Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Социология Социология

Предмет соціологічного знання

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

ЗМІСТВступ3 Розділ 1. Методологічні аспекти вивчення дискусій щодо визначення предмету соціології 5 1.1 Робочі визначення предмету соціології5 1.2 Структура і рівні соціологічного знання. Макросоціологія і мікросоціологія як дві теоретичні парадигми 9 Розділ 2. Теоретичні аспекти становлення дискусій щодо визначення предмету соціології 15 2.1 Предмет соціології: вихідні позиції15 2.2 Предмет соціології в єдності з методологією20 Висновки34 Перелік використаних джерел37 ВСТУП Необхідність вивчення соціології визначається, перш за все, зростанням ролі і значення цієї науки в сучасних умовах. Це обумовлено лавою обставин, найважливіші з яких полягають в наступному. По-перше, наша країна переживає період глибокого реформування всіх сторін життя суспільства. Важливі і швидкі соціально-політичні зміни відбуваються сьогодні в багатьох інших країнах у світовому масштабі. У цих умовах особливо актуально і практично значуще ретельне вивчення, а також використання тенденцій, закономірностей розвитку і функціонування суспільства як цілісного організму, механізму їх дії і взаємодії, що, як відомо, зв'язано, перш за все, з соціологією. Сьогодні не підлягає сумніву, що якби реформи, що проводяться у нас, були б науково (у тому числі і соціологічно) солідно обгрунтовані, а їх наслідки і хід серйозно сплановані і спрогнозовані, то результати могли б бути абсолютно іншими, куди менш хворобливими і пліднішими зі всіма витікаючими з цього наслідками. Будь-яка сума знань людей про навколишній їх світ може називатисянаукою тільки у тому випадку, коли існує чітко певний предметдослідження, система знань, що стосуються цього предмету, а такожкатегоріальний апарат, що описує сутнісні основи даного предмету. Більшість сучасних наук формували свій предмет і систему знань в результаті тривалого історичного періоду. На самому початку цього шляху ми стикаємося з думками і ідеями, що описують предмет науки виключно на рівні буденного знання. Проте надалі ці знання виступають як основи науки, паростки нових напрямів розвитку людській думці. «Соціологія – одна з наймолодших і змістовних наук про суспільство.» Прагнення зрозуміти, осмислити суспільство, виразити своє відношення до нього було властиве людству на всіх етапах його історії. Мета дослідження: - визначення необхідних понять предмету соціології, які дадуть змогу правильно зоорієнтуватися при дослідженні дискусій щодо визначення предмету науки соціології; - введення в основну проблематику розуміння предмету соціології впродовж всієї історії. Так, для досягнення першої мети доцільно запланувати такі завдання : - дати визначення основних робочих понять предмету соціології; - стисло охарактеризувати структуру і рівні соціологічного знання, макросоціологіяю і мікросоціологію як напрямки для дискусій в соціології. Досягнення другої мети буде можливе, якщо виконати такі завдання : - охарактеризувати дискусії ранньої теоретико-методологічної класики щодо визначення предмету соціології; - розглянути розвиток соціологічних думок, де на протязі трьох етапів становлення соціології, її предмет розглядається в єдності з методологією.

