Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Социология Социология

Розвиток соціальної політики по відношенню жінок Ірану

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Аваз Заде Камбіз УДК (048) РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ПО ВІДНОШЕННЮ ДО ЖІНОК ІРАНУ 22.00.03 – соціальні структури та соціальні відносини Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук Київ-2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі політології, соціології та соціальної роботи у Національному технічному університеті України &quo ;КПІ&quo ;. Науковий керівник: кандидат історичних наук, доцент Лобанова Галина Вікторівна доцент кафедри політології, соціології та соціальної роботи Національного технічного університету України &quo ;КПІ&quo ;, м. Київ Офіційні опоненти: доктор соціологічних наук, професор Куценко Ольга Дмитрівна завідувач кафедри соціальних структур та соціальних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ кандидат філософських наук, Лавриненко Наталія Василівна старший науковий співробітник відділу соціальних структур Інституту соціології НАН України м. Київ Захист відбудеться 24 березня 2008 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.30 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за адресою: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60, ауд. 314. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 58. Автореферат розісланий 20 лютого 2008 року. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Ю.О. Тарабукін ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Сучасний Іран – спадкоємець та носій однієї з найдавніших цивілізацій. Разом з цим, історія іранського суспільства була історією нерівності чоловіків та жінок. Диференціація соціальних статусів та ролей за ознакою пола – це загальна характеристика сучасного іранського суспільства, яке генерує гендерну нерівність й схиляється до традиціоналізму, який визначає домінування чоловічих цінностей. Об’єктивні зміни у соціальній структурі та стратифікаційних процесах, на яких позначилися соціально-економічні і політичні перетворення останніх десятиліть, і, які багато в чому відбуваються внаслідок глобалізаційних процесів, обумовили необхідність переоцінки та визначення з урахуванням цих процесів соціального статусу й соціальної ролі жінок в нових умовах. В результаті позначених трансформацій іранське суспільство після революції 1979 р. знаходиться у перехідному стані, який є суперечливою єдністю попереднього етапу розвитку та сучасних тенденцій третього тисячоліття, котрі акумулюють в собі ознаки доіндустріального, індустріального та постіндустріального суспільства, а також елементи релігійного та світського, національного й загальнолюдського досвіду. Цей досвід закріпив в якості головного критерію оцінки розвитку суспільства – людину, яка є мірою соціально-економічної та політичної комфортності її життєдіяльності. За оцінкою Індексу людського розвитку, який визначається ООН, Іран посідав у 2004 році 95 місце серед 173 країн світу. Такий низький його рівень визначається, насамперед, соціальним становищем жінок, що характеризується такими соціальними показниками, як рівень доходу, освіта, професійна зайнятість, місце в структурі влади і т.

