &l ;г&g ; як така. Такі ознаки нази­ваються інтегральними (заповнювальними). Диференційні й інтегральні ознаки в різних мовах не збігаються. Так, зокрема, проривність &l ;ґ&g ; в україн­ській і німецькій мовах є диференційною ознакою (пор.: укр. грати «виконувати що-небудь на музичному інс­трументі» і ґрати «загорожа із переплетених метале­вих прутів», гніт «гноблення» і ґніт «шнур, що вико­ристовується для горіння в освітлювальних приладах»; нім. Ha s «власне ім'я Ганс» і Ga s «гуска»). Вібрантність фонеми &l ;р&g ; і плавність фонеми &l ;л&g ; для української мови є диференційними ознаками (рак — лак, рама — лама, рай — лай, рук — лук, ром — лом та ін.), тоді як для японської мови — інтегральними (заміна &l ;р&g ; на &l ;л&g ; не зумовлює зміну значення слів). Та й самі інтег­ральні ознаки подібних фонем у різних мовах не збіга­ються (пор. вимову &l ;р&g ; в українській, німецькій, фран­цузькій та англійській мовах). Як диференційні використовуються такі ознаки фонем: ознаки за способом творення звуків: прорив­ність, фрикативність, зімкнено-прохідність, африкатив-ність тощо; ознаки за місцем творення звуків: передньоязиковість, задньоязиковість, середньоязиковість, губність (лабіальність), глотковість (фарингальність), горловість (ларингальність) тощо (приклади до (1) і (2) див.

Допомога збльшуться за рахунок контрактв на субпдряди, зокрема, в област авац (наприклад, фрма "¶зраль Еркрафт ¶ндастрз" одержала замовлення на виготовлення деталей для лтакв Ф-4  Ф-15). Нарешт, економчна допомога включа у себе можливсть зральського експорту до США за пльговими тарифами "кран, що розвиваються". До того ж, 96P% цього експорту (мльярд доларв) взагал не обкладаться в США някими податками. Досить одн цифри, щоб визначити характер сонстсько держави ¶зраль: загальна сума офцйно американсько допомоги, одержувано ним одним, вдповда бльш нж 1000 доларв на душу населення це чайов до його нацонального валового продукту, що перевищу бльш нж у три рази (у розрахунку на душу населення) валовий нацональний доход ґгипту  бльшост африканських кран. Професор ¶. Лейбовц з ¶русалимського жидвського унверситету, автор фундаментально прац "Вра Маймонда" (Вид. Серф, Париж, 1992), який 20 рокв керував укладанням "Жидвсько енциклопед", у свой книз "¶зраль  юдазм", видано на врит в ґрусалим в 1987 роц ( перекладено на французьку мову в 1993 роц незадовго до його смерт), так сформулював точку зору жида ураженого у свой вр релгйного сонста, що жив у Палестин з 1934 року на полтичний сонзм: "Наша система прогнила у свой основ" (с. 225)

1. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

2. Міжнародна економічна система та її головні елементи

3. Граматична система мови

4. Державна метрологічна система

5. Економічна система. Способи і типи суспільного виробництва

6. Морфологічна класифікація мов П.Ф. Фортунатова
7. Інтерактивна система навчання для вивчення англійської мови
8. Етіологія, топічна діагностика та лікування інфекцій сечової системи

9. Клініко-морфологічна характеристика серцево-судинної системи та медико-соціальна реабілітація хворих на цукровий діабет 2 типу

10. Гідродинамічна нестійкість вихрового руху в системах з об’ємним стоком речовини

11. Спутниковые системы навигации GPS и Глонасс

12. В поисках системы мира

13. Малые тела Солнечной системы

14. Происхождение Солнечной системы

15. Строение солнечной системы

16. Мир Галактик (Галактики и звездные системы)

Набор для составления букета из мягких игрушек "LOVE", 3 зайки.
Яркий и нестандартный подарок - букет из мягких игрушек вызовет восторг у всех, независимо от возраста и положения. К тому же, этот букет
496 руб
Раздел: Дизайнерские игрушки
Именная кружка с надписью "Любимая бабушка".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки
Ящик с крышкой Darel Box на колесах, 61x40x31 см.
Универсальные и герметичные боксы идеально подходят для хранения меха, одежды и домашнего текстиля. Герметичность конструкции обеспечивает
652 руб
Раздел: Более 10 литров

