Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Физкультура и Спорт, Здоровье Физкультура и Спорт, Здоровье     Здоровье Здоровье

Охорона праці та техніка безпеки

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

Загальна характеристика охорони праці Охорона праці – наука, яка вивчається з метою формування у майбутніх фахівців з вищим утворенням необхідного в їх професійній діяльності рівня знань і умінь правових і організаційних питань, основ фізіології, питань гігієни праці, виробничої санітарії, техніки безпеки і пожежної безпеки. Задача науки «Охорона праці» - вивчення правової і нормативної бази охорони праці в Україні, впливи виробничого середовища на людину, класифікації умов праці, організаційних і економічних аспектів охорони праці; отримання навиків аналізу і оцінювання положення охорони праці на підприємстві. На державному рівні приймаються важливі закони і інші нормативно – правові акти, направлені на зниження виробничого травматизму, захист працюючих, підвищення ролі служб охорони праці на підприємствах. У Законі України «Про охорону праці» дано чітке визначення терміну «охорона праці». Законодавство про охорону праці складається із закону України «Про охорону праці», кодексу законів України про працю, інших нормативних актів. Правовою основою законодавства по охороні праці є Конституція України, Кодекс законів про працю України (КЗпП), Закони України: «Про охорону праці», «Про охорону» здоров'я, «Про пожежну безпеку», «Про використання ядерної енергії і радіаційний захист», «Про забезпечення санітарного і епідеміологічного благополуччя населення», «Про загальноосвітнє державне соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві і професійного захворювання, що призвело втрату працездатності». Державні нормативні акти про охорону праці – це правила, стандарти, норми, положення, інструкції і інші документи, яким представлена сила правових норм, обов'язкових для виконання. Законодавством передбачено, що залежно від сфери дії нормативні акти можуть бути міжгалузевими або галузевими. Людство справилося з епідемією чуми, віспа, холера, знайшло способи боротьби з багатьма захворюваннями, шукає шляху продовження життя, заборона воєн, але дотепер не навчилося захищати людину, його здоров'я в процесі повсякденної праці. Міжнародна статистика свідчить, що у наш час травматизм може бути прирівняний до епідемії. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) смертність від нещасних випадків сьогодні займає третє місце після сердечно – судинних і онкологічних захворювань, причому переважно гинуть працездатні люди у віці до 40 років. Тому охорона праці грає важливу роль, як соціальний чинник, оскільки, якими б вагомими не були виробничі результати, вони не можуть компенсувати людині втраченого здоров'я, а тим більше життя – то і інше дається тільки один раз. Необхідно пам'ятати, що через нещасні випадки і аварії гинуть на виробництві не просто робітники і службовці, на підготовку яких держава витратила значні засоби, а в першу чергу люди – годувальники сімей, батьки і матері дітей. Окрім соціального, охорона праці має, безперечно, важливе економічне значення – це висока продуктивність праці, зниження витрат на оплату лікарняних, компенсацій за важкі і шкідливі умови праці і тому подібне. Виробнича санітарія – система організаційних заходів і технічних засобів, запобігаючих або зменшуючих дію шкідливих виробничих чинників на працюючих.

