Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Медицина Медицина     Медицина Медицина

Вплив ішемічного передстану на морфофункціональну адаптацію серця до некрозу міокарда при введенні алкілселенонафтиридину

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Станішевська Наталія Володимирівна УДК 616-08: 616-008.921.1-008.64-021.7. ВПЛИВ ІШЕМІЧНОГО ПРЕДСТАНУ НА МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНУ АДАПТАЦІЮ СЕРЦЯ ДО НЕКРОЗУ МІОКАРДА ПРИ ВВЕДЕННІ АЛКІЛСЕЛЕНОНАФТИРИДИНУ (експериментальне дослідження) 14.03.04 – патологічна фізіологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наукХарків – 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Луганському національному педагогічному університеті імені Тараса Шевченка МОН України. Науковий керівник доктор медичних наук, професор Виноградов Олександр Анатолійович, Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка МОН України, завідувач кафедри анатомії, фізіології людини й тварин. Офіційні опоненти: доктор медичних наук, старший науковий співробітник Коляда Тетяна Іванівна, Державна установа «Інститут мікробіології та імунології ім.І.І. Мечникова АМН України», м. Харків, завідувач лабораторії клінічної імунології та алергології; доктор медичних наук, професор Флегонтова Вероніка Валентинівна, Луганський державний медичний університет, професор кафедри патологічної фізіології. Захист відбудеться 10 квітня 2008 р. об 11.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.600.03 при Харківському національному медичному університеті (61022, м. Харків, пр. Леніна, 4). З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського національного медичного університету (61022, м. Харків, пр. Леніна, 4). Автореферат розісланий 07 березня 2008 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради, кандидат медичних наук, доцент О.Ю. Степаненко ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИАктуальність теми. Серцево-судинна патологія є однією з актуальних проблем сучасної медицини (Р.Г. Органов, 1999; Е.И. Чазов, 2001; В.М. Коваленко с соавт., 2002; Ю.Н. Колчин с соавт., 2003, 2005; Е.Н. Амосова, 2004; Н.І. Лутай, А.І. Митченко, 2004). За несприятливих умов, наприклад: стрес, гіпоксія, аутоімунна реакція, чи в експерименті з адреналіновою інтоксикацією може розвинутися некоронарогенний некроз міокарда – НМ (Р.А. Серов с соавт., 1977; А.А. Виноградов, Н.А. Панкратьев, 2006, 2007; С.Ю. Некрасов, 2006). Проте є дані про те, що короткі періоди гіпоксії, навпаки, сприяють підвищенню резистентності міокарда до гіпоксичних пошкоджень. Цей кардіопротекторний механізм був названий «ischemic preco di io i g» («ішемічний предстан» – ІПС). Окремі науковці вказують на те, що цей неспецифічний феномен є результатом дії стрес-стимулу, при якому підвищується толерантність клітин до наступних стрес-стимулів (R. S rasser e  al., 1996; F. omai e al., 1999; H. . Sommerschild e al., 2000). При цьому виникає пізній захист міокарда через 24 год після ІПС (R. S rasser e al., 1996). За даними літератури, при моделюванні НМ відразу після гіпоксичного тренування 60% тварин гине у перші 4 години експерименту. При моделюванні НМ через 24 год після гіпоксичного тренування встановлено стовідсоткове виживання тварин (С.Ю. Некрасов, 2006). Між тим є протилежні дані про вплив як гіпоксичного тренування, так і ІПС (R.

