Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Економічна рівновага і циклічність

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

План: Економічна рівновага і циклічність. Середні і малі цикли Довгі хвилі в економіці та їхній вплив на структуру суспільного виробництва 1. Економічна рівновага і циклічність За своїм змістом поняття &quo ;економічна рівновага&quo ; досить просте. Під ним розуміють такий стан економіки, при якому досягається стале урівноваження та взаємне збалансування структур, що протистоять одна одній (виробництво і споживання, попит і пропозиція тощо). В ринкових системах урівноваження досягається завдяки ринковому механізму через встановлення відповідних пропорцій. Рівновага відбиває внутрішній стан ринкової системи, яка самоупорядковується. За визначенням П. Самуельсона, рівновага — це такий стан економіки, при якому зберігається здатність її до саморегулювання у випадку відхилення економічної системи від збалансованого стану в дію автоматично включаються сили, які намагаються відновити порушені структурні зв'язки. Автоматичним механізмом самонастроювання економічних зв'язків є механізмом досконалої конкуренції, що не зазнає дії монополії. Отже, економічна рівновага є конкурентно - ринковою. Формування її відбувається за певних умов: по-перше, функціонування на ринку економічно самостійних суб'єктів; по-друге, можливість еластичного використан­ня виробничих ресурсів і вільне ціноутворення; по-третє, відсутність монополії та прямого адміністративного втручання держави в систему підприємницької діяльності; по – четверте, наявність розвинутої ринкової інфраструктури. В умовах сьогодення в системі економічної рівноваги поряд з ринковими відносинами значне місце має державне регулювання. Формування економічної рівноваги неможливе без поглиблення суспільного поділу праці. Саме суспільний поділ праці, його рівень і характер, що притаманні тій чи іншій економічній системі, зумовлюють суттєві ознаки механізму ринкової рівноваги, принципи його формування і функціонування, визначають специфіку його дії в конкретних історичних умовах. Ступінь розвитку та економічні межі суспільного поділу праці, в свою чергу, залежать від можливостей досягнення структурної збалансованості економічних зв'язків, їхнього рівноважного стану. Взаємозв'язок між економічною рівновагою і суспільним поділом праці характеризується тим, що досягнення першої є умовою вдосконалення макроструктури суспільного виробництва. Об'єктивну зумовленість характеру і рівня розвитку суспільного поділу праці й процесів, для яких він є матеріальною основою, можливостей досягнення економічної рівноваги можна розглядати як один з найважливіших законів ринкової економіки. За змістом система економічної рівноваги багаторівнева. В економічній теорії розмежовують рівновагу обміну, виробництва, розподілу та споживання. У сукупності вони формують загальну систему економічної рівноваги відтворювального процесу. Одночасно виділяються умови статичної рівноваги і умови рівноваги економіки, що дина­мічно розвивається. При цьому статичну рівновагу розглядають не як самоціль, а лише як попередню сходинку до визначення принципів збалансованості економічних процесів, що реально розвиваються. В теорії також виділяють поняття повної та часткової, тимчасової та постійної рівноваги.