Предмет дослідження : еволюція соціологічних думок щодо визначення предмету соціології. Об’єкт дослідження : предмет соціології. Методи дослідження : описовий, історичний, експериментальний. РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ДИСКУСІЙ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПРЕДМЕТУ СОЦІОЛОГІЇ 1.1 Робочі визначення предмету соціології Найважливішими ознаками науковості будь-якої області знання служать: наочність, об'єктивність і застосування спеціальних методів отримання знання. Відповідно, наочність — перша ознака, що відрізняє науку від інших способів пізнання; наприклад, від мистецтва. Вона означає, що біля даної дисципліни є своя, особлива наочна область, тобто сукупність істотних властивостей і ознак тих об'єктів, які входять в цю область та вивченням яких займається дана наука. Якщо узяти два західних і два вітчизняні підручники як джерела робочих визначень предмету соціології, то мова піде про визначення, що не претендують на високу точність і повноту. Достатньо, якщо вони чітко відмежовують предмет соціології від інших соціальних наук. Почнемо з підручника по соціології для коледжів, тобто для передвузівської освіти. Американський професор Нейл Смелзер пише: «Соціологію можна визначити як наукове вивчення суспільства і соціальних стосунків». У англійського професора Ентоні Гидденса є дві ємкі формули: «Соціологія — це вивчення суспільного життя людини, вивчення груп і суспільств»; «Соціологію можна визначити як систематичне вивчення людських суспільств, в якому особлива увага приділяється сучасним індустріальним системам» . Приклад російського визначення візьмемо у в В.А.Ядова: «Соціологія — це наука про становлення, розвиток, зміни і перетворення, про функціонування соціальних спільнот і форм їх самоорганізації: соціальних систем, соціальних структур і інститутів; це наука про соціальні зміни, що викликаються активністю соціального суб'єкта; наука про соціальні стосунки.; наука про закономірності соціальних дій і масової поведінки» . Другий приклад — в підручнику за ред. С.О. Макеєвої: «Соціологія вивчає спільні принципи відтворення (функціонування) і зміни основних (простих і складних) форм соціальних взаємодій на основі широкого залучення емпіричних даних, фактів реального життя, виділяючи те, що повторюється, стійке в різних сферах суспільного життя». Ці робочі визначення предмету соціології розрізняються між собою і в той же час мають немало спільного. Особливо поважно, що всі вони характеризують предмет соціології у зв'язку з її методологією: західні автори коротко відзначають її науковість, українські автори дають докладнішу розшифровку структури соціологічного знання і способів його отримання. Множинність теорій і методологій, що існують в сучасній соціології, підвищує роль загальнонаукових її підстав. Відповідні характеристики можна так резюмувати: предмет соціології — соціальна діяльність людини, соціальні стосунки і процеси, спільності і суспільства як цілісні системи, їх функції і структури; соціологія вивчає стани і динаміку свого предмету, спираючись на соціальні факти і емпіричні дані, що отримуються за допомогою соціологічних, а також інших наукових підходів і методів.

У першій, власне наочній частці цього визначення потрібно пояснити ключове слово, що часто вживається: соціальне. Перш за все, розрізняють два значення цього терміну: широке і вузьке. Соціальне в широкому сенсі - все, що стосується суспільства, синонім слова суспільне. Соціальне у вузькому, спеціальному соціологічному сенсі — це взаємини між суб'єктами, що виникають в процесах їх дій і взаємодій з приводу їх статусів в соціальній середі - малих і великих групах, общностях і організаціях, суспільстві в цілому. Що таке статус? Статус — це положення або позиція, яке займає суб'єкт, що діє, в тій або іншій групі, спільності, організації, суспільстві. Наприклад, в рамках лекційного курсу по спільній соціології реалізуються різні статуси: статус викладача, лектора і статус студентів, слухачів, активно або що пасивно сприймають лекцію. Ці статуси зафіксовані не просто на даній лекції, а в організації (вузі), членами якої є і лектор і студенти. Під час лекції ці статуси реалізуються як відповідні ролі, які і складають динамічний аспект статусів. Таким чином, взаємини між лектором і студентами, а також між студентами в лекційному залі — це не лише взаємодії з приводу змісту дисципліни, що викладається, але і відношення з приводу статусів викладача і студентів в даному вузі. Крім того, тут же можуть бути стосунки і з приводу інших статусів: кожен індивід одночасно має безліч статусів, включений в їх мережу. Є формальні стосунки і статуси (викладач — студент), є неформальні стосунки між студентами, як чоловіками і жінками, симпатичними і антипатичними один одному і так далі словом, існують різні стосунки і статуси, які переплітаються між собою. Предмет науки - модель об'єкту, що вивчається, що створена науковим мисленням, детермінується, з одного боку, об'єктом науки, з іншої - умовами дослідження: науковими і практичними цілями, науковими знаннями і методами. Він відображає специфіку відповідної науки. Предмет соціології - це сукупність основних понять і проблем, за допомогою яких описується соціальна реальність, які виступають темами емпіричних досліджень, тобто за допомогою понять ми описуємо соціальну реальність, а проблеми указують на теми емпіричних досліджень. Одні соціологи розглядують суспільство як структуровану систему, інші дають йому процесуальне трактування, одні глобалізують його межі, інші – локалізують, одні вивчають «факти», інші – «символи» і так далі. Таке різноголосся в основній дефініції науки і сумбурні (що перераховують) відповіді на питання: «Соціологія – це про що?» – створює у непідготовленого читача враження, що вона або «про все», або, навпаки, «про те, про се». Ось деякі з найбільш авторитетних думок: «.Можно назвати інститутом всі вірування, всі поведінки, встановлені групою. Соціологію тоді можна визначити як науку про інститути, їх генезис і функціонування» (Э. Дюркгейм) . Соціологія, «будучи в найширшому сенсі слова обширною наукою про суспільство. може бути визначена як наука соціальних елементів і перших принципів» (Ф.Г. Гідденс) . Предмет соціології «містить в собі безліч рухів. відношення індивідуума до суспільства, причини і форми утворення груп, протилежності класів і переходи від одного до іншого, розвиток стосунків між пануючими і підпорядкованими та багато ін питань» (Р.

