Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Опис когнітивно-комунікативного потенціалу еліптичного речення сучасної англійської мови

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

Введение к работе Поступальний рух лінгвістичної думки на сучасному етапі свого розвитку характеризується суттєвими зрушеннями у предметній сфері та в методологічних принципах своїх досліджень. Одним із кардинальних процесів, які відбуваються в мовознавстві, є перехід від структуралізму до функціоналізму, що відбиває послідовну зміну наукової парадигми. Розглядаючи мову як поліфункціональну знакову систему, ця парадигма вирізняється підвищеним інтересом до її вивчення в нерозривній єдності когнітивної та комунікативної функцій. Інтегральною рисою когнітивно-комунікативної парадигми є те, що вона постулює холістичний розгляд мови та її одиниць у контексті мисленнєво-мовленнєвої діяльності (Н.Д. Арутюнова, О.П. Воробйова, С.А. Жаботинська, В.І. Карасик, І.М. Колегаєва, О.С. Кубрякова, О.І. Морозова, М.В. Нікітін, М.М. Полюжин, А.М. Приходько, О.О. Селіванова, І.С. Шевченко, Д. Блейкмор, M. Култхард, П. Денлер, Р.С. Джекендофф, Р. Ленекер, Дж.Л. Мей). Це стосується й синтаксичного рівня мовної системи та його центральної одиниці – речення. Проте існує ціла низка синтаксичних конструкцій аналітичного і синтетичного порядку, які все ще розглядаються крізь призму структуралістських уявлень на свою природу та функції. Їхнє перебування на периферії граматичної науки не можна вважати виправданим хоча б тому, що людина у своїй вербальній діяльності активно використовує речення, побудовані за алгоритмом парцеляції, контамінації, редукції, еліпсису. Останній як найбільш усталений спосіб скорочення реченнєвої матерії за рахунок невербалізованої референції, дав поштовх до розвитку спеціального напряму – &quo ;синтаксичної еліпсології&quo ; (О.Л.Факторович). Будучи втіленням структурної неповноти, еліпс/ис (, ellipsis, gappi g, dele io ) якраз і є основним епістемічним атрактором цієї праці. Проблема невербалізованої референції в синтаксисі все ще залишається далекою від свого вирішення. Звернення до теоретичного доробку когнітивно-дискурсивної лінгвістики відкриває нові можливості в інтерпретації феномену “еліпсис” як процесу і як результату взаємодії експліцитних та імпліцитних смислів. Необхідність системного дослідження номінативного і комунікативного аспектів еліптичного речення (ЕР) з урахуванням новітніх надбань мовознавства уможливлює його розгляд у тріаді “форма – зміст – функція” у вимірах &quo ;граматики кодування&quo ; і &quo ;граматики декодування&quo ; (О. Єсперсен). Такий підхід пов’язаний із описом механізмів і закономірностей породження ЕР у різних сферах вербального спілкування. Актуальність роботи зумовлена необхідністю здійснення комплексного аналізу явища синтаксичної еліпсації в когнітивно-комунікативній системі координат. У зв’язку з цим виникає низка питань, які потребують свого вивчення з урахуванням сучасного стану лінгвістичної думки. По-перше, незважаючи на певні успіхи мовознавства в описі структурно-семантичної специфіки еліпсису, наукових праць, присвячених опису його видів і типів на матеріалі англійської мови, немає. По-друге, хоч на механізм продукування еліптичного речення звертало увагу чимало лінгвістів, його когнітивно-комунікативні витоки ще не були предметом спеціального аналізу.