17. Солнечная система

18. Происхождение солнечной системы

19. Спутниковые системы местоопределения

20. Разработка алгоритмов контроля и диагностики системы управления ориентацией космического аппарата

21. Двигательные системы организма

22. Нервная система
23. Нервная система
24. Проводящая система листьев. Строение, типы жилкования

25. Разработка основных биотехнологических процессов производства и системы управления качеством липидных косметических препаратов (на примере тоников для проблемной кожи)

26. ПВО. Устройство ЗАК МК. Система управления антенной (СУА)

27. Транспортная система (Восточного Казахстана)

28. Экономическая система Дании

29. Широкозонная система спутниковой дифференциальной навигации (теоретический аспект)

30. Схема системы налогообложения

31. Денежная система России

32. Налоги и налоговая система РФ

Набор диких животных.
В наборе: 12 фигурок диких животных. Средний размер: 10 см. Возраст: 3 лет. Фигурки в наборе представлены в ассортименте, без возможности выбора.
461 руб
Раздел: Дикие животные
Настольная игра "Волшебник Изумрудного города".
Семейная игра для 2-6 игроков. Участники помогают Элли и ее друзьям добраться до Изумрудного города, для этого они выполняют разные
1490 руб
Раздел: Классические игры
Глобус Земли, физико-политический, с подсветкой, 320 мм, арт. К013200101.
Глобус Земли физико-политический, с подсветкой, работает от сети. Диаметр: 320 мм. На пластиковой подставке. Не рельефный. Цвет подставки
1331 руб
Раздел: Глобусы

33. Налоговая система государства, налоги и их виды

34. Налоговая система Российской Федерации

35. Налоговая система РФ и пути ее реформирования

36. Налоговая система Японии

37. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

38. Проблемы реформирования налоговой системы в России
39. Судебная система Российской Федерации
40. Система расходов бюджета

41. Налоговая система России в новом правовом поле

42. Бюджетная система и развитие межбюджетных отношений

43. Становление налоговой системы в начале 90-х годов в России

44. Задачи, система и функции органов юстиции Российской Федерации

45. Становление системы социальной защиты государственных служащих

46. Контроль в системе органов государственной власти

47. Конкурсное производство в системе арбитражного управления

48. Гражданское право в системе права

Домик игровой с забором.
Дом предназначен для игры на свежем воздухе. Замечательный домик высокого качества, будет радовать ваших детей и вас на вашем садовом
10536 руб
Раздел: Домики и комплексы
Стиральный порошок с ферментами "Top Home", 900 г.
Порошок устраняет самые трудновыводимые и застарелые пищевые и технические пятна и убивает бактерии, делая белье идеально чистым.
353 руб
Раздел: Стиральные порошки
Кружка "Гольф", с ручками.
Оригинальная керамическая кружка.
592 руб
Раздел: Оригинальная посуда

49. Обязательство как гражданско-правовой институт. Место обязательственного права в системе гражданского права

50. Инквизиционный процесс. Формальная система доказательств

51. Правовая система Великобритании

52. Судебная система 1917-22 гг.

53. Система преступления и наказания по Соборному Уложению 1649 года

54. Правовая система России во 2-й половине XlX - начале ХХ вв. Судебная реформа
55. Создание советской судебной системы
56. Процесс становления системы революционных трибуналов РСФСР

57. Федерализм и избирательная система в Германии

58. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

59. Предмет, метод и система гражданского процессуального права /Украина/

60. Налоговая система Швеции

61. Налоговые системы развитых стран и их сравнение с налоговой системой России

62. Налоговая система Дании

63. Системы органов государственной власти субъектов Российской Федерации и штатов Индии (сравнительный анализ)

