Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование

Загальна характеристика серії стандартів MRP – MRP II – ERP – CSRP

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

Кафедра економічної кібернетикиРЕФЕРАТ З дисципліни: “Інформаційні системи в менеджменті&quo ; Загальна характеристика серії стандартів MRP - MRP II - ERP - CSRP Зміст1. Сутність корпоративних інформаційних систем, побудованих на основі концепції планування матеріальних ресурсів (MRP) і планування виробничих ресурсів (MRPII) 2. Корпоративні інформаційні системи, побудовані відповідно до концепції планування ресурсів підприємства (ERP) і концепції, орієнтованої на кінцевого споживача (CSRP) Список використаної літератури 1. Сутність корпоративних інформаційних систем, побудованих на основі концепції планування матеріальних ресурсів (MRP) і планування виробничих ресурсів (MRPII)Розроблення автоматизованих систем управління висунула на порядок денний дві взаємопов'язані проблеми. З одного боку, це формалізація і стандартизація методів розроблення проектів, а з іншого - стандартизація методів управлінських рішень, які відповідали б визначеним цілям. Для розв'язання першої проблеми треба було уніфікувати методологію розроблення складних інформаційних систем від аналізу предметної галузі та вибору відповідного матеріального математичного опису системи до проектування, розробки й супроводження її з урахуванням можливих інструментальних засобів, програмної реалізації. Лише цілковита уніфікація методів створення проектів дає підстави говорити про побудову дійсно інтегральних систем, в яких формалізація інформаційних взаємодій та оцінювання їхньої ефективності відбуваються на рівні математичного і програмного забезпечення. Для задоволення потреб системних аналітиків, проектувальників і програмістів швидкими темпами почали створюватися програми для автоматизації процесу проектування і розроблення прикладного програмного забезпечення складних систем організаційного управління. Такі програмні продукти отримали загальну назву CASE (Compu er Aided Sof ware/Sis em E gi eeri g) - комп'ютерні допоміжні засоби створення програмного забезпечення. На сьогодні існує широкий вибір CASE-засобів, за допомогою яких створюються корпоративні інформаційні системи. Це система CORBA, що охоплює програмні пакети Om iORB2, ORBacus та Місо; UML (U iversal Modeli g La guage) - універсальна мова моделювання; Ra io al Rose, яка реалізована в трьох варіантах (Rose Da a Modeler, Rose Real ime, Rose E erprise) і розрахована на проектувальників, системних аналітиків і розробників широкого профілю; Desig er-2000 і Deve-Іорєг-2000 - засоби розроблення масштабованих прикладень корпорації Oracle, які дають змогу створювати моделі складних систем за допомогою засобів реінжинірингу прикладних процесів і побудувати гнучкі, масштабні прикладні програми, та ін. Розв'язання другої проблеми на той час знайшло своє втілення в розробленні концепції MRP (Ma erials Reguireme s Pla i g) - планування потреби в матеріалах, основне завдання якої - формалізувати бізнес-процеси на підприємствах. Основна ідея цієї концепції - потреба вдосконалення функції планування матеріальних ресурсів, зумовлена в основному тим, що більшість збоїв і затримок у процесі виробництва пов'язані із затримками й нерегулярними надходженнями матеріалів і комплектуючих виробів, унаслідок чого ефективність виробництва знижується.