По-третє, особливий вузол проблематики складають комунікативні засади продукування еліптичних конструкцій. Мета роботи – комплексний опис когнітивно-комунікативного потенціалу еліптичного речення сучасної англійської мови. Реалізація цієї мети передбачає розв’язання таких конкретних завдань: - теоретичне узагальнення основних наукових здобутків еліпсології в контексті аспектологічної проблематики речення; - відмежування еліпсису від близьких і споріднених синтаксичних явищ і встановлення номенклатури його таксономічно релевантних типів і класів; - моделювання простих і складних еліптичних речень сучасної англійської мови; - аналіз комунікативно-функціональних особливостей еліптичного речення сучасної англійської мови; - з’ясування шляхів і способів використання еліптичних речень як комунікативно автономних і як дискурсивно зумовлених предикативних одиниць. Об’єктом дослідження є еліптичне речення сучасної англійської мови. Предметом дослідження є лінгвокогнітивний і комунікативно-функціональний аспекти еліптичного речення сучасної англійської мови. Методи дослідження. В дипломній роботі використано комплексну методику, в основу якої покладено когнітивно-комунікативний підхід до об’єкту наукової рефлексії, спрямований на його системне вивчення у триєдності форми, змісту і функції. Вона передбачає застосування методів структурно-граматичного, семантико-синтаксичного, функціонально-комунікативного і дискурсивного аналізу, а також лінгвокогнітивне моделювання, які застосовувалися з урахуванням органічної єдності семасіологічного та ономасіологічного принципів інтерпретації мовних і мовленнєвих явищ. Широке використання знайшли в роботі прийоми дескриптивного, контекстуального, формально-логічного, парадигматичного і синтагматичного опису ЕР із залученням трансформаційних процедур дееліпсації (реконструкція, субституція), а також елементи кількісних підрахунків. Наукова новизна дипломної роботи полягає в доведенні інтегративної природи еліпсису як симбіозу процесу та результату гармонізації форми і змісту мовленнєвих повідомлень. У роботі вперше проаналізовано й систематизовано когнітивні та комунікативні властивості еліптичних речень сучасної англійської мови, описано структурно-семантичну типологію та механізм їхнього продукування й використання в мовленні. Вперше здійснено лінгвокогнітивне моделювання еліптичних речень, наведено й описано інвентар основних когнітивно-семантичних схем, за якими будуються прості та складні реченнєві утворення з невербалізованим компонентом смислу. Інноваційним моментом роботи є з’ясування комунікативно-функціональних властивостей еліптичного речення (тема-рематичний устрій, комунікативний динамізм, актомовленнєва специфіка), опис їх функціонування як комунікативно автономних предикативних одиниць, а також аналіз шляхів і способів їх використання в дискурсі. Теоретичне значення дипломної роботи полягає в загальних принципах і підходах до об’єкта дослідження, що сприяють поглибленню епістемічних надбань когнітивної лінгвістики, дискурсознавства, лінгвосеміотики, лінгвосинергетики тощо.

Для англістики особливо вагомим є опис номінативного потенціалу еліпсації та її функціонально-комунікативної специфіки, що має певну значущість як для теоретичної граматики, так і для стилістики сучасної англійської мови. Досвід аналізу й отримані результати можуть стати основою для когнітивно-дискурсивних розвідок близьких і споріднених явищ в інших германських мовах. Практична цінність дипломної роботи полягає в тому, що її матеріали можуть бути використані в академічному процесі у вищих навчальних закладах освіти: у курсах лекцій з основ мовознавства, теоретичної граматики і стилістики, у спецкурсах лінгвістичної спрямованості, а також при підготовці курсових і дипломних робіт студентів різних освітньо-кваліфікаційних рівнів за відповідною тематикою. Окремі результати можуть знайти застосування при створенні навчально-методичних посібників для студентів-германістів. Апробація результатів роботи. Основні положення й результати дослід-ження доповідалися й обговорювалися на наукових конференціях різних рівнів – на міжнародних: „Методологічні проблеми сучасного перекладу” (Суми, 2005), &quo ;Когнітивно-прагматичні дослідження мов професійного спілкування&quo ; (Харків, 2006), &quo ;Міжкультурна лінгвістика та формування іншомовної комунікативної компетенції&quo ; (Київ, 2006), &quo ;Мови і світ: дослідження і викладання&quo ; (Кіровоград, 2008), &quo ;Проблеми прикладної лінгвістики&quo ; (Одеса, 2008); на всеукраїнських: “Гуманітарні проблеми становлення сучасного фахівця” (Київ, 2006), “Світоглядні горизонти філології: традиції та сучасність» (Київ, 2007), &quo ;Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація&quo ; (Харків, 2008); на щорічних конференціях професорсько-викладацького складу ОНУ ім. І.І. Мечникова (2003 – 2008 рр.). 1.1 Історичний розвиток еліпсису Проблема еліпсису та еліптичних речень е однією з найбільш ціавих та складних у лінгвістиці. за образним висловом Р. Ле Бідуа , «еліптичні конструкції стали свого роду хворобою століття, оскільки у мові завжди існують такі синтаксичні конструкції, які характеризуються структурною неповнотою». Їх статус пояснюється в большості випадків з позиції еліпсису. В наші часи терміном «еліпсис» («еліпс») у повній відповідності з його етимологією (від греч. elleipsis «порушення», «пропуск», «дефект») означають багаточисленні види опущення одиниць, що відносяться до різних рівнів мови: фонологічному , лексичному [Винокур Т.Г., 1965; ІнфантьеваР.Н., 1970; Нікішина В.О., 1979; Поспєлова А.К., 1972 ; Сілін В.Л., 1980], фразеологическому . Дослідження еліпсису має важливе значення в стилістиці . Існує кілька підходів до вивчення еліптичних речень. Так, наприклад, в роботах деяких лінгвістів [Баллі Ш., 1951, 1991; Гіро П., 1967; Бруно Ф., 1933; Коллинсону В., 1953; Доза А., 1947; Фішер М., 1959; Акар Ж. , 1959; Жоржем Р., 1952; Гревісс М., 1959; Келлер Р., 1966; Кеннеді Дж., 1955] можна виявити семантичний критерій смислового домислювання як підхід до виявлення сутності еліптичних речень. У роботі Ш. Баллі в основі визначення еліпсису лежить семантичний критерій відсутності будь-якого мовного факту, який спочатку сприяв розумінню сенсу.

