Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Охрана природы, Экология, Природопользование Охрана природы, Экология, Природопользование

Екологічний рух: світовий досвід та українські реалії

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

Реферат на тему: «Екологічний рух: світовий досвід та українські реалії» План Вступ 1. Теоретичні принципи політологічного аналізу екологічних проблем 1.1 Аналіз соціально-екологічної політики 1.2 Історіографія еколого-політологічних проблем у контексті аналізу суспільних відносин 2. Екологічний рух 2.1 Етапи розвитку екологічного руху в Україні 2.2 Міжнародна екологічна безпека: сучасні виміри та принципи реалізації 3. Екологічна політика України 3.1 Міжнародна співпраця України у галузі охорони навколишнього природного середовища 3.2 Національна екологічна політика України за роки незалежності і шляхи подальшого її розвитку Висновок Список використаної літератури Вступ Актуальність теми дослідження проблем екологічної політики України на сучасному етапі зумовлена об’єктивними потребами національного розвитку, імперативами сучасної світової глобалізації та вимогами колективної екологічної безпеки, необхідністю інтеграції України в європейське співтовариство та її функціонування в системах європейської економічної безпеки тощо. Національне відродження України як розвинутої демократії з ринковою економікою також важко уявити без чітко виваженої державної екологічної політики. У сучасних умовах об’єктивно актуалізувалося творення механізмів прийняття політичних рішень в екологічній сфері через досягнення політичного консенсусу та стабільності інтересів різних інститутів та суб’єктів політичної влади в українському суспільстві. Піднесення значимості формування та вдосконалення екологічної політики в українській державі відповідає запитам кожного її пересічного громадянина, передбачає зміцнення засад екологічної ідеології в контексті легальної економіки та публічної політики, подальше глибинне демократичне реформування суспільно-політичного устрою. Сучасне національно-державне відродження в Україні неможливе при ігноруванні загальнолюдського характеру соціально-економічних проблем збереження та відтворення екологічного середовища. Враховуючи вітчизняний досвід та сучасну багаторівневу пострадянську ментальність українських громадян, державі необхідно точно уявляти міру власної відповідальності у цій сфері. Слід значно більше уваги приділяти формуванню суспільного розуміння означених процесів, усіма конституційно доступними та легітимними засобами підносити роль влади для розв’язання соціоекологічних суперечностей у контексті політико-ідеологічного, соціально-економічного та духовного реформування, насичуючи внутрішній зміст відповідних тенденцій практикою повсякденного життя, підносячи суспільство до осягнення наріжної глобальної ідеологеми новітньої доби: процеси життєдіяльності людини як однієї з форм життя на планеті, органічної частки природи не можуть відбуватися при ігноруванні інтересів останньої. Всеохоплююча екологічна стратегія розвитку України як вияв волі її влади та громадян жити і працювати у чистому природному довкіллі, на рівні сучасних вимог європейського співтовариства повинна уособитися у реальній практиці сутнісного наповнення української державної політики конкретними кроками просування до гуманних стратегічних орієнтирів світової цивілізації.