Крім того, відсутність узгодженого плану поставок матеріальних цінностей з технологічним ланцюжком виготовлення продукції, а також порушення балансу постачання в багатьох випадках призводять, з одного боку, до нагромадження надлишків матеріалів на підприємстві, а відтак до замороження оборотних коштів на деякий період, а з іншого - не дають можливості вести моніторинг їхнього стану у виробництві й ефективно управляти цим процесом. Тому низка зарубіжних недержавних організацій, серед яких провідне місце посідає Американська асоціація з управління виробництвом і запасами APICS (America Produc io a d I ve ory Co rol Socie y), сформулювали ідеологію планування потреби в матеріалах, яка згодом стала стандартом для розроблення комп'ютерних програм класу MRP. Зауважимо, що це не юридичний чи державний стандарт, а швидше стандартна ідеологія управління, яка на теперішній час прийнята всіма зарубіжними виробниками програмних продуктів і реалізована в усіх системах масштабу підприємства. Реалізація системи, що працює за цією ідеологією, являє собою комп'ютерну програму, яка дозволяє оптимально регулювати поставки матеріальних цінностей під час виробничого процесу, контролюючи при цьому запаси на складі та саму технологію виробництва. Головним завданням MRP-системи є забезпечення гарантії наявності необхідної кількості матеріалів і комплектуючих виробів у будь-який відрізок часу в межах планового періоду й надання можливості зменшення постійних запасів, що водночас сприяє розвантаженню складів. MRP-система - це комп'ютерна програма, що працює за алгоритмом, регламентованим MRP-методологією. У системі MRP поточний стан матеріалу визначається його статусом, який охоплює такі показники: наявність цього матеріалу на складі, наявність чи відсутність його резервування для інших цілей, наявність його в поточних замовленнях чи замовлення на нього лише планується, ціну, можливі затримки постачання, реквізити постачальників тощо. Отже, статус матеріалу однозначно описує ступінь готовності кожного матеріалу бути запущеним у виробництво. Потреба в матеріалі в MRP-системі являє собою визначену його кількість за відповідною одиницею виміру, яка відображає необхідність у замовленні даного матеріалу, що виникла в деякий момент часу протягом планового періоду виробництва. Розрізняють поняття чистої потреби в матеріалі, яка дорівнює кількості, що безпосередньо йде на виробництво, і повної потреби, під час обчислення якої враховується наявність страхового й зарезервованого запасів. Страховий запас, як відомо, необхідний для підтримання процесу виробництва в разі виникнення непередбачених затримок у постачанні матеріалу. В оптимальному випадку, якщо механізм постачання вважати бездоганним, MRP-система не орієнтується на обов'язкову наявність страхового запасу, для підтримання якого потрібно відволікати відповідні кошти. Це одна з важливих особливостей концепції MRP, оскільки MRP-система має бути гнучкою стосовно зовнішніх чинників і вчасно вносити зміни до плану замовлень у разі непередбачених затримок постачання. Щодо українських умов, коли затримка в процесах постачання є швидше правилом, аніж винятком, на практиці доцільно застосовувати планування з урахуванням страхового запасу, обсяги якого встановлюються різні для кожного конкретного випадку залежно від реальної ситуації з надходженням матеріалів.

Процес планування в MRP-системі містить функції автоматичного створення проектів замовлення на закупівлю матеріалів або внутрішнє виробництво необхідних комплектуючих, що значно підвищує ефективність виробництва. Основні переваги використання MRP-системи у виробництві такі: гарантована наявність необхідних матеріалів і комплектуючих виробів у виробництві, зменшення тимчасових затримок у їх доставці, а отже, забезпечення ритмічного випуску продукції; наскрізне планування і диспетчеризація виробництва за рахунок формування збалансованого за ресурсами плану; безперервний контроль витрат і собівартості продукції; упорядкування виробництва через контроль статусу кожного матеріалу, що дозволяє вести моніторинг його конвеєрного шляху, починаючи від формування замовлення на цей матеріал до його положення у готовому виробі. Завдяки цьому досягаються повна вірогідність і ефективність виробничого обліку. MRP-система забезпечує синхронну роботу виробничого циклу з доставкою матеріалів і створення кінцевого продукту без додаткових затримок. Вона прискорює доставку першочергових матеріалів і затримує передчасність надходження в такий спосіб, щоб усі матеріали й комплектуючі надходили у виробництво одночасно відповідно до технологічного ланцюжка. Розглянемо докладніше роботу MRP-системи, яка, як і будь-який програмний продукт, містить вхідні дані та результати їх оброблення. Інформаційну модель цієї системи унаочнює рис.1. Масив опису стану матеріалів (ISF - I ve ory S a us File) є основним вхідним елементом MRP-системи. У ньому максимально повно відображено інформацію про всі матеріали й комплектуючі вироби, необхідні для виробництва кінцевого продукту. У масиві має бути зазначено статус кожного матеріалу, його запаси, розміщення на складі тощо. Масив виробничої програми (MPS - Mas er Produc io Schedul) містить інформацію про обсяг виробництва й оптимізований графік розподілу часу для виробництва необхідної партії готової продукції на запланований період. Система передбачає створення спочатку пробної програми виробництва, яка згодом тестується на можливість її виконання за допомогою програми CRJP (Capaci y Reguireme s Pla i g). Програма CRP визначає, чи достатньо виробничих ресурсів для виконання пробної програми виробництва. БІБЛІОТЕКА Рис.1. Інформаційна модель MRP-системиУ процесі роботи CRP-програми розробляється план розподілу виробничих потужностей для виконання кожного конкретного циклу виробництва протягом планового періоду. Також установлюється технологічний план послідовності виробничих операцій відповідно до пробної програми виробництва, визначається ступінь завантаження кожної виробничої одиниці на термін планування. Якщо аналіз показує, що виробнича програма забезпечена ресурсами й може бути виконана, то вона автоматично набуває статусу основної та стає вхідним елементом MRP-системи. Така попередня перевірка необхідна для того, щоб уникнути неузгодженості між показниками забезпеченості програми виробництва потрібними матеріалами і графіком виникнення потреб у матеріалах, який формує MRP-система і в якому не передбачено механізму аналітичних розрахунків щодо забезпечення виробничої програми ресурсами.