Серед інших Понсонбі виявляє фабрикації «фабрики трупів», «бельгійське дитя без рук», які схожі на пропагандистські світлини про нацистські жорстокості часу Другої світової війни. Ф.Віл пише у своїй книзі, що брусок мила, наче б то зробленого з людського жиру, нагадував спробу англійців тридцять років до того звинуватити німців у такому злочині. Але англійці вибачились за ту стару фальшивку, а ось фальшивки останньої війни до цього часу використовуються, щоб здирати гроші з німецької нації. Іншою відомою фальшивкою були абажури з людської шкіри. Експертна комісія потім показала, що це була козляча шкіра. Навіть Манвелл і Франкль вимушені були визнати, що ці абажури, представлені як «речові докази» на Бухенвальдському процесі, «пізніше виявились під сумнівом». Письмові свідчення на тему цих абажурів дав якийсь жид Андреас Пфаффенбергер. Генерал Люціус Клей визнав, що багато письмових свідчень після розслідування виявились вигадкою. (Совєти представили декілька сотень «письмових свідчень» від людей, які мешкають біля Катині, і всі стверджували, що польських офіцерів розстріляли німці.) Чудовим, дослідженням за сфабрикованими світлинами з теми міфа про «шість мільйонів» є книга німецького професора Удо Веленді: «Bild Dokumente fur die Geschichtsschreibung?» («Світлинні документи для написания історії?»), яка вийшла у 1973 р. і багато разів з того часу перевидавалась, зокрема англійською мовою. 3 чисельних прикладів, розібраних там, ми приведемо лише один

1. Розвивальний потенціал дидактичної гри у сучасній початковій школі

2. Теоретико-методологічний потенціал концепції комунікативної раціональності Ю. Габермаса

3. Ресурсно - природний потенціал Китаю та його вплив на формування економіки Китаю

4. Іонні механізми потенціалу дії. Методи фіксації

5. Аналіз фінансової звітності та прогнозування економічного потенціалу ТОВ "Агрофірма "Колос" та СТОВ "Степове"

6. Формування та використання природоресурсного та трудового потенціалу Луганського регіону
7. Промисловий потенціал Харківської області
8. Лінгвістичний аналіз засобів характеристики опису місця дії (на матеріалі короткого оповідання кінця ХІХ ст.)

9. Когнітивна лінгвістика

10. Діагностика та корекція когнітивних порушень у хворих з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання алкоголю

11. Економічний потенціал національної економіки

12. Діагностика трудового потенціалу підприємства та аналіз впливу факторів на підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства

13. Інформаційно-комунікативні технології як засіб навчання математичних дисциплін

14. Розвивальний потенціал бесіди як методу навчання у сучасній початковій школі

15. Розвиток у старших дошкільників мовленнєво-комунікативних навичок розповіді

16. Формування комунікативно-мовленнєвих умінь під час вивчення лексики

Защитный детский бальзам от ветра и холода "Weleda" с календулой, 30 мл.
Защитный бальзам от ветра и холода с календулой Weleda разработан, чтобы уберечь нежную кожу ребенка от погодных воздействий. Он может
520 руб
Раздел: Крем детский
Универсальная вкладка для дорожных горшков (фиолетовый).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
649 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "Звезда Африки".
Звезда Африки - настольная игра, целью которой является добыть алмаз и доставить его в пункт назначения.Историческая справка. Звезда
327 руб
Раздел: Классические игры