Потреба подальшої розробки та деталізації політичних інституційно-засадничих основ екологічної стратегії України в контексті глобального розвитку повинна зайняти гідне місце серед комплексу державних питань і суспільних підходів, пов'язаних з охороною природи на всіх рівнях управління та господарювання. Об’єкт дослідження – процес формування і здійснення екологічної політики України в контексті глобального розвитку. Предмет дослідження – стратегія розв’язання проблем національної екологічної політики у взаємозв’язках з іншими різновидами державної політики як основа життєзабезпечення й сталого розвитку України у контексті сучасних глобальних політичних та еколого-економічних процесів цивілізаційного розвитку, особливостей та реальних механізмів розбудови української державності, утвердження національної екологічної свідомості та культури, їх змісту та впливу. Метою дослідження є аналіз проблем сучасної національної екологічної політики, її пріоритетів, цілей, процесуальності, закономірностей, механізмів, тенденцій, характеру, умов, особливостей становлення та функціонування як самостійної сфери суспільних відносин, пов'язаної з системним реформуванням та розвитком українського суспільства серед глобальних цивілізаційних процесів. У контексті означеної мети виділені наступні дослідницькі завдання: - вивчити теоретичні принципи політологічного аналізу екологічних проблем; проаналізувати етапи розвитку екологічного руху України; дослідити екологічну політику України. 1. Теоретичні принципи політологічного аналізу екологічних проблем 1.1 Аналіз соціально-екологічної політики Основними категоріями соціології екології є «соціально-екологічна система», «екологічна свідомість», «екологічна поведінка», «екологічна освіта», «екологічна культура», «екологічна політика» тощо. Ці елементи та функції поєднані в три взаємопов'язані підсистеми: населення регіону, об'єкти природного середовища; суб'єкти, що впливають на довкілля. Населення (соціальна спільнота) є центральним елементом екологічної системи. До об'єктів природного середовища належать атмосферне повітря, води, рибні ресурси, ґрунт, ліси, флора та фауна, природні території, що перебувають під охороною, клімат у регіоні та мікроклімат як наслідок діяльності людей тощо. До суб'єктів впливу на природне середовище належать: паливний, енергетичний, металургійний, машинобудівний, оборонний, агропромисловий, транспортно-дорожний, будівельний комплекси; лісова, хімічна, гірничодобувна промисловість; відходи користування, комунальне господарство, військова діяльність, техногенні аварії та катастрофи тощо. Елементи екологічної системи взаємодіють між собою, відображаючись у масовій свідомості. Стан соціально-економічної системи залежить від багатьох чинників, одним з найважливіших серед яких є екологічна свідомість. Екологічна свідомість — індивідуальна і колективна (суспільна) здатність до усвідомлення нерозривного зв'язку людини з природою, залежності добробуту людей від цілісності природного середовища, вміння та звичка діяти, не порушуючи зв'язків та кругообігів у природі.

Соціально-екологічна система — сукупність структурних елементів та їх функцій, що характеризують екологічну безпеку населення на регіональному та локальному рівнях. Досягнення гармонійності та оптимальності взаємовідносин у системі «суспільство-природа» є головною передумовою та засобом подолання загрози глобальної екологічної катастрофи та породженої антропогенною діяльністю глобальної екологічної кризи, яка ставить під загрозу саме існування людини як біологічної істоти. Для реалізації цієї стратегічної, в соціально-екологічному відношенні, мети людству необхідно здійснити цілий комплекс глобальних заходів. Здійснення цих заходів є досить складною справою, оскільки передбачає «нав'язування» всім членам суспільства певних цілей та норм поведінки і забезпечується окремим видом владних відносин, який називається соціально-екологічною політикою. Соціально-екологічна політика - це сукупність науково обґрунтованих принципів охорони та формування оточуючого природного середовища, що базуються на всесторонньому врахуванні законів його розвитку, і що передбачає оптимальну структуру виробничих сил, темпи, пропорції розвитку яких забезпечують відтворення природного середовища та гарантують суспільству економічне процвітання та благополуччя. Вона є тим засобом, який повинен сконцентрувати зусилля суспільства у напрямку оптимізації його природоперетворюючої діяльності та гармонізації відносин з природою. Мета соціально-екологічної політики полягає у забезпеченні гармонічної взаємодії суспільства та природи, в покращанні якості оточуючого середовища в процесі функціонування економіки за умови повного задоволення матеріальних, духовних та екологічних потреб суспільства. Соціально-екологічна політика покликана узгодити соціальні та екологічні цілі суспільства як основу розв'язання проблеми глобальної екологічної кризи. Отже, соціально-екологічна політика - це сукупність науково обґрунтованих принципів охорони та формування оточуючого природного середовища, яка є тим засобом, який повинен сконцентрувати зусилля суспільства у напрямку оптимізації його природоперетворюючої діяльності та гармонізації відносин з природою. 1.2 Історіографія еколого-політологічних проблем у контексті аналізу суспільних відносин Політологічних праць з проблем екологічної політики України в контексті як національного, так і глобального розвитку суспільних відносин поки що немає. Значна освітньо-нормативна література, статті в сучасній науковій періодиці подекуди лише окреслюють підходи до обраної теми. Відомими теоретиками обраної теми були Вернадський В., Печча А., Подолинський С., вчені Римського клубу. У сучасних філософських працях Водоп’янова П., Гірусова Е., Гіренка Ф., Крутя І., Мойсеєва М. осмислюються суттєві ознаки сучасної екологічної ситуації, проблеми збереження природи, управління екологічною ситуацією як раціонального природокористування. У працях Бачинського Г., Голубця М., Гродзинського А., Реймерса М. природа і суспільство розглядаються як єдина соціоекосистема; Андрущенка В., Бар’яхтара В., Качинського А., Кравченко С., Крисаченка В.,

