Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Социология Социология

Тенденції соціально-економічних процесів сучасної України

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

Вступ Розділ 1. Тенденції соціально-економічних процесів сучасної України 1.1 Соціальні аспекти сучасних економічних процесів в Україні 1.2 Соціально-економічне становище України в 2008 році а) Валовий внутрішній продукт б) Промисловість в) Сільське господарство г) Ціни і тарифи ґ) Доходи населення д) Ринок праці е) Демографічна ситуація Розділ 2. Регіональні особливості соціально-економічного розвитку України на сучасному етапі1 2.1 Диспропорційний характер регіонального розвитку 2.2 Регіональна соціально-економічна дезінтеграція України Висновки Список використаної літератури Додатки Вступ Актуальність проблеми. Перехідний період, у якому перебуває зараз українське суспільство, – це нестабільний історичний процес, в ході якого відбувається суспільна трансформація від тоталітарного стану до демократичного. В економічному аспекті сутність цього етапу полягає у зміні економічної моделі країни, поняття якої характеризується співвідношенням форм власності та заснованих на них секторів економіки, ринкових механізмів і державних важелів регулювання економіки, лібералізованості та соціальної орієнтованості економіки тощо. Власної економічної моделі Україна поки що не має. Вона відмовилася від планової економіки, але до якогось певного іншого типу економічного устрою не перейшла. Метою трансформації економічної системи країни було проголошено побудову змішаної і, разом з тим, соціально-орієнтованої економіки. Але навряд чи можна сказати, що сьогодні у суспільстві досить глибоко усвідомлено сутність тієї господарчої системи, до якої проголошено перехід. Сам процес економічної трансформації відбувається в Україні вкрай непослідовно та суперечливо. Затягування реального реформування, задекларованого ще у 1992 р., призвело не лише до погіршення економічного стану країни, а й до негативного сприйняття самої його ідеї. Результати соціологічних обстежень останнього часу, говорять про те, що для все більшої частини населення пострадянських держав цінності демократичних реформ поступово втрачають свою привабливість. З огляду на це, досить актуальним і важливим є дослідження реального соціально-економічного трансформування в країні. Мета і завдання дослідження. Метою курсової роботи є— на основі комплексного об’єктивного аналізу різнопланових джерел з’ясувати зміст, характер і закономірності соціально-економічних процесів в сучасній Україні та їх значення в переході до ринково орієнтованої економіки. Метою продиктовано наступні завдання: охарактеризувати сучасні соціально-економічні процеси в сучасній Україні; дослідити причинно-наслідкові взаємозв’язки негативних процесів між різними галузями народногосподарського комплексу, політичними й економічними сферами суспільного життя та світовою кон’юнктурою; проаналізувати наслідки реформування владними структурами соціально-економічних відносин у державі. Об’єктом дослідження є соціально-економічні процеси в сучасній Україні. Предметом дослідження є визначення закономірностей й особливостей соціально-економічних трансформацій в Україні у досліджуваний період, їх причинно-наслідкових зв’язків.