Техніка безпеки – це система організаційних заходів і технічних засобів, що запобігають дії небезпечних виробничих чинників на працюючих. Пожежна і вибухова безпека – система організаційних заходів і технічних засобів, направлених на профілактику і ліквідацію пожеж і вибухів, обмеження їх наслідків. Небезпечний виробничий чинник – чинник, дія якого на працюючого в певних умовах приводить до травми або іншого раптового різкого погіршення здоров'я. Шкідливий виробничий чинник – дія якого на працюючого в певних умовах приводить до захворювання або зниження працездатності. Професійне захворювання – патологічне полягання людини, обумовлене роботою і пов'язане з надмірною напругою організму або несприятливою дією шкідливих виробничих чинників. Нещасний випадок на виробництві – випадок дії на працюючого небезпечного виробничого чинника при виконанні трудових зобов'язань або завдань керівника робіт. Травма – пошкодження тканин і органів людини з порушенням їх цілісності і функцій, викликане дією чинників зовнішнього середовища. Трудове каліцтво – втрата здоров'я працівника в результаті травми або нещасного випадку при виконанні трудових обов'язків. Безпека праці – полягання умов праці, при якій виключено дію на працюючих небезпечних і шкідливих виробничих чинників. Умови праці – сукупність чинників виробничого середовища і трудового процесу, що робить вплив на здоров'я і працездатність людини в процесі праці. Безпека виробничого процесу – властивість виробничого процесу зберігати відповідність вимогам безпеки праці в умовах, встановлених нормативно – технічною документацією. Виробничий ризик – вірогідність нанесення шкоди залежно від науково – технічного полягання виробництва. Категорія робіт – розмежування робіт на основі загальних енерговитрат організму в ккал/ч (Вт). Охорона здоров'я працівників – комплекс заходів щодо збереження здоров'я працівників з урахуванням категорії виконуваних робіт і виробничого середовища. Небезпечна зона – простір, в якому можлива дія на працюючого небезпечного або шкідливого виробничого чинника. Одним з самих небезпечних чинників, які впливають на людину у виробничих умовах, є шкідливі речовини. Вони знаходяться в повітрі робочої зони в твердому, рідкому, паро і газоподібному агрегатних поляганнях. Ці речовини поступають в організм людини через органи дихання (самий небезпечний шлях), шлунково-кишковий тракт. А також через шкіру і слизисті оболонки очей. По ступеню дії на організм шкідливі речовини розділяються на 4 класи небезпеки: 1 – надзвичайно небезпечні; 2 – високо небезпечні; 3 – помірно небезпечні; 4 – мало небезпечні. Зміст шкідливих речовин в повітрі робочої зони не повинен перевищувати встановлених гранично – допустимих концентрацій (ГДК). Попередження професійних отруєнь і захворювань на виробництві досягається розробкою технологічних процесів, в яких шкідливі речовини замінюються нешкідливими, модернізацією технологічного устаткування і його удосконаленням, медико-профілактичними заходами. На кожному підприємстві повинен здійснюватися систематичний контроль полягання повітря робочої зони.

Створення здорових і безпечних умов праці починається з правильного вибору території для розміщення підприємства і раціонального розташування на його території виробничих і допоміжних будов і споруд. Необхідна територія, розміщення на ній будов і споруд, їх габаритні розміри, інженерна організація і впорядкування ділянки підприємства визначається генеральним планом. Планування будов і споруд на території підприємств, наявність достатніх санітарних і протипожежних ровів і перешкод, забезпечення безпечної евакуації людей, різні допоміжні пристрої (опалювання, освітлення, вентиляція і ін.) регламентуються відповідно вимог санітарних норм. Місце розташування території підприємства повинне забезпечувати можливість дотримання санітарних і протипожежних норм, вживання раціональних рішень по водо і енергопостачанню, відведення стічних вод, охорону водосховищ, земель, атмосфери від забруднення стічними водами і промисловими викидами. Загазованість і запорошена приміщень, які знаходяться на виробничій території, залежить від умов природного провітрювання. Тому не рекомендується будувати споруди складної конфігурації, особливо П і Ш–подібної форми, а також споруди із замкнутими дворами. Устаткування водопостачання для господарське – питних, виробничих, і протипожежних цілей вибирають відповідно до вимог діючих санітарних норм. Джерела водопостачання і якість води регламентуються державними стандартами і санітарними нормами залежно від потреб, на які використовується вода. Норми витрати води на виробничі потреби визначають, виходячи з технології програми випуску продукції. Для скидання і видалення з території промислових підприємств забрудненої стічної води, а також для її очищення і знешкодження перед утилізацією або скиданням у водоймище передбачено устаткування системи каналізації. Розрізняють внутрішню і зовнішню системи каналізації. До внутрішньої відносяться санітарні прилади, труби відведення, стояки і випуски з будинків. До зовнішньої, як правило, відносяться самотечні і напірні трубопроводи, насосні станції, очисні і випускні споруди. Всі виробничі і допоміжні приміщення повинні вентилюватися. Вентиляція – це сукупність заходів і засобів, які забезпечують розрахунковий повітрообмін в приміщеннях. Метою вентиляційних заходів є забезпечення чистоти повітря і необхідних метеорологічних умов у виробничих приміщеннях. Залежно від того, з якою метою працює система вентиляції, - для надходження або видалення повітря з приміщення або для того і іншого одночасно, вона може бути приточуванням, витяжною або приточування–витяжною. По місцю дії вентиляція буває загально обмінною і локальною. Дефлектори – це спеціальні насадки, встановлювані на відсосуючих повітропроводах і використовуючи енергію вітру. Їх застосовують для видалення забрудненого або перегрітого повітря з приміщень щодо невеликого об'єму, а також для місцевої вентиляції. Повітрообмін при вживанні природної вентиляції здійснюється за рахунок різниці температур повітря в приміщенні і зовнішнього повітря, а також під дією вітру. У системах штучної вентиляції рух повітря здійснюється вентиляторами.

