Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Международные экономические и валютно-кредитные отношения Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Взаємодія національних правових систем як принцип міжнародного приватного права

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

Міністерство освіти і науки України МАУП Реферат з Міжнародного приватного права на тему Взаємодія національних правових систем як принцип міжнародного приватного права Київ 2005 Зміст Вступ 1 Теоретичне вивчення взаємодії націаональних правових систем у міжнародному приватному праві у світової та вітчизняної науці 2 Зміст, значення та деякі проблемні питання взаємодії національних правових систем у сфері міжнародного приватного права 3 Прояві характеру взаємодії національних правових систем як основи правового регулювання в міжнародного приватного права Загальні висновки Використана література ВступІснування та розвиток в якості реального суб’єкта міжнародних відносин і міжнародного права стали для України періодом суттєвих політичних і соціально-економічних перетворень. Одним із вирішальних напрямів державної політики в Україні є реформування внутрішнього законодавства з метою наближення його до світових стандартів демократичної країни. Особливого значення в цьому зв’язку набуває питання оновлення законодавства у сфері приватного права, до якої традиційно відносять питання цивільного, сімейного, трудового права, а також таку специфічну галузь, як міжнародне приватне право. Міжнародне приватне право — галузь права, у межах якої регламентуються суспільні відносини з приватно-міжнародними якостями, напевне, найбільше з-поміж інших галузей національної правової системи взаємодіє з системами права інших держав. І хоча взаємодія характерна для всіх явищ і процесів як одна із загальних форм взаємовпливу (коли елементи взаємодії впливають один на одного, зумовлюють, спричинюють і результують один одного, виступаючи як загальна властивість матерії, наслідок і вираз її активності, основа багатьох форм відображення), в міжнародному приватному праві взаємодія набуває ознак специфічності, обумовленості взаємодіючими системами, зовнішнім середовищем, суб’єктивними факторами тощо та викликає необхідність її дослідження. Особливу значущість категорія взаємодії національних правових систем у сфері міжнародного приватного права набуває з огляду на інтенсифікацію приватних міжнародних контактів, інтеграцію вітчизняної країни з її економікою, культурою у світове співтовариство, поширенням суб’єктних зв’язків, набуттям прав і обов’язків згідно з іноземними правовими системами. Актуальність дослідження взаємодії національних правових систем пояснюється, перед усім, необхідністю грамотного використання правових конструкцій, що розроблюються у ході уніфікації міжнародного приватного права, та порівняння їх із потребами та інтересами вітчизняного правопорядку. 1 Теоретичне вивчення взаємодії націаональних правових систем у міжнародному приватному праві у світової та вітчизняної науціВзаємодія національних правових систем у сфері міжнародного приватного права всіх країн існувала постійно, з часу виникнення приватних контактів між суб’єктами права різних країн. Винятками з цього можуть бути лише штучно створені ізоляції, коли взаємовідносини з іноземними суб’єктами заборонялися і суворо каралися, як було близько 200 років у Японії до середини XIX ст.1