Псля Друго свтово Московщина змушена була дозволяти Киву видавати укранськ словники. Нарешт 1948 року видали х бльше десятка нечувано великим (як на украномовн видання) накладом: вд трьох до пятдесяти тисяч примрникв, а «Орфографчний» М. Стефанцева навть 250 тисяч. Звдки така московська щедрсть? Бо в цьому словнику читамо, починаючи з обкладинки (московське «орфографчний» замсть укранського «правописний»), на кожнй сторнц так «укранськ» слова, як етаж, керосин, лапша, бечвка, дерзкий, резина, бравий, бариш, лишнй, лопнути, свекла  тисяч подбних. Нарешт почали в 1953 р. видавати (закнчили аж 1963 р.) найбльший, 6-томний (121700 слв, 3490 сторнок) укрансько-московський (Московщина видала 17-томний, 27 тисяч сторнок, «Словарь русского языка»). У передмов читамо крм поклонв Сталнов й таке: «Словник Б. Грнченка надто застарв  побудований на хибних методологчних засадах, а вс пореволюцйн словники виявилися нацоналстичними. ·х справжнм завданням було якнайбльше вддалити укранську мову вд росйсько

1. Аналіз українського та світового досвіду колдоговірної роботи

2. Адаптація світового досвіду до умов діяльності фінансових посередників України (в аспекті діяльності інвестиційних фондів)

3. Аналіз світового досвіду організації лізингових операцій

4. Екологічні проблеми Світового океану

5. Світовий досвід розвитку малого підприємництва

6. Особливості відмінкових парадигм в англійській та українській мовах
7. Засоби зображення гами кольорів у французькій та українській мовах
8. Напрями та проблеми інтеграції України у світовий економічний простір

9. Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст

10. Українське питання в політиціпольського еміграційного уряду та підпілля в роки Другої Світової війни

11. Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")

12. Сучасна українська освіта в контексті перспектив світового розвитку

13. Провал внутрішньої і зовнішньої політики російського царизму в роки Першої світової війни. Лютнева 1917 року революція в Росії та її історичне значення

14. Світовий ринок: поняття, структура, умови та фактори кон’юнктури, ціни

15. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

16. Перспективи розвитку і проблеми світової економічної інтеграції укр

Стираемая карта "Моя Россия".
Стирамая карта России «Моя Россия» - абсолютная новинка на рынке стираемых карт и наша гордость! Это карта максимально насыщена
921 руб
Раздел: Подарочные наборы
Гель "Meine Liebe" для стирки черных и темных тканей, 800 миллилитров.
Концентрированный гель "Meine Liebe" предназначен для эффективной и бережной стирки черных и темных тканей. Рекомендован для
315 руб
Раздел: Гели, концентраты
Контейнер "Клиер", 15 литров.
Контейнер "Клиер". Материал: пластик. Объем: 15 литров. Длина: 42 см. Ширина: 28 см. Высота: 20 см.
374 руб
Раздел: Штучно

17. Державний лад України в роки Другої світової війни

18. Антифашистський рух опору на Хмельниччині в роки Другої світової війни

19. Друга світова війна на Украіні

20. Розвиток польського руху опору в роки другої світової війни

21. Становлення авіації та основні шляхи її розвитку в період Першої світової війни