Lerch е al., 1997; R. Ferrari e  al., 1998; Y. . Xua e al., 1999; M. Hill e al., 2001 та ін). Даний факт дає підстави для медикаментозного пролонгування ІПС з метою підвищення толерантності міокарда до гіпоксії (R. S rasser e al., 1996; F. omai e al., 1999; H. . Sommerschild e al., 2000). Дисбаланс між оксидантами та антиоксидантами за гіпоксичних умов призводить до нейродегенерації (M. A. A sari e al., 2004). Тому актуальним є вивчення дії антиоксидантів при розвитку некоронарогенного НМ у різні періоди ІПС. Особливий інтерес викликають антиоксидантні властивості деяких селенопротеїнів (E. M. Alissa e al., 2003). Припускають, що функції селену реалізуються через селенопротеїни, в яких селен утримується у складі специфічних амінокислот (E. M. Alissa e al., 2003; J. Che , M. J. Berry, 2003). Дослідженнями на тваринах встановлено, що нестача селену викликає кардіоміопатію та раптову смерть. У людей нестача селену є етіологічним фактором розвитку серцево-судинної патології (E. M. Alissa e al., 2003). Це може бути важливим при поясненні патофізіології серцево-судинних захворювань (E. Demirel-Yilmaz e al., 1998). Однак механізми кардіопротекторної дії ІПС і роль селенопротеїнів у підвищенні толерантності міокарда до НМ вивчені недостатньо. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація є частиною науково-дослідної роботи кафедри анатомії, фізіології людини й тварин Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка за номером державної реєстрації 019800026641 «Механізми адаптації до факторів навколишнього середовища». Автор є виконавцем одного з напрямків, який стосується вивчення механізмів адаптації органів і систем в нормі та при експериментальній патології. Мета дослідження – визначити вплив селенопротеїну – алкілселенонафтиридину (АСНР) – на ефективність ішемічного предстану у підвищенні резистентності організму та морфофункціональної адаптації серця до некоронарогенного НМ. Відповідно до мети дослідження було поставлено такі завдання: Визначити морфофункціональні ознаки адаптації серця у тварин, які вижили протягом 6 год від початку моделювання НМ. Визначити морфофункціональні ознаки адаптації чи дизадаптації серця у тварин, які загинули протягом 6 год від початку моделювання НМ. В експерименті вивчити морфофункціональні прояви адаптації міокарда до ІПС. Визначити морфофункціональні ознаки адаптації/дизадаптації міокарда до НМ в різних стадіях ІПС. Вивчити морфофункціональні ознаки адаптації міокарда до уведення в організм АСНР. Вивчити вплив АСНР на можливість підвищення ефективності ІПС у збільшенні резистентності та морфофункціональної адаптації серця до НМ. Об’єкт дослідження: адаптація серця до НМ. Предмет дослідження: вплив АСНР на ефективність ІПС у підвищенні резистентності організму в цілому та серця зокрема до розвитку НМ. Методи дослідження: патофізіологічні (моделювання НМ до ІПС та після нього без уведення АСНР та при ньому), морфологічні (гістологічні дослідження та морфометрія), функціональні (ЕКГ, визначення вмісту води, експозиційної динаміки сорбції – ЕДС, активності каталази в міокарді шлуночків серця та внутрішньошкірної напруги кисню – РО2), статистичні.

Наукова новизна одержаних результатів. Уперше в експерименті комплексно вивчено вплив АСНР на прояви морфофункціональної адаптації міокарда до ІПС і НМ. Визначено, що морфофункціональні прояви адаптації міокарда шлуночків серця пов’язані зі зміною маси, збільшенням ЕДС, підвищенням вмісту води на тлі зниження внутрішньошкірної РО2 і підвищення активності каталази в міокарді шлуночків серця. Встановлено, що при моделюванні НМ у першому періоді ІПС 60% тварин гине у перші 4–5 годин від початку експерименту. При цьому в міокарді шлуночків серця визначено прояви дизадаптації міокарда з грубими осередками дистрофічних пошкоджень міокарда з ознаками некрозу, збільшення ЕДС, підвищення вмісту води й активності каталази з різким зниженням внутрішньошкірної РО2. При моделюванні НМ у другому періоді ІПС визначено стовідсоткове виживання тварин і зменшення дистрофічних змін у міокарді, зниження рівня ЕДС і вмісту води, підвищення внутрішньошкірної РО2. Встановлено, що у першому періоді ІПС у міокарді виникають транзиторні дистрофічні зміни, які негативно впливають на морфофункціональну адаптацію серця до розвитку НМ. Уперше встановлено, що АСНР підвищує резистентність міокарда до розвитку НМ та збільшує кардіопротекторний вплив ІПС. Дано кількісні характеристики маси міокарда шлуночків серця, ЕДС, вмісту води, активності каталази в міокарді та внутрішньошкірної РО2 при розвитку адаптації до НМ до ІПС і після нього, а також при попередньому уведенні АСНР. Практичне значення одержаних результатів. Встановлено, що у другій стадії ІПС здійснюється кардіопротекторний вплив при моделюванні НМ. Розроблено методику уведення АСНР дрібним лабораторним тваринам, а також пристрій для моделювання ІПС у експериментальних тварин і спосіб вимірювання внутрішньошкірної РО2. У навчальний процес уведені теоретичні аспекти впливу ІПС у різних його стадіях на розвиток НМ. Упроваджено 6 раціоналізаторських пропозицій. Особистий внесок здобувача. Самостійно проведено патентний пошук та аналіз наукової інформації з проблеми, що вивчається, обґрунтовано актуальність і визначено мету і завдання дослідження, розроблено та впроваджено деякі методи дослідження, виконано експериментальну частину роботи, оброблено та описано одержані результати, проведено статистичні дослідження. Написано всі розділи дисертації й автореферат. Апробація результатів дослідження. Матеріали дослідження апробовані на конференціях молодих вчених Луганського державного медичного університету (Луганськ, 2005–2006); конференціях молодих вчених Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка (Луганськ, 2005–2007); IV та VI Міжрегіональній конференції «Актуальні питання біології та медицини» (Луганськ, 2005, 2007). Публікації. За темою дисертації опубліковано 9 наукових праць, із них 6 статей, в тому числі 5 у спеціалізованих виданнях, затверджених ВАК України, 3 тези у матеріалах конференції. Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, огляду літератури, двох розділів власних досліджень, аналізу й узагальнення результатів досліджень та висновків.