Епіцентром формування рівноваги в ринковій економіці є потреби людини. Тому вихідною ланкою багатоструктурного механізму ринкової рівноваги є рівновага між платоспроможним попитом населення і пропозицією. У ринковій економіці основною ланкою врівноваження попиту і пропозиції є природна ціна продукції, що реалізується, або ціна рівноваги. Вона формується в точці перетину кривих попиту і пропозиції й визначається як базова ціна, до змін якої змушена пристосовуватися економіка: зростання ціни приводить до розширення пропозиції порівняно з попитом, а падіння — до розширення попиту порівняно з пропозицією. Йдеться про ідеальні умови виробництва і реалізації продукції — наявність конкуренції і економічних зв'язків, за яких автоматично забезпечується рівність попиту і пропозиції. Виробництво породжує доходи, на які обов'язково купуються товари відповідної вартості, і пропозиція товарів сама створює необхідний попит. Ця взаємозалежність попиту і пропозиції була вперше обґрунтована ще в 1803 р. у роботі французького економіста Ж.Б. Сея &quo ;Трактат політичної економії&quo ;. Вона має назву &quo ;закон Сея&quo ;. В економічній літературі, в тому числі й у роботах К. Маркса, &quo ;закон Сея&quo ; справедливо критикувався за його абсолютизацію та формування на цій основі ідеалістичних уявлень про повну гармонію ринкових відносин. Найбільш загальні умови формування економічної рівноваги простого і розшире­ного відтворення були обґрунтовані К. Марксом у другому томі &quo ;Капіталу&quo ;. Поділивши всю структуру суспільного виробництва на І та II підрозділи — виробництво засобів виробництва і виробництво предметів споживання, К. Маркс визначив три основні умови пропорційної реалізації їхніх складових — с, v та т. Головна з них, на якій ґрунтуються дві інші умови, полягає в рівності суми змінного капіталу і додаткової вартості І підрозділу величині використаного у виробничому циклі постійного капіталу II підрозділу, тобто І(у т) = 11с. Обґрунтовані К. Марксом схеми реалізації сукупного суспільного продукту, які відображають умови його простого та розширеного відтворення, широко застосовують у практиці економічного програмування і планування багатьох країн, у тому числі країн Заходу. На основі схем розширеного відтворення американський економіст В. Леонтьєв розробив метод аналізу міжгалузевих зв'язків за принципом &quo ;витрати — випуск&quo ;, який надав теорії рівноваги нові можливості практичного застосування. Подальший розвиток економічної теорії рівноваги зумовив поглиблення диференіації структури відтворювального циклу і виявлення на цій основі нових напрямів рівноважної взаємодії. Важливим внеском у теорію стало виділення поряд з ринками засобів виробництва і предметів споживання ринку послуг. К. Марко, аналізуючи умови реалізації в середині XIX ст., абстрагувався від нього, адже на той час ринок послуг ще не був невід'ємною структурною ланкою відтворювального циклу. В сучасних умовах таке абстрагування недоречне: в більшості західних країн у сфері послуг, яка розвивається за своїми специфічними законами, працює 60 — 70 відсотків зайнятого населення.

Для аналізу умов рівноваги сучасної структури ринкової економіки поряд з третинним сектором виробництва — ринком послуг — особливого значення набуває і принципово нова сфера економіки — сфера інформатики. Відтворювальні процеси в цій сфері мають власну специфіку. За цих умов абсолютизація схем відтворювання, меха­нічне накладання їх на структуру сучасних економічних процесів не відповідають реальній дійсності, обмежують можливості практичного застосування теорії економічної рівноваги. Сталість економічної рівноваги визначається також широтою ринку: чим ширший ринок, тим менші коливання його цін і тим ближчі вони до вартісних пропорцій Важливою умовою досягнення економічної рівноваги є розвиток національного ринку до інтернаціональних меж. Формування цілісної системи світового господарства припускає рівновагу не лише міжгалузевої структури товарного обміну, а й взаємну збалансованість економічних ресурсів — основних факторів виробництва. У цілому, в сучасних умовах аналіз проблеми економічної рівноваги, базований на сучасній структурі ринкової економіки, дістає новітні показники та інструменти, закладені в систему національних рахунків. Стан економічної рівноваги не статичний. Структурні зв'язки динамічні, завдяки чому здійснюється вдосконалення їх. За своїм характером ринкова рівновага завжди відносна. Тому економічний розвиток може бути зображений як циклічний рух від рівноваги, яка склалася, до порушення її і далі до формування на більш високому рівні нової рівноваги більш складного порядку. У теорії циклічності рівновагу розглядають як вихідний стан економічної динаміки Коли структурні порушення відтворювальних зв'язків досягають критичної величини, відбудова стану рівноваги здійснюється стрибкоподібно - через економічні кризи В цьому випадку економічні кризи виконують функцію специфічного інструменту насильницького подолання диспропорцій, що виникли, і відбудови порушеної рівноваги Відновити порушену рівновагу можна не тільки насильницьким, кризовим, а й еволюційним, не таким болісним, шляхом, оскільки рівноваги можна досягти і на основі застосування засобів антициклічної політики держави та міждержавних об'єднань. Можливість вирівнювання кривої економічного зростання на інституціональній основі не дає підстав вважати можливим усунення факторів циклічності. Дія цих факторів е об'єктивною, і їх слід обов'язково враховувати в економічній політиці. Отже, економічна політика як на мікро-, так і на макрорівні управління повинна містити в собі антициклічні елементи. Можливості застосування антициклічної політики не однозначні в різних економічних системах і конкретних історичних умовах. Зрозуміло, що уразливість економічної політики східноєвропейських країн та колишнього СРСР ґрунтувалася на тому, що багато років в її структурі не було елементів антициклічного регулювання. Циклічність як об'єктивна закономірність економічного розвитку за своїм змістом багатоструктурна. Якщо в основу критерію класифікації покласти довготривалість, то вона буде мати: малі цикли (короткострокові коливання ділової активності, які продовжуються 3 — 4 роки); середні цикли (строком 7 — 11 років); великі цикли (періодичність яких становить 40 — 60 років); вікові циклічні коливання, наприклад вікові цикли лідерства.

