Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Искусство, Культура, Литература Искусство, Культура, Литература     Литература, Лингвистика Литература, Лингвистика

Колер і свет у прыродаапісальнай лірыцы Я. Коласа

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

Уводзіны Глава I. Праблема колерабачання мастацкага тэксту 1.1 Распрацоўка пытання колерабачання мастацкага тэксту ў навуковай літаратуры 1.2 Сістэма колера - і святлоабазначэння мастацкага твора Глава ІІ. Колеравая і светлавая эстэтыка паэзіі я. коласа 2.1 Частотнасць ужывання колеравых і светлавых лексем 2.2 Ахраматычныя каларонімы ў прыродаапісальнай лірыцы Я. Коласа 2.3 Храматычныя каларонімы ў прыродаапісальнай лірыцы Я. Коласа Заключэнне Спіс літаратуры Спіс выкарыстаных крыніц УводзіныУ сучаснай лінгвістычнай навуцы адной з актуальных і прыарытэтных з’яўляецца праблема колерабачання мастацкага тэксту. Даследаванне сістэмы колерабачання многімі замежнымі і некаторымі айчыннымі навукоўцамі дазваляе меркаваць, што ў апошнія гады акрэсліваецца новы напрамак у мовазнаўстве, які можна ахарактарызаваць паняццем “лексічная каларыстыка&quo ;. Колеравая і светлавая лексіка валодае істотным семантычным, сінтагматычным і выяўленчым патенцыялам, мае вялікае значэнне ў плане адлюстравання пэўных фрагментаў моўнай карціны свету мастака і забеспячэння эстэтычнага дыялогу паміж пісьменнікам і чытачом. Аналіз колераабазначэнняў дае магчымасць вызначыць асаблівасці ўжывання ў мастацкім тэксце адпаведных фарбаў, характар асацыятыўных сувязяў, якія пры гэтым узнікаюць. Катэгорыя колеру і святла звязана з псіхічнай і эмацыянальнай сферай пісьменніка, глыбіннымі тэкставымі мікраструктурамі. Каларыстычная лексіка, будучы пэўнай знакавай сістэмай, выступае ў мастацкім тэксце як своеасаблівая вербальна-эстэтычная парадыгма, што адлюстроўвае спецыфіку аўтарскага светаўспрымання. Выкарыстанне пісьменнікам колеравай і светлавой лексікі, творчае пераасэнсаванне яе семантычнага патэнцыялу з’яўляецца важным элементам дасягнення мастацкай вобразнасці і выразнасці. Бачанне свету ў колеры - адно з найбольш моцных чалавечых адчуванняў. Трэба таксама звярнуць увагу на тое, што чалавек даволі лёгка запамінае фарбы, зрокавае ўяўленне колеру няцяжка выклікаць, назваўшы адпаведнае слова. Таму моўныя сродкі абазначэння колеру, даступныя не толькі розуму, але і пачуццю, валодаюць вялікімі выяўленчымі магчымасцямі. Выбар каларатываў характарызуе час працы мастака. Да гэтага трэба дадаць, што і светапогляд мастака выяўляецца ў мастацкім творы праз слова, выбар і ўжыванне якога вызначае як творчасць мастака, яе адметнасць ад іншых, так і яго творчую асобу. Такім чынам, у святле адзначанага цікава прасачыць (і, адпаведна, акрэсліць як мэту працы), якія найменні колеру выбірае Алесь Салавей, а як вынік гэтага - як характарызуюць яны паэта, яго час, дапамагаюць выявіць адметнасць яго праз іх ужыванне, найперш прыметнікаў колеру. Зыходзячы з названага, можна акрэсліць наступныя задачы працы: Разгледзець і вывучыць існуючыя ў сучасным мовазнаўстве крыніцы, што займаюцца распрацоўкай пытання колеранайменняў у мастацкіх тэкстах; Вызначыць характар ужывання каларонімаў і люксонімаў, а таксама іх колькасныя паказчыкі ў паэзіі Я. Коласа (на прыкладзе прыродаапісальных вершаў паэта); Прааналізаваць, як праз выбар тых ці іншых колеранайменняў адлюстроўваецца спецыфіка аўтарскага светаўспрымання.