22. Україна у Другій світовій війні
23. Українське питання в міжнародній політиці напередодні другої світової війни
24. Особливості та основні напрями формування візантійської культури, її вплив на розвиток світової культури

25. Українське бароко як явище світової культури

26. Аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку світового валютного ринку

27. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

28. Світова організація торгівлі: цілі та функції

29. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств

30. Світові фінансові банківські кризи: важелі та заходи демпфінування, їх вплив в зарубіжній і вітчизняній практиці

31. Довгострокова політика України по забезпеченню енергетичної безпеки на підставі аналізу геополітичних планів і перспектив головних провідних країн світу–Росії та США

32. Аскеза та екстаз у світових релігійних практиках

Чайник заварочный из нержавеющей стали "Super Kristal", 0,65 л.
Заварочный чайник из высококачественной нержавеющей стали прекрасно подходит для заваривания чая. Чайник снабжен удобной металлической
576 руб
Раздел: Чайники заварочные
Доска гладильная "Sopfy. Корица", 46x123 см.
Гладильный стол из металлического листа с отверстиями. Свободное прохождение и отражение пара благодаря перфорированной поверхности.
2687 руб
Раздел: Доски гладильные
Развивающая доска "Веселый паровозик", 28 деталей.
Деревянная многослойная панель для занимательных игр с малышом. Доска с вкладышами развивает зрительное восприятие, мелкую моторику,
404 руб
Раздел: Рамки-вкладыши

33. Туризм та його вплив на світову економіку

34. Екологічний стан р. Південний Буг. Характеристика та заходи щодо його поліпшення

35. Українські легенди та перекази про небо і світила небесні

36. Постмодернізм та українська історична наука

37. Значення і світова слава Тараса Шевченка

38. Туриз як галузь світового господарства
39. Суспільна свідомість та її структура
40. Друга світова війна 1 вересня 1939 – 2 вересня 1945

41. Аналіз сучасних релігійних течій в світовій і національній практиці

42. Сутність кредиту і його роль в світовій практиці

43. Екологічний зміст процесу антропогенезу

44. Лінгвістичне наповнення концепту "колір" ("colour") в українській та англійській культурах

45. Світове мовознавство на початку ХХ ст.

46. Англійські вигуки та їх українські еквіваленти

47. Англо-германські суперечності напередодні першої світової війни

48. Буковина в роки другої світової війни

Блюдо "Пасхальное", диаметр 22 см.
Блюдо. Диаметр: 22 см. Высота: 3,5 см. Материал: фарфор. В ассортименте, без возможности выбора.
422 руб
Раздел: Прочее
Набор детских столовых приборов Apollo "Fluffy", 2 предмета.
В набор входят столовая ложка и столовая вилка. Широкая и каплевидная форма рукояток приборов удобна для захвата как взрослой, так и
386 руб
Раздел: Ложки, вилки
Сушилка для белья на ванну "Ника СБ4".
Размеры (в сложенном виде): 717х92х615 мм. Размеры (в разложенном виде): 17х1116 мм. Длина сушильного полотна: 10 м. Сушилка для белья
563 руб
Раздел: Сушилки напольные

49. Головні події Другої світової війни

50. Дніпропетровськ у Другій світовій війні

51. Історія Криворіжжя в роки Другої світової війни

52. Перша Світова війна у світовій історії

53. Причини Першої світової війни

54. Радянський військово–морський флот в роки Другої світової війни
55. Студентство та вищі навчальні заклади Росії та України (наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.)
56. Українські землі у складі ВКЛ. Соціально-економічний розвиток Гетьманщини

57. Велика Вітчизняна війна 1941-1945 рр. за матеріалами свідків та ветеранів війни