Звдси виплива, що пдхд до його вивчення, зновутаки, не може бути обмежений рамками одн методолог. Очевидно, у цьому контекст досить актуальним ста питання про типологю нацоналзму (нацоналзмв), до якого ми звернемося в наступному нарис. Нарис 6. Типолог нацоналзмв «Класичн» типолог Типологя Л. @рнфелд ¶нш сторичн типолог Соцологчн типолог Критика типологй: методологчн зауваження Типологя Е. Смта Погляд полтолог та психолог Полтична географя  нацоналзм Питання типолог нацоналзмв, на перший погляд довол схоластичне, ма велике значення для розумння цього явища. Бажання «розкласти все по полицях»  цлком природним для будьяко сфери знань, у суспльствознавств ж типологя, класифкаця ма велике нструментальне значення, хоча й не таке директивне, як, скажмо, в болог. Класифкац нацоналзму, про як йтиметься дал, вдображають не лише особливост розвитку цього феномена, а й сторю його вивчення й осягнення. Отже, цей нарис  продовженням попереднього, розглядом феноменолог нацоналзму в  конкретнших виявах. «Класичн» типолог Ми вже згадували про те, що першопроходц наукових дослджень нацоналзму, визнаючи його багатоаслектним, полморфним феноменом, загалом аналзували його передусм як деологю, доктрину, або ж як форму суспльно свдомост

1. Аналіз результатів соціологічного дослідження "Освіта в житті молоді"

2. Девіантна поведінка молоді як об’єкт соціологічного дослідження

3. Культура як предмет етносоціологічного аналізу

4. Програма соціологічного дослідження, спрямована на визначення свого майбутнього населенням України

5. Соціологічна думка на Україні (кінець ХІХ - поч. ХХ)

6. Соціологія культури
7. Наукове обгрунтування епідеміологічного нагляду за hib-інфекцією в умовах впровадження вакцинопрофілактики
8. Аналіз соціальної ситуації в рамках предмета соціальної психології

9. Глобалізація й поняття "суспільство" у новітніх соціологічних дискусіях

10. Ідентифікація у сучасній соціології

11. Основи соціології

12. Політична соціологія в складі соціологічної теорії - питання та історичний розвиток

13. Предмет етносоціології, етнос і нація

14. Розвиток та сучасний стан соціології

15. Соціологічна концептуалізація освіти

16. Соціологічне дослідження "Патріотизм у розумінні сучасної молоді"

Мозаика с прозрачным полем, 40 мм, 100 деталей.
Прозрачное поле + 5 картинок-шаблонов.
490 руб
Раздел: Пластмассовая
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: серебро).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные
Кувшин "Ирис", 1000 мл.
Кувшин. Диаметр: 14 см. Высота: 18 см. Объем: 1000 мл. Материал: керамика.
330 руб
Раздел: Кувшины, графины