Серия стандартов ISO 8859-X по заказу ISO разрабатывалась с середины 1980-х гг. ассоциацией крупнейших европейских производителей компьютерной техники (ECMA, European Computer Manufacturer's Association). В каждом из этих стандартов были определены 15 разных таблиц символов, каждая из которых содержала 256 позиций. При этом оговаривалось, что первые 128 символов каждой таблицы должны обязательно быть теми же самыми, что в стандартной 128-символьной таблице системы ASCII (и рекомендации ISO 646). Таким образом, в каждой из этих таблиц вновь обеспечивалась неприкосновенность для символов английского языка. Для представления символов других языков отводились остающиеся позиции, во вторых половинах этих 256-символьных таблиц. Совершенно очевидно, что определённая в ISO 8859-X схема заведомо неприемлема, так как в ней символы разных языков обозначаются одними и теми же двоичными последовательностями, и определить, какую именно таблицу символов использовать для их прочтения ISO 8859-1 или же, например, ISO 8859-5, невозможно, если не знать этого заранее

1. Що таке маркетинг? (сутність концепції маркетингу)

2. Державне управління у сфері регулювання відносин, що виникають у зв’язку із надзвичайними екологічними ситуаціями

3. Что такое звезды

4. Что такое звёзды

5. Что такое налог

6. Комплекты тем сочинений для проведения письменного экзамена по литературе в 11х классах общеобразовательных учреждений 20012002 учебный год
7. Что такое разруха? (По памфлету М. А. Булгакова "Собачье сердце")
8. Кто такой Берия?

9. Старая пластинка: Что такое цифровой звук и реставрация звука с помощью цифровой обработки

10. Что такое интернет

11. Что такое информация

12. Технический анализ рынка ценных бумаг на примере акций РАО "ЕЭС Россия" 2001-2002 гг.

13. Что такое дьявол с точки зрения биолога

14. Что такое НАТО?

15. Что такое счастье?

16. Что такое деятельность?

Планшет для пастелей "Калейдоскоп", A3, 20 листов.
Планшет для пастелей "Калейдоскоп" на жесткой подложке - незаменимый помощник художника. Бумага в планшете имеет небольшую
331 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Доска магнитно-маркерная, 60x90 см.
Доска с лакированной поверхностью позволяет размещать презентационную информацию как с помощью магнитов, так и с помощью маркеров для
1237 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Папка для рисунков и нот, на молнии "Ласпи", А2.
Главное назначение — хранение и перемещение не только рисунков, чертежей, эскизов и т.д. (до формата А2), но прочих материалов,
804 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования

17. Что такое любовь?

18. А все-таки, "Свидетели Иеговы" - кто они на самом деле?

19. Что такое свобода личности и в чем смысл жизни?