64. Система пенсионного обеспечения населения и пути его реформирования

Рюкзачок дошкольный "Щенячий патруль", 23х19х8 см.
Легкий и компактный дошкольный рюкзачок - это красивый и удобный аксессуар для вашего ребенка. В его внутреннем отделении на молнии легко
693 руб
Раздел: Без наполнения
Набор посуды "Щенячий патруль", 3 предмета.
Посуда подходит для мытья в посудомоечной машине и использования в микроволновой печи. Яркая посуда с любимыми героями порадует малыша и
578 руб
Раздел: Наборы для кормления
Кукла-балерина.
Кукла-балерина "Принцессы Диснея" очень любит танцевать! Поэтому она нарядилась в специальный костюм с пышной юбочкой-пачкой,
541 руб
Раздел: Куклы-модели, современные

65. Избирательная система в РФ

66. Системы органов государственной власти субъектов РФ и штатов Индии (сравнительный анализ)

67. Федеральное Собрание - парламент России как высший представительный орган, его место в системе органов государства

68. Особенности системы разделения властей в РФ как смешанной республике.

69. Эволюция системы европейской безопасности от СБСЕ к ОБСЕ

70. Ответственность и контроль в системе местного самоуправления
71. Налоговая система и налогоплательщики в России: варианты взаимодействия
72. Специальные налоговые режимы. Упрощенная система налогообложения

73. Налоговая система России: сущность, проблемы, перспективы развития

74. Понятие налога, налогового права, его система, их функции

75. Система налогооблажения в России

76. Упрощенная система налогообложения

77. Налоговая система России в сравнении с другими странами

78. Система безопасности заказчика

79. Апелляционный суд в судебной системе Украины

80. Социально-юридическая система немецкого фашизма

Бумага "IQ Color", А4, 250 листов, 5 цветов.
Обладает высокой однородностью цвета и точной нарезкой листа. Применяется для печати на копировально-множительной технике, лазерных и
462 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Глобус Земли, физический, 320 мм.
Глобус Земли физический. Диаметр: 320 мм. На пластиковой подставке.
711 руб
Раздел: Глобусы
Телескопическая ложка.
Прикольный подарок, который рассмешит участников любого застолья. При помощи этой ложки Вы можете с невозмутимым видом «подцепить»
397 руб
Раздел: Прочее

81. Системы государственного лицензирования

82. Соотношение понятий "система права" и "правовая система"

83. Основные правовые системы современности

84. Право в системе нормативного регулирования общественных отношений

85. Система права

86. Проблемы реализации принципа разделения властей, действия системы сдержек и противовесов на примере Российской Федерации
87. Возникновение и система развития права Канады
88. Формы и системы заработной платы

89. Автоматизация информационного взаимодействия в системе органов государственного финансового контроля

90. Денежная система РФ

91. Системы упражнений в диалогической речи на различных этапах обучения

92. Сравнительный анализ отечественной и зарубежной системы книгораспространения

93. Система философско-эстетических взглядов А. Камю

94. Место саргатской культуры в системе скифо-сибирской культурно-исторической общности

95. 1. Початк граматичнох традицiх 2. Теоретичне пiдгрунтя кодифiкаторнох галицьких мовознавцiв 3. Специфiка наукового пiзнання лiтературнох мови

96. Загальна структура мовної системи

Карточная игра "Додо".
Колода состоит из 32 карт, 2 персонажа и 1 матрац. Играют один игрок (ребёнок) и ведущий (родитель). Игрок кладёт карту персонажа на
1289 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Полотенце махровое "Нордтекс. Aquarelle", серия "Волна" (цвет: светло-зеленый), 70х140.
Марка предлагает потребителям ассортимент качественных махровых изделий, которые за счет применяемых технологий, расцветок и оформления
627 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см
Набор детской складной мебели "Азбука" КУ2П/9.
В комплекте: - стол 580х600х450 мм, - стул мягкий 310х270х570 мм, - пенал большой 1 штука. При складывании стола, содержимое пенала
1637 руб
Раздел: Наборы детской мебели

97. Интервью в системе жанров

98. Система образов в поэме Н.В.Гоголя "Мёртвые души"

99. Зарождение системы революционных трибуналов


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.