У романі використано документи Галузевого державного архіву СБУ. ПРИМІТКИ * Калавурити — стерегти. * Амнестія — застаріла форма слова «амністія». * Луг — водний настій попелу, що вживався замість мила. * Продрозверстка — непосильний податок, яким радянська влада обкладала українських селян і забирала його силоміць. * Полотнянка — документ, посвідка на полотні. * Одукований — освічений. * Начміл — начальник міліції. * Упродком — повітовий продовольчий комітет. * Неп — нова економічна політика, яка тимчасово полегшувала становище селянства з метою відвернення його від антирадянської боротьби. * Насправді Пташинський — зросійщенний хохол-ренегат. * Мельхиседек — Матвій Значко-Яворський, визначний церковний діяч, настоятель Мотронинського монастиря за часів Коліївщини у третій чверті XVIII ст. * Гранати Мільса. * «Мотря» — так гайдамаки любовно називали Мотронинський монастир. * Чекісти, росіяни та покручі тоді, як і тепер, зневажливо називали українських патріотів «щирими». Навіть чекістська операція з ліквідації холодноярського підпілля мала цинічну кодову назву «Щирые». * Бурлаками називали гайдамаків, одірваних від родин

1. Циклічність як загальна форма економічної динаміки

2. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

3. Економічна ефективність виробництва

4. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

5. Економічна ефективність виробництва молока та шляхи її підвищення

6. Економічна ефективність птахівництва
7. Економічна ефективність рослинницьких галузей та шляхи її підвищення
8. Інтенсифікація та її економічна ефективність у сільському господарстві

9. Економічна сутність виробничих запасів

10. Економічна ефективність зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод"

11. Зовнішня економічна діяльність

12. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

13. Економічна сутність та форми оплати праці

14. Економічна ефективність туризму

15. Економічна безпека підприємства в сучасних умовах та економічні ризики

16. Економічна ефективність використання оборотних активів промислових підприємств Липовецького району: стан, шляхи покращення

Вешалка для одежды напольная ТД-00014, две перекладины, 800x430x1550 мм.
Длина: 80 см. Регулируемая высота: 90-155 см. Ширина: 43 см. Количество перекладин: 2. Максимальная нагрузка: 15 кг. Вешалка напольная
1078 руб
Раздел: Вешалки напольные
Стульчик-подставка "Тачки".
Многофункциональный детский стульчик-подставка - для более комфортного пользования унитазом и умывальником. С антискользящим прорезиненным
459 руб
Раздел: Подставки под ноги
Перчатки виниловые одноразовые, размер XL, 100 шт..
Виниловые одноразовые перчатки применяются во время разных видов работ: в пищевой сфере, косметологии, при уборке. Перчатки мягкие и
305 руб
Раздел: Перчатки

17. Економічна ефективність капіталовкладень

18. Економічна ефективність ринкових структур

19. Економічна сутність монополізму

20. Продуктивність праці: економічна суть, методи вимірювання та планування росту за техніко-економічними факторами

21. Соціально-економічна сутність приватизації та її роль у трансформації відносин власності

22. Циклічні коливання і кризи в економіці
23. Циклічні коливання економічного розвитку
24. Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.