, або коли вітчизняна правова система містить правила регулювання приватних міжнародних відносин виключно відповідно до національних норм, прикладом чого можуть бути нерозвинені правові системи. У інших випадках взаємодія національних систем у сфері міжнародного приватного права — явище об’єктивної дійсності, викликане взаємозв’язком, властивим усім явищам світу. І навіть при існуванні обмежень, викликаних історико-політичними причинами щодо міжнародних контактів на рівні приватних суб’єктів, взаємодію між національними правовими системами всеодно можна спостерігати, піддавати вивченню і аналізу, про що свідчить поява за радянських часів основоположної для вітчизняної науки міжнародного приватного права з розглядуваного питання праці А.Рубанова „Теоретические основи международного взаимодействия национальных правовых систем”. Разом з цим, з того моменту і дотепер, незважаючи на істотні зміни у соціальному, історичному, політичному, економічному житті суспільства, подальшого розроблення питань взаємодії національних правових систем майже не знаходимо, окрім, напевне, фрагментарних звернень до цієї проблеми російського науковця Л.Ануфрієвої, яка обгрунтувала у одній із своїх праць доцільність звернення до категорії взаємності з метою доведення міжнародного характеру міжнародного приватного права, а також щодо гіпотези про врегульованість міжправових суспільних відносин перед виникненням колізій у сфері міжнародного приватного права2. Іншим прикладом звернення до теорії взаємодії національних правових систем у сфері міжнародного приватного права є праця В.Кудашкіна, який, критикуючи обрану А.Рубановим методологію, не отримує об’єктивного уявлення про закономірності взаємодії національних правових систем, не вважає результати цього дослідження підкріпленими теоретичними розробками системних якостей суспільних відносин з міжнародними характеристиками, а розглядає їх як апріорні, не доведені аргументи, що не є теоретично завершеними і об’єктивними, а такими, що не зачіпають внутрішні правові процеси національної правової системи, хоча на інших сторінках своєї книги він базує висновки про правове регулювання у сфері міжнародного приватного права як про явище, що опосередковує саме взаємодію національних правових систем3. До питання взаємодії національних правових систем звертались і у межах української науки міжнародного приватного права для пояснення передумов існування колізій на основі праць А.Рубанова4. 2 Зміст, значення та деякі проблемні питання взаємодії національних правових систем у сфері міжнародного приватного праваВзаємодія національних правових систем у сфері міжнародного приватного права як конкретно сформульована юридична норма у законодавчих актах не фіксується. Тому, її принциповість, на перший погляд, не є помітною. Існування взаємодії національних правових систем при регулюванні приватних міжнародних суспільних відносин можна виявити лише опосередковано: шляхом дослідження методів, норм, інших принципів, механізмів розв’язання колізій в міжнародного приватного права, аналізу позитивного ставлення національної правової системи до набутих на територіях іноземних держав суб’єктивних прав тощо.

Через це, цілком правильним є положення, що галузеві принципи повинні знаходитися у самих нормах, що утворюють у сукупності цю галузь. Якщо ж там принципи права прямо не сформульовані, вони мають бути віднайдені із загального змісту норм5. Принципи права не завжди лежать на поверхні. Вони можуть бути об’єктивовані й сформульовані різним чином, а їх справжній зміст може бути завуальованим6. Взаємодію національних правових систем у сфері міжнародного приватного права слід вважати винятком із загального теоретичного постулату про те, що принципи права є різновидом юридичних норм, адже даний феномен не закріплюється у конкретно нормативному вигляді. Взаємодію національних правових систем на сьогоднішній день необхідно вважати скоріше правовою, ніж юридичною категорією, що може бути пізнана через аналіз змісту різних конкретних норм в результаті встановлення їх найбільш суттєвих загальних рис. Проте цей принцип виступає началом, фундаментом, відправним пунктом, основою для встановлення правового регулювання з метою регламентації приватних міжнародних суспільних відносин, що опосередковує взаємопроникнення національних правових систем. Тому, є всі підстави стверджувати, що при встановленні тих чи інших колізійних приписів з двома або більше колізійними критеріями, фіксуванні лапідарних формулювань чи довгих ланцюгів прив’язок, фіксацією найбільш тісного зв’язку і автономії волі законодавець виходить саме з основного принципу міжнародного приватного права — начала взаємодії національних правових систем. Взаємодія останніх у сфері міжнародного приватного права — керівне, основоположне явище, яке відображає як специфіку приватно-міжнародних відносин, їх пов’язаність з двома або декількома правопорядками, так і ставлення держави до допуску іноземного права на власну територію, вираз міжнародної ввічливості як прояв принципу взаємодії, політичну позицію у аспекті толерантно-ліберального ставлення до відображальних властивостей національних правових систем, згоди на сприйняття сумісного національне іноземного правового регулювання на власній території. Іншими словами, ставлення держави до взаємодії національних правових систем шляхом фіксації правового інструментарію розв’язання колізій у сфері міжнародного приватного права відображає сутнісну спрямованість законодавчих настанов щодо можливого допуску матеріальних норм іноземних правових систем до упорядкування приватних міжнародних суспільних відносин, визначає позицію національного права щодо взаємної дії з аналогічними іноземними утвореннями, демонструє векторність правового регулювання, основні якості регулюючого механізму, особливості процесу упорядкування зазначених відносин тощо. Це дає підстави для переконання, що взаємодія національних правових систем є першорядним, вихідним, основоположним принципом міжнародного приватного права, адже вона постає тією основоположною базою, що у концентрованому, узагальненому вигляді відображає всю систему правового регулювання міжнародного приватного права і субординує елементи останнього. Принцип взаємодії у контексті міжнародного приватного права є виразом його визначальної, сутнісної сторони, що містить у собі відбиття реальної, об’єктивної закономірності його призначеності на упорядкування приватних відносин, пов’язаних з іншими правовими системами.