Методи дослідження є історико-хронологічний, проблемний, порівняльний та статистичний. У процесі дослідження застосовано принципи історизму та об’єктивності з врахованням конкректно-історичних обставин розвитку українського суспільства означеного періоду. Практичне значення одержаних результатів полягає у висвітленні місця і ролі соціально-економічних перетворень в сучасній Україні, що сприятиме поглибленню вивчення економічної та соціальної історії України загалом. Структура роботи визначена її метою та завданнями і складається із вступу, двох розділів (4 параграфів), висновків, додатків і списку використаних джерел та літератури (30 найменувань). Розділ 1. Тенденції соціально-економічних процесів сучасної України 1.1 Соціальні аспекти сучасних економічних процесів в Україні Формування засад ринкової економіки створило в Україні принципово нову соціальну та економічну ситуацію, зумовило й певні зміни в соціально-психологічній сфері, у багатьох суспільних та економічних інститутах: формах власності, механізмах розподілу доходів, забезпечення основних соціальних гарантій, соціального страхування та мотивації трудової діяльності, структурній перебудові економіки і формуванні ринкової інфраструктури. Такі зміни не можуть відбутися раптово — необхідний певний перехідний період. Головні соціально-економічні риси такого періоду — поліморфізм власності з перевагою державної; активне, а інколи й безпосереднє регулювання державними інститутами таких економічних процесів, як ціноутворення, формування заробітної плати, економічних зв'язків між окремими суб'єктами у сфері виробництва і фінансів, співіснування різних форм соціальних гарантій&quo ; Адже жодну економічну програму не буде реалізовано, якщо вона не торкатиметься інтересів населення, не сприятиме зміцненню соціальної сфери суспільства. За данними наведеними у монографії Кулинича Р.О., як і раніше, діє соціально-демографічна диференціація людей за статтю та віком. Важливим соціальним критерієм є професійно-кваліфікаційний статус, належність до різних галузей господарства. Продовжує діяти розмежування людей за місцем проживання, типом населених пунктів. Зберігається вплив на соціальні та суспільно-політичні відносини різнонаближеності людей до джерел розподілу, перерозподілу ресурсів і продуктів виробництва. Освіта, стаж, місце роботи залишаються критеріями, формують поведінку людей. Водночас помітну роль відіграють такі чинники, як рівень прибутку та форма власності. Відчутнішим стає критерій поділу людей на працюючих та безробітних. Раніше соціальна структура суспільства складалася з декількох великих груп селян, робітників, інтелігенції, службовців та правлячої партійно-господарської еліти. Зараз все більшого значення набуває поділ суспільства за рівнем та джерелом багатства, наявністю чи відсутністю приватної власності. На думку, Дейнеко Л, саме прибуток і форма його отримання стають головним структуроутворюючим чинником українського суспільства, що свідчить про становлення в Україні ринкових відносин та первинного капіталізму. Одночасно набирають сили й негативні чинники; формування нової соціальної диференціації та відповідних критеріїв її оцінки свідчить про нездорові відносини у суспільстві; надто різкий поділ на бідних та багатих; процеси збідніння та збагачення мають деформований характер.

Дейнеко Л вважає, що на зміну традиційним джерелам формування багатства, таким як праця, спадщина, ощадливість, підприємливість, ініціатива, ризик прийшли кримінальна діяльність, використання державної власності, ресурсів та працівників державних установ, держпідприємств тощо. При цьому процес первинного нагромадження капіталу здійснюється вельми стрімко, протягом декількох років, а не десятків чи навіть століть, як це було у багатьох країнах світу. Нова соціальна структура складається з таких соціальних груп: дуже багаті, багаті, середні, бідні та злиденні. Специфічною рисою сучасної структури є надмірно великий розрив між дуже багатими і дуже бідними. Процес усвідомлення багатими, бідними, державою нових структурних змін не встигає за бурхливим розвитком соціальної диференціації&quo ; Поряд з великою соціальною групою люмпенів постала проміжна верства між бідними та слабким середнім класом — маргінали, які становлять найбільшу групу населення України. Ще кілька років тому ці люди вважалися достатньо забезпеченими. Сьогодні їм доводиться працювати значно більше, ніж раніше, а споживати значно менше. Становище ускладнюється тим, що це активна, кваліфікована та працездатна частина українського суспільства, яка не має змоги заробляти на пристойне існування. Це найбільш критично налаштована маса людей. В дослідженнях Злупко С.М. вказується, що за таких обставин різко зростають форми та розміри девіантної поведінки (злочинність, самогубство, наркоманія, алкоголізм, проституція тощо). Ці та багато інших форм збоченої поведінки в умовах занепаду системи соціального контролю стали загрозливими для суспільства. Не виключено, що швидкість і масштаби їх поширення незабаром переважатимуть можливості їх стримування і профілактики. Водночас в українському суспільстві існують процеси та явища, які можна віднести до категорії &quo ;соціальні захворювання&quo ;. Це, на думку Злупко С.М., передусім слабкість моральної, етичної та правової ціннісно-нормативної системи. Соціальна анемія властива періодам кризи, але розмір її поширення в поєднанні з іншими соціальними хворобами (агресивністю, егоїзмом, цинізмом та апатією) є реальною загрозою для українського суспільства. Блискавичність суспільних змін призвела до руйнування традицій, породивши відчуженість між поколіннями. Соціальної реабілітації та соціалізації потребує не лише молодь, а й старше покоління, яке абсолютно не готове до нової поведінки в жорстких умовах &quo ;дикого&quo ; капіталізму. Отже, глибинна дезорганізація економічної системи спричиняє і певну дезорганізацію соціальної системи суспільства. Тому свідоме, грамотне здійснення політики державного та соціального управління вимагає визнання того, що економіка — не самоціль, а лише засіб вирішення проблем соціального характеру. Водночас, як стверджує економічна соціологія і свідчить досвід людства, ігнорування людського, соціального, психологічного чинників в економіці може звести до абсурду будь-яке економічне рішення. 1.2 Соціально-економічне становище України в 2008 році а) Валовий внутрішній продукт Економічний потенціал країни характеризує можливості національної економіки виробляти матеріальні блага, надавати послуги, задовольняти економічні потреби суспільства.