20. Что такое хеджирование

21. Что такое организация

22. Международная организация по стандартизации и сертификации-ISO
23. Технический анализ рынка ценных бумаг на примере акций РАО "ЕЭС Россия" 2001-2002 гг.
24. Бизнес-план. Что это такое?

25. Крива LM. Сутнiсть, графiчна побудова. Фактори, що впливають на кут нахилу кривоi LM

26. Что такое "любовь к империи"

27. Что такое Россия?

28. Введение в ХХ век. Что такое модернизация ?

29. Накопители на гибких магнитных дисках: что это такое и способ производства

30. Экзаменационные вопросы и билеты по криминологии за весенний семестр 2001 года

31. Что такое культура

32. Кто такой сетевой онлайн?

Циркуль для класса, деревянный.
Циркуль классный изготовлен из твердолиственных пород древесины. Лакированная поверхность. Незаменимый помощник учителя геометрии,
966 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Игра настольная "Шакал".
Стратегическая игра для 2-4 игроков, главная задача которой — найти клад на острове и доставить его на свой корабль. Секрет механики
1290 руб
Раздел: Классические игры
Спиннер трехлучевой "Цветомузыка", с bluetooth (белый).
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
465 руб
Раздел: Спиннеры

33. Что такое “телерепортаж”

34. Что такое аниме?

35. Экзаменационные/зачетные вопросы и билеты по предмету МАТЕРИАЛЬНАЯ И ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА РОССИИ за весенний семестр 2001 года

36. Экзаменационные вопросы и билеты по истории зарубежной литературы за весенний семестр 2001 года

37. Что такое любовь в представлении леди Макбет?

38. Почему он так непонятен
39. Что такое "обломовщина"?
40. Что такое хлестаковщина?

41. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье

42. "Отчего люди не летают так, как птицы?"

43. Что такое реализм?

44. Такие разные женские лица (по пьесам «Гроза» и «Бесприданница»)

45. Комплекты тем сочинения для проведения письменного, экзамена по литературе в XI классах общеобразовательных учреждений 2001/02 учебный год

46. Что такое проект и как им управлять

47. Что такое энтропия?

48. Почему звезды называются именно так?

Экологичный стиральный порошок Garden Kids, без отдушек с ионами серебра, 1350 грамм.
Благодаря входящим в состав компонентам на растительной основе средство мягко отстирывает и освежает детское белье и одежду из всех видов
399 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Штатив для создания снимков "сэлфи", зеленый.
Поднимите искусство "селфи" на новый уровень со штативом. Путешествуйте и фотографируйтесь на фоне живописных пейзажей. Находите
376 руб
Раздел: Держатели и подставки
Контейнер хозяйственный универсальный, на колесах, 10 литров.
Материал: пластик. Размер: 462х162х272 мм.
359 руб
Раздел: 5-10 литров

49. Что такое гепатит B?

50. Что такое здоровье?

51. Что такое эвтаназия? Традиционные представления об эвтаназии

52. Почему так важно соблюдать меры профилактики и вовремя лечить ЗППП

53. Менструация - что это такое?

54. Лазерная коррекция, кератотомия - что это такое?
55. Что такое СДВГ
56. Что такое резус-фактор?

57. Что такое инфекционный мононуклеоз

58. Кто такие рефералы и где их взять

59. Билеты по организации ресторанного бизнеса за 1 семестр 2001 года

60. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ. Билеты за первый семестр 2001 года.

61. Что такое реинжиниринг

62. ISO 9000 как инструмент организационных изменений

63. Что такое корпоративный стиль?

64. "Так поступают все женщины, или Школа влюбленных" (Cosi fan tutte)

Защитный барьер для детской кровати "Polini kids", белый.
Нет ничего важнее безопасности ребенка. При переходе на подростковые кровати дети могут перевернуться и упасть во сне. Удобным и
1827 руб
Раздел: Безопасность ребенка
Фоторамка (коллаж) на 6 фото (10x15 см), 45x2x37 см.
Фоторамка на 6 фото. Размер: 45x2x37 см. Размер фото: 10x15 см. Материал: пластик.
384 руб
Раздел: Мультирамки
Форма разъемная Regent "Easy" круглая, 26x7 см.
Форма для выпечки разъемная из углеродистой стали с антипригарным покрытием. Удобная застежка. Поверхность устойчива к царапинам. Диаметр:
417 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

65. Что такое синергетика

66. Дуализм волна-частица или что это такое в действительности

67. Проблемы российских изобретателей. Почему им так тяжело реализовать свои идеи?