ін. Тому, визначення місця, яке жінки Ірану реально посідають у суспільстві, показ змін, що спостерігаються в їх статусних позиціях, посилює наукову значущість дисертаційного дослідження. Наявність гендерної нерівності в стратифікаційному просторі іранського суспільства, безумовно, актуалізує пошук шляхів усунення його дисфункціональності та розвиток соціальної політики по відношенню до жінок. Причому найбільш дійовими засобами тут можуть бути не лише жіночий рух за рівні права у суспільному житті і соціальна політика держави, але й допомога недержавних інституцій жінкам як компенсація за існуючий асиметричний гендерний устрій у суспільстві. Утім феміністський рух західного зразку у сучасному Ірані – проблематичний. Доцільнішим є розвиток соціальної політики, спрямованої на створення умов для соціальної безпеки жінок та їх включення в якості рівноправних суб’єктів у систему соціальних відносин. Дослідженням окремих аспектів соціальної політики у різні історичні періоди займалися зарубіжні вчені – В. Зомбарт, Л. Борткевич, Т. Ганслі, Д. Гілл, Б.Дж. Нельсон, Л. Мід, Дж.И. Андерсон, Б. Пітерс, П. Спікер, а також українські – І. Лавриненко, М. Головатий, В. Жмир, В. Скуратівський, О. Палій, О. Іванова, Е. Лібанова, Т. Семігіна, В. Судаков, В. Пилипенко. Дослідження соціальної політики по відношенню до жінок потребувало застосування здобутків гендерних теорій. Їхня проблематика посідає особливе місце в дослідженнях іранських вчених, хоча вивчення та викладання гендерології і фемінології в Ірані тільки починаються (Жале Шади Талаб, Мехр Ангиз Кар, Мохаммад Захеди). У переважній більшості західних держав фемінологія давно викладається у вищих навчальних закладах, активно проводяться наукові дослідження у цій галузі (С. Де Бовуар, До. Милеет, Н. Смелзер, Е. Гідденс). Дослідження гендерних відносин, відповідної соціальної політики на пострадянському просторі представлені в працях З. Саралієвої, С. Айвазової, О. Ярської-Смирнової, О. Хасбулатової, О. Холостової, А. Кириліної, І. Григор’євої, І. Зайнишева. В Україні до гендерної проблематики звертаються Л. Кобелянська, О. Злобіна, О. Іванова, О. Новікова, Н. Лавриненко, О. Стрельник, О. Піщуліна та інші. Вивчення наукових проблем, пов’язаних з різними аспектами статево-рольових відносин, мають не лише теоретичну, але й велику практичну значущість та можуть слугувати засадами для вдосконалення соціальної політики Ірану з цього питання. Серед іранських авторів, які займаються вивченням соціального становища жінок Ірану, слід виокремити С.М. Хашемі, Г.-А. Тавасолі, М. Кар Ж.Ш. Талаб, М. Амін Заде, М. Хакімпур, Ф. Пур Лили, Ф. Заваре, Ш. Бамдад. Зокрема С.М. Хашемі акцентує увагу на підвищенні інтелектуального рівня жінок як головного чинника їх розвитку; Г.-А. Тавасолі звертається до проблеми матеріальної та духовної незалежності жінок; М. Кар одним з методів усунення дискримінації жінок пропонує приведення у відповідність до міжнародних норм іранські закони щодо прав жінок; Ж.Ш. Талаб сфокусувала свій аналіз на вивченні життя та праці жінок-селянок. Усі перелічені автори звертають увагу на підвищення ролі жінок в Ірані після Ісламської революції 1979 р.

по зрівнянню з дореволюційним періодом. Програми соціально-економічного розвитку держави містять деякий фактичний матеріал для аналізу соціальних позицій та становища жіночого населення Ірану. Таким чином, актуальність теми щодо розвитку сучасної соціальної політики по відношенню до жінок Ірану значною мірою обумовлюється як соціальними запитами часу, так недостатністю соціологічної розробки впливу соціальної політики на соціальний статус жінок Ірану. Метою дослідження є розробка соціологічних засад сучасної соціальної політики по відношенню до жінок в Ірані, що обумовлена специфікою трансформаційних процесів у східних суспільствах на межі ХХ-ХХІ ст. Досягнення цієї мети передбачає постановку та вирішення таких завдань: – проаналізувати теоретико-методологічні засади дослідження “соціальної політики по відношенню до жінок” та визначити основні підходи до вивчення даної проблеми; – описати соціально-економічні перетворення в сучасному іранському суспільстві як умови розвитку соціальної політики по відношенню до жінок; – виявити тенденції зміни показників статусно-рольових позицій жінок як в порівнянні з дореволюційним періодом, так і в сучасному іранському суспільстві; – окреслити інституційні аспекти соціальної політики; – показати еволюцію соціальної політики по відношенню до жінок Ірану в контексті прав людини; – здійснити аналіз основних напрямків соціальної політики Ірану по відношенню до жінок у контексті національних трансформацій суспільства та глобальних процесів; – розглянути стан державної сімейної політики як однієї з найважливіших складових розвитку соціальної політики по відношенню до жінок; – обґрунтувати авторську концепцію соціальної політики по відношенню до жінок Ірану на підставі соціологічного бачення сучасного стану проблеми. Об’єкт дослідження – соціальний статус жінок Ірану. Предмет дослідження – особливості та механізми формування та реалізації сучасної соціальної політики по відношенню до жінок Ірану. Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань у дисертації було застосовано загальнонаукові методи аналізу (щодо еволюції соціальної політики), системний, структурно-функціональний, порівняльний, спостереження. Теоретичну та методологічну базу дослідження складають принципи історико-соціологічного аналізу, гендерного підходу, понятійно-категоріальний апарат структурного функціоналізму. У дисертації широко використано праці вчених різних періодів і держав, які висвітлювали положення жінок у суспільстві та розробку відповідної соціальної політики по відношенню до них. Емпіричну базу дослідження складають нормативно-правові та статистичні матеріали. Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що: вперше сформульовано теоретико-соціологічні засади розвитку соціальної політики щодо однієї з найважливіших статусних груп іранського суспільства – жінок, проаналізовано розвиток соціальної політики по відношенню до жінок як соціального регулятора гендерних відносин у сім’ї та суспільстві; отримано уточнення про розвиток знання щодо основних факторів, що виникають в процесі соціально-економічних перетворень в іранському суспільстві та впливають на соціальний стан жінок, як передумови еволюції соціальної політики по відношенню до них в сучасності та на перспективу; вперше, завдяки використанню міждисциплінарних підходів до інтерпретації соціальної політики, запропонована авторська концепція соціальної політики по відношенню до жінок Ірану, що може покласти основу моделювання соціальної політики по відношенню до жінок у сучасних суспільствах Сходу, а також у практичній діяльності, зокрема, іранських державних структур та організацій; – вперше надана комплексна характеристика основних показників соціального статусу жінок Ірану.