25. Міжнародна економічна система та її головні елементи

26. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання

27. Валютні ризики: економічна природа та управління

28. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

29. Економічна оцінка природно-ресурсного потенціалу України

30. Соціально-економічна концепція походження держави: її позитивні риси та недоліки

31. Економічна думка Древнього Сходу

32. Економічна та торгово-політична роль митного збору

Стул детский "Ника" складной, моющийся (цвет: розовый, рисунок: горошек).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
562 руб
Раздел: Стульчики
Лестница-стремянка, 2 ступени, стальная.
Нескользящие пластиковые коврики. Размер ступеньки: 30x20 см. Материал: сталь. Высота на уровне верхней ступени: 44,5 см. Количество ступеней: 2.
981 руб
Раздел: Лестницы
Дневник школьный "Герб".
Формат: А5. Количество листов: 48. Внутренний блок: офсет 70 г/м2, печать в 1 краску. Тип крепления: книжное (прошивка). Твердый переплет
338 руб
Раздел: Для младших классов

33. Економічна характеристика країн Третього світу. Нові тенденції розвитку

34. Міжнародна економічна інтеграція

35. Використання ділової гри на тему "Економічна оцінка родючості ґрунтів та врожайності с/г культур"

36. Економічна природа митного тарифу, його класифікація та функціональні завдання

37. Економічна природа дефіциту бюджету

38. Організаційно-економічна характеристика Відділення Державного казначейства у Троїцькому районі Луганської області
39. Економічна безпека підприємства
40. Економічна глобалізація

41. Економічна діагностика діяльності Дослідно-експериментального заводу УкрНДІВЕ

42. Економічна і національна безпека України

43. Економічна концентрація

44. Економічна криза в Україні та шляхи її подолання

45. Економічна модель підприємства

46. Економічна політика як система: визначення, основні критерії, класифікація

47. Економічна система. Способи і типи суспільного виробництва

48. Економічна теорія

Магнитная доска для фото, с маркером, 30x48 см.
Классический вариант магнитной доски найдет свое место в любом доме. Подойдет для игр и обучения, для крепления заметок и для надписей.
447 руб
Раздел: Прочие
Мультиплеер "Антошка".
Супермодный плеер для малышей "Антошка" в оригинальном дизайне! В нем собрано 15 популярных песенок и 5 любимых сказок. Бонус!
344 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры
Ниблер силиконовый "Зайчик", голубой.
Каждая мама знает, насколько важный этап в жизни младенца представляет собой прикорм. Но как же проблематично скормить хотя бы ложечку
373 руб
Раздел: Ниблеры

49. Економічна теорія фізіократів

50. Капітал як економічна категорія товарного виробництва

51. Політика економічного зростання. Економічна кон’юнктура

52. Ринок - економічна основа комерційної діяльності

53. Економічна статистика

54. Економічні реформи 50-х-60-х рр. в СРСР: плани та реальність
55. Синтез похідних 3-аміно-4-оксо-3,4-дигідрохіназоліну на основі антранілоїлгідразиду та дикарбонових кислот; їх хімічні перетворення та біологічна активність
56. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

57. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)

58. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

59. Монопольна та конкурентна рівновага, цінова еластичність попиту

60. Спеціальні економічні зони та їх роль в залученні іноземних інвестицій

61. Вільні економічні зони в Україні та міжнародний досвід їх створення

62. Хімічна промисловість України

63. Економічні і законодавчі питання охорони праці

64. Хімічна промисловість в України

Мягкий пол "Ассорти", универсальный, 60x60 см, 1.44 кв.м.
Размер 1 листа: 60x60 см. Площадь4 листов: 1.44 кв.м. Состав: 1 красный лист, 1 желтый лист, 1 зеленый лист, 1 синий лист.
1080 руб
Раздел: Прочие
Дорожка массажная "Морской Берег", с "камнями".
Массажная дорожка с камнями «Морской берег» является отличным средством профилактики плоскостопия, рефлексотерапии и расслабления.
1268 руб
Раздел: Коврики
Ваза декоративная "Цветочный каприз", 10x10x24,5 см.
Ваза декоративная. Размер: 10x10x24,5 см. Материал: керамика.
311 руб
Раздел: Вазы