Прадметам даследавання з’яўляюцца колеранайменні (каларонімы і люксонімы) у паэзіі Я. Коласа. Аб’ектам даследавання - прыродаапісальныя вершы аўтара. Для дасягнення пастаўленай мэты намі былі сабраны лексічныя адзінкі, з дапамогай якіх у творах называюцца аб’екты свету і колеру. Такім чынам, аўтарская картатэка налічвае 96 адзінак тэкставага матэрыялу. Крыніцай даследавання выступалі наступныя зборнікі вершаў Я. Коласа: Колас Я. Выбраныя вершы. / Уклад.М. Лужанін, - Мн.: Маст. Літаратура, - 1980; Якуб Колас. З майго летапісу. Выбраныя вершы, - Выдавецтва “Беларусь”, - 1967. Глава I. Праблема колерабачання мастацкага тэксту 1.1 Распрацоўка пытання колерабачання мастацкага тэксту ў навуковай літаратурыЯк правіла, вылучаюцца два шляхі вывучэння мастацкага слова. Першы - ад аналізу і разумення цэласнага слоўна-мастацкага твора як эстэтычнага адзінства. Другі - ад самых першых, непасрэдных састаўных яго элементаў - гукаў, фанем, слоў. Першы з адзначаных напрамкаў бачыцца больш лагічным і паслядоўным. З аднаго боку, ён дазваляе ў пэўнай ступені выявіць семантычны патэнцыял канкрэтнай лексічнай адзінкі ў адпаведных дыстрыбуцыйных умовах, а з другога - дае магчымасць прааналізаваць ролю лексемы ў вертыкальным кантэксце. Нефармальны падыход да мастацкага слова дазваляе гаварыць пра яго унутраную форму, якая па-рознаму успрымаецца носьбітамі розных моў. Унутраная форма слоў уяўляе сабой адносіны зместу думкі да свядомасці, яна паказвае, як уяўляецца чалавеку яго ўласная думка. Такі падыход да аналізу моўнай адзінкі, у прыватнісці, колеравай і светлавой лексікі дае падставы меркаваць пра спецыфіку светаўспрымання пэўнага этнасу, бо мова - не толькі выяўленне разумовай здольнасці народнай, але і ўсяго побыту, нораваў і звычаяў краіны і гісторыі народа. Колеравую і светлавую лексіку (ці інакш каларонімы і люксонімы) для зручнасці даследавання мэтазгодна аб’яднаць у адпаведныя семантычныя палі: “Колер” і “Святло&quo ; . Узнікненне паняцця “семантычнае поле” звязана з іменамі нямецкіх лінгвістаў Й. Трыра і В. Порцыга, з вяртаннем да вывучэння В. Фон Гумбальта пра “унутраную форму мовы”. Пад “унутранай формай мовы” Гумбальт разумеў пастаянны і гамагенны элемент у дзейнасці розуму, які падымае артыкуляваны гук да выражэння думкі . Найбольш істотную ролю ў распрацоўцы тэорыі “семантычнага поля” адыгралі прадстаўнікі так званага неагумбальціянства. Кожны з іх укладваў у дадзенае паняцце свой, адрозны ад іншых сэнс. У прыватнісці, Й. Трыр суадносіў “семантычнае поле” з “колам паняццяў&quo ;, “паняційнай сферай”, “паняційным полем”.В. Порцыг тлумачыў “семантычнае поле” як сутнасныя сувязі значэнняў”, а Л. Вайсгербер - як частку зместу мовы. Г. Іпсэн называў “семантычным полем&quo ; групу слоў, якія аб’яднаны іх сэнсавай і граматычнай агульнасцю. А. Елес “семантычнае поле” суадносіў з антанімічнымі парамі слоў, так званымі “семантычнымі зрашчэнямі&quo ;, а В.