58. Культура козацької доби та українського бароко

59. Гамлет як герой світової літератури

60. Кон’юнктурне дослідження світового ринку великої побутової техніки

61. Вплив валового внутрішнього продукту на світові ціни

62. Глобалізація як об’єктивна тенденція розвитку світової економіки

63. Міграція робочої сили як фактор розвитку світової економіки XXI століття

64. Міжнародні науково-технічні відносини у світовому господарстві

Мозаика с прозрачным полем, 40 мм, 100 деталей.
Прозрачное поле + 5 картинок-шаблонов.
490 руб
Раздел: Пластмассовая
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: серебро).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные
Кувшин "Ирис", 1000 мл.
Кувшин. Диаметр: 14 см. Высота: 18 см. Объем: 1000 мл. Материал: керамика.
330 руб
Раздел: Кувшины, графины

65. Місце і роль США у світовому господарстві

66. Світова організація торгівлі

67. Світовий порядок як система

68. Світовий ринок технологій

69. Світовий ринок чорних металів

70. Тероризм як проблема світового масштабу
71. Кон’юнктура світового ринку золота
72. Урок з формування національної свідомості "Охорона природи України"

73. Музична освіта в Японії та Україні

74. Міжнародна політика і світовий політичний процес

75. Сучасні світові ідеології

76. Соціально-психологічний клімат в колективі та шляхи його оптимізації

77. Індуїзм шлях від становлення до світової релігії

78. Українські легендарні оповіді. Уособлення днів тижня: Святий Понеділок, Свята Неділя та Свята П’ятниця

79. Українські легенди про життя людей по вигнанні їх з раю та про рукописання Адамове

80. Екологічний туризм

Комплект постельного белья евро "Самойловский текстиль. Незабудка", с наволочками 70х70 см.
Постельное белье "Самойловский текстиль" – отличный подарок себе и близким. Качественное, удобное и красивое постельное белье
1588 руб
Раздел: Бязь
Адаптер Navington для автокресел Maxi-Cosi, универсальный.
Адаптер позволяет установить автокресло-переноску на шасси коляски Navington.
730 руб
Раздел: Прочие
Развивающая игра "Учимся считать".
"Учимся считать" - это развивающая игрушка для детей в возрасте от 3-х лет. Игра поможет ребёнку выучить цифры от 1 до 5 и
549 руб
Раздел: Счетные наборы, веера

81. Напрями впливу іноземних інвестицій на економічний розвиток приймаючої держави: переваги та недоліки

82. Російський рубль – вихід на світовий фінансовий ринок

83. Екологічний моніторинг і система екологічної інформації

84. Екологічний стан міста Біла Церква і Білоцерківського району Київської області

85. Правова охорона тваринного світу. Червона книга України

86. Екологічний аналіз виробничої діяльності заводу ГТВ ЗАТ "Росава" в м. Біла Церква при промисловому виробництві продукції
87. Екологічний аудит
88. Екологічний вплив міського транспорту на навколишнє середовище

89. Загальні закономірності світового економічного розвитку

90. Особливості реформування світової валютної системи

91. Порівняльний аналіз рівня безробіття у Дніпропетровській області та Україні

92. Світова організація торгівлі

93. Додаткові українські легенди та перекази про людину

94. Українські космогонічні легенди та перекази про різні трави та квіти

95. Українські легенди про "Триблаженне древо", смерть Адама та главу його

96. Українські легенди та перекази про диких звірів

Горшок надувной дорожный "PocketPotty" со сменными пакетами.
Горшок Pocket Potty от торговой марки Roxy-kids станет незаменимым аксессуаром дома, на прогулке или в длительной поездке с малышом.
560 руб
Раздел: Горшки обычные
Точилка механическая "KW-trio".
Механическая точилка. Пластиковый корпус. Размер: 95x65x100 мм. Расцветка представлена в ассортименте, без возможности выбора.
482 руб
Раздел: Точилки
Стиральный порошок "Molecola" для белого белья и цветного детского белья, экологичный, 1,2.
Экологичный стиральный порошок для детского белья ТМ Molecola является безопасным как для детей с первых дней жизни, так и для окружающей
357 руб
Раздел: Для стирки детских вещей

97. Українські легенди та перекази про комах, риб та раків

98. Застосування слів иноземного походження в українській діловій мові

99. Інтерпретація фольклорного образу русалки в українській романтичній традиції


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.