Трудов колективи контролюють використання коштв, призначених на охорону прац. (Стаття 162 з змнами, внесеними згдно з Указом ПВР N 4617-10 вд 24.01.83) Стаття 163 Видача спецального одягу та нших засобв ндивдуального захисту На роботах з шкдливими та небезпечними умовами прац, а також роботах, пов'язаних з забрудненням або здйснюваних у несприятливих температурних умовах, працвникам видаються безплатно за встановленими нормами спецальний одяг, спецальне взуття та нш засоби ндивдуального захисту. Власник або уповноважений ним орган зобов'язаний органзувати комплектування та утримання засобв ндивдуального захисту вдповдно до нормативних актв про охорону прац. (Стаття 163 з змнами, внесеними згдно з Законом N 3694-12 <javascript:OpenDoc('3694-12');> вд 15.12.93) Стаття 164 Компенсацйн виплати за невиданий спецальний одяг  спецальне взуття Видача замсть спецального одягу  спецального взуття матералв для х виготовлення або грошових сум для х придбання не дозволяться

1. Поняття про норми охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії

2. Розробка стратегії диверсифікації послуги "контекстна реклама" рекламного агентства ADLABS (Лабораторія Інтернет-реклами) на ринку Інтернет-реклами м. Києва

3. Розвиток рекламних агентств на Україні

4. Рекламное агентство

5. Рекламные агентства

6. Основні етапи розвитку обчислювальної техніки
7. ВАТ "Вібросепаратор" - лідер ринку сільськогосподарської техніки з обробки зернових
8. Підвищення ефективності використання техніки при вирощуванні багаторічних трав і заготівлі сіна з застосуванням підбирачів кормів і досушування сіна методом активного вентилювання

9. Становлення ракетної техніки класу "земля-земля" та основні шляхи її розвитку в канун та період Другої світової війни

10. Проектування засобів обчислювальної техніки в САПР PCAD 2008 (схема формувача імпульсів)

11. Розробка бази даних "Магазин побутової техніки"

12. Калібрування засобів вимірювальної техніки

13. Оцінка результату вимірювання і його погрішності по нормованим метрологічним характеристикам засобів вимірювальної техніки

14. Основні техніки художнього оформлення Петриківським розписом

15. Кон’юнктурне дослідження світового ринку великої побутової техніки

16. Механизм организации деятельности рекламных агентств

Универсальная вкладка для дорожных горшков (голубой).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
664 руб
Раздел: Прочие
Глобус физический, диаметр 210 мм.
Диаметр: 210 мм. Масштаб:1: 60000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: чёрный. Размер коробки: 216х216х246 мм. Шар выполнен из
362 руб
Раздел: Глобусы
Подарочная расчёска для волос "Дашенька".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос

17. Разработка мероприятий по повышению конкурентоспособности ООО "Рекламное агентство"

18. Создание рекламного агентства "Рэйд"

19. Викладання дисципліни "Конструювання обчислювальної техніки"

20. Проект "Інноваційна вища освіта. Реалізація методології проектування техніки в межах НТУУ "КПІ"