фон Вартбург і Ф. Дорнзейф карысталіся паняццямі “прадметная&quo ; і “семантычная группа” . Тэорыя “семантычнага поля” атрымала далейшае сваё развіццё ў працах лінгвістаў сярэдзіны мінулага стагоддзя: Дж. Вершурэна, О. Духачака, Г. Мюлера, А. Уфімцавай і інш.А. Уфімцава, напрыклад, адзначае, што паняційныя (семантычныя) палі уяўляюць сабой абстрактныя, адцягненыя ад іх моўнага выражэння паняційныя сверы, розныя галіны сацыяльнага, палітычнага, маральнага ці духоўнага жыцця народа, як яны прысутнічаюць у свядомасці калектыву, які гаворыць на сваёй мове. Такі падыход да вызначэння “семантычнага поля” можна назваць экстралінгвістычным. У той жа час шэраг навукоўцаў (А. Рэфармацкі, Л. Васільеў) прытрымліваюцца іншай пазіцыі: на іх погляд, аднясенне пэўных груп лексікі да адпаведных “семантычных палёў&quo ; павінна разглядацца як з’ява ўнутрымоўная, інтралінгвістычная. Апошнім выдзяляюцца тры асноўныя тыпы лінгвістычных палёў: парадыгматычныя, сінтагматычныя, комплексныя. Такім чынам, вызначэнне “семантычнага поля&quo ;, прапанаванае А. Уфімцавай, з’яўляецца найбольш дакладным, калі падыходзіць да аналізу адпаведнай групы лексікі не з фармальнаго боку. Такая трактоўка “семантычнага боку” дазваляе даследаваць аб’яднаныя ў ім лексемы як пэўныя элементы моўнай карціны свету, своеасаблівы вынік перапрацоўкі інфармацыі пра асяроддзе і чалавека. Гэта таксама датычыцца і слоў са значэннем колеру і святла. Вызначэнне спецыфікі ўжывання колеравай і светлавой лексікі, аб’яднанай у асобныя семантычныя палі, з пункту гледжання этна-, псіха - і тэралінгвістыкі, мэтазгодна правесці на матэрыяле мовы пісьменніка, які ў сваіх творах імкнуўся да лепшага адлюстравання нацыянальных асаблівасцяў свайго этнасу. Цікавасць да колеру узнікла яшчэ ў антычнасці. Арыстоцель, Платон, Геракліт і іншыя філосафы імкнуліся зразумець яго прыроду, асэнсаваць сімвалічны характар светабачання, колераабазначэння. Пазней колер стаў аб’ектам даследавання фізікі, псіхалогіі, мастацтвазнаўства, мовазнаўства. Вывучэнне функцыянавання колеру з пункту гледжання розных навук мае істотнае значэнне для разумення лінгвістычнай сутнасці калароніма. Напрыклад, аптычная, тэрмічная і іншая характарыстыка колеру, якая разглядаецца ў фізіцы, служыць асновай для выяўлення моўных асаблівасцяў няўласных якасцяў колеру у мастацкім творы. Даследаванні з пункту гледжання псіхалогіі дазваляюць меркаваць пра спецыфіку колеравых асацыяцый чытыча, служаць базай для лінгвістычнай інтэрпрэтацыі прыёму колеравай гармоніі і дысгармоніі. У такіх навуковых працах у той ці іншай ступені выяўляюцца экстралінгвістычныя кампаненты колерабачання. Так, Г. Цойгнер аналізуе ўздзеянне колеру на чалавека, у прыватнасці, асацыяцыі, што выклікаюцца колерам. Ім дастаткова падрабязна разглядаецца праблема колеравай сінестезіі і колеравых асацыяцый у залежнасці ад характару асобы рэцэпіента. Даследчык адзначае розную сілу ўздзеяння колеру у залежнасці ад характару асобы, тэмпераменту і духоўнага стану чалавека .

Именем своего основателя или руководителя иногда паз. Т. и в совр. зап. т-ре (напр., Т. итал. т-ра под рук. П. Де Филиппе). А. Шн. ТРУС, Анатолий Михайлович fp. 17.V(30.V).1910] - белорус. сов. актёр. Нар. арт. БССР (1955). Член Коммунистич. партии с 1947. Закончил театр. студию при 2-м Белорус. т-ре (ныне Т-р им. Я. Коласа). С 1933 - актёр этого т-ра. Т. играет бытовые, характерные, комедийные роли. С особенной теплотой, искренностью, лиризмом, мягким юмором исполняет роли людей из народа: Мацей ("Нестерка" Вольского, 1941); Остапенко ("Фронт", 1942); Соловей ("Крепость над Бугом" Смирнова, 1956). Среди лучших ролей: Старец ("Разорённое гнездо" Купалы, 1951), Захар Бардин ("Враги", 1952). Исполнял роль В. И. Ленина в спектаклях "Вечный источник" Д. Зорина (1957), "Свет с востока" Глебко (1957), "Именем революции" Шатрова (1960). Среди др. ролей-король Лир; Басов ("Дачники"). Лит.: Майстры беларускай сцэны, М?нск, 1960, с. 240- 247; Н я ф ё д Ул., Беларуск? тэатр..., М?нск, 1959 Люд. Ш. ТРУСОВ, Владимир Максимович [16(28).XII.1816- 20.XII.1879 (1.1.1880)] - рус. актёр и режиссёр

1. Мой любимый персонаж в романе "Мастер и Маргарита" - ВОЛАНД

2. Мой любимый художник Михаил Александрович Врубель

3. Мой любимый писатель о любви (по творчеству И. А. Бунина)