Он участвовал в англо-бурской войне 1899–1902 годов и был поражен огромной помощью, которую оказывали своим родителям-ополченцам небольшие группы бурских детей. Подвижные, изобретательные, они решали задачи, поставленные перед ними военной жизнью, типично детскими способами. Бурские дети взялись подносить взрослым воду, еду и патроны, выполняли различные поручения и часто служили разведчиками. Это о них знаменитый в детской литературе XX века роман Луи Буссенара «Капитан Сорви-Голова». Несмотря на то, что для генерала Баден-Пауэлла это были дети врагов-буров, белых колонистов, живших в своей республике на юге Африки, он был восхищен их патриотизмом, сотрудничеством со взрослыми и самостоятельностью. Генералу так понравилась система воспитания детей у буров, что, вернувшись в Англию, он решил поднять дух стареющей Британии и укрепить ее силы в лице молодого поколения. Так он создал скаутское движение, которое органически соответствовало особенностям детской субкультуры, но вносило в нее гуманистическую идеологию, патриотизм, систему нравственных принципов и организационные правила. Фактически Р

1. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України

2. Форми взаємодії органів і посадових осіб у системі місцевого самоврядування

3. Національне та міжнародне нормативно-правове забезпечення міжнародних угод

4. Твори українського народного мистецтва як чинник формування національно-культурної свідомості молодших школярів

5. Типология правовых систем. Романо-германская, Англо-американская, религиозно-традиционного, социалистического права

6. Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..)
7. Національна політика СРСР в роки перебудови
8. Українська національна революція 1649-1657рр

9. Анализ и сравнение правовых систем (семей) современности

10. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

11. Вимірювання національного обсягу виробництва і доходу

12. Національне багатство, прибуток

13. Імітаційна модель взаємодії підприємства з ринком

14. Економічні аспекти взаємодії суспільства і природи

15. Відобpаження пpагнення наpоду до національної самостійності, до волі в поемі І.Я.Фpанка "Мойсей"

16. Взаємодія людини і суспільства із природним середовищем, їх життя: сучасний стан, перспективи

Кресло детское мягкое "Sleepy Cat".
Мягкое детское кресло Sleepy Cat будет прекрасным аксессуаром детской комнаты, выполнено в виде мягкой игрушки. Дети будут чувствовать
1350 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Светильник "Диско шар".
Компактная световая установка для домашней дискотеки, детского праздника или просто уютного вечера в кругу семьи своим кристальным блеском
427 руб
Раздел: Необычные светильники
Масло Mommy care для отпугивания комаров, 50 мл, арт. MC_1696.
Масло для отпугивания комаров смесь натуральных и органических масел Москитуш обладает нежным ароматом, способным притуплять обоняние
890 руб
Раздел: Крем

17. Аналіз сучасних релігійних течій в світовій і національній практиці

18. Етика і естетика, проблеми взаємодії

19. Національна депозитарна система в Україні

20. Національний банк України

21. Національний Банк України

22. Роль Національного банку України в обслуговуванні зовнішнього боргу
23. Аудиторська перевірка Національного банку України
24. Законність і справедливість: теоретико-правові проблеми співвідношення і взаємодії

25. Національна депозитарна система України

26. Національний Аудиторський Офіс Великобританії (НАО): функції та стратегія діяльності