65. Розвиток районного підходу в соціально-економічній географії

66. Економіко-географічна характеристика Румунії

67. Економічні райони України

68. Геологічна та рельєфоутворююча діяльність льодовиків

69. Міжнародно-правова відповідальність за екологічні правопорушення

70. Економічні аспекти розробки та впровадження єдиного інформаційного простору університету
71. Бібліотечно-бібліографічна діяльність Івана Кревецького
72. Соціально-економічні реформи Маргарет Тетчер

73. Життєвий цикл товару та маркетингова діяльність фірми

74. Гігієнічні особливості впливу внутрішньошкільних факторів на якість життя та здоров’я молодших школярів

75. Інфікованість мікроміцетами і пневмоцистами нижніх дихальних шляхів хворих на хронічні неспецифічні захворювання легень (клінічне значення та обґрунтування лікування)

76. Клінічна ефективність застосування біоінертних незнімних зубних протезів із титану

77. Особливості міокардіальної, ендотеліальної дисфункції та дисліпідемії при ішемічній хворобі серця з постінфарктним кардіосклерозом у поєднанні з гіпертонічною хворобою та ефективність стандартної двохрічної терапії

78. Аналіз теорій економічної інтеграції в реальному секторі провідних західних вчених. Можливість застосування теоретичних концепцій економічної інтеграції України з ЄЕП

79. Економічні ефекти фінансових методів торгової політики

80. Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Nadiya"

Карандаши цветные "Космос", 36 цветов.
Шестигранный корпус. Яркие насыщенные цвета. В комплекте: 36 цветных карандаша.
354 руб
Раздел: Более 24 цветов
Мелки восковые "Maxi", 24 цвета.
Мелки восковые удобные и яркие. Они не крошатся, хорошо рисуют, имеет насыщенные цвета. Безопасно для детей. Восковые мелки в специальной
308 руб
Раздел: Восковые
Точилка механическая.
Точилка механическая. Большой контейнер для стружки. Не скользит по поверхности. Материал корпуса: пластик. Цвет представлен в
569 руб
Раздел: Точилки

81. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

82. Міжнародні економічні відносини

83. Міжнародні економічні відносини

84. Україна та міжнародні економічні організації

85. Діяльність Ради економічної взаємодопомоги

86. Організаційно-економічні засади ефективності виробництва озимої пшениці
87. Ліворукість як педагогічна проблема в початкових класах
88. Соціально-педагогічна діяльність в дитячих оздоровчих закладах

89. Психічна енергія - міфи й реальність

90. Соціально-педагогічна діяльність з дітьми схильними до алкоголізму

91. Економічні наслідки застосування митного тарифу для країни

92. Соціально-економічні фактори розвитку туризму в Білорусії

93. Біогеохімічні цикли: структура, загальна характеристика, цикли вуглецю, азоту, кисню, сірки

94. Адміністративна відповідальність за екологічні правопорушення

95. Дисциплінарна відповідальність за екологічні правопорушення

96. Екологічні аспекти економічного розвитку

Логическая игра Bondibon "Замок загадок".
Построить красивый рыцарский замок – это мечта любого мальчишки! А если постройка замка – это не только интересная игра, но и
1585 руб
Раздел: Игры логические
Средство для прочистки канализационных труб "Потхан", 600 грамм.
Кондиционированное высокоэффективное средство для удаление засоров и неприятных запахов в канализационных трубах. Гранулированное. Вес: 600 грамм.
609 руб
Раздел: Для сантехники
Рюкзак для старших классов "Регги", 41x32x14 см.
Рюкзак для старших классов, студентов, молодежи. 1 основное отделение, 1 дополнительный карман. Материал: водоотталкивающая ткань. Широкие
621 руб
Раздел: Без наполнения

97. Еколого-економічні інструменти природоохоронної діяльності на ВАТ "АЗОТ"

98. Цивільно-правова відповідальність за екологічні правопорушення

99. Аналіз динаміки і циклічності економічних процесів


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.