4. Мой любимый поэт серебряного века

5. Мой любимый рассказ А. П. Чехова

6. Мой любимый поэт и писатель Б.Пастернак
7. Мой любимый современный писатель
8. Мой любимый поэт и писатель Б.Пастернак

9. Мои любимые страницы в творчестве И.А.Бунина

10. Мое любимое стихотворение

11. Мой любимый поэт современности (Александр Петрович Межиров)

12. Мой любимый уголок Москвы - Усадьба Кусково

13. Мой любимый праздник /english/

14. Мой любимый герой

15. Дом моей мечты

16. Муниципальная собственность как объект муниципального управления (на примере МО “Город Архангельск”)

Магнит для досок Hebel Maul 6166099, сферический, 10 штук.
Магнит яркого цвета и обтекаемой формы не только надежно удержит листы бумаги на магнитно-маркерной поверхности, но и поможет расставить
500 руб
Раздел: Магниты канцелярские
Набор из 2 мягких ракеток с мячом, арт. Т59921.
Набор для игр с мячом и круглыми, мягкими, ярко оформленными ракетками "батут" оценят, как взрослые, так и дети. Игра с такими
353 руб
Раздел: Ловушки мячей, кэтчбол, огоспорт
Бумага для струйных принтеров "Lomond", 220 г/м, 50 листов, матовая, двухсторонняя, А4.
Изображение отпечатанное на матовой бумаге, не бликует, линии высококонтрастные, чистые тона имеют характерную бархатистую глубину.
355 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати

17. Моя поездка в Эрмитаж

18. "Я была тогда с моим народом..." А.Ахматова

19. Моя мама самая лучшая

20. Книга в моей жизни

21. Моя будущая профессия

22. Моя профессиональная деятельность на инженерном уровне (специальность 220200)
23. Химия и Стоматология (Химия в моей будущей профессии)
24. Мой путь к успеху

25. Разработка технологического процесса изготовления форм офсетной печати для книги "Агледзіны" на УП "Полиграфкомбинат им. Я.Коласа"

26. Что закрепляется в моей памяти и почему ?

27. Мой психологический портрет

28. Мои ответы на основные вопросы человеческого бытия, сформированные И. Кантом

29. Миссия, цели, стратегия и оргструктура моей организации

30. Мой XX век

31. Песнь о моем Сиде (El cantar de Mio Cid)

32. Мое отношение к поэзии В. Брюсова

Доска магнитно-маркерная, 60х90 см.
Доски имеют магнитную полимерную поверхность. Алюминиевая рамка соединяется пластиковыми уголками, имеет регулируемые элементы крепления,
1648 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Развивающая настольная игра "Читай-Хватай".
Как быстро научиться читать? Играя в новую игру на скорочтение! Просто знать буквы — это ещё не значит уметь читать! В
712 руб
Раздел: Русский язык, слова, речь
Чайник со свистком из нержавеющей стали "Mayer & Boch", 2 л.
Корпус чайника выполнен из высококачественной нержавеющей стали, что обеспечивает долговечность использования. Корпус с зеркальной
695 руб
Раздел: Чайники из нержавеющей стали

33. "Ничто не проходит бесследно..." (по повести Чехова "Моя жизнь")

34. Мой Маяковский

35. «Моя специальность — жизнь...» (лирика М. Цветаевой)

36. Художественный мир Лескова (мое читательское восприятие)

37. “Печаль моя светла...”

38. Мое отношение к лирике Пастернака
39. Мое восприятие Достоевского
40. Путь к моему сердцу, или Дневник Евгения Базарова

41. "Моя тема - тема о России" (по произведениям Александра Блока)

42. Мое отношение к Евгению Онегину

43. Мой Маяковский

44. "Моя безбожная Россия, священная моя страна…"

45. Мои размышления над прозой А. П. Платонова

46. «Россия, родина моя!»

47. Лирика Ф.Тютчева в моем восприятии

48. Мои размышления над строкой Н. С. Гумилева

Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Франция", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
389 руб
Раздел: Кружки, посуда
Фотобумага "Lomond" для струйной печати, А4, 120 г/м, 100 листов, односторонняя, матовая.
Формат: А4 (210х297 мм). Плотность -120 г/м2. Матовая. Односторонняя. Упаковка - 100 листов.
392 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Кукла Эмили "Позаботься обо мне".
Малышка Эмили из коллекции "Енот" умеет пить и писать. В комплект входят аксессуары - бутылочка, соска-пустышка, горшок и
1293 руб
Раздел: Девочки