21. Прийоми й техніки психосинтеза

22. Організація експлуатації автомобільної техніки
23. Філософія техніки
24. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

25. Загальні питання права власності у відносинах з іноземцями за законодавством України

26. Державне регулювання системи професійно-технічної освіти в Україні

27. Методика організації навчального процесу в рамках колективного способу навчання іноземній мові

28. Організація локальної обчислювальної мережі агентства нерухомості

29. Наукове обґрунтування оптимізації системи профілактики інвалідизуючих захворювань у військовослужбовців служби безпеки України

30. Проектування організаційно-технічних заходів підвищення ефективності операційної системи

31. Історія та перспективи розвитку російської професійно-технічної освіти

32. Навчання як головний шлях до освіти

Таблетки для мытья посуды в посудомоечной машине "Все в одной таблетке", без фосфатов, 30 таблеток.
Таблетки Frau Schmidt Все в 1 являются универсальным решением для Вашей посудомоечной машины и позволяют придать посуде бриллиантовый
338 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Муфты-варежки для коляски Bambola (шерстяной мех + плащевка лайт), темно-синие.
Муфты-варежки на ручку коляски представляют собой 2 варежки, которые подходят для всех типов колясок и очень легко одеваются, защищая Ваши
530 руб
Раздел: Муфты на ручку
Фоторамка "Poster lux black".
Фоторамка из пластика со стеклом. Формат 30х40 см. Материал: пластик. Оформление рамки: стильная пластиковая узкая окантовка, выкрашена в
454 руб
Раздел: Размер 30x40

33. Організація та методика проведення занять з технічної праці в 5-му класі

34. Підвищення ролі загальнотехнічної підготовки в спільній системі професійно-технічної освіти

35. Психолого-педагогічні умови організації уроку з трудового навчання

36. Форми організації навчання природознавству в початковій школі

37. Заочна форма навчання у вищих закладах освіти Міністерства внутрішніх справ України

38. Технологія і організація санітарно-технічних робіт житлового 18-ти квартирного будинку в м. Чернігів
39. Організація станції технічного обслуговування автомобільного транспорту
40. Організація технічного сервісу автомобіля КрАЗ-65032

41. Організація і проведення науково-технічної експертизи

42. Організація робіт та розрахунок техніко-економічних показників очисного вибою

43. Охорона здоров’я і техніка безпеки працівників

44. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці

45. Анализ работы агентства "Рекламный клуб" на рекламном рынке

46. Актуальні питання навчання грамоти

47. Техніка безпеки на уроках фізичного виховання

48. Методи і технічні засоби ергономіки

Чехол для телефона - кошелек, 14.5x9х3.5 см.
В Вашей необъятной сумке невозможно разыскать телефон или кошелек? Направляясь на ланч или шоппинг, Вам приходится брать с собой массивный
396 руб
Раздел: Сумочки для телефонов
Велосипед трехколесный Moby Kids "Comfort. EVA", цвет: красный.
Детский трёхколёсный велосипед Moby Kids "Comfort 10х8 EVA". В данной модели предусмотрены дополнительные функции и аксессуары,
4216 руб
Раздел: Трехколесные
Дневник школьный "Наушники".
Формат: А5 (215x170 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: тонированный офсет 70 г/м2. Материал обложки: искусственная кожа. Способ
370 руб
Раздел: Для младших классов

49. Екологічна безпека виробничих процесів технічного обслуговування і ремонту сільськогосподарських машин

50. Влияние цитокинина на рост и развитие проростков пшеницы в зависимости от условий минерального питания

51. Грибы. Строение. Питание. Размножение. Происхождение. Развитие

52. Микробиология продуктов детского питания

53. Отчет о прохождении практики в ООО "Агентство по торговле недвижимостью Дом плюс"

54. Обеспечение средствами индивидуальной защиты и лечебно-профилактическим питанием работающих
55. Лингвостилистические особенности рекламного дискурса на материале автомобильной рекламы
56. Київська Русь