17. Формування у молодших школярів комунікативних умінь і навичок на уроках рідної мови

18. Особливості розвитку емоційно-комунікативної діяльності у дітей старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвитку

19. Розвиток комунікативних здібностей дітей дошкільного віку

20. Формування творчого потенціалу у студентів 1–4 курсу

21. Плаваючий потенціал електростатичного зонду в плазмовому гетерогенному середовищi

22. Туристичний потенціал Німеччини
23. Аналіз експортного потенціалу Харківської області
24. Вивчення економічного потенціалу регіону Житомирської області та виявлення можливих напрямків комерційної діяльності на ринку обробки деревини

25. Експортний потенціал України та її регіонів

26. Науковий потенціал незалежної України

27. Фінансовий потенціал розвитку підприємства

28. Формування конкурентного потенціалу Вінницької області у сучасних умовах

29. Еліптичні інтеграли

30. Переклад інфінітивних конструкцій на матеріалі роману С. Моема "The Moon and Sixpence"

31. Природно-ресурсный потенциал Латинской Америки

32. Природно-ресурсный потенциал и отраслевая специализация Тюменской области

Сковорода "Mayer & Boch" (гранитное покрытие), 24 см.
Материал: алюминий, гранитное покрытие. Внутреннее покрытие: антипригарное гранитное покрытие. Диаметр: 24 см. Высота борта: 4,5
824 руб
Раздел: Сковороды с керамическим покрытием
Насадка на унитаз "Roxy-Kids" с ножками и ступенькой.
Позволяет отказаться от использования обычного детского горшка Легко собирается и разбирается для транспортировки. Ступенька с
2117 руб
Раздел: Сиденья
Полка настольная "Mayer & Boch", 2-х ярусная.
Полка настольная 2-х ярусная, белого цвета. Материал: МДФ (древесностружечная плита со средней плотностью).
447 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи

33. Кадровый потенциал в свете социально-экономического развития города и района

34. Этические проблемы в фильме Э. Рязанова “Дорогая Елена Сергеевна”

35. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

36. Моделирование распределения потенциала в МДП-структуре

37. Проектирование АЛУ для сложения двоично-десятичных чисел

38. Понятие индекса развития человеческого потенциала
39. Интеллектуальный и духовный потенциал человека будущего
40. Понятие индекса развития человеческого потенциала

41. Методы оценки управленческого потенциала в организации

42. Экономический рост и кадровый потенциал России

43. Рекреационный потенциал, проблемы и перспективы развития туризма в Камчатской области

44. Правление Елены Глинской и бояр

45. Алая буква. Готорн Натаниэль

46. Аль Капоне

47. Роман И. С. Тургенева «Накануне». Елена Стахова и Инсаров

48. Интерпретационный потенциал номинативной модели

Подушка с наполнителем "Лебяжий пух. Стандарт", 50x70 см.
Размер: 50x70 см. Цвет: синий. Ткань: 100% хлопок. Наполнитель: заменитель лебяжьего пуха - микроволокно DownFill.
1047 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
Конструктор-присоска "Sibelly. Животные", 54 элемента.
Конструктор - присоска "Sibelly" (Сибелли) – это комплект ярких разноцветных присосок различной формы. Благодаря липучкам все
740 руб
Раздел: Мягкий конструктор
Магнитный держатель для ножей, 40 см.
Магнитный настенный держатель для ножей и других металлических кухонных инструментов. В комплекте шурупы для крепежа. Длина: 40 см.
335 руб
Раздел: Подставки для ножей

49. Стихотворение А.Фета «Ель рукавом мне тропинку завесила...» (Восприятие, истолкование, оценка.)