Лютував ополячений тод святоюрський синедрон, негодувала й льввська полця, мовляв: «Ми досить мамо вже клопоту з одною нацональнстю (польською) а тут оц божевльн хочуть воскресити з могили ще одну, укранську нацональнсть». Дарма! Грудка кинута Шашкевичем з вершин нацонального самопзнання, хоч  повол розгонювалася та набрала сили, небаром зашумла непереможною лявною, що поторощила вс бастилл назадництва й розгонила чорне гайвороння нацонально зради. Про вражння, що його викликала поява «Русалки Днстрово» серед галицького громадянства говорить товариш Шашкевича Головацький: «Вона запалила вогонь, що його тльки гробова персть загасити може, спасла народ вд загибел й створила оч кожному письменному чоловков, в якого лишилося ще незпсоване укранське серце, показала йому його положення, обовязки для народу й спосб, як т обовязки треба сповняти». Шашкевич помер молодо, не вспвши розвинути свого поетичного таланту й органзаторського хисту, але не вспвши теж  зневритися. Щось символчного було в передчаснй смерти Шашкевича й дальшому життю та дяльности його товаришв. ¶ван Вагилевич (1811-1866) написавши пд впливом Шашкевича всього два врш й передмову до «Русалки» по укранськи, решту сво лтературно-науково, а по части й громадсько прац провв на польськй нив. Що грше, в 1848 р. коли галицьк укранц згуртувалися пд прапором полтичного часопису «Зор Галицько», Вагилевич дався вжити, поляками до видавання латинкою «Руского Дневника», що пд покришкою польсько-укрансько згоди, проповдував гасла дальшого поневолення укранства поляками

1. Морфофункціональні зміни міокарда в умовах техногенних мікроелементозів у віковому аспекті

2. Вплив факторів кріоконсервування на морфофункціональні властивості тромбоцитів людини

3. Морфофункціональна характеристика кишки при атрезіях у новонароджених

4. Морфофункціональні особливості головного мозку при експериментальній дисліпопротеїдемії

5. Морфофункціональні особливості печінки, підшлункової залози та тонкої кишки при есенціальній гіпертензії

6. Прогностичне значення клінічних, клініко-лабораторних та нейровізуальних характеристик ішемічного інсульту
7. Вплив занять спортом на функціональні можливості серцево-судинної та респіраторної систем
8. Регіональний розвиток центрально-українського економічного району

9. Вплив раннього хірургічного лікування на розвиток уролітіазу у обпечених

10. Діастолічна функція серця у хворих на цукровий діабет 2 типу в поєднанні з ішемічною хворобою серця на фоні метаболічної терапії

11. Метаболічні особливості, системне запалення та стан коронарного кровообігу у хворих на ішемічну хворобу серця в залежності від маси тіла

12. Особливості клінічного перебігу та механізми формування функціональної диспепсії у підлітків

13. Особливості перебігу та лікування ішемічної хвороби серця, поєднаної з артеріальною гупертензією, у мегканців гірської зони Закарпаття

14. Фізична реабілітація при ішемічній хворобі серця на лікарняному етапі

15. Вплив антигіпертензивних препаратів різних групп на структурно-функціональний стан серцево-судинної системи у хворих з артеріальною гіпертензією та метаболічними порушеннями

16. Вплив функціональних станів людини на розвиток особистості при заняттях тхеквондо