49. Какой чистый и какой русский поэт Сергей Есенин. Мой Есенин

50. Мое отношение к героине драмы Островского «Гроза»

51. Мои размышления над строками В. Я. Брюсова

52. "...Я так люблю Татьяну милую мою"

53. “Я и моя семья”

54. Мое восприятие поэзии А.С.Пушкина
55. Мой Пушкин
56. Мой М. А. Шолохов

57. Мой Пушкин

58. “Подруга дней моих суровых”

59. Мое отношение к Наполеону Бонапарту

60. Мой современник — Булат Окуджава

61. Мой М. А. Шолохов

62. «Я так не хотела в землю с любимой моей земли…»

63. Белая береза под моим окном…

64. Менеджмент моей фирмы

Мельница "Молинеро" для специй, четырёхуровневая.
Мельница «Молинеро» полностью механическая, не требует подзарядки от электросети или от батареек. Вы можете не только перемалывать, но и
620 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Пустышки силиконовые Avent "Ночная", розовый (6-18 месяцев), 2 штуки.
Симметричные мягкие ортодонтические соски пустышек Avent от Philips учитывают естественное строение и развитие неба, зубов и десен
660 руб
Раздел: 6-18 месяцев
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (синий).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики

65. Моя организация

66. Это мой родной город

67. Сочинение-эссе: Моя педагогическая философия

68. Что в имени тебе моем?

69. Ре­ли­ги­оз­ная жизнь в Мо­ск­ве

70. Мои профессиональные планы после окончания учебного заведения
71. Мои кратчайшие шпоры по философии
72. Мой идеал менеджера: Генри Форд

73. Ба Мо

74. Мой остров

75. Спорт в моей жизни /english/

76. Спорт в моей жизни /english/

77. Мой будущий дом /enblish/

78. Мой личный сервер DNS

79. Габриель Сидони Колет. Ангел мой

80. Адальберт Штифтер. Записки моего прадеда

Настольная игра "Храбрые зайцы".
Раз в году, в середине лета, собираются зайки на лесной поляне и хвастают своими подвигами. Кто ночью совы не испугался, кто от серого
490 руб
Раздел: Карточные игры
Защита-органайзер для планшета (отделение для планшета + 3 кармана), 60х45 см.
Защита-органайзер для планшета (отделение для планшета + 3 кармана). Предназначена для защиты обивки сидений и для удобного хранения
503 руб
Раздел: Прочее
Подарочное махровое полотенце "23 февраля. Звезда".
Подарочное махровое полотенце. Цвет полотенца и цвет вышивки - в ассортименте! Оригинальная тематическая вышивка на полезном в хозяйстве
316 руб
Раздел: Средние, ширина 31-40 см

81. Икона Божией Матери «Утоли моя печали»

82. Песнь о моем Сиде

83. «Мой плач — мой смех»

84. Малый бизнес: проблемы и перспективы развития ( на примере МО г. Тихорецк)

85. Страны АТР в системе МО

86. Моизм (мо цзя): религиозно-популистский утилитаризм - этика объединяющей любви и взаимной пользы
87. Моя Ямайка
88. Школа в моей жизни

89. Білінгвізм. Моўная інтэрферэнцыя

90. История страны в воспоминаниях моего дедушки

91. Моя Родина

92. Критерии отбора предметов музейного значения в процессе комплектования фондов, на примере литературно-краеведческого музея МОУ «Гимназия №27»

93. Аналіз складаназалежных сказаў у творчасці У. Караткевіча

94. Сучасная проза Беларусі і творчасць Г. Бураўкіна

95. Я. Колас – заснавальнік юнацкай аповесці ("У Палескай глушы", "На прасторах жыцця", "Дрыгва")

96. Колер і свет у творчасці А. Салаўя

Шторка антимоскитная "Бабочки" с магнитными замками.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
548 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Прорезыватель "Pigeon" с 4 месяцев.
Игрушка обучает навыкам смыкания губ для развития жевательных движений. Форма напоминающая край чашки, тренирует навыки питья из
386 руб
Раздел: Пластмассовые
Доска пробковая "Premium", деревянная рамка, 120x90.
Изготовлена c использованием наполнителя Softboard, что придает дополнительную прочность в процессе перевозки и хранения, а также
1559 руб
Раздел: Прочее

97. Мой отзыв о прочитанной повести Гавриила Троепольского "Белый Бим Черное ухо"

98. Менеджмент в моей организации

99. Моя парикмахерская - организация своего дела

100. Стратегическое развитие МОУ "Гимназия № 45" г. Барнаула на 2002–2007 годы


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.