50. Расчет адгезионных характеристик металлов в модели обобщенного потенциала Хейне-Абаренкова

51. Исследование систем управление на примере ООО «Алена»

52. Маркетингові комунікації у внутрішньому середовищі підприємств

53. Внутрифирменное обучение как технология развития кадрового потенциала организации

54. Оценка коммерческого потенциала (“коммерциализуемости”) технологий
55. Командообразование как технология формирования управленческого потенциала организации
56. Историко-культурный и образно-эстетический потенциал Москвы

57. Явление запаздывания потенциала

58. Опыт оценки реабилитационного потенциала у несовершеннолетних, употребляющих наркотики

59. Соціал-демократична концепція держави та влади

60. Личностное в личности: личностный потенциал как основа самодетерминации

61. 100 идей для развития творческого потенциала сотрудников

62. Анализ операций умножения и деления в конкретной модели АЛУ

63. Технология использования социокультурного потенциала телерекламы

64. Технология использования социокультурного потенциала телерекламы

Игра "Супер Твистер".
Игра "Твистер" известна по всему миру людям от мала до велика. У нее простые правила, которые будут понятны как взрослым, так и
378 руб
Раздел: Подвижные игры, твистеры
Доска магнитно-маркерная, 90x120 см.
Размер: 90х120 см. Для письма маркерами и крепления листов при помощи магнитов. Перед началом работы удалить защитную пленку. Возможность
2107 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Соковарка алюминиевая (6 литров).
Легкая, прочная и практичная посуда, изготовлена из пищевого алюминия, имеет высокую стойкость к коррозии, равномерно нагревается за
1494 руб
Раздел: Скороварки, пароварки, мантоварки

65. Елена – персонаж античной мифологии

66. Ночные эрекции и сексуальная потенция

67. Нарушение потенции

68. Автоматическое управление сжиганием топлива с учетом его состава и кислородного потенциала

69. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

70. Абу Хамид, Ал- Газали
71. Финансовый потенциал Удмуртии
72. Роль хімії в створенні нових матеріалів

73. "Туристические" потенциал и продукт национальных парков

74. Характеристика и анализ природно-ресурсного потенциала приморского края

75. Общая характеристика водноресурсного потенциала

76. Характеристика природно-ресурсного потенциала России

77. Потенциал и тенденции развития Японии

78. Кадровый потенциал научно-производственной сферы ОПК России: проблемы и решения

79. Сравнительный анализ потенциала и эффективности экономики российских регионов

80. Понятие кадрового потенциала и его влияние на эффективность деятельности промышленного предприятия

Домик игровой с забором.
Дом предназначен для игры на свежем воздухе. Замечательный домик высокого качества, будет радовать ваших детей и вас на вашем садовом
10536 руб
Раздел: Домики и комплексы
Стиральный порошок с ферментами "Top Home", 900 г.
Порошок устраняет самые трудновыводимые и застарелые пищевые и технические пятна и убивает бактерии, делая белье идеально чистым.
353 руб
Раздел: Стиральные порошки
Кружка "Гольф", с ручками.
Оригинальная керамическая кружка.
592 руб
Раздел: Оригинальная посуда

81. Экономический и природно-ресурсный потенциал Франции и его использование.

82. Метафорический потенциал слова и его реализация в поэме Т.С. Элиота The Waste Land

83. Определение энергетического потенциала РЛ ИП

84. Камбурова Елена Антоновна

85. Святая Елена

86. Ал-Афгани
87. Али-Паша
88. Аль-Кинди

89. Аль-Фараби Абу-Наср Ибн Мухаммед

90. Блаватская Елена Петровна

91. Ахундов Мирза-Фетх-Али

92. Алесь (Александр Михайлович) Адамович

93. Хамид Ал-Гарнати Абу

94. Рекреационный потенциал Австрии

95. Саудовская Аравия, Королевство Саудовская Аравия (Аль-Мамляка аль-Арабия ас-Саудия)

96. Природно-ресурсный потенциал Днепропетровской области

Тетрадь на резинке "Elements", В5, 120 листов, клетка, синяя.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: синий.
401 руб
Раздел: Прочие
Горка детская большая (2 м).
Горка предназначена для игры на свежем воздухе или в игровой комнате. Есть возможность подключить воду. Игрушка выполнена из качественного
8450 руб
Раздел: Горки
Машинка детская с полиуретановыми колесами "Бибикар-лягушонок", синий.
Вашему крохе едва исполнилось 3 годика, а он уже требует дорогой квадроцикл на аккумуляторе, как у взрослых соседских мальчишек? Никакие
2350 руб
Раздел: Каталки

97. Экономический и природно-ресурсный потенциал Японии и его использование

98. Изменения окислительно-восстановительного потенциала среды

99. Экономический Балтийского потенциал стран региона


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.