З другого ж боку, визнавши, що революця  буржуазна, силами працюючих кляс творити панування буржуаз, також виглядало нелоAчно, непослдовно. ¶ через це вся полтична акця ц теч була хистка, непевна, непослдовна. Визнавши основу громадського ладу, капталстичний лад непорушним, незмнним, визнаши соцальну нервнсть на дал стнуючою, признаючи законною владу буржуазних кляс, меньшевики-соцальдемократи й соцалсти-революцонери одночасно намагалися провадити таку полтику, яка була явно шкодливою для тих же самих буржуазних кляс. Наприклад, у сфер соцально полтики. Большевики, визнаючи революцю соцалстичною, змагаючись до знищення всяко нервности а надто соцально, цлком послдовно, лоAчно прямували по шляху цих домагань. ¶ з хнього штандпункту вимога робтничого контролю була першим етапом у цьому напрям. Знаючи, що така мра порушить усю сстему, весь характер капталстичного господарства, вони й домагалися робтничого контролю менно з цю метою. Меньшевики ж, не маючи на мет руйнувати сстему капталстичного господарства, цю мру все ж таки приймали, трохи  змнивши

1. Розвиток освіти як напрям соціальної політики

2. Аналіз стану соціальної політики в Україні

3. Соціальна політика

4. Соціальна політика в Україні: основні напрями та протиріччя

5. Державне регулювання соціальної політики

6. Розвиток соціальної географії в СРСР
7. Соціально-політичні аспекти створення фашистської системи в Італії початку 20 – початку 30 рр.
8. Українська діаспора як історичне і соціально-політичне явище

9. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

10. Етапи розвитку теорії соціально-політичного конфлікту

11. Сучасні футурологічні концепції про соціально-політичні перспективи людства

12. У пошуках свого шляху: етнопсихологія, соціально-політична психологія та психологія підприємництваа

13. Формування і розвиток соціальної думки в Україні

14. Політичний та соціально-економічний розвиток Білорусі у 1991–2005 рр

15. Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1990–2005 рр.

16. Політичний та соціально-економічний розвиток Сербії у 1990–2005 рр

Мешок для обуви "Kitten", 1 отделение, светоотражающая полоса.
Удобный мешок для обуви со светоотражающей полосой и карманом на молнии. Размер: 370х470 мм. Материал: полиэстер.
400 руб
Раздел: Сумки для обуви
Чехол с поролоном, антипригарный, для гладильной доски (тефлон).
Чехол для гладильной доски антипригарный. Размер чехла: 129х48 см. Максимальный размер доски: 125х40 см. Рисунок ткани в ассортименте без
364 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски
Игра "Супер Твистер".
Игра "Твистер" известна по всему миру людям от мала до велика. У нее простые правила, которые будут понятны как взрослым, так и
378 руб
Раздел: Подвижные игры, твистеры

17. Політичний та соціально-економічний розвиток Чехії у 1990-2005 роках

18. Політика та соціальний конфлікт

19. Структура системи соціального захисту населення і політики України

20. Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України

21. Соціально-економічний розвиток Австрії та Швейцарії

22. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання
23. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності
24. Соціально-економічний розвиток білоруських земель у ІХ–ХІV століттях

25. Соціально-економічний розвиток Київської Русі

26. Соціально-економічний розвиток України у XVII ст.