Але, зважаючи на скрутний стан УНР і потребу інтелектуальних техничних сил для неї, УПСР дозволяє своїм членам входити у всі урядові органи для органичної роботи, коли ця робота не стоїть на перешкоді організації вищезазначених клясових органів»[105]. Закріплення розколу було завершене обранням Центрального Комітету УПСР (центральної течії) у складі: Н. Петренко, І. Лузанівський, М. Любинський, І. Миколайчук, А. Степаненко, Д. Одрина, І. Часник, О. Щадилів, В. Голубович (останній — кандидат у члени ЦК). Проведені новим керівним центром переговори з лівою течією партії успіху не мали, й обидві партії існували окремо. Визнавши за необхідне підтримувати радянську форму влади, УПСР (центральної течії) водночас наполягала, щоб у лавах селянських і робітничих депутатів українське трудове селянство мало представництво, відповідне його соціально-економічному значенню в житті краю. В цьому своєму домаганні партія виходила з міркувань подвійного роду: соціально-економічних і національно- політичних. Зважаючи на аграрний характер України і відповідно малу чисельність міського робітництва, партія вважала диктатуру пролетаріату в Україні нездійсненною без підтримки багатомільйонної верстви безземельного та малоземельного селянства; тільки в тісній злуці міського пролетаріату з трудовим селянством і спільній їх революційній праці в радах робітничих і селянських депутатів УПСР убачала запоруку перемоги революції в Україні

1. Вплив столипінської аграрної реформи на соціально-економічний розвиток Правобережної України (1906 - 1914 рр.)

2. Прогнозування соціально-економічних наслідків епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні до 2014 року

3. Територіальна автономія в Україні. Соціально–культурні права і свободи громадян України

4. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Угорщини, Франції та Бразилії

5. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

6. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів
7. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок
8. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.

9. Соціально-економічний розвиток України у XVII ст.

10. Соціально-економічний розвиток українських земель у XIX ст.

11. Соціально-економічні причини першої хвилі української еміграції кінця XIX - початку XX століття

12. Соціальноекономічні аспекти використання інтелектуальної власності в сучасних умовах

13. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

14. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

15. Соціально-економічний розвиток Австрії та Швейцарії

16. Загальна соціально-економічна характеристика країн Західної Європи

Папка для чертежей и рисунков, А2.
Толщина 1,3 мм. Размер - А2 (640x470 мм). 1 отделение. Материал - пластик. 2 ручки. Закрывается на молнию. Цвет в ассортименте, без
537 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Набор детской посуды "Принцесса", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Настольная игра "Коварный Лис".
В городе был замечен Коварный Лис, который сумел увести пирог прямо у вас из-под носа! Все лисы теперь попали под подозрение, но кто же из
1196 руб
Раздел: Классические игры

17. Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку суспільства

18. Політичний та соціально-економічний розвиток Білорусі у 1991–2005 рр

19. Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1990–2005 рр.