27. Понятие гражданско-правового договора и принципы его заключения

28. Поняття національного доходу та його використання

29. Національні системи змі та захист національно державної ідентичності

30. Національно-культурний компонент семантики порівнянь на прикладі ЛСП "Зовнішність людини" в німецькій і українській мовах

31. Периферійні пристрої. Взаємодія комп’ютера з периферійними пристроями

32. Розробка системи керування та актуалізації інформації web-сайту національного оператора енергоринку

Мел круглый "White Peps", 100 штук, белый.
Высококачественный мел из карбоната кальция. Для детского творчества и школы. Не крошится. Технология «меньше пыли». Круглая форма
445 руб
Раздел: Мел
Экспресс-скульптор "Эврика", малый.
Настоящее искусство в Ваших руках! Экспресс-скульптор - это не только стимулятор творческих способностей, но и точечный
448 руб
Раздел: Антистрессы
Защитная накидка на автокресло "Зверята".
Защитная накидка на автокресло. Карман на молнии. Два кармана на липучке. Материал: текстиль. Размер: 44х69,5 см.
318 руб
Раздел: Прочее

33. Етнічна консолідація й національно-духовне піднесення української народності у XV-першій половині XVII ст.

34. Культурно-національний рух на українських землях у ХVІ-ХVІІ ст.

35. Національне відродження Чехії

36. Національні і політичні проблеми України у творчості М. Костомарова

37. Національно-визвольна боротьба у середині XVII століття

38. Національно-визвольна війна українського народу проти Речі Посполитої в середині ХVII ст.
39. Національно-духовне відродження України у першій половині XIX ст.
40. Основні етапи українського національного відродження

41. Політизація національного руху студентської молоді україни в роки першої російської революції

42. Сільські ради національних меншин в Україні в 20-ті роки ХХ ст.

43. Українська національно-демократична революція 1917-1921 рр.. Боротьба за відродження державності України

44. Українське студентство Cхідної Галичини у середині 70-х років ХІХ століття: пошуки нових шляхів розвитку та зміни національно-політичного обличчя

45. Формування українського національного руху

46. Українська національна кухня

47. Методологічні засади розуміння національної культури

48. Робота довідково-бібліографічного відділу бібліотеки Національного університету водного господарства і природокористування

Каталка Glory "Утка" музыкальная (синяя).
Детская каталка Glory "Утка" - легкая модель из пластика, которая управляется рулем с пищалкой. Сзади каталка оснащена спинкой
606 руб
Раздел: Каталки
Доска чертежная Attache Selection, А3, 51x36,4 см.
Чертежная доска формата A3 размер доски 51x36.4 см. Профессиональная чертежная доска формата А3 с набором регулируемых уголков. Легкая в
2062 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Доска пробковая для объявлений А3, 342x484 мм.
Пробковая поверхность доски позволяет легко размещать информацию и объявления с помощью кнопок, офисных булавок и т.п. Широко используется
322 руб
Раздел: Прочее

49. Українські поети–лауреати Національної премії ім. Т.Г. Шевченка

50. Технології формування іміджу комерційної установи на національному та міжнародному рівні на прикладі приватної фірми "РЕНОМЕ"

51. Особливості національної економіки Тунісу

52. Національні моделі корпоративного управління

53. Взаємодія соціальних інститутів суспільства у формуванні здорового способу життя дітей та підлітків

54. Громадянська освіта та формування національної свідомості на уроках історії України
55. Теоретичні основи національного виховання старших дошкільників шляхом ознайомлення з творами українського образотворчого мистецтва
56. Формування національної свідомості засобами народної педагогіки

57. Педагогічна взаємодія і механізм співробітництва педагога й учнів

58. Етнонаціональні відносини й національна політика

59. Національні інтереси України та альтернативи стратегії безпеки розвитку

60. Розробка теоретичної моделі управління етноконфліктними взаємодіями

61. В’язка взаємодія вихорових структур зі зсувною течією

62. Конфлікт – вид взаємодії людей

63. Значення психологічної уваги. Методи взаємодії психолога та клієнта в рамках психоконсультативної допомоги

64. Місце та роль української греко-католицької церкви в процесі національно-духовного відродження України