68. Билеты по адвокатуре (2 предмета) за первый семестр 2001 года

69. Билеты по истории развития науки и техники за весенний семестр 2001 года

70. Билеты по предмету Методика преподавания иностранного языка за весенний семестр 2001 года
71. Конечный вариант экзаменационных билетов и предварительный приблизительный список вопросов по лингвистическим основам информатики за весенний семестр 2001 года
72. Небольшой сборник по разделам правового регулирования за весенний семестр 2001 года

73. Рисковые договоры в гражданском праве - билеты за весенний семестр 2001 года

74. Экзаменационные билеты за весенний семестр 2001 года по основам бизнеса

75. Экзаменационные билеты за первый семестр 2001 года по предмету активные формы социально-психологического обучения

76. Экзаменационные билеты и вариант вопросов за весенний семестр 2001 года по предмету МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНТРАКТ

77. Экзаменационные билеты по гостиничному бизнесу за первый семестр 2001 года

78. Экзаменационные билеты по конфликтологии за весенний семестр 2001 года

79. Экзаменационные билеты по предмету МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ за весенний семестр 2001 года

80. Экзаменационные билеты по предмету: Уравнения математической физики за весенний семестр 2001 года

Блюдо для запекания "Тайга", 2250 мл.
Блюдо для запекания. Размер: 37x25x7 см. Объем: 2250 мл. Материал: керамика.
758 руб
Раздел: Прочее
Набор столовый детский "Непоседа" (4 предмета).
Набор детских столовых приборов: - ложка столовая - 1 шт; - вилка столовая - 1 шт; - ложка чайная - 1 шт; - нож столовый - 1
532 руб
Раздел: Ложки, вилки
Развивающая игра "Магнитные истории. Времена года".
Игра «Магнитные истории. Времена года» - это познавательная для Вашего ребенка игра, позволяющая в игровой форме познакомиться с временами
499 руб
Раздел: Игры на магнитах

81. Экзаменационные билеты по физическим основам психики за весенний семестр 2001 года

82. Экзаменационные билеты по численным методам за первый семестр 2001 года

83. Экзаменационные билеты с вопросами за весенний семестр 2001 года по: математическое моделирование экономических систем

84. Экзаменационные вопросы и билеты по линейной алгебре за весенний семестр 2001 года

85. Экзаменационные вопросы и билеты по предмету МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ за весенний семестр 2001 года

86. Экзаменационные вопросы с билетами за весенний семестр 2001 года по грамматике и лексикологии Русского языка
87. Как говорить так, чтобы дети слушали Вас
88. Такое долгое, никем не понятое детство

89. Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц» No 129-ФЗ от 08.08.2001

90. Билеты по предмету ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО СТРАХОВАНИЮ за 1-ый семестр 2001 года

91. Соглашение между общероссийскими профсоюзами объединениями работодателей и правительством на 2000-2001 г

92. Так ли выгодна личная выгода?

93. Что такое "символизм" и его практическое использование

94. Что такое разум?

95. Кто же все-таки знакомится в интернете?

96. Билеты по основам возрастной психологии за весенний семестр 2001 года

Подставка для сортировки писем и бумаг "Germanium", черная.
Выполнена из металла (сетка). 5 вместительных секций. Размер - 195х365х205 мм. Цвет - черный.
758 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Датчик протечки воды "Сирена AL-150", напольный 90 дБ, батарейка в комплекте.
Датчик протечки воды Сирена AL-150 предупредит вас о появлении воды. Его следует размещать на полу или в месте, где вода появится при
444 руб
Раздел: Прочее
Тележка для маркета.
Размер тележки: 39x36,5x58 см.
785 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты

97. Билеты по шести разделам психологии за весенний семестр 2001 года

98. Основы экономической психологии - билеты за 1 семестр 2001 года

99. Кто такие вредные люди: типология


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.