57. Питание и здоровье человека

58. Опіки. Види, допомога

59. Организация и контроль питания больных

60. Гигиена питания и предупреждение желудочно-кишечных заболеваний

61. Питание детей старше года

62. Задачи и принципы лечебного питания

63. Предприятие общественного питания

64. Культура питания

Лоток вертикальный, сборный, 6 отделений, серый.
Легкий и прочный, даже при максимальной загрузке документов. Возможность по собственному желанию регулировать ширину отделений. Для листов
383 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Фоторамка на 6 фотографий С31-020 Alparaisa "Family", белый, 61,5x54,5 см.
Размеры рамки: 61,5x54,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см (3 штуки), - 15х10 см (1 штука), - 10х10 см (2 штуки). Фоторамка-коллаж для 6-ти
757 руб
Раздел: Мультирамки
Чехол с поролоном для гладильной доски, бязь, 129x51 см.
Чехол для гладильной доски Ника Ч1 выполнен из высококачественной хлопчатобумажной ткани (бязь)с поролоновой прокладкой. Он имеет
313 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски

65. Микробиология продуктов детского питания

66. Первичные источники питания

67. Эффективность психологического воздействия рекламных средств на человека

68. Силовой трансформатор для источника питания

69. Расчёт усилителя постоянного тока и источника питания

70. Блок питания для компьютера, мощностью 350Вт, форм-фактор АТХ
71. Роль кадровых агентств в функционировании рынка труда: Социологический аспект
72. Рациональное питание

73. Рациональное питание

74. Химия пищеварения рационального питания

75. Культура питания

76. Режим питания спортсмена

77. Рекламный рынок Армении

78. Выяснение специфических факторов и качеств продуктов питания, влияющих на спрос этих продуктов у населения

79. Рекламный Бизнес

80. План рекламной кампании шампанского (Контрольная)

Подставка под кухонные приборы "Лавандовый букет".
Подставка предназначена для хранения столовых приборов. Очень практичная и функциональная подставка займет достойное место на вашей кухне
319 руб
Раздел: Подставки для столовых приборов
Набор чернографитных карандашей для правшей STABILO EASYgraph, 2 штуки.
Первые трехгранные чернографитные карандаши, специально разработанные для левшей и для правшей. Твердость - HB. Карандаши позволяют
347 руб
Раздел: Чернографитные
Фломастеры. CARIOCA, 36 цветов.
Количество цветов: 36. Толщина корпуса: стандартная. Длина корпуса с колпачком: 146 мм. Форма корпуса: круглая. Тип наконечника:
379 руб
Раздел: Более 24 цветов

81. Особенности перевода рекламного текста

82. Организация рекламной компании

83. Рекламная кампания, расчет стоимости

84. Рекламная деятельность в коммерческих организациях

85. Планирование рекламной деятельности

86. Рекламная Компания на предприятии социокультурного сервиса и туризма
87. Полиграфическое предприятие как субъект рекламного рынка
88. Рекламные службы как объект автоматизации

89. Креативные агентства

90. Рекламный менеджмент

91. Проведение и оценка эффективности рекламной кампании в сети Internet

92. Планирование рекламного бюджета фирмы

93. Агентство наружной рекламы

94. Рекламная Компания на предприятии социокультурного сервиса и туризма

95. Река Днепр и город Киев

96. Особливості економічного розвитку Київської Русі

Настольная игра "Абалон": классическая версия.
Игра существует более 20 лет. В неё играют миллионы игроков по всему миру. Присоединяйтесь к международному сообществу любителей игры
1869 руб
Раздел: VIP-игровые наборы
Фотобумага "Lomond" для струйной печати, А4, 85 г/м, 100 листов, односторонняя, глянцевая.
Формат: А4 (210х297 мм). Плотность - 85 г/м2. Глянцевая. Односторонняя. Упаковка - 100 листов.
425 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Защита для обуви, (синяя).
Если ваш ребенок любит кататься на каталках, то защита для обуви это для вас. Защита для обуви одевается прямо на детскую обувь и защищает
590 руб
Раздел: Каталки

97. Культура Київської Русі.

98. Курсовая по питанию

99. Питание, пища, корм


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.