20. Політичний та соціально-економічний розвиток Сербії у 1990–2005 рр

21. Політичний та соціально-економічний розвиток Чехії у 1990-2005 роках

22. Соціально-економічний розвиток білоруських земель у ІХ–ХІV століттях
23. Соціально-економічний розвиток Російської імперії після реформ 60-х років ХІХ століття
24. Соціально-економічні реформи Маргарет Тетчер

25. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

26. Аналіз динаміки і циклічності економічних процесів

27. Соціально-економічна характеристика Знам’янського району Кіровоградської області

28. Соціально-економічні наслідки монополії

29. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України

30. Первісна культура на терені сучасної України

31. Політична еліта сучасної України: генеза й особливості формування

32. Порівняльна характеристика основних макроекономічних показників України та Росії за період 1995-2008 рр.

Кружка фарфоровая "Морская волна", 375 мл.
Кружка. Объем: 375 мл. Материал: фарфор.
342 руб
Раздел: Кружки
3D-пазл "Рождественский домик 3" (с подсветкой).
Волшебный рождественский домик ребенок может смастерить самостоятельно без клея и ножниц. Для этого есть пазлы 3D, детали которых легко и
449 руб
Раздел: Здания, города
Трос буксировочный 12 тонн, 2 петли, сумка на молнии.
Тросы буксировочные изготовлены из морозоустойчивого авиационного капрона; Не подвержены воздействию окружающей среды (резкому изменению
360 руб
Раздел: Буксировочные тросы

33. Основні тенденції розвитку релігійних процесів в сучасному українському суспільстві

34. Свобода совісті в процесі демократизації українського суспільства: соціально-філософський аналіз

35. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах

36. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах

37. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

38. Формування бюджетів фондів соціального страхування України
39. Нотаріальний процес в Україні
40. Правові основи надання та виплати соціальних допомог сім’ям з дітьми в Україні

41. Соціальна захищеність дітей в Україні

42. Соціальні стани в Україні у складі Литви та Польщі

43. Соціальне забезпечення сімей червоноармійців, "жертв контрреволюції" та біженців в Україні (1919-1922 рр.): історичний аспект

44. Соціальне страхування від безробіття в Україні в 20-ті роки XX сторіччя

45. Соціально–політичне становище в Західній Україні 1945-1950 роки

46. Вплив девіантної реклами на сучасних споживачів: соціально-психологічний аспект

47. Глобалізація і процеси соціального розвитку

48. Зовнішньоекономічні зв’язки Японії та розвиток економічних відносин з Україною

Крышка силиконовая "Невыкипайка", 29 см (арт. TK 0081).
Приспособление предназначено для предохранения готовящихся продуктов от выкипания. Заменяет пароварку. Предотвращает беспорядок на
383 руб
Раздел: Прочее
Автокресло Еду-еду "KS-513 Lux" с вкладышем (цвет: черный/серый, 9-36 кг).
Для всех родителей очень важно обеспечить безопасность и комфорт во время поездки своему ребенку. В этом нам поможет детское автокресло
2977 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)
Швабра "МОП" с отжимной ручкой, 118 см.
Для влажной уборки. Материал: металлическая трубка, пластик, микрофибра. Цвет в ассортименте без возможности выбора.
347 руб
Раздел: Швабры и наборы

49. Перспективи розвитку соціально-орієнтованої економіки Швеції

50. Проблеми та негативні тенденції інноваційного розвитку економіки України

51. Економіка праці та соціально-трудових відносин

52. Виховна діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у сучасних соціально-комунікаційних умовах

53. Сучасні футурологічні концепції про соціально-політичні перспективи людства

54. Ідейна спадщина сучасної соціальної психології
55. Аналіз стану соціальної політики в Україні
56. Державні та недержавні соціальні служби в Україні

57. Історія фахової соціальної роботи в Україні

58. Перспективи соціального розвитку України

59. Сексуальна культура сучасних українських підлітків: соціологічний аспект проблеми

60. Соціальна політика в Україні: основні напрями та протиріччя

61. Соціальні наслідки міграцій сільського населення України (1989-2001 рр.)