17. Соціологічне дослідження ставлення людей до вивчення іноземних мов

18. Соціологічний аналіз міжнаціональних відносин

19. Соціологічні погляди Р. Спенсера, Е. Дюркгейма, М. Вебера

20. Соціологія груп - історія розвитку та сучасна проблематика

21. Соціологія конфлікту

22. Соціологія молоді як галузь соціологічної науки
23. Соціологія освіти
24. Соціологія сім’ї

25. Соціологія шлюбу та сім’ї

26. Соціологія як наука про суспільство

27. Соціологія: становлення та сучасність

28. Методологічні принципи етносоціологічного вивчення міграцій

29. Етнічна соціологія - актуальні проблеми та історія розвитку

30. Логіко-методологічні аспекти технічного знання

31. Особливості екологічного та біологічного моніторингу

32. Виды и методы контроля знаний учащихся при изучении предмета "Хранение плодов и овощей"

Фоторамка на 6 фотографий С32-011 "Alparaisa", 50x34,3 см (бронза).
Размеры рамки: 50х34,5х2 см. Размеры фото: - 15х10 см, 3 штуки, - 10х15 см, 3 штуки. Фоторамка-коллаж для 6-ти фотографий. Материал:
603 руб
Раздел: Мультирамки
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Вперед!", 240 мл.
Объем: 240 мл. Материал: фарфор.
313 руб
Раздел: Кружки, посуда
Чехлы для коляски с поворотными колесами Bambola, 4 штуки.
Чехлы на коляску помогут Вам поддерживать чистоту в Вашем доме. После прогулки надеваются на колеса коляски и плотно удерживают грязь и
326 руб
Раздел: Чехлы для колес

33. Психология религии: предмет, место в системе научного знания и методы исследования

34. Предмет и место в системе знаний

35. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

36. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

37. Розробка тестової системи для перевірки знань з предмету "Системне програмування"

38. Предмет і завдання вивчення гістології з цитологією та ембріологією
39. Форми і методи контролю знань учнів з біології
40. Особливості розвитку комунікативних умінь студентів-медиків засобами соціально-психологічного тренінгу

41. Предмет дослідження соціальної психології

42. Планування економічного і соціального розвитку соціальних служб

43. Місце соціальної психології в системі наукового знання і суспільної практики

44. Наукове пізнання в соціокультурному вимірі

45. Контрольные вопросы для самопроверки (темы: "Предмет и задачи экономической географии" и другие)

46. Шпоры по предмету: "Деньги, Кредит, Банки"

47. Предмет гражданско-процессуального права

48. Предмет, источники и система конституционного права зарубежных стран

Простыня на резинке "Лимон", 90x200 см.
Трикотажная простыня "Tete-a-Tete" изготовлена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
571 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Подвесные качели "Кассон".
Подвесные детские качели изготовлены из прочного жгута и пластиковых разноцветных деталей. Размер: 48х48х24 см. Материал:
394 руб
Раздел: Качели
Подгузники-трусики для мальчиков Huggies DryNights, 8-15 лет, 9 штук.
Деликатная защита на всю ночь для детей от 4х лет, страдающих энурезом. Одноразовые Трусики Хаггис Драйнайтс для мальчиков 8-15 лет (30-57
468 руб
Раздел: Обычные

49. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

50. Предмет Правоведение

51. Предмет Правоведение

52. Понятие трудового права. Предмет науки трудового права

53. Предмет исследования теоретической грамматики. Грамматический строй английского языка

54. Знание первобытных людей
55. История изучения проблемы культуры, предмет культурологии
56. Знание первобытных людей

57. Информация как предмет защиты

58. Инженерия знаний. Создание системы "Посредник", заключающей договоры на поставку стройматериалов

59. Методы приобретения знаний в интеллектуальных системах

60. Лекции по предмету "Операционные системы"

61. Предмет правовая информатика

62. Предмет судебной медицины

63. Объект и предмет преступления

64. Применение психологических знаний в процессе оперативно - розыскной деятельности