27. Соціально-економічний розвиток українських земель у XIX ст.

28. Соціально-економічний розвиток Чехії та Словаччини у XVIII столітті

29. Українські землі у складі ВКЛ. Соціально-економічний розвиток Гетьманщини

30. Медико-соціальне обґрунтування системи управління здоров’ям жінок в інволюційному періоді

31. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

32. Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)

Набор детской складной мебели "Маленькая принцесса".
Комплект складной. Подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких познавательных
1795 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Коробка картонная для цветов с люверсами и ручками "Лайм", 30x30x20 см.
Коробка картонная для цветов с люверсами и ручками. Размер: 30x30x20 см.
493 руб
Раздел: Коробки
Пробковая доска в деревянной раме MDF, 40x30 см.
Пробковые доски применяются в качестве персональных информационных дисплеев. На их поверхность с помощью кнопок или булавок можно
424 руб
Раздел: Прочее

33. Національна політика СРСР в роки перебудови

34. Провал внутрішньої і зовнішньої політики російського царизму в роки Першої світової війни. Лютнева 1917 року революція в Росії та її історичне значення

35. Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.

36. Основні засади зовнішньоекономічної політики України

37. Основні напрямки зовнішньої політики України

38. Взаимосвязь соціальной роботи з іншими науками
39. Соціальні інститути.
40. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

41. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

42. Ринок праці, політика зайнятості, відтворення робочої сили

43. Центральний банк і монетарна політика

44. Роль власності у соціально-економічних процесах

45. Інформаційна політика США

46. Право як спеціальне соціальне явище

47. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання

48. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

Шкатулка "Шиповник" (36x26x18 см).
Шкатулка очень удобна в использовании, и к тому же станет украшением вашего домашнего интерьера! Размер: 36x26x18 см. Оформление корпуса:
2706 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Френч-пресс, 1000 мл.
Френч-пресс Rosenberg изготовлен из высококачественной нержавеющей стали и термостойкого стекла. Удобная ненагревающаяся ручка.
503 руб
Раздел: Френч-прессы
Заварочный чайник эмалированный Mayer & Boch "Подсолнух", 1,5 л, с ситечком.
Заварочный эмалированный чайник. Материал корпуса: углеродистая сталь. Толщина стенок - 0,8 мм. Внешнее и внутреннее покрытие -
715 руб
Раздел: Чайники заварочные

49. Соціальна екологія

50. Психологічний та соціальний портрет людини масової культури

51. Ціна і цінова політика планування ціни. Мета цінової політики і її роль у маркетингу

52. Кредитна політика комерційного банку

53. Нормативне регулювання формування, перестрахування та витрачення коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

54. Соціальне та особисте страхування
55. Сучасна структура банківської системи та її роль в здійсненні державної грошово-кредитної політики
56. Інвестиційна політика банків в Україні

57. Облікова політика ДП НАЕК "Енергоатом"

58. Облікова політика як елемент культури бізнесу

59. Структура наказу про облікову політику та оптимальні шляхи впровадження

60. Аналіз політики із залучення позикових ресурсів та оцінки їх ефективності СНВТОВ "Васильківське"

61. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

62. Економіко- і політико-географічне положення України

63. Історія соціально-економічної географії світу

64. Аналіз змісту та політико-правових наслідків конституційної реформи 2004 року