Пробка для шампанского "CooknCo".
Диаметр: 4,5 см. Высота: 5 см. Цвет: металл. Материал: нержавеющая сталь. Внешняя отделка: сатиновая.
410 руб
Раздел: Аксессуары для вина
Доска магнитно-маркерная, 100x150 см.
Размер: 100х150 см. Поверхность доски позволяет писать маркерами и прикреплять листы при помощи магнитов. Перед началом работы – удалить
3857 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Простыня на резинке "Беж", 160x200 см.
Трикотажная простыня "Tete-a-Tete" изготовлена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
741 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники

17. Адаптація екологічного законодавства України до Європейського права навколишнього середовища

18. Сутність впливу глобалізації на стратегії розвитку національних економік

19. Антропология: эволюция и адаптация

20. Проблемма адаптации "чужого" в русской культуре XVIII века

21. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

22. Вплив мотивацii на продуктивнiсть пам`ятi пiдлiткiв
23. Проблема адаптации. Стресс и стрессоустойчивость
24. Отбор и адаптация кадров на предприятии

25. МЕХАНІЗМ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

26. Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..)

27. Національна політика СРСР в роки перебудови

28. Національно визвольний рух в Індії

29. Храмовое зодчество Южной Франции: адаптация северных моделей к местным условиям

30. Виникнення науки и поняття логічного закону

31. Адаптация производственной деятельности к условиям рынка телевизоров

32. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах

Мебель для кукол "Столовая Конфетти".
Столовая "Конфетти" - это игровой набор, состоящий из стола, четырех стульев, а также посуды: бокалов, тарелок, столовых
463 руб
Раздел: Кухни, столовые
Кольцедержатель "Дерево с оленем", большой, белый.
Стильный аксессуар в виде фигурки оленя с ветвящимися рогами – держатель для украшений, - выполнен из прочного пластика двух классических
494 руб
Раздел: Подставки для украшений
Подставка для колец "Лебедь", 10 см, арт. 62240.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка, с покрытием из серебра 0,7 микрон). Размер: 10 см. Товар не
494 руб
Раздел: Подставки для украшений

33. Адаптация персонала при слиянии и реорганизации ЗАО «Энерпред»

34. Экономические аспекты управления трудовой адаптацией на предприятии

35. Проблемы социально-психологической адаптации

36. Характер посттравматической адаптации и особенности смысложизненных ориентаций у ветеранов боевых действий в Афганистане

37. Особенности адаптации в пожилом возрасте

38. Вплив самоточних захворювань на психіку людини
39. Проблема адаптации человека
40. Социальная адаптация детей с синдромом Дауна

41. Место адаптации в процессе социализации

42. Адаптация к дошкольно-образовательному учреждению (ДОУ)

43. Реципроктные отношения между адаптацией и утверждением

44. Этническое предпринимательство как форма адаптации мигрантов

45. Социально-психологическая адаптация

46. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

47. Адаптация к физическим упражнениям

48. Система рекреативно-восстановительных мероприятий в социальной адаптации инвалидов.

Магнитная планка самоклеющаяся, 100x5 см + 6 магнитов.
Магнитные планки применяются в случаях, когда требуются небольшие магнитные поверхности. На внутренней стороне планки нанесен перманентный
654 руб
Раздел: Прочее
Карандаши цветные "Kores", 36 цветов, с точилкой.
Цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Трехгранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт. Грифель проклеен
622 руб
Раздел: Более 24 цветов
Мультиплеер с огоньками "Новогодний хоровод".
30 новогодних песенок и мелодий – в новом мультиплеере! Добрый Дед Мороз поздравит с Новым годом, а разноцветные огоньки сделают праздник
336 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры

49. Адаптация сердечной деятельности детей 5-7 лет к физическим нагрузкам различной мощности

50. Адаптация к физическим нагрузкам и ее медико-биологические характеристики у спортсменов циклических видов спорта

51. Оценка адаптации к физической нагрузке по гемореологическим данным

52. Возможности физиологических практикумов в оценке адаптации студентов к учебным нагрузкам

53. Адаптация первокурсника в вузе физической культуры

54. Морфофункциональные возможности женщин в процессе долговременной адаптации к нагрузкам современного спорта
55. Механизмы срочной адаптации спортсменов к воздействиям физических нагрузок
56. Симбиоз и адаптация или автономия и трансценденция выбор личности в непредсказуемом мире

57. Социально-философские аспекты адаптации в аномическом обществе

58. Екологічні проблеми розвитку і розміщення продуктивних сил Карпатського економічного району