62. Формування і розвиток соціальної думки в Україні

63. Оподаткування сільськогосподарських товаровиробників в сучасних умовах розвитку економіки України

64. Фінансове планування в сучасних умовах економіки України

Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (бежевый).
овры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
Набор подарочный для новорождённого "Мой малыш".
Запечатлите мимолетные мгновения жизни Вашего ребенка с помощью необычного набора для новорождённого «Мой малыш». Рамка для
850 руб
Раздел: Прочие
Ранец "Generic. Wild Horse".
Размер: 37х27х21 см. Раскладной школьный ранец обязательно привлечет внимание вашего ребенка. Ранец выполнен из современного легкого и
2567 руб
Раздел: Без наполнения

65. Економічна і соціальна ефективність природоохоронної діяльності

66. Економіка праці й соціально-трудові відносини

67. Ринок праці на сучасному етапі економічного розвитку України

68. Соціальний захист населення в умовах ринкової економіки

69. Сучасні тенденції оплати праці працівників, зайнятих в торгівельній сфері України

70. Теорія суспільного добробуту та соціально-ринкової економіки
71. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України
72. Соціальне становище Запорізького краю

73. Економічне районування України

74. Взаимосвязь соціальной роботи з іншими науками

75. 3 найбільш визначні події у економічному (зовнішньоекономічному) житті України у 2004 -2005 роках

76. Місце України в глобалізаційних процесах

77. Особливості перехідної економіки України

78. Історія економічних учень

79. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

80. Соціальні проблеми у ЗМІ

Электронный звуковой плакат "Космос", артикул PL-13-SPACE.
Электронный звуковой плакат в увлекательной и доступной форме расскажет ребенку о космосе и космических объектах на русском и английском
794 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Набор салатниц "Loraine", 10 предметов.
Форма: круглая. Материал: стекло, пластик. Цвет салатниц: прозрачный, рисунок. Диаметр: 17 см, 14 см, 12,5 см, 10,5 см, 9 см. Объем: 1,1
368 руб
Раздел: Наборы
Фоторамка на 8 фотографий С31-025 Alparaisa "Love&Family", бронзовый, 70,5x34 см.
Размеры рамки: 70,5x34 cм. Размеры фото: - 15х10 см (4 штуки), - 10х15 см (4 штуки). Фоторамка-коллаж для 8-ми фотографий. Материал:
636 руб
Раздел: Мультирамки

81. Екологія та економіка (минуле, сучасне, перспективи)

82. Правове регулювання вільних економічних зон

83. Аналіз статті Деніела Белла «Соціальні рамки інформаційного суспільства»

84. Нормативне регулювання формування, перестрахування та витрачення коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

85. Соціальне та особисте страхування

86. Державна політика соціального страхування
87. Безпека праці технологічних процесів РЕА
88. Організація технологічних процесів виробництва доброякісної продукції в умовах радіоактивного забруднення

89. Моделювання технологічних процесів в рибництві

90. Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики

91. Регіональна економіка сільського господарства України

92. Вугільна промисловість України і Польщі: сучасний стан та перспективи

93. Економічна оцінка природно-ресурсного потенціалу України

94. Донецький економічний район. Роль агропромислового комплексу в економіці України

95. Державна соціальна допомога

96. Достатність доказів у кримінальному процесі України

Кружка "Гольф", с ручками.
Оригинальная керамическая кружка.
592 руб
Раздел: Оригинальная посуда
Настольная игра "Пирог в лицо".
Пирог в лицо - это оригинальная игра, которая станет изюминкой любой вечеринки не только для детей, но и взрослых! Использовать можно не
910 руб
Раздел: Игры на ловкость
Сменный фильтр "Барьер-4" (3 штуки).
Сменная кассета Барьер-4 «для водопроводной воды» прекрасно подходит для использования на кухне в городской квартире. Высококачественный
674 руб
Раздел: Фильтры для воды

97. Законодавство в сфері соціальної роботи з дітьми сиротами

98. Найдавніші державні утворення і право на сучасних українських землях

99. Особливості та різновиди державного контролю за нотаріальною діяльністю в Україні


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.