Чайная пара "Loraine" (чашка 180 мл + блюдце).
Чайная пара, выполненная из костяного фарфора, состоит из 1 чашки и 1 блюдца. Изделия оформлены ярким изображением. Изящный дизайн и
328 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца
Блюдо для запекания "Тайга", 2250 мл.
Блюдо для запекания. Размер: 37x25x7 см. Объем: 2250 мл. Материал: керамика.
758 руб
Раздел: Прочее
Набор столовый детский "Непоседа" (4 предмета).
Набор детских столовых приборов: - ложка столовая - 1 шт; - вилка столовая - 1 шт; - ложка чайная - 1 шт; - нож столовый - 1
532 руб
Раздел: Ложки, вилки

65. Уголовно-исполнительное право в системе права, его предмет, функции и система

66. Экология. Предмет и методы

67. Разработка системы рейтинг-контроля уровня усвоения знаний студентов

68. Роль правовых знаний в предупреждении правонарушений подростков с нарушением интеллекта

69. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

70. Методика проведения контроля знаний по курсу "Основы экономики"(Контроль знань з курсу "Основи економЁки")
71. Ломоносовский период как особый этап в области научно-педагогического знания в России
72. Предмет политологии

73. Конспект лекций по предмету Горячая Штамповка

74. Основные формы организации научного знания

75. Предмет и задачи психологии

76. Шагая по дороге знаний

77. Клиническая психология: предмет, задачи, виды диагностики

78. Предмет общения и средства общения

79. Предмет и задачи психологии как науки

80. О предмете психология

Подставка под мобильный телефон "Сказочный павлин", 17 см.
Подставка под мобильный телефон, декоративная. Высота: 17 см. Материал: полистоун.
464 руб
Раздел: Держатели и подставки
Коврик массажный "Микс лес".
Массажные коврики представляют собой отдельные модули, которые соединяются между собой по принципу "пазл". Массажные элементы,
1296 руб
Раздел: Коврики
Набор утолщенных фломастеров (24 цвета).
Яркие цвета. Проветриваемый и защищенный от деформации колпачок. Помогают научиться координировать движения рук.Толщина стержня 5
603 руб
Раздел: 13-24 цвета

81. Исследование знания юридических терминов

82. КОНТРОЛЬНАЯ ПО ПРЕДМЕТУ "СТАНДАРТИЗАЦИЯ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"

83. Логико-методологические аспекты технического знания

84. Функции социологического знания

85. Социология как наука. Предмет и функции социологии

86. Культура, как предмет социологического исследования
87. Социология и её предмет
88. Предмет физика

89. Задачи и методы теории знания

90. Структура научного знания

91. Содержание и структура философских знаний: аксиология (Контрольная)

92. Античная философия в контексте "научных" и вненаучных форм знаний

93. Гипотеза как форма развития биологического знания

94. Возникновение и становление философских учений. Предмет философии, его историческая трактовка

95. Какова структура философского знания?

96. Проблема, как форма развития знания в юриспруденции

Уничтожь меня! Уникальный блокнот для творческих людей. Смит К.
Перед вами оригинальный блокнот, созданный замечательной художницей Кери Смит! На страницах блокнота вы найдете множество способов
314 руб
Раздел: Блокноты оригинальные, шуточные
Шкатулка для рукоделия, 28x21x15 см, арт. 80888.
Такие шкатулки послужат оригинальным, а главное, практичным подарком, в котором замечательно сочетаются внешний вид и функциональность.
1618 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Солнцезащитное молочко "AQA baby", SPF 30, 150 мл.
Солнцезащитное молочко надежно защищает нежную кожу даже самых маленьких детей от воздействия солнечных лучей. Молочко легко наносится и
352 руб
Раздел: Солнцезащитная косметика

97. ПРЕДМЕТ И МЕТОД ФИЛОСОФИИ

98. Э.Ю.Соловьев, И.Кант. ЗНАНИЕ, ВЕРА, И НРАВСТВЕННОСТЬ // Прошлое толкует нас. Очерки по истории философии в культуре

99. Философия, ее предмет и роль в обществе


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.