Ящик почтовый с замком, синий.
Ящик почтовый с замком. Материал: пластик. Длина: 385 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 80 мм.
448 руб
Раздел: Прочее
Набор линеров "Sacura Pigma Micron", 3 штуки, черные.
Универсальные капиллярные ручки для письма, создания скетчей, иллюстраций, чертежей, ведения дневниковых, архивных записей и журналов
564 руб
Раздел: Капиллярные
Конверт С6, комплект 1000 штук.
Формат С6 (114 х 162 мм). Белый, без надписей. Клей декстрин. Плотность бумаги - 80 г/м2. В комплекте - 1000 штук. Конверт почтовый
512 руб
Раздел: Прочее

65. Взаємодія у процесі професійного спілкуванняв соціальній роботі

66. Національно-культурні товариства угорців Закарпаття

67. Національно-культурне відродження українців Донбасу в 1989-2009 рр.

68. Специфіка використання експортного мита при регулюванні національного ринку

69. Взаємодія елементарних частинок з речовиною

70. Національні системи класифікації готелів
71. Національна депозитарна система
72. Аналіз динаміки та структури національних заощаджень в Україні

73. Економічна і національна безпека України

74. Історія виникнення та розвитку регіональної економіки як науки

75. Концептуальні основи аналізу національної економіки

76. Механізми трансферу технологій на національному та міжнародному рівнях

77. Національний доход: суть, виробництво, розподіл і використання

78. Система національних рахунків у зовнішньоекономічній діяльності

79. Конкурентоспроможність національної економіки і валютний курс: оцінка впливу, прогнозування динаміки

80. Національний дендрологічний парк "Софіївка"

Швабра отжимная "Хозяюшка Мила", KF-08.
Отжимные швабры с PVA насадками подходят для влажной уборки и мытья полов из любых материалов: ламинат, паркет, линолеум, керамическая
371 руб
Раздел: Швабры и наборы
Коврик придверный, разноцветный (40x60 см).
Коврик придверный. Основа: резина. Размеры: 400x600 мм.
328 руб
Раздел: Коврики придверные
Игра-баланс "Лягушонок".
Это развивающая и увлекательная игра-баланс для детей в возрасте от 3-х лет. Такие игрушки развивают у детей мелкую моторику рук,
345 руб
Раздел: Игры на ловкость

81. Административно-правовой статус гражданина как субъекта административного права

82. Принципы гражданского процессуального права

83. Принципы арбитражного процессуального права: общая характеристика

84. Вещно-правовые способы в системе защиты гражданских прав

85. Принципи кримінального права

86. Правовая база местного самоуправления и муниципальное право, как наука
87. Общие принципы гражданского процессуального права
88. Гражданско-правовое положение унитарного предприятия основанного на праве хозяйственного ведения

89. Нормативный правовой акт как основной источник российского права

90. Политическая и правовая мысль о происхождении государства и права

91. Правовые способы и формы защиты нарушенных прав и законных интересов предпринимтелей

92. Принципы европейского договорного права

93. Принципы и общие правила конституционного судопроизводства

94. Принципы уголовно-исполнительно права

95. Совершенствование правового регулирования возмещения вреда, причиненного личным правам и законным интересам военнослужащих в условиях боевых действий

96. Шикана як особливий вид зловживання правом

Настольная семейная игра "Звонкие колечки".
Эта игра создана для того, чтобы улучшить умственную и зрительную реакцию малышей. Внутри вы найдёте колечки 6 разных цветов и звонок.
362 руб
Раздел: Карточные игры
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike (цвет: бронза).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на колесах ПВХ – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
3600 руб
Раздел: Трехколесные
Карандаши цветные, трехгранные, 18 цветов.
Один цвет желтый - флюо! Мягкие, но при этом очень прочные карандаши, легко затачиваются и не крошатся. Насыщенные штрихи на бумаге. Не
305 руб
Раздел: 13-24 цвета

97. Україна в системі сучасних міжнародних відносин та світовому геополітичному просторі

98. Закон як джерело екологічного права

99. Правовое обеспечение информациооных систем


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.