Угольник для класса, деревянный.
314 руб
Раздел: Угольники
Набор зубных щеток (от 18 месяцев, 2 штуки).
Сочетание щетинок разной степени жесткости обеспечивает особо тщательную чистку зубов, не повреждая нежную зубную эмаль и не травмируя
347 руб
Раздел: Зубные щётки
Карандаши акварельные "Mondeluz", 36 цветов.
Стержни карандашей изготовлены из прессованной акварели. Это позволяет рисовать ими как простыми карандашами, после чего смоченной в воде
692 руб
Раздел: Акварельные

65. Державна соціальна допомога

66. Інтерполяція інструментів фіскальної політики на Державний бюджет України

67. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

68. Пенсійне право як складова права соціального забезпечення

69. Правові основи надання та виплати соціальних допомог сім’ям з дітьми в Україні

70. Принципи розробки та оцінки державної політики України
71. Система соціального захисту в Україні
72. Соціальна захищеність дітей в Україні

73. Соціальна цінність права

74. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

75. Сутність та соціальне призначення держави

76. Територіальна автономія в Україні. Соціально–культурні права і свободи громадян України

77. Види пенсій: трудові, соціальні, за вислугу років

78. Мова як символ соціальної солідарності

79. Сучасна мовна політика України

80. Бібліотека, як об’єкт цензурної політики на Україні в 20 ст.

Средство для мытья посуды биоразлагаемое "Synergetic", концентрированное, 5 л.
Концентрированное высокопенное средство для мытья всех видов посуды от любых видов загрязнений. 100% смываемость. Подходит для мытья
631 руб
Раздел: Гели, концентраты
Пазлы Maxi "Карта мира" (40 элементов).
Пазл для малышей "Карта мира" состоит из крупных элементов. Размер собранной картинки - 59х40 см. Средний размер элементов - 8х7,4 см.
331 руб
Раздел: Пазлы (Maxi)
Глобус "Детский", 250 мм.
Детский глобус – идеальное учебное пособие для школьников и всех, кто интересуется животным миром планеты. На подробную географическую
592 руб
Раздел: Глобусы

81. Зовнішня політика Богдана Хмельницького: південний напрямок

82. Зовнішня політика Речі Посполитої в другій половині XVI ст. – першій половині XVII ст.

83. Культурні процеси на початку XX ст. в Україні крізь призму політики

84. Модель російської регіональної політики в XVI столітті

85. Німецька освітня політика на окупованій території України (1941–1944 рр.) в історіографії

86. Основні напрямки зовнішньої політики СРСР в 1933–1939 рр.
87. Оцінки митної політики Російської імперії першої половини XIX ст. в українській історіографії 1920-1980-х pp.
88. Політика суцільної колективізації

89. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя

90. Соціальне забезпечення сімей червоноармійців, "жертв контрреволюції" та біженців в Україні (1919-1922 рр.): історичний аспект

91. Соціальне страхування від безробіття в Україні в 20-ті роки XX сторіччя

92. Соціально-економічні реформи Маргарет Тетчер

93. Становлення соціально-побутової сфери на Волині у повоєнний період (1944-1953 рр.)

94. Царювання та політика Павла І

95. В’ячеслав Липинський – видатний український історик, політик, державний діяч

96. Культура і людина в контексті соціально-економічного розвитку суспільства

Дуга с подвесками "Забава".
Дуга с подвесками "Забава" крепится с помощью специальных прищепок к коляске, автокреслу или детской кроватке. Яркие
755 руб
Раздел: Дуги и погремушки для колясок
Шнуровка-бусы "Русалочки".
Обучающая игра для детей от 3 лет, которая развивает логическое мышление, внимание, память. В наборе: 11 фигурок, шнуровка с безопасными
345 руб
Раздел: Деревянные шнуровки
Фоторамка на 7 фотографий С34-010 "Alparaisa", 55,5x29 см (бронзовый).
Размеры рамки: 55,5x29x1 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 3 штуки, - 10х10 см, 3 штуки, - 13х18 см, 1 штука. Фоторамка-коллаж для 7-ми
614 руб
Раздел: Мультирамки

97. Василь Стефаник – неперевершений майстер соціально-психологічної новели

98. Соціальні проблеми в романах Дж. Стейнбека "Грона гніву" та "Зима тривоги нашої"

99. Аналіз товарної інноваційної політики заводу "АКВАІЗОЛ"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.