59. Об адаптации мирового опыта жилищного ипотечного кредитования в России

60. Валовий національний продукт

61. Вплив російської кризи на економіку України

62. Національне багатство, прибуток

63. Система національних розрахунків

64. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка

Караоке песенки В. Шаинского.
Какая игрушка превратит любой день в праздник? Конечно, удивительный микрофон-караоке! Подпевая любимым мультяшкам, малыши смогут
301 руб
Раздел: Микрофоны
Дуст от муравьев "Чистый дом", 350 грамм.
Препарат для эффективного уничтожения всех типов муравьев в домах, на садовых участках, на террасах. Без запаха! Способ применения: дуст
347 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых
Покрывало "Нордтекс. Цветочный ковер", 150х200 см.
Airsoft - это нежнейшие на ощупь покрывала с двусторонним длинным ворсом. Новая конструкция полотна содержит еще больше воздуха, который
900 руб
Раздел: Покрывала и пледы

65. Стратегия предпринимательской адаптации отраслевых корпораций

66. Забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення. Санітарні норми та правила

67. Адаптация

68. О роли глюкокортикоидов при адаптации к стрессовым условиям у гидробионтов

69. Методика та техніка складання річного фінансового звіту

70. Ресурсно - природний потенціал Китаю та його вплив на формування економіки Китаю
71. Регіональний розвиток харчової промисловості України
72. Джерела фтору та вплив фтору на людський організм

73. Генеза та семантико-функціональні особливості звороту "туди й дорога"

74. Дослідження зовнішнє-економічного ринку чорних металів

75. Входження Північного Причорномор’я Криму та Правобережної України до складу Росії укр

76. Антропогенний вплив на біосферу

77. Романтичний ідеал національного визволення та свободи в pанній ліpиці Павла Тичини

78. Реалізація формуючої індивідуалізації навчання монологічного мовлення учнів старших класів ліцеїв

79. Раціональні дроби та їх властивості

80. Модификация алгоритма определения клик графа с параметрической адаптацией

Наклейка "Дерево", 190x180 см.
Интерьерная наклейка обязательно станет украшением вашей квартиры. Придайте яркий и оригинальный вид комнате вашего ребенка с новым
324 руб
Раздел: Интерьерные наклейки
Пазл Maxi "В аэропорту", 40 элементов.
Пазлы от Castorland — это не только интересное, но и очень полезное для развития логики и мышления занятие. Пазл изготовлен из
331 руб
Раздел: Пазлы (Maxi)
Дополнение "Геометрика Extra" к настольной игре "Геометрика", новая версия.
Набор дополнительных карт к базовому комплекту «Геометрики». С ним любимая игра станет интереснее, разнообразнее и сложнее. В «Геометрике
392 руб
Раздел: Математика, цифры, счет

81. Адаптация детей раннего возраста в дошкольном образовательном учреждении

82. Авторская программа мероприятий по адаптации детей к школе

83. Аналіз сучасних релігійних течій в світовій і національній практиці

84. Адаптации человеческого организма к физическим нагрузкам

85. Механизмы взаимодействия адаптации личности с политической системой

86. Адаптация к новой культурной среде
87. Особенности взаимодействия школы и семьи в процессе адаптации ребенка к школьному обучению
88. Технология организации профессионально-направленной адаптации студентов инженерных специальностей

89. Межкультурные различия и способы адаптации к ним

90. Адаптация восточноазиатской психотелесной теории личности к отечественной системе спортивных единоборств

91. Адаптация насосной функции сердца детей младшего школьного возраста к смене режимов двигательной активности

92. Національна депозитарна система в Україні

93. Національний банк України

94. Національний Банк України

95. Нормативно-правове забезпечення стратегічної адаптації вітчизняних банків до світової фінансової системи

96. Функції Національного банку України

Настольная игра "Макроскоп".
Интереснее, чем микроскоп. Многообразнее, чем калейдоскоп. Перед вами удивительный прибор, внутри которого спрятаны картинки, но вам видна
1390 руб
Раздел: Прочие
Копилка-сейф пластиковая большая, черная.
Высокое качество изготовления, пластик. Сейф-копилка - игрушка электронная для монет и купюр с автоматическим затягиванием купюр
1820 руб
Раздел: Копилки
Ведро Vileda "SuperMоcio" с отжимом ленточных швабр, 12 л.
Уникальная запатентованная система отжима подходит для любой ленточной швабры (не только бренда Vileda (ВИЛЕДА)). Прочное, устойчивое
679 руб
Раздел: С отжимом

97. Грошово-кредитні інструменти як засіб економічного зростання

98. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

99. Вплив техносфери на